Img

Δ3(α)/809/2019 Δελτίο τιμών νέων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης 3ου τριμήνου 2018

Αθήνα, 6 - 02 - 2019
Αριθμ. Πρωτ: Δ3(α)/809

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 104 33 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Πετράκης
Τηλέφωνο : 213 216 1850
FAX : 213 216 1913
e-mail : farmaka@moh.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Δελτίο τιμών νέων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης 3ου τριμήνου 2018».


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του ν.δ 96/1973 (ΦΕΚ Α΄172) « Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων».
β. Του ν.1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες Ε.Ο.Φ.» (ΦΕΚ Α΄3), όπως έχει ήδη τροποποιηθεί και ισχύει.
γ. Του ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως ισχύει.
δ. Του ν.3846/2010 (ΦΕΚ Α΄ 66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».
ε. Του ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.
στ. Του ν.4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 41) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης…….οικονομίας» και άλλες διατάξεις».
ζ. Του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α΄ 80) «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης ( Ε.Μ.Σ.)».
η. Του ν.4320/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις».
θ. Του ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143) όπως τροποποιήθηκε με το ν.4337/15 ( ΦΕΚ Α΄ 129).
ι. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).
ια. Του π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ Α' 148) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας».
ιβ. Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Β' 116), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ιγ. Του ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄248), άρθρο 21 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» όπως ισχύει και της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 221/31-12-2018) «Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και επέκταση εφαρμογής του μέτρου του «Μεταφορικού Ισοδύναμου του ν.4551/2018»».
ιδ. Του ν.4472/2017 ( ΦΕΚ Α’ 74 ) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».
ιε. Του άρθρου 49 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ Α΄ 115) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις Προμήθεια φαρμάκων από ιδιωτικές κλινικές».
ιστ. Του ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5), άρθρο 259 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».

2. Τη με αριθμ. Πρωτ. Γ5 (α) οικ. 90552/1.12.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3890) Υπουργική Απόφαση «Διατάξεις τιμολόγησης Φαρμάκων», όπως ισχύει.

3. Τη με αριθμ. πρωτ. Δ3(α) 46627/15-6-2018 (ΦΕΚ Β΄ 2285) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός ελάχιστων ποσοτήτων αποθεμάτων γενοσήμων φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγορία που οφείλουν να διαθέτουν τα φαρμακεία»

4. Τη με αριθμ. Πρωτ. Α1β/ΓΠοικ. 3899/19-1-2017 (ΦΕΚ Β΄ 94) ΥΑ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει

5. Το με αριθμ. πρωτ. 132380/24-12-2018 (αριθμ. πρωτ. Υπουργείου Υγείας 809/7-1-2019) , έγγραφο του ΕΟΦ με θέμα: «Αποστολή Τελικών Προτεινόμενων Τιμών Νέων Προϊόντων _ Αιτήματα 3ου τριμήνου 2018 (Ιουλίου _ Αυγούστου _ Σεπτεμβρίου 2018».

6. Το με αριθμ. Β2β/Γ.Π.3352/25-1-2019, έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το οποίο η δαπάνη των αναφερόμενων στην προωθούμενη Υπουργική Απόφαση σκευασμάτων, αποτελεί μέρος της φαρμακευτικής δαπάνης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τα ανώτατα όρια της οποίας απεικονίζονται στην Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019. Η προαναφερόμενη δαπάνη καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του φορέα (Κ.Α.Ε.0672.00), ενώ τυχόν επιβάρυνση σε περίπτωση υπέρβασης του του προσδιορισμένου ορίου τους, θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερη, καθότι εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) και θα καλυφθεί από τους παρόχους φαρμάκου (ν.4549/2018 ΦΕΚ Α΄ 105). Παράλληλα, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1


Την έκδοση Δελτίου Τιμών Νέων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης 3ου τριμήνου 2018 και τον καθορισμό των ανώτατων τιμών πώλησης των εν λόγω φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια, ως ο συνημμένος πίνακας.

Άρθρο 2

Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.

Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογών ΦΠΑ ήτοι 6% ή 13% ή 24% ανά περίπτωση.

Άρθρο 3

Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.

Το παρόν Δελτίο ισχύει για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία, τις Ιδιωτικές Κλινικές, τις φαρμακαποθήκες, τους συνεταιρισμούς και τα φαρμακεία από την ανάρτησή του.

Οι ενστάσεις επί του αναρτημένου δελτίου τιμών θα υποβληθούν αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση deltiatimwn_enstaseis@eof.gr από την επομένη της ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και έως την Τετάρτη 13 / 2 /2019 και ώρα 11.59 μμ.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Πηγή: Taxheaven