Δ3(α)73958/2019 Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, κατόπιν αιτήματος των ΚΑΚ μείωσης τιμής

Δ3(α)73958/2019 Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, κατόπιν αιτήματος των ΚΑΚ μείωσης τιμής

Αθήνα, 21 - 11 - 2019
Αριθμ. Πρωτ: Δ3(α) 73958
Σχετ.: 50923

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 104 33 Αθήνα
Πληροφορίες : Πετράκης Εμμανουήλ
Τηλέφωνο : 213 216 1850
Fax : 213 216 1913
e-mail : farmaka@moh.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, κατόπιν αιτήματος των ΚΑΚ μείωσης τιμής».


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. του ν.δ 96/ 1973 (ΦΕΚ Α' 172) « Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων».
β. του ν.1316/1983 «Ιδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες Ε.Ο.Φ.» (ΦΕΚ Α' 3), όπως έχει ήδη τροποποιηθεί και ισχύει.
γ. του ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α' 248) « Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως ισχύει.
δ. του ν.3846/2010 (ΦΕΚ Α' 66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις»
ε. του ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α' 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.
στ. του ν.4052/2012 (ΦΕΚ Α' 41) « Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου « Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης......οικονομίας» και άλλες διατάξεις».
ζ. του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α' 80) « Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης ( Ε.Μ.Σ.)». 
η. του ν.4320/2015 (ΦΕΚ Α' 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις».
θ. του ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143) όπως τροποποιήθηκε με το ν.4337/2015 (ΦΕΚ Α' 129).
ι. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).
ια. του π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ Α' 148) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιβ. του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α' 121), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ιγ. του ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74), «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση των διατάξεων του ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».
ιδ. του άρθρου 49 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ Α' 115) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις......Προμήθεια φαρμάκων από ιδιωτικές κλινικές».
ιε. του ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α' 5), «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».
ιστ. του άρθρου 19 του ν. 4633/2019 (ΦΕΚ Α' 161) «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις».

2. Την Δ3(α)/7458/12-02-2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Επικαιροποίηση Δελτίων Τιμών Φαρμάκων λόγω Διοικητικών Μεταβολών και αλλαγής Φ.Π.Α.».

3. Τα αιτήματα των ΚΑΚ: ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ και MSD ΑΦΒΕΕ, για μείωση τιμής φαρμάκου (σύνολο σκευασμάτων: 5).

4. Το από 22/10/2019 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΕΟΦ, με τον υπολογισμό των αντίστοιχων τιμών των φαρμάκων.

5. Το με αριθμ. πρωτ. Β2β/Γ.Π οικ. 76290/31-10-2019 έγγραφο της Γ.Δ.Ο.Υ του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το οποίο από την εφαρμογή της προωθούμενης Υπουργικής Απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ τρέχοντος έτους, διότι αφορά σε μείωση τιμής φαρμακευτικών σκευασμάτων.
Σε κάθε περίπτωση, σε τυχόν υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου της φαρμακευτικής δαπάνης, εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) και η αναζήτηση του υπερβάλλοντος ποσού από τους παρόχους του φαρμάκου (ν.4549/2018, ΦΕΚ Α' 105).
Παράλληλα, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1


Την έκδοση Συμπληρωματικού Δελτίου Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης χρήσης, λόγω αιτήματος μείωσης τιμής και τον καθορισμό των ανώτατων τιμών πώλησης των πιο κάτω αναφερόμενων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσει σε όλη την Επικράτεια, ως ο συνημμένος πίνακας.

Άρθρο 2

Στη Χονδρική και Νοσοκομειακή τιμή δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. Στη Λιανική τιμή έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογών ΦΠΑ.

Άρθρο 3

Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης. Το παρόν Δελτίο ισχύει:
Για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία, τις Ιδιωτικές Κλινικές, τις φαρμακαποθήκες, τους συνεταιρισμούς και τα φαρμακεία από την ανάρτησή του.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Πηγή: Taxheaven