Blog

  |  
Img

97720/ΕΥΘΥ749/2018 Λειτουργία Εποπτικού Συμβουλίου (άρθρο 13, παρ. 7ε, ν. 4314/2014)

Αριθμ. 97720/ΕΥΘΥ 749/19-09-2018(ΦΕΚ Β' 4566/18-10-2018)Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/A’/22.4.2005).2. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/τ.Α’/29.08.2018) περί Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.3. Το π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37/τ.Α’)18.02.2018 περί Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού.4. Το Π.Δ.147/2017 (ΦΕΚ Α’ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».5. Την αριθμ. 91589/03.09.2018 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον υφυπουργό  οικονομίας…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 425/2018 Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη επί εργατικού ατυχήματος

ΠερίληψηΑπό τα άρθρα 914 και 932 του ΑΚ και 1 και 16 του ν. 551/1915 προκύπτει ότι χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη οφείλεται και επί εργατικού ατυχήματος, όταν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας. Οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 551/1915, κατά τις οποίες ο παθών και τα λοιπά δικαιούμενα πρόσωπα για τις αξιώσεις τους που αφορούν εργατικό ατύχημα δικαιούνται να ασκήσουν την αγωγή του κοινού αστικού δικαίου και να ζητήσουν πλήρη αποζημίωση μόνον όταν το ατύχημα μπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων του ή όταν επήλθε σε εργασία στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις νόμων, διαταγμάτων…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 575/2018 Άκυρη σύμβαση εργασίας - Οφέλεια εργοδότη - Ύψος αμοιβής και επιδόματα που οφείλει ο εργοδότης να αποδώσει στον ακύρως απασχοληθέντα εργαζόμενο

Απόφαση 575 / 2018    (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)ΠερίληψηΜε τη διάταξη του άρθρου 904 εδ. α του ΑΚ ορίζεται ότι όποιος έγινε πλουσιότερος χωρίς νόμιμη αιτία από την περιουσία ή με ζημία άλλου έχει υποχρέωση να αποδώσει την ωφέλεια και με τη διάταξη του άρθρου 908 εδ α του ιδίου Κώδικα ορίζεται ότι ο λήπτης υποχρεούται να αποδώσει το πράγμα που έλαβε ή το αντάλλαγμα που τυχόν έλαβε απ’ αυτό. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι επί παροχής εργασίας υπό άκυρη για οιονδήποτε λόγο σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται, ως καθιστάμενος αδικαιολογήτως πλουσιότερος, στην απόδοση της ωφέλειας που αποκόμισε από την εργασία του μισθωτού,…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1177/2018 Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστη­ριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θά­λασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας.

ΠΟΛ 1177/2018(ΦΕΚ Β' 4420/04.10.2018)ΠΟΛ. 1177/2018Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστη­ριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θά­λασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας.ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 1 περίπτω­ση α του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (ΦΕΚ Α' 248/07 .11.2000), όπως ισχύει.2. Τις διατάξεις της οδηγίας αριθμ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθεμένης άξιας (L 347 /11.12.2006), όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 148.3. Τις διατάξεις του Κανονισμού 2658/87 του Συμ­βουλίου, όπως…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 1147/2017 Μεταβίβαση επιχείρησης, υποχρεώσεις, που απορρέουν από τις προϋφιστάμενες εργασιακές σχέσεις - Άρση υπερημερίας εργοδότημε επαναπρόσληψη του μισθωτού

Απόφαση 1147 / 2017    (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)ΠερίληψηΚατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2112/1920 "η μεταβολή του προσώπου του εργοδότου, οπωσδήποτε επερχομένη, ουδαμώς επηρεάζει την εφαρμογή των υπέρ του υπαλλήλου διατάξεων του παρόντος". Ο ίδιος κανόνας περιέχεται και στο άρθρο 9 παρ. 1 του Β.Δ. 16/18-7-1920. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του ΠΔ 572/1988, με το οποίο εναρμονίσθηκε η ελληνική νομοθεσία προς εκείνη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ειδικότερα προς τις διατάξεις της 77/187/ΕΟΚ Οδηγίας "τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, που έχει ο μεταβιβάζων από σύμβαση ή σχέση εργασίας, που υφίστανται κατά την ημερομηνία…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 524/2018 Η Καταγγελία σύμβασης εργασίας πρέπει να είναι βέβαια και να μην περιέχει αίρεση - Τρίμηνη αποσβεστική προθεσμία για κοινοποίηση αγωγής - Μονομερής βλαπτική μεταβολή

Απόφαση 524 / 2018    (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)ΠερίληψηΑπό τις διατάξεις των άρθρων 167, 168, 648, 669 Α.Κ.,  του άρθρου 1 του ν. 2112/1920 του άρθρου 3 του ν. 2112/1920, 1, 3 παρ. 1, 5 του Β.Δ. από 16/7/1920 και του άρθρου 5 του ν. 3198/1955 συνάγεται ότι η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου είναι μονομερής, αναιτιώδης και απευθυντέα δικαιοπραξία, που θεωρείται έγκυρη εάν γίνει εγγράφως και καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση.Σε περίπτωση που ασκείται από τον εργοδότη, η καταγγελία αναπτύσσει την άμεση διαπλαστική της ενέργεια από τη στιγμή που λαμβάνει γνώση αυτής ο παραλήπτης-εργαζόμενος κατά το άρθρο 167 Α.Κ.Η καταγγελία πρέπει να περιέχει…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. πρωτ.: 2/68144/0026/2018 Οδηγίες για την υλοποίηση του νέου Μητρώου Δεσμεύσεων (ΜΔ) από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

Αθήνα, 19/09/2018Αριθ. Πρωτ.: 2/68144/0026/19-09-2018ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝΤαχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2ΤΚ: 11526τηλ.: 2106987705e-mail: d26@glk.gr2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝβ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΤαχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37ΤΚ: 10165α. e-mail: fd@glk.grβ. e-mail: dpgk@glk.grΘΕΜΑ: Οδηγίες για την…

Περισσότερα
Img

Υπόθεση C-41/17 Οδηγία 92/85/ΕΟΚ – Άρθρα 4, 5 και 7 – Προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων – Γαλουχούσα εργαζομένη – Νυκτερινή εργασία – Εργασία κατά βάρδιες η οποία εκτελείται εν μέρει σε νυκτερινό ωράριο – Αξιολόγηση των κινδύνων της θ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πέμπτο τμήμα) της 19ης Σεπτεμβρίου 2018 «Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία 92/85/ΕΟΚ – Άρθρα 4, 5 και 7 – Προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων – Γαλουχούσα εργαζομένη – Νυκτερινή εργασία – Εργασία κατά βάρδιες η οποία εκτελείται εν μέρει σε νυκτερινό ωράριο – Αξιολόγηση των κινδύνων της θέσεως εργασίας – Μέτρα πρόληψης – Αμφισβήτηση από την ενδιαφερόμενη εργαζομένη – Οδηγία 2006/54/ΕΚ – Άρθρο 19 – Ίση μεταχείριση – Δυσμενής διάκριση λόγω φύλου – Βάρος αποδείξεως»Στην υπόθεση C‑41/17,με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Tribunal Superior…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1132330 ΕΞ 2018 Επέκταση Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολόγητων και Φορολογημένων Ειδών της Κ.Α.Ε.Α.Ε. στον Λιμένα Κέρκυρας

Αριθμ. ΔΔΘΕΚΑΔ 1132330 ΕΞ2018/07-09-2018 (ΦΕΚ Β' 4076/17-09-2018) Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) του άρθρου 27, παρ. 1 του ν. 827/1978 (Α'194) «Περί ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων διατάξεων».β) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α'94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.γ) του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979 (Α'17). «Περί συστάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας δια την εκμετάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και αδασμολόγητων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού».δ)…

Περισσότερα
Img

Άρειος Πάγος 1493/2018 Ακάλυπτες επιταγές - Έκδοση κατ' εξακολούθηση - Αβάσιμοι λόγοι αναιρέσεως - Απόρριψη αναίρεσης

ΠερίληψηΚατ' εξακολούθηση έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Λόγοι αναιρέσεως έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, ευθέως και εκ πλαγίου, απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής συνθέσεως του δικαστηρίου, απόλυτη ακυρότητα, άλλως παραβίαση δημοσιότητας από λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν και υπέρβαση εξουσίας από 510 παρ. 1 στοιχ. Δ', Ε', Α', Γ και Η'. Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει τα έξοδα.Αριθμός 1493/2018ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΖ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑΣυγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Σακκά, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Δημήτριο Γεώργα, Δημήτριο Τζιούβα - Εισηγητή, Γεώργιο…

Περισσότερα
Img

Άρειος Πάγος 1493/2018 Ακάλυπτες επιταγές - Έκδοση κατ' εξακολούθηση - Αβάσιμοι λόγοι αναιρέσεως - Απόρριψη αναίρεσης

ΠερίληψηΚατ' εξακολούθηση έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Λόγοι αναιρέσεως έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, ευθέως και εκ πλαγίου, απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής συνθέσεως του δικαστηρίου, απόλυτη ακυρότητα, άλλως παραβίαση δημοσιότητας από λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν και υπέρβαση εξουσίας από 510 παρ. 1 στοιχ. Δ', Ε', Α', Γ και Η'. Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει τα έξοδα.Αριθμός 1493/2018ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΖ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑΣυγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Σακκά, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Δημήτριο Γεώργα, Δημήτριο Τζιούβα - Εισηγητή, Γεώργιο…

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ 4128/2018 Φορολόγηση αυτοεκδότη - Συγγραφέας με απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων ο οποίος συγγράφει, τυπώνει, εκδίδει και πουλάει μόνος του τα βιβλία του.

Καλλιθέα, 18-9-2018 Αριθμός απόφασης: 4128 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α5 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο: 213-1604538 ΦΑΞ: 213-1604567 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Έχοντας υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 63 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει. β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)». γ. Της ΠΟΛ 1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της…

Περισσότερα
Img

ΣΛΟΤ 1717/2018 Χειρισμός Επιχορηγήσεων κατά την αρχική αναγνώριση στα ΕΛΠ

Αθήνα, 18.09.2018Αριθμ. Πρωτ.: 1717 ΕΞΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)ΣΛΟΤ 1717/2018ΘΕΜΑ: Χειρισμός Επιχορηγήσεων κατά την αρχική αναγνώριση στα ΕΛΠΕΡΩΤΗΜΑΘα ήθελα μία διευκρίνιση αν οι παλιές επιχορηγήσεις επενδύσεων (προ της 01.01.2015), με βάση την παράγραφο 5 του άρθρου 37 του Νόμου 4308/2014 κατά την αρχική αναγνώριση, μπορούν να εξακολουθήσουν να εμφανίζονται σε λογαριασμό της καθαρής θέσης και όχι στις υποχρεώσεις. Είναι κατανοητό το παράδειγμα στη σελίδα 187 της έκδοσής σας «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4308/2014 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ…

Περισσότερα
Img

ΚΥΑ 31399/18 Τροποποίηση της 30825/4.6.2014 (1528 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για τη χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014»

Αριθμ. οικ.31399/18(ΦΕΚ Β' 4366/01.10.2018)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) Του άρθρου 136, παρ. 1, καθώς και των άρθρων 5,19, παρ. 1, και 138, παρ. 15 του ν. 4251/2014 (80 Α΄), «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».β) Των άρθρων 25 έως 27, 31, 32 και 40 του ν. 4540/2018 (91 Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξειςΤροποποίηση του…

Περισσότερα
Img

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 49460/1109/2018 Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης την περίοδο της οικονομικής κρίσης

Αριθμ. οικ. 49460/1109(ΦΕΚ Β'4192/24.09.2018)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (Α΄ 70).2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258).3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Φορολογικό πλαίσιο των ενδοομιλικών συναλλαγών και προτεινόμενες ενέργειες προς τις επιχειρήσεις που έχουν εκκρεμότητες σε αυτό το θέμα

ΘΕΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕΕπιμέλεια: Θανάσης Μανιώτης, Μέτοχος-Φορολογικός Σύμβουλος ΕπιχειρήσεωνΔημήτρης Ρήγας, Φορολογικός Σύμβουλος ΕπιχειρήσεωνΣεπτέμβριος 2018ΕισαγωγήΈχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια από τον Ν. 3728/2008 του Υπουργείου Ανάπτυξης, που εισήγαγε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τους «Κανόνες Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών», καθιερώνοντας το πλαίσιο ελέγχου στις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων.Έκτοτε και έως σήμερα, σημαντικές προσθήκες και αλλαγές έχουν επέλθει στο εν λόγω θεσμικό πλαίσιο, άλλες προερχόμενες από τις εκάστοτε εκδόσεις των σχετικών οδηγιών του ΟΟΣΑ και άλλες από την εθνική νομοθεσία,…

Περισσότερα
Img

ΜΑΔΚΑΕΣ 0002543 ΕΞ 2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη Εσωτερικών Ελεγκτών στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3429/2005.

Αριθμ. ΜΑΔΚΑΕΣ 0002543 ΕΞ 2018(ΦΕΚ Β' 4291/27.09.2018)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη: Τις διατάξεις:α. Του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α’) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο),β. των άρθρων 2,3 και 4 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α’)γ) των άρθρων 7 και 9 του ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 131 Α΄),δ. του άρθρου 31 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 181/Α’),ε. του π.δ.…

Περισσότερα
Img

Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ.Ο.Υ/ οικ-4836/Φ.911/2018 Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας περιόδου 2018-2019

Αριθμ. Δ.Ο.Υ/ οικ-4836/Φ.911/17-09-2018(ΦΕΚ Β' 4179/21-09-2018)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΈχοντας υπόψη:1. Το π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄/12-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 41 και του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», (ΦΕΚ 98 Α΄ 2005) όπως συμπληρώθηκε με το ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α’) και ισχύει.3. Το π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α΄/2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων,…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1136426 ΕΞ 2018 Διευκρινίσεις σχετικά με τη μη επιβολή τέλους επιτηδεύματος στους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για τα πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2018 Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ 1136426 ΕΞ2018/17-09-2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΤΜΗΜΑ Β'Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑθήναΠληροφορίες:Ε. ΚαπούτσουΤηλέφωνο:210 - 3375312Fax:210 - 3375001E-Mail:d12.b@yo.syzefxis.gov.grUrl:www.aade.gr ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη μη επιβολή τέλους επιτηδεύματος στους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για τα πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους.Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.3986/2011, οι επιτηδευματίες…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1175/2018 Μη επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε ποσά που χορηγήθηκαν ως έκτακτη παροχή στους δικαστικούς λειτουργούς και αφορούν τα έτη 2003 - 2007

Αθήνα , 17 Σεπτεμβρίου 2018ΠΟΛ.1175/17-09-2018ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΑ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α'II. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΔ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α'ΤΜΗΜΑ Α'ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β'ΤΜΗΜΑ Ζ' Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας:10184 ΑθήναΠληροφορίες:Β. ΓιοβάΤηλέφωνο:210.3375317-8Fax:210.3375001E-Mail:d12.a@yo.syzefxis.gov.grUrl:www.aade.gr ΠΟΛ 1175/2018ΘΕΜΑ: Μη επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε ποσά που χορηγήθηκαν ως έκτακτη παροχή στους δικαστικούς λειτουργούς και αφορούν τα έτη 2003 - 2007.Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία…

Περισσότερα