Blog

  |  
Img

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 412 ΕΞ 29.5.2018 Ερώτημα σχετικά με την επιρροή/ενσωμάτωση του ΔΠΧΑ 16 στα ΕΛΠ

Αθήνα, 29.05.2018Αριθμ. Πρωτ.: 412 ΕΞΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)ΣΛΟΤ 412/2018ΘΕΜΑ: ΔΠΧΑ 16ΕΡΩΤΗΜΑΠαραθέτουμε τον προβληματισμό μας, αναφορικά με το κατά πόσο το νέο IFRS 16 (Μισθώσεις), θα επηρεάσει / ενσωματωθεί στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.ΑΠΑΝΤΗΣΗΟ Ν 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», ενσωμάτωσε στην Ελληνική Νομοθεσία την Οδηγία 2013/34/ΕΕ.Στην παράγραφο 7, του άρθρου 17 του Ν 4308/2014, αναφέρεται ότι: «Οι οντότητες που καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις, σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζεται στον παρόντα νόμο δύνανται…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. 56740/2018 Προσαρμογή των υφιστάμενων αδειών επαγγελματιών πωλητών και ένταξη αυτών στις αναφερόμενες στο άρθρο 17 του ν. 4497/2017, κατηγορίες

Αριθμ. 56740 - 29/05/2018 (ΦΕΚ Β' 2035/05-06-2018)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ KΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΈχοντας υπόψη:1. Το ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α' 171) και ιδίως την παρ. 12 του άρθρου 59.2. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).3. Το π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του κόμματος Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α), ως Πρωθυπουργός» (Α' 113).4. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων, το σίριαλ συνεχίζεται

Του Γιώργου Δαλιάνη*www.artion.grΗ Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε την εγκύκλιο ΠΟΛ 1073/2018 με αντικείμενο την «Παροχή οδηγιών για την κοινοποίηση των εντολών ελέγχου για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 18, 19 και 72 παρ. 18 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας)».Σε αυτή διευκρινίζεται ότι η εντολή ελέγχου κοινοποιείται στον φορολογούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4174/2013, πριν την έναρξη του φορολογικού ελέγχου και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έκδοσή της.Στην προαναφερόμενη ΠΟΛ 1073/2018…

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ Αθήνας αρ. απόφ. 2650/2018 Αποδοχή πρόστιμο εκπρόθεσμης λόγω βεβαίωσης

Καλλιθέα, 25-5-2018Αριθμός απόφασης: 2650ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α6Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας 176 71 - ΚαλλιθέαΤηλέφωνο  : 213-1604537 ΦΑΞ: 213-1604567 ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΈχοντας υπ' όψη:1. Τις διατάξεις :α. Του άρθρου 63 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 1440/27-4-2017).2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014…

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ Αθήνας αρ. απόφ. 2634/2018 Δεν δύναται να επιβληθεί τέλος χαρτοσήμου (1%) κατ' άρθρο 15 παρ. 5γ Κ.Τ.Χ. εφόσον υπάρχει εγγραφή ταμείου χωρίς να αποτυπώνεται στα βιβλία της επιχείρησης ανάληψη χρημάτων από οποιοδήποτε πρόσωπο. Δηλαδή εφόσον τα βιβλία τη

Καλλιθέα, 25/05/2018Αριθμός απόφασης: 2634ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣΤΜΗΜΑ Α4Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΚαλλιθέαΤηλέφωνο: 2131604526ΦΑΞ: 213 1604567ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΈχοντας υπ' όψη:1. Τις διατάξεις:α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει. β. Της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69).γ. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».δ. Της ΠΟΛ.1064/28.4.2017 Απόφασης του Διοικητή…

Περισσότερα
Img

Οδηγία (ΕΕ) 2018/822 του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις

ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/ 822 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσειςΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 113 και 115,Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική…

Περισσότερα
Img

Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: ΔΙ.ΜΕΛ./Φ1/37/685329/2018 Στοιχεία απασχόλησης: Νοέμβριος 2017

Αθήνα, 25/5/2018Αρ. Πρωτ. ΔΙ.ΜΕΛ./Φ1/37/685329ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝΤαχ. Δ/νση : Ακαδημίας 22, Τ.Κ.10671, ΑθήναΠληροφορίες : Αριστείδης Δημακάκος Τηλέφωνο : 210 3729669 fax : 210 3729714e-mail : d.meleton@efka.gov.grΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017»Από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (Α.Π.Δ.) που υποβλήθηκαν για τον Νοέμβριο του 2017 και από τις εγγραφές, οι οποίες έχουν ελεγχθεί κατά το χρόνο επεξεργασίας, προέκυψαν τα ακόλουθα:• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙΥποβλήθηκαν…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. 55944/ΕΥΘΥ 421/2018 Τροποποίηση της 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων

Αριθμ. 55944/ΕΥΘΥ 421/24-05-2018(ΦΕΚ Β' 2080/07-06-2018)Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΈχοντας υπόψη:1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'98).2. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α'265) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και λοιπές διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 58 παρ. 2, 21 παρ. 2 και 28 παρ. 12.3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων…

Περισσότερα
Img

Κ.Υ.Α. αριθμ. 23249/2018 Πρόσβαση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) στα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών

Αριθμ. 23249/24-05-2018(ΦΕΚ Β' 2034/05-06-2018)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΈχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις:α) των άρθρων 115 και 118 του νόμου 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 107), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,β) τις διατάξεις του π.δ. 141 (ΦΕΚ 180 Α') 23/11/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών»…

Περισσότερα
Img

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 89/2018 Δυνατότητα έκδοσης πράξεων προσδιορισμού φόρου εντός δεκαετίας δυνάμει συμπληρωματικών στοιχείων που περιέρχονται σε γνώση της φορολογικής διοίκησης εντός πενταετίας μετά την έκδοση της αρχικής πράξης προσδιορισμού φόρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΑριθμός Γνωμοδότησης 89/2018ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Τμήμα Β ) Συνεδρίαση της 15ης Μαΐου 2018Σύνθεση:Προεδρεύων: Στέφανος Δέτσης, Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κωλυομένου του Προέδρου Αλέξανδρου Καραγιάννη. Μέλη: Θεόδωρος Ψυχογυιός, Δημήτριος Χανής, Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Αλέξανδρος Ροϊλός, Αδαμαντία Καπετανάκη, Ελένη Πασαμιχάλη, Χριστίνα Διβάνη, Διονύσιος Χειμώνας, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους. Εισηγητής: Διονύσιος Χειμώνας, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους. Αριθμός Ερωτήματος: Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΕΛΒ1043355/16-3-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Ελέγχων της…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1099/2018 Κοινοποίηση της αριθμ. 13/2018 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το εάν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης εμπίπτει στην κατηγορία των «όμοιων με το φόρο εισοδήματος ή ουσιωδώς παρόμοιας φύσης φόρων», που περιλαμβάνονται σ

Αθήνα, 23 Μαΐου 2018ΠΟΛ:1099/23-05-2018ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ά'Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Φίλιππα, Α. Διακοστεργίου Τηλέφωνο: 210 - 33.75.318 ΦΑΞ: 210 - 33.75.001ΠΟΛ 1099/2018ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθμ. 13/2018 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το εάν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης εμπίπτει στην κατηγορία των «όμοιων με το φόρο εισοδήματος ή ουσιωδώς παρόμοιας φύσης φόρων», που περιλαμβάνονται στις ισχύουσες Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας κοινοποιούμε την αριθμ.…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1098/2018 Κοινοποίηση της αριθμ. 30/2017 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Α' Τακτικής Ολομέλειας) σχετικά με την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 στους μισθούς και τις εν γένει αποδοχές των υπάλληλων

Αθήνα, 23 Μαΐου 2018ΠΟΛ:1098/23-05-2018ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ά'Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Φίλιππα Τηλέφωνο: 210 - 33.75.318 ΦΑΞ: 210 - 33.75.001 ΠΟΛ 1098/2018ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθμ. 30/2017 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Α' Τακτικής Ολομέλειας) σχετικά με την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 στους μισθούς και τις εν γένει αποδοχές των υπάλληλων του ΝΑΤΟ.Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας κοινοποιούμε την αριθμ. ΝΣΚ 30/2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1100/2018 Κοινοποίηση της αριθμ. 130/2017 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το εάν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα μετά την ενσωμάτωσή της στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167) συνιστά φόρο

Αθήνα, 23 Μαΐου 2018 ΠΟΛ.1100/23-05-2018ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ά'Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Φίλιππα Τηλέφωνο: 210 - 33.75.318 ΦΑΞ: 210 - 33.75.001 ΠΟΛ 1100/2018ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθμ. 130/2017 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το εάν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα μετά την ενσωμάτωσή της στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167) συνιστά φόρο εισοδήματος.Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας κοινοποιούμε την αριθμ. ΝΣΚ 130/2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. πρωτ.: 2/28503/0004/2018 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών της επιστημονικής Επιτροπής της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν.1249/1982 (Α' 43), όπως ισχύει

Αθήνα, 23 Μαΐου 2018Αριθ.πρωτ.: 2/28503/0004/ 2018/23-05-2018ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Ε'Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 : Τ.Κ.101 65 Αθήνα Πληροφορίες: Γ. Κατσαλή Τηλέφωνο : 210-33.38.467Fax.: 210-33.38.202-201e-mail: g.katsali@glk.grΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών της επιστημονικής Επιτροπής της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν.1249/1982 (Α' 43), όπως ισχύει»ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 «Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά…

Περισσότερα
Img

Ε.Φ.Κ.Α. αρ. πρωτ.: Δ.ΑΣΦ. 547/669753/2018 Α. Ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α. συντακτών υπαγόμενων στις ασφαλιστικές καλύψεις παροχών των Αλληλοβοηθητικών Ταμείων «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Εύβοιας» (Ε.Τ.Α.Σ.) και «Ταμείο Επι

Αθήνα, 23/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Δ.ΑΣΦ. 547/669753ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ KAI ΕΛΕΓΧΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Πληροφορίες: Α. Δεμίρης Τηλέφωνο: 210 - 5285641 Fax: 210 - 5229840e-mail: d.asfalisis@efka.gov.grΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝΠληροφορίες: Μ. Προδρομίδου Τηλέφωνο: 210 - 5285581 Fax: 210 - 5228821e-mail: d.eisf.misth@efka.gov.grΤαχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18 104 32 ΑθήναΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΘΕΜΑ : Α. Ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α. συντακτών υπαγόμενων στις ασφαλιστικές καλύψεις παροχών των Αλληλοβοηθητικών Ταμείων…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1074/2018 Απαλλαγή από την τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και έκδοση λογιστικών στοιχείων, ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες στην ολοήμερη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας αυτών, βάσ

ΠΟΛ 1074/2018(ΦΕΚ Β' 1547/07-05-2018)Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΣΟΔΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) της παραγράφου 14 του άρθρου 30 του ν. 4308/2014 (Α' 251) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Συναφείς Ρυθμίσεις και Άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει.β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει,δ) των άρθρων 9, 11 και 13 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37) όπως ισχύει,ε) του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 (Α΄167), όπως ισχύει, στ) της αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1101/2018 Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης για τις πωλήσεις οίνου ή αποσταγμάτων (τσίπουρου, τσικουδιάς) σε χύμα μορφή

ΠΟΛ 1101/2018(ΦΕΚ Β' 2102/08-06-2018)Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΣΟΔΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) των παραγράφων 1, 2, 3, 8 και 11 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014 (Α'251), «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Συναφείς Ρυθμίσεις και Άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει.β) της παραγράφου 8 της ενότητας Ε' του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Α' 281), «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά», όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του ν. 4446/2016 (Α' 240).γ) της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1002/31.12.2014 (Β' 3), «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών.…

Περισσότερα
Img

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 403 ΕΞ 22.5.2018 Λογιστική Παρακολούθηση Υποκαταστήματος

Αθήνα, 22.05.2018Αριθμ. Πρωτ.: 403 ΕΞΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)ΣΛΟΤ 403/2018ΘΕΜΑ: Λογιστική Παρακολούθηση ΥποκαταστήματοςΕΡΩΤΗΜΑΠαρακαλούμε να μας δώσετε την γνώμη σας σχετικά με την λογιστική τήρηση υποκαταστήματος από το κεντρικό. Είναι υποχρεωτική η τήρηση διακριτών (ξεχωριστών) λογαριασμών παρακολούθησης του υποκαταστήματος;ΑΠΑΝΤΗΣΗΌπως έχουμε αιτιολογήσει και σε προηγούμενη γνωμοδότησή μας (ΣΛΟΤ Α.Π. 55 ΕΞ 20.3.2018), παρόλο που από τις διατάξεις του νόμου 4308/2014 (ΕΛΠ), δεν προκύπτει υποχρέωση τήρησης ιδιαίτερων λογιστικών αρχείων για τα υποκαταστήματα, αυτονόητο είναι ότι…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Τρόπος υπολογισμού των ημερών αδείας που δικαιούνται οι απασχολούμενοι με διαλείπουσα ή εκ περιτροπής εργασία

Ανδρέας Κ. ΣακελλαριάδηςΛογιστής – ΦοροτέχνηςΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑ Η ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Α.Ν.539/1945 η βασική ρύθμιση που διέπει το ζήτημα του υπολογισμού της ετήσιας κανονικής άδειας των απασχολούμενων ορίζει τα εξής: «1.α. Κάθε μισθωτός από την έναρξη της εργασίας του σε υπόχρεη επιχείρηση και μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών συνεχούς απασχόλησης, δικαιούται να λάβει ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές κατ' αναλογία με το χρόνο εργασίας που έχει συμπληρώσει στην ίδια υπόχρεη επιχείρηση. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται…

Περισσότερα
Img

Κ.Υ.Α. αριθμ.: ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/26359/4101/2018 Εφαρμογή Περιβαλλοντικού Οικιακού Τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/26359/4101(ΦΕΚ Β' 1936/30.05.2018)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» (Α’ 9) και ειδικότερα την ανάγκη καθορισμού του ακριβούς ποσού της ενίσχυσης, τους δικαιούχους, το ανώτατο όριο κατανάλωσης, την σύσταση ειδικού λογαριασμού και τον διαχειριστή αυτού, την διαδικασία, τον τρόπο και τον χρόνο χορήγησής της και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου αυτού.2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο…

Περισσότερα