Blog

  |  
Img

Δ.ΟΡΓ.Α 1039116 ΕΞ2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014...

«Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την μετατροπή του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης και του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης και σε Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας, αντίστοιχα και ως προς τις Διευθύνσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικο...Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΑΦ Β 1042299 ΕΞ 2016: Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας για τον υπολογισμό...

ΔΕΑΦ Β 1042299 ΕΞ 2016: Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από την ιδιοχρησιμοποίηση γης και ακινήτων για το φορολογικό έτος 2015. Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΑΦ Β 1042299 ΕΞ 2016: Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας για τον υπολογισμό...

ΔΕΑΦ Β 1042299 ΕΞ 2016: Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από την ιδιοχρησιμοποίηση γης και ακινήτων για το φορολογικό έτος 2015. Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΕ Υπόθεση C‑40/15 Υπηρεσίες διακανονισμού ζημιών, οι οποίες παρέχονται από τρίτο στο όνομα και για λογαριασμό ασφαλιστικής επιχειρήσεως δεν απαλλάσονται από τον ΦΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πρώτο τμήμα) της 17ης Μαρτίου 2016 «Προδικαστική παραπομπή — Φορολογία — Φόρος προστιθεμένης αξίας — Οδηγία 2006/112/ΕΚ — Άρθρο 135, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ — Απαλλαγή για τις ασφαλίσεις — Έννοια των “ασφαλιστικών” εργασιών και των “συναφών με αυτές παροχών υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από τους μεσίτες ασφαλίσεων και τους ασφαλιστικούς πράκτορες” — Υπηρεσίες διακανονισμού των ζημιών οι οποίες παρέχονται στο όνομα και για λογαριασμό ασφαλιστή» Το άρθρο 135, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, έχει την έννοια…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1054893 ΕΞ 2016/17.3.2016 Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 του ν.4172/2013 και του άρθρου 21 του ν.4174/2013

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2016Αρ. Πρωτ: ΔΕΑΦΒ 1054893 ΕΞ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΤΜΗΜΑ Β'2. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝΤΜΗΜΑ Δ'Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10    Ταχ. Κωδ.: 101 84, ΑΘΗΝΑΠληροφορίες: Κ. Καρακικέ, Μ. ΑλεβίζουΤηλέφωνο: 210 - 3375311, 3375527ΦΑΞ: 210 - 3375001ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 του ν.4172/2013 και του άρθρου 21 του ν.4174/2013.Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. 12618/288/17.3.2016 Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2016, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας και μεταφορά αυτής

Αριθμ. 12618/288(ΦΕΚ Β' 826/28-03-2016)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 380/1968 «Περί καθιερώσεως της 1ης Μαΐου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 85).2. Το άρθρο 7 του Ν. 74/1975 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως εργατικών τινών νόμων και περί άλλων τινών συναφών διατάξεων (Φ.Ε.Κ. Α΄ 139).3. Τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».4. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ Α΄180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,αποφασίζουμε:1.…

Περισσότερα
Img

Ατομική Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 62/2016 Κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη από το αποφασίζον όργανο, για την τοποθέτηση αναπληρωτή σε κενωθείσα θέση προσωρινού προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, σε περίπτωση που οι συντρέχοντες Διευθυντές είναι ομοιόβαθμοι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (πρώην Μακεδονίας - Θράκης)Αριθμός Γνωμοδότησης 62 /2016 ΑΤΟΜΙΚΗΑριθμός Ερωτήματος: Το από 24-12-2015 με αριθμό 5088 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Προμηθειών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Μακεδονίας - Θράκης) το οποίο υπογράφεται από την Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Κα Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά.Ερώτημα: Για την επιλογή αναπληρωτή σε θέση…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. πρωτ.: 4013/17.3.2016 Δαπάνες μετακίνησης Βουλευτών, υπαλλήλων και λοιπών προσώπων στο πλαίσιο αποστολής του Κοινοβουλίου, εντός και εκτός Επικράτειας

Αριθμ. Πρωτ. 4013Αριθμ. Διεκπ. 2950(ΦΕΚ Β' 739/18-03-2016)Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) Των άρθρων 63 παρ. 1 και 2, 65 παρ. 1 και 103 παρ. 6 του Συντάγματος,β) των άρθρων 11 παρ. 1, 4 και 8, 32Α παρ. 7, 49, 49 Γ και 167 παρ. 3 του Κανονισμού της Βουλής - Μέρος Α' - Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ Α'/106/24.06.1987), όπως ισχύει,γ) των άρθρων 1, 3, 13, 19, 23, 95 παρ. 5, 96, 97, 101, 125 παρ. 2 περ. β), γ) και δ), 129, 136, 139, 143, 144, 145 και 164ΣΤ του Κανονισμού της Βουλής - Μέρος Β' - Προσωπικό (ΦΕΚ Α'/51/10.4.1997), όπως ισχύει,δ) των άρθρων 3 και 9 του Ζ' Ψηφίσματος της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής, «Περί καταργήσεως…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. Συνεδρίασης 180/3/22.2.2016/17.3.2016 Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοδοτικών ιδρυμάτων - Κατάργηση της απόφασης ΕΠΑΘ 21/2/4.11.2011

Αριθμ. Συνεδρίασης 180/3/22.2.2016 ΦΕΚ Β' 717/17-3-2016ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΑφού έλαβε υπόψη:α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β' 3410), όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση αυτής με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ Β' 2312), γ) το Ν. 4261/2014 "Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Καταστροφή απαξιωμένων αποθεμάτων - Παγίων

Του Γιώργου Δαλιάνη με τη συνεργασία της Μαρίας Πουρνιά (Partner και Διευθύντρια του τμήματος Φορολογίας Φυσικών Προσώπων της Artion ΑΕ)www.artion.grΈνα μόνιμο ζήτημα που απασχολεί τις επιχειρήσεις είναι το ξεκαθάρισμα των αποθηκών τους από ακατάλληλα, ληγμένα, κατεστραμμένα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες και βοηθητικές ύλες, αναλώσιμα κλπ) αλλά και η καταστροφή των αποσβεσθέντων και μη χρησιμοποιούμενων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.Επειδή η καταστροφή των ανωτέρω επηρεάζει το ετήσιο οικονομικό αποτέλεσμα διότι η προκύπτουσα ζημία αναγνωρίζεται φορολογικά, θα πρέπει να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία.Υπολογισμός εκπιπτόμενης ζημίας από…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2, 16 και 40: Μια συγκριτική ανάλυση

1Βραβοσινός ΟρέστηςΚωνσταντίνου ΚυριάκοςΠανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Λογιστικής και ΧρηματοοικονομικήςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2016ΠεριεχόμεναΠεριεχόμενα Αντικείμενο και σκοπός της εργασίας Σύγκριση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 2, 16 και 40 Σύγκριση κατά την αρχική αναγνώριση Σύγκριση λογιστικής αντιμετώπισης κατά την τριετία 2015-2017 > Σύγκριση κατά τη χρήση του έτους 2015 > Σύγκριση κατά τη χρήση του έτους 2016 > Σύγκριση κατά τη χρήση του έτους 2017 Βιβλιογραφία Αντικείμενο και σκοπός της εργασίαςΣκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σύγκριση της λογιστικής αντιμετώπισης του ίδιου κτιρίου, όταν αυτό αποτελεί απόθεμα, πάγιο περιουσιακό στοιχείο ή επένδυση…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Η 1043135 ΕΞ 2016/17.3.2016 Διακοπή της σχέσης των μελών Δ.Σ Ανωνύμων Εταιρειών και διαχειριστή προσωπικών Εταιρειών, με την ένταξη των εταιρειών αυτών σε καθεστώς εκκαθάρισης

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2016Αρ.Πρωτ: ΔΕΛ Η 1043135 ΕΞ 2016ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝΤΜΗΜΑ Η' ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝΤαχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑθήναΠληροφορίες: Α.ΚύρλαΤηλέφωνο: 210 3375885Fax:    2103375354E-mail: d.eleg8@mofadm.grΘΕΜΑ: «Διακοπή της σχέσης των μελών Δ.Σ Ανωνύμων Εταιρειών και διαχειριστή προσωπικών Εταιρειών, με την ένταξη των εταιρειών αυτών σε καθεστώς εκκαθάρισης».Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:Όπως μας γνώρισε η Διεύθυνση…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: ΔΤΥ-Α' 0004346 ΕΞ 2016/17.3.2016 Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν.4321/2015

Αθήνα, 17 Mαρτίου 2016Αρ. Πρωτ.: ΔΤΥ-Α΄ 0004346 ΕΞ2016ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝΔιεύθυνση Τεχνικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Α΄- Τεχνικής Υποστήριξης Δημόσιας ΠεριουσίαςΤαχ. Δ/νση: Κολωνού 2Τ.Κ.: 104 37 ΑΘΗΝΑΠληροφορίες: Χ. ΣαριδάκηΤηλέφωνο: 210 - 5249649Fax: 210 - 5221613ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν.4321/2015»Σχετ.: Το με αρ.πρωτ.:Γ.Γ.Δ.Π. 0018178 ΕΞ2015/30-11-2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας ΠεριουσίαςΣε συνέχεια α) του παραπάνω σχετικού εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, σύμφωνα…

Περισσότερα
Img

Αριθ.Υ135/15.3.2016 Σύσταση Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Αριθ.Υ135Σύσταση Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.(ΦΕΚ Β711/17.3.2016)Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) των άρθρων 25 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), β) του Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα του Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 113),γ) του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20),δ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116),ε) του Π.δ. 71/2015 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1042299 ΕΞ 2016/17.3.2016 Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από την ιδιοχρησιμοποίηση γης και ακινήτων για το φορολογικό έτος 2015

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2016Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1042299 ΕΞ 2016ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΤΜΗΜΑ Β'Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10Ταχ.Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑΠληροφορίες: Θ. ΚακλαμάνηςΤηλέφωνο :210-3375312ΦΑΞ    :210-3375001ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από την ιδιοχρησιμοποίηση γης και ακινήτων για το φορολογικό έτος 2015. ΣΧΕΤ : Η από 7.03.2016 αίτηση της «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος».Απαντώντας στη σχετική αίτηση της «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος»,…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Τι ισχύει για την αργία της 25ης Μαρτίου 2016

Η 25η Μαρτίου είναι μία από τις έξι (6) υποχρεωτικές εξαιρέσιμες ημέρες του έτους και εξομοιώνεται πλήρως προς Κυριακή. Κατά την ημέρα αυτή απαγορεύεται κάθε εργασία και απασχόληση εργαζομένων, εκτός από αυτές που εκτελούνται νόμιμα κατά τις Κυριακές του έτους. (Β.Δ. 748/1966).Όσοι μισθωτοί θα εργασθούν νόμιμα ή παράνομα κατά την ημέρα αυτή δικαιούνται το ημερομίσθιό τους ή το 1/25ο του μηνιαίου τους μισθού, αναλόγως του τρόπου αμοιβής τους, προσαυξημένο κατά 75%.Όσοι ημερομίσθιοι δεν εργασθούν κατ' αυτήν δικαιούνται το ημερομίσθιό τους, ενώ οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται επιπλέον αποδοχές επειδή λαμβάνουν πλήρη το μισθό τους…

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ Αθήνας αρ. 970/16.3.2016 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Καλλιθέα, 16-03-2016Αριθμός απόφασης: 970ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΚαλλιθέαΤηλέφωνο: 2131604565ΦΑΞ: 2131604566ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΈχοντας υπ' όψη:1. Τις διατάξεις:α. Του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει. β. Της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69).γ. Του άρθρου 59 του π.δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».δ. Του άρθρου 6 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (ΦΕΚ Β' 865, 1079 και 1846) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων…

Περισσότερα
Img

ΔΔΘΤΟΚΔ 1049069 ΕΞ 2016 Τροποποίηση της T. 392/8/B0019/16.12.2002 (ΦΕΚ 136/Β΄/2003) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης «περί εξουσιοδότησης: α) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) ως ε

Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚΔ 1049069 ΕΞ 2016 Τροποποίηση της T. 392/8/B0019/16.12.2002 (ΦΕΚ 136/Β΄/2003) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης «περί εξουσιοδότησης: α) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) ως εκδοτικού και εγγυοδοτικού οργανισμού και β) των Λοιπών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων ως εκδοτικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή της από 26 Ιουνίου 1990 Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης «περί προσωρινής εισαγωγής» (Ν. 2401/1996) καθώς και της από 6.12.1961 Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης «επί του Δελτίου ΑΤΑ δια την προσωρινήν εισδοχήν εμπορευμάτων» (Ν. 132/1975).   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1042/2016 Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2015

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β'Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10    Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑΠληροφορίες: Β. Δασουράς, Θ. Σαφαρής, Μ. Χαπίδης, Μ. ΗλιοκαύτουΤηλέφωνο: 210 - 3375314-15-11-12ΦΑΞ: 210 - 3375001ΠΟΛ 1042/2016ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2015.Α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Ε3).Στο νέο έντυπο Ε3 προστέθηκαν νέα πεδία, νέοι κωδικοί και επιπλέον…

Περισσότερα
Img

Αριθ. Πρωτ:ΑΤΚΕ 1040871 ΕΞ 2016 1008 Νομοθετική ρύθμιση για τακτοποίηση προβλήματος που δημιούργησε η διοίκηση σε βάρος μελών ΔΙΠΕΘΕ (Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης)

 Αθήνα, 16/03/2016 - 08:50Αριθ. Πρωτ:ΑΤΚΕ 1040871 ΕΞ 2016 1008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΤαχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. :    105 62 ΑΘΗΝΑΠληροφορίες : Μ.Λυμπέρη Τηλέφωνο :    210 33.75.247FAX:    210.32.35.135e-mail: mlyb@1988.syzefxis.gov.grΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ.3139/12.2.2016 ερώτηση.Σε απάντηση της με αριθμ.πρωτ.3139/12.2.2016 ερώτησης, που κατατέθηκε από τον ανωτέρω Βουλευτή, σας γνωρίζουμε τα εξής:Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αρ. ΔΕΦΚ Α5042638 ΕΞ2011/13.10.2011 τα μέλη μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. από την 15/10/2011 υποχρεούνται να αναγράφουν στις αποδείξεις λιανικής πώλησης…

Περισσότερα