Blog

  |  
Img

Αριθμ. 75103/2018 Τροποποίηση της αριθμ. 91439/24-8-2017 (Β'3073) υπουργικής απόφασης «Σύσταση ομάδας εργασίας από μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών για την πραγματοποίηση διοικητικών ελέγχων επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από τη

Αριθμ. 75103 -10/07/2018(ΦΕΚ Β' 2804/13-07-2018)Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας -Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α' 117), όπως ισχύουν, και ειδικότερα τις παραγράφους 1 και 9 του άρθρου 85, όπως τροποποιήθηκε καθώς και των άρθρων 16 και 25 αυτού.2. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (Α'261).3. Τις διατάξεις της αριθμ. 91439/24.8.2017 (Β' 3073) υπουργικής…

Περισσότερα
Img

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1090818 ΕΞ 2018 Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων από συνταξιούχους στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ποσών συντάξεων που είναι προσυμπληρωμένα στο έντυπο E1 και των ποσών που αναγράφονται στις αντίστοιχες βεβαιώσεις αποδ

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2018Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1090818 ΕΞ 2018ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΑΔΕΑνεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΤΜΗΜΑ:Α'Ταχ. Δ/νση Καρ.Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας 10184 ΑθήναΠληροφορίες Δ. Παπαγιάννης Τηλέφωνο Fax 210.3375315-6 210.3375001 Θέμα: Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων από συνταξιούχους στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ποσών συντάξεων που είναι προσυμπληρωμένα στο έντυπο E1 και των ποσών που αναγράφονται στις αντίστοιχες βεβαιώσεις αποδοχών.1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν.4174/2013 ορίζεται ότι αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει,…

Περισσότερα
Img

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου Περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) με μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) με μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου. Α.ΓΕΝΙΚΑ Με τον. 4209/2013 ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011) σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ). Με το νόμο αυτό διαμορφώθηκε ένα εναρμονισμένο ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο για τις δραστηριότητες των ΔΟΕΕ, την προστασία των επενδυτών μέσω των κανόνων διαφάνειας και των λειτουργικών και οργανωτικών απαιτήσεων που πρέπει πλέον να τηρούν οι ΔΟΕΕ, καθώς και τη διασφάλιση…

Περισσότερα
Img

Ο.Α.Ε.Δ. αρ. πρωτ.: 46488/10.07.2018 Τροποποίηση της παρ. 1 της Ενότητας Β' του 1ου Μέρους της υπ' αριθμ. 5/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης

Άλιμος,Α.Π.: 46488/10.07.2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΤαχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος, Τ.Κ.: 17456 Πληροφορίες: Γ. Τερζή Τηλ.: 210 99.89.138 Fax: 210 99.89.042ΑΠΟΦΑΣΗΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της παρ. 1 της Ενότητας Β' του 1ου Μέρους της υπ' αριθμ. 5/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης»Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρ. 34 του ν. 4144/2013 (Α'/88.)2. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 7991/158/2018 (ΦΕΚ 1980/Β'/01.06.2018) ΚΥΑ.3. Την υπ' αριθμ. 5/2018 Δημόσια Πρόσκληση εκδήλωσης…

Περισσότερα
Img

Κ.Υ.Α. αριθμ. 12040/2018 Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών εκκαθάρισης δαπανών του Δημοσίου για την εκτέλεση συμβάσεων μίσθωσης χώρου και χρόνου που συνάπτει ο Ε.Ο.Τ. με πάσης φύσεως μέσα μαζικής επικοινωνίας στην ημεδαπή και στην αλλοδαπ

Αριθμ. 12040(ΦΕΚ Β' 2782/12.07.2018)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) της υποπερίπτωσης αα΄ της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187 Α΄) «Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4531/2018 (ΦΕΚ Α΄ 62).β) Των άρθρων 91 και 92 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.γ) Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. 2241.2/51930/2018 Τροποποίηση της 3511.1/17/2014/13-11-2014 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της οργανικής σύνθεσης πληρώματος επαγγελματικών πλοίων αναψυχής» (Β’ 3088).

Αριθμ. 2241.2/51930/2018(ΦΕΚ Β' 2752/10.07.2018)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α. Του άρθρου 8 παρ. 1 περίπτωση α’ εδαφίου 3 και παρ. 3 περιπτώσεις α’ και β’, του άρθρου 1 παρ. 1 περίπτωση δ’ και του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α’92), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.β. Των άρθρων 1, 4 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102), όπως ισχύει.γ. Του Π.Δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α’ 26).δ. Του Π.Δ. 141/2014 (Α’ 232) «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας…

Περισσότερα
Img

Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ 1105163 ΕΞ2018 Ανακοίνωση προς τους εισαγωγείς σχετικά με την εφαρμογή του Συστήματος Εγγραμμένων Εξαγωγέων (REX) στο πλαίσιο του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αθήνα, 9/7/2018Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ 1105163 ΕΞ2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Β'Ταχ. Δ/νσηΤαχ. ΚώδικαςΠληροφορίεςΤηλέφωνοFaxE-MailUrlΚαρ. Σερβίας 10 10184 Αθήνα Γ. Μπουργανού 210 69 87 493 210 69 87 506d17-c@2001.syzefxis.gov.gr www.aade.grΘέμα: «Ανακοίνωση προς τους εισαγωγείς σχετικά με την εφαρμογή του Συστήματος Εγγραμμένων Εξαγωγέων (REX) στο πλαίσιο του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης»ΣΧΕΤ: α. Η υπ' αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β' 1176336 ΕΞ2016/01-12-2016 Α.Υ.Ο., σχετικά με το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) - Καθορισμός αρμοδιότητας…

Περισσότερα
Img

ΕΔΟΕΑΠ: Εγκύκλιος 8/2018 - Παράλληλη ασφάλιση Παράλληλη ασφάλιση

ΘΕΜΑ: «Παράλληλη ασφάλιση» Σχετ.: Οι  διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 36 του Ν.4387/2016  Από τις ως άνω σχετικές διατάξεις προκύπτει ότι : «Σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη αφενός σε εντασσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό και αφετέρου σε μη εντασσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό ο ασφαλισμένος διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει κατόπιν αίτησής του, την ασφάλισή του για υγειονομική περίθαλψη στον φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α. καταβάλλοντας την προβλεπόμενη εισφορά του φορέα που επιλέγει.» Τονίζεται ότι το δικαίωμα της επιλογής για την υγειονομική περίθαλψη, κατόπιν αιτήσεως,…

Περισσότερα
Img

Κ.Υ.Α. αριθμ. 28473/605/2018 Τροποποίηση της αριθμ. 4872/105/13-02-2017 κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018» (Β’/398), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τ

Αριθμ. 28473/605 (ΦΕΚ Β' 2835/16.07.2018) Τροποποίηση της αριθμ. 4872/105/13-02-2017 κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018» (Β’/398), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 27354/444/01-09-2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β’/3080). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη : 1.  Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις»…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. 74181/987/Φ15/2018 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 484/36/ Φ. 15/2012 (Β' 230) «Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143)».

Αριθμ. 74181/987/Φ15 (ΦΕΚ Β' 2804/13.07.2018) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως ισχύει και ειδικότερα την παράγραφο 9 του άρθρου 20 αυτού. 2. Το ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α' 68), όπως ισχύει. 3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1104027 ΕΞ 2018 Επικαιροποίηση της ύλης του Εγχειριδίου Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα, έκδοσης Ιουλίου 2018

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2018Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1104027 ΕΞ 2018ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)ΤΜΗΜΑ Δ’Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 210184 ΑΘΗΝΑΠληροφορίες : Μπάκα ΑικατερίνηΤηλέφωνο : 210-32.22.516Fax : 210-32.30.829Url : www.aade.grΘΕΜΑ: «Επικαιροποίηση της ύλης του Εγχειριδίου Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα, έκδοσης Ιουλίου 2018».ΣΧΕΤ: Τα αριθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1095333 ΕΞ 2018/20.6.2018 και Δ. ΟΡΓ. Δ 1097011 ΕΞ 2018/25.6.2018 έγγραφά μας. 1. Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών εγγράφων μας, σας στέλνουμε, συνημμένα, τη δεύτερη επανέκδοση Ιουλίου 2018 του αναφερόμενου…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. πράξης 142/11.6.2018 Διαδικασία α) για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, β) για την απόκτηση ή την αύξηση συμμετοχής σε πιστωτικά ιδρύματα και γ) για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και επι

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 142/11.6.2018 Διαδικασία α) για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, β) για την απόκτηση ή την αύξηση συμμετοχής σε πιστωτικά ιδρύματα και γ) για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών πιστωτικών ιδρυμάτων. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβε υπόψη: α) Τα άρθρα 2 και 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Α’ 298/1927), β) τον ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Γ 1104083 ΕΞ 2018 Κοινοποίηση εκτελεστικών πράξεων σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος Ιχνηλασιμότητας και Χαρακτηριστικών Ασφαλείας προϊόντων καπνού

Αθήνα, 06 Ιουλίου 2018Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ Γ 1104083 ΕΞ2018/06-07-2018ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΤαχ. Δ/νση:Καραγεώργη Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας:10184 ΑθήναΠληροφορίες:Ν. ΚαραβαγγέληςΤηλέφωνο:2106987426Fax:2106987408, 2106987424E-Mail:finexcis@2001.syzefxis. gov.grUrl:www.aade.grΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΘέμα: «Κοινοποίηση εκτελεστικών πράξεων σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος Ιχνηλασιμότητας και Χαρακτηριστικών Ασφαλείας προϊόντων καπνού»Με την παρούσα σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και άμεση εφαρμογή τις εκτελεστικές πράξεις (στην Αγγλική και την Ελληνική γλώσσα)…

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ Αθήνας αρ. απόφ. 3317/2018 Ποινική ρήτρα λόγω πρόωρης λύσης ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης δηλώνεται στους κωδικούς 781 - 782

Καλλιθέα, 5-7-2018Αριθμός απόφασης: 3317ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Α5 Επανεξέτασης Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο: 213-1604538 ΦΑΞ: 213-1604567ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΈχοντας υπ' όψη:1. Τις διατάξεις :α. Του άρθρου 63 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 1440/27-4-2017).2.…

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ Αθήνας αρ. απόφ. 3316/2018 Ποινική ρήτρα λόγω πρόωρης λύσης ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης δηλώνεται σε 781 - 782

Καλλιθέα, 5-7-2018 Αριθμός απόφασης: 3316ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Α5 Επανεξέτασης Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο: 213-1604538 ΦΑΞ: 213-1604567ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΈχοντας υπ' όψη:1. Τις διατάξεις:α. Του άρθρου 63 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 1440/27-4-2017).2.…

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ Αθήνας αρ. απόφ. 3315/2018 Ποινική ρήτρα λόγω πρόωρης λύσης ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης δηλώνεται σε 781 - 782

Καλλιθέα, 5-7-2018Αριθμός απόφασης: 3315ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣΤΜΗΜΑ: Α5 ΕπανεξέτασηςΤαχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο: 213-1604538 ΦΑΞ: 213-1604567ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΈχοντας υπ' όψη:1. Τις διατάξεις:α. Του άρθρου 63 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 1440/27-4-2017).2. Την…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. οικ. 34574/2018 Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτ

Αριθμ. οικ.34574/05-07-2018(ΦΕΚ Β' 2942/20-07-2018)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Των παραγράφων 1,2,3,7 και 8 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (Α'18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.2. Τα άρθρα 76, 77 και 78 του ν. 4172/2013 (Α' 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.3. Το άρθρο 149, την παρ. 3 του άρθρου 77 και την περ. β της παρ.1 του άρθρου 177 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής…

Περισσότερα
Img

Yπόθεση C-320/17 Άμεση ή έμμεση ανάμειξη εταιρίας χαρτοφυλακίου στη διαχείριση των θυγατρικών της – Εκμίσθωση ακινήτου από εταιρία χαρτοφυλακίου σε θυγατρική της – Έκπτωση του φόρου εισροών – ΦΠΑ που καταβάλλεται από εταιρία χαρτοφυλακίου επί των δαπανών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (έβδομο τμήμα) της 5ης Ιουλίου 2018  «Προδικαστική παραπομπή – Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Άρθρα 2, 9 και 168 – Οικονομική δραστηριότητα – Άμεση ή έμμεση ανάμειξη εταιρίας χαρτοφυλακίου στη διαχείριση των θυγατρικών της – Εκμίσθωση ακινήτου από εταιρία χαρτοφυλακίου σε θυγατρική της – Έκπτωση του φόρου εισροών – ΦΠΑ που καταβάλλεται από εταιρία χαρτοφυλακίου επί των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση συμμετοχών στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων»Στην υπόθεση C‑320/17,με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Conseil d’État…

Περισσότερα
Img

ΕΑΛΕ/Γ.Π. 44486/2018 Καθορισμός στοιχείων που κατ΄ ελάχιστον περιλαμβάνονται στα πεδία υποχρεωτικής συμπλήρωσης και αναγκαίας αιτιολογίας στην αίτηση του θεράποντα ιατρού στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσι

ΕΑΛΕ/Γ.Π. 44486(ΦΕΚ Β' 2781/12.08.2018)Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣΈχοντας υπόψη:1. Το άρθρο 265 και την παρ. 1 του άρθρου 268 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».2. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.3. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.3 . Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98), «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».5.…

Περισσότερα
Img

Κ.Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/43213/6382/2018 Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/8.2.2018 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017» (Β’ 474) όπως ισ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/43213/6382(ΦΕΚ Β' 2752/10.07.2018)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4508/2017 «Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις» (Α’ 200).2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98).3. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και…

Περισσότερα