Blog

  |  
Img

1190843 ΕΞ 2018 Επέκταση των Καταστημάτων Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών στην περιοχή των Αναχωρήσεων Extra SCHENGEN του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

Αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1190843 ΕΞ2018/21-12-2018(ΦΕΚ Β' 5959/31-12-2018)Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) του άρθρου 27, παρ. 1 του ν. 827/1978 (Α΄194) «Περί ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων διατάξεων».β) του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.γ) του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979 (Α΄17). «Περί συστάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας δια την εκμετάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και αδασμολογήτων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού».…

Περισσότερα
Img

2/94253/0025/2018 Όροι και προϋποθέσεις διατήρησης της ισχύος της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε περιπτώσεις ρυθμίσεων δανείων

Αριθμ. 2/94253/0025/21-12-2018(ΦΕΚ Β' 5960/31-12-2018)Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τα άρθρα 107 και 109 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 (ΕΕ L 176) και την Οδηγία 2013/36/ΕΕ (ΕΕ Λ 176), όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με το ν. 4261/2014 (Α’/107).3. Τις διατάξεις του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/105/14.06.2018) και ιδίως των άρθρων 103 και 101 παρ. 5.4. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 (ΦΕΚ Β’/2168/09-10-2015)…

Περισσότερα
Img

Φ.10053/68602/3874 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης εορτών Χριστουγέννων 2018 σε μη επιδοτούμενους ανέργους ασφαλισμένους της Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΕΦ.Κ.Α-Α΄ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (ΤΣΠΕΑΘ).

Αριθμ.Φ.10053/68602/3874Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης εορτών Χριστουγέννων 2018 σε μη επιδοτούμενους ανέργους ασφαλισμένους της Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΕΦ.Κ.Α-Α΄ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (ΤΣΠΕΑΘ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 39-51 του ν. 3655/2008 (Α΄58) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 51, 53 και 55 παρ. 2 του ν. 4387/2016 (Α΄85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρύθμιση φορολογίας…

Περισσότερα
Img

4191/21-12-2018 Ορισμός του «ΕΦΕΠΑΕ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής και Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020».

Αριθμ. 4191/21-12-2018(ΦΕΚ Β' 5932/31.12.2018)Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΈχοντας υπόψη:1. Το άρθρο 90 του "Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/ 22-04-2005).2. Το ν. 4314/2014 Μέρος Ι «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α΄/ 23-12-2014) και ειδικότερα το άρθρο 13, παρ. 7α και 10, το άρθρο 47 και το άρθρο 57.3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής…

Περισσότερα
Img

1191856 ΕΞ 2018 Κοινοποίηση διατάξεων νόμου

Αθήνα, 21-12-2018Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1191856 ΕΞ2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ και ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β'Ταχ. Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας: 10184, ΑθήναΠληροφορίες: Μ. ΑνδρούτσουΤηλέφωνο: 2106987413Fax: 210 6987408,424E-Mail: finexcis@2001.syzefxis.gov.grUrl: www.aade.grΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων νόμου.Σας κοινοποιούμε τα άρθρα 92 , 93 και 109 του νόμου 4583/2018 (Α'212) «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και…

Περισσότερα
Img

1190552 ΕΞ 2018 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την τήρηση βιβλίων και έκδοση λογιστικών στοιχείων σε διαφορετικό νόμισμα από το επίσημο νόμισμα της χώρας

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018 Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Δ 1190552 ΕΞ2018 ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.ΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ'- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝΤαχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 10184 Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3610030Fax: 210-3615052E-Mail: d.eleg7@mofadm.gr Url: www.aade.grΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την τήρηση βιβλίων και έκδοση λογιστικών στοιχείων σε διαφορετικό νόμισμα από το επίσημο νόμισμα της χώρας.Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:1. Με βάση…

Περισσότερα
Img

139383/2018 Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

Αριθμ. 139383/21-12-2018(ΦΕΚ Β' 5838/27-12-2018)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’117), και ιδίως των άρθρων 29 και 37-41 αυτού.2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ.1-78), όπως ισχύει.3.…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1238/2018 Φορολογική αντιμετώπιση της έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο από πλευράς φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων - Συμμόρφωση με ΣτΕ 1774/2018

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018ΠΟΛ.1238/21-12-2018ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡ.ΤΜΗΜΑ Β’ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡ.Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2- 4Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑΤηλέφωνο : 231-212-2400Fax : 210-3645413ΠΟΛ 1238/2018ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση της έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο από πλευράς φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων – Συμμόρφωση με ΣτΕ 1774/2018.Με την υπ΄ αριθ. 3015/2009 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι σε περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, ο εισφέρων περιουσιακά στοιχεία δεν αποκτά κατά την στιγμή της καταβολής, δικαιώματα ίδιας φύσης…

Περισσότερα
Img

1000.0/93971/2018 Καθορισμός και επιβολή τέλους για τη χρηματοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) και διαδικασίες είσπραξης και απόδοσης αυτού

Αριθμ. απόφ. 1000.0/93971/21-12-2018(ΦΕΚ Β' 5840/27-12-2018)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) των άρθρων 124, 108-123, 125-126 και 132 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.» (Α' 94),β) του ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (Α' 118),γ) του ν. 2688/1999 «Μετατροπή του Οργανισμού. Λιμένος Πειραιώς και Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρείες» (Α' 40),δ) του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές Σύσταση…

Περισσότερα
Img

1190026 ΕΞ 2018 Απαιτούμενες ενέργειες Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ όλης της χώρας, ενόψει της εφαρμογής της νέας οικονομικής ταξινόμησης εσόδων του λογιστικού σχεδίου της Γενικής Κυβέρνησης

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1190026 ΕΞ2018/21-12-2018ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.) ΤΜΗΜΑ Δ'Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Ιωάννα Ράνιου Τηλέφωνο:210-32.22.577 Fax:210-32.30.829Url:www.aade.grΘΕΜΑ: «Απαιτούμενες ενέργειες Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ όλης της χώρας, ενόψει της εφαρμογής της νέας οικονομικής ταξινόμησης εσόδων του λογιστικού σχεδίου της Γενικής Κυβέρνησης». ΣΧΕΤ.: Το αριθ. ΔΗΛΕΔ Α 1187999 ΕΞ 2018/19.12.2018 έγγραφο των Υποδιευθύνσεων Α' και Β' της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής…

Περισσότερα
Img

1189960 ΕΞ 2018 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1189960 ΕΞ2018/21-12-2018ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ Α.Δ.Α.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣΤαχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας : 101 84Πληροφορίες : Μ.ΛύτραΤηλέφωνο : 210-69.87.480Fax : 210-69.87.506E-Mail : m.lytra@2001.syzefxis.gov.grUrl : www.publicrevenue.grΘΕΜΑ: Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.ΣΧΕΤ.: α. Άρθρο 53, παρ.1 στ. α του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρ.Κοιν. & του…

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ 10/2018 Η μη εκδοση στοιχείου διακίνησης δεν καθιστά μη αξιοπιστο το λογιστικο σύστημα

Θεσσαλονίκη, 20/12/2018 Αριθμός απόφασης: 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α8 - ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Εγνατία 45 Ταχ. Κώδικας: 54630 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2313-333267 ΦΑΞ: 2313-333258 E-Mail: ded.thess1@n3.syzefxis.gov.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Έχοντας υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170). β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» γ.…

Περισσότερα
Img

138295/2018 Τροποποίηση της 35979/29.03.2018 υπουργικής απόφασης «Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος“Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού”του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β’ 1271)

Αριθμ. 138295/20-12-2018(ΦΕΚ Β' 54/21-01-2019)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 117), όπως ισχύουν και ιδίως των {start}άρθρων 29{end} και {start}32{end}-{start}36{end} αυτού, όπως ισχύουν.2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108…

Περισσότερα
Img

12147/Α325/2018 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/03.08.2018 (Β’ 3255) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές

Αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./12147/Α325 (ΦΕΚ Β' 5984/31.12.2018)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις της από 28.07.1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν. 867/1979 (Α΄ 24), καθώς και το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261), βάσει του οποίου εκδίδεται η παρούσα απόφαση.2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 26.03.1981 πράξης…

Περισσότερα
Img

295/177547/2018 Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (ανεμοστρόβιλοι, κατολίσθηση, πλημμύρες) και δυσμενείς κ

Αριθμ. 295/177547. (ΦΕΚ Β' 5984/31.12.2018) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974, «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α’320), όπως το ν.δ. συμπληρώθηκε με τον ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 και άλλες διατάξεις» (Α’ 199). β) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992, «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 113). γ) Των άρθρων 21 ιδίως της παραγράφου 5 και 24 παρ. 1 και 3 του ν. 3877/2010 (Α’ 160), όπως…

Περισσότερα
Img

296/177554/2018 Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2017

Αριθμ. 296/177554. (ΦΕΚ Β' 5881/31.12.2018) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974, «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α’ 320), όπως ισχύει. β) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992, «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 113). γ) Των άρθρων 21 ιδίως της παραγράφου 5 και 24 παρ. 1 και 3 του ν. 3877/2010 (Α’ 160), όπως οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 24 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4061/2012 (Α’ 66). δ) Των άρθρων…

Περισσότερα
Img

68377/3248/2018 Εφαρμογή για το έτος 2019 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας» (ΦΕΚ B'3001), ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4

Αθήνα, 20/12/2018Aρ. πρωτ.: οικ.68377/3248ΕΛΛΗΝΙΚΗ AHMOKPATIA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 10110 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :Φ. Μοσχόπουλος Τηλέφωνα:Α. Μοίρου: 2131516565, amoirou@ypakp.gr Ε. Σουβλής: 2131516368, msouvlis@ypakp.gr Ε. Νυφούδη: 2131516175, nyfoudi@yeka.gr Σ. Ντούση: 2131516087, sntoussi@yeka.gr Χ. Δέδε: 2131516038, xdede@ypakp.gr Fax: 210 3214310e-mail: asfaleiaygeia@ypakp.gr, URL: http://www.ypakp.gr ΕΓΚΥΚΛΙΟΣΘέμα: Εφαρμογή για το…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1235/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.4577/2018 (ΦΕΚ Α' 199)

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2018ΠΟΛ.1235/20-12-2018ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β', Α'Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑΤηλέφωνο:210 3375312Fax:210 3375001E-Mail:d12.b@yo.syzefxis.gov.grUrl:www.aade.gr ΠΟΛ 1235/2018  ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.4577/2018 (ΦΕΚ Α' 199)Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4577/2018 (ΦΕΚ Α' 199), με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 31 του ν.3986/2011 αναφορικά με το τέλος επιτηδεύματος. Συγκεκριμένα, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παραγράφου 1 καταργείται, για λόγους νομοτεχνικούς, η περ.ε'…

Περισσότερα
Img

1189972 ΕΞ 2018 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α΄)

Αθήνα, 20-12-2018Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ Δ 1189972 ΕΞ2018/20-12-2018ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑΤΜΗΜΑ Δ΄Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας : 10184 ΑθήναΤηλέφωνο : 210 6987 401Fax : 210 6987 424E-Mail : finexcis@otenet.grUrl : www.aade.grΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 63 του ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α΄)Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α΄), «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1232/2018 Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων για την υποβολή Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2018ΠΟΛ.1232/20-12-2018ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥΤΜΗΜΑ Α’Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8Ταχ. Κώδικας:10184 ΑθήναΤηλέφωνο:210 3375878E-Mail:defk.a@aade.grUrl:www.aade.grΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΠΟΛ 1232/2018Θέμα: «Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων για την υποβολή Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).»Λόγω των πολλαπλών και διάσπαρτων τροποποιήσεων της νομοθεσίας για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων, προς διευκόλυνση της λειτουργίας των υπηρεσιών και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σας κοινοποιούμε διοικητική κωδικοποίηση της νομοθεσίας αυτής…

Περισσότερα