Blog

  |  
Img

Άρθρα Διανομή κερδών στην ομόρρυθμη εταιρία - Προϋποθέσεις μεταφοράς σε επόμενη χρήση

ΔΗΜΗΤΡΗ Κ. ΑΥΓΗΤΙΔΗ, Επίκουρου Καθηγητή Νομικής ΔΠΘ, ΔικηγόρουΓια τον τρόπο διανομής των κερδών ομόρρυθμης εταιρίας εφαρμόζεται, ελλείψει ειδικότερης πρόβλεψης του καταστατικού, η διάταξη του άρθρου 762 ΑΚ, δυνάμει της οποίας τα κέρδη μοιράζονται στους εταίρους στο τέλος της χρήσης. Η μεταφορά των κερδών στην επόμενη χρήση για το σχηματισμό αποθεματικού προϋποθέτει τη λήψη ομόφωνης απόφασης από τους εταίρους. Εφόσον οι εταίροι δεν λάβουν τέτοια απόφαση, ο διαχειριστής δεν μπορεί να πράξει τούτο μόνος του και τέτοια ενέργειά του θα είναι μη νόμιμη.A. Ιστορικό - Ερωτήματα [1]Τέθηκαν υπόψη μου τα κάτωθι πραγματικά περιστατικά:Ο Α είναι ομόρρυθμος…

Περισσότερα
Img

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 384/2013 Οφειλέτες του Δημοσίου – Κατάσχεση εις χείρας τρίτου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 384/2013 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ(Α' Τμήμα) Συνεδρίαση της 18ης Νοεμβρίου 2013Σύνθεση:Πρόεδρος : Μιχαήλ Απέσσος, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.Μέλη : Ανδρέας Χαρλαύτης, Στυλιανή Χαριτάκη, Γαρυφαλλιά Σκιάνη, Κωνσταντίνος Κατσούλας, Δημήτριος Μακαρονίδης, Αλέξανδρος Ροϊλός, Κυριακή Παρασκευοπούλου, Ελένη Πασαμιχάλη, Χριστίνα Διβάνη, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους.Αριθ. ερωτήματος: υπ' αρ.πρωτ. ΔΠΕΙΣ Β 1162013 ΕΞ2013/22.10.2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.Εισηγητής: Γεώργιος Α. Βαμβακίδης, Πάρεδρος ΝΣΚ.Περίληψη ερωτήματος:…

Περισσότερα
Img

Υπόθεση C‑431/12 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δέκατο τμήμα) της 24ης Οκτωβρίου 2013 «Φορολογία – Φόρος προστιθέμενης αξίας – Επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ με συμψηφισμό – Ακύρωση των πράξεων περί συμψηφισμού – Υποχρέωση καταβολής των τόκων υπερημερία

Υπόθεση C‑431/12ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δέκατο τμήμα) της 24ης Οκτωβρίου 2013 «Φορολογία – Φόρος προστιθέμενης αξίας – Επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ με συμψηφισμό – Ακύρωση των πράξεων περί συμψηφισμού – Υποχρέωση καταβολής των τόκων υπερημερίας στον υποκείμενο στον φόρο»Στην υπόθεση C‑431/12,με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Ρουμανία) με απόφαση της 21ης Ιουνίου 2012, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 24 Σεπτεμβρίου 2012, στο πλαίσιο της δίκηςAgenţia Naţională de Administrare FiscalăκατάSC Rafinăria Steaua Română SA,ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (δέκατο…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. Α-18382/1905 Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας χορηγήσεως στοιχείων κυκλοφορίας για δοκιμαστική κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών

Αριθμ. Α-18382/1905(ΦΕΚ Β' 2046/22-8-2013)Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝΈχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:α. Των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 88 και της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α'57).β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98). γ. Του Π.Δ. 118/2013 (Α'152) με το οποίο τροποποιείται το π.δ. 85/2012 (Α'141) και ιδρύεται το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.δ. Της υπ' αριθμ. 329/3.7.2013 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου»…

Περισσότερα
Img

ΟΔΗΓΙΑ 2013/43/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας όσον αφορά την προαιρετική και προσωρινή εφαρμογή του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις π

ΟΔΗΓΙΑ 2013/43/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥτης 22ας Ιουλίου 2013για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας όσον αφορά την προαιρετική και προσωρινή εφαρμογή του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις ορισμένων αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που είναι επιδεκτικά απάτηςΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 113,:Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),Αποφασίζοντας…

Περισσότερα
Img

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 150/6.6.2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Αντιμετώπιση εταιρειών, που έχουν λυθεί και έχουν κάνει διακοπή στη Δ.Ο.Υ., χωρίς στην πραγματικότητα να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάρισή τους

Αθήνα, 06 Ιουνίου 2013Αρ. Πρωτ.: 150ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥΑκαδημίας 6 - 106 81 ΑθήναΘέμα : Αντιμετώπιση εταιρειών, που έχουν λυθεί και έχουν κάνει διακοπή στη Δ.Ο.Υ., χωρίς στην πραγματικότητα να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάρισή τους.Στο Εποπτικό Συμβούλιο του ΓΕΜΗ, που συνεδρίασε την 07/06/2013, μεταξύ άλλων, συζητήθηκε και το ερώτημα σας, που έχει ως εξής «Πως πρέπει να καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. μια αναβίωση μιας Ο.Ε. η οποία έχει κάνει διακοπή στην εφορία στις 28/12/2000. Το αντικείμενο της εταιρείας ήταν ανέγερση οικοδομών. Η εταιρεία διαθέτει 4 ακίνητα γκαράζ, τα οποία είναι ακόμη στο όνομα…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: Δ6Δ 1179099 ΕΞ 2012 Παρέχονται οδηγίες σε θέματα που αφορούν στη δυνατότητα επικύρωσης υπογραφής σε δημόσια έγγραφα ορισμένων χωρών της Ασίας και της Αφρικής

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: Δ6Δ 1179099 ΕΞ2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣΤΜΗΜΑ Δ'Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑΠληροφορίες: Μ. ΝτασκαγιάννηςΤηλέφωνο: 210-32.22.516 Fax: 210-32.30.829ΘΕΜΑ: «Παρέχονται οδηγίες σε θέματα που αφορούν στη δυνατότητα επικύρωσης υπογραφής σε δημόσια έγγραφα ορισμένων χωρών της Ασίας και της Αφρικής».1.- Στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωση σας και εφαρμογή φωτοαντίγραφα του αριθ. 45714/5.12.2012 εγγράφου της Δ/νσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης…

Περισσότερα
Img

Υπόθεση C-257/11 Δικαίωμα εκπτώσεως – Διακανονισμός των εκπτώσεων – Απόκτηση οικοπέδου και των υφιστάμενων επ’ αυτού κτισμάτων, με σκοπό την κατεδάφιση των εν λόγω κτισμάτων και την ανέγερση συγκροτήματος κατοικιών εντός του οικοπέδου αυτού

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα) της 29ης Νοεμβρίου 2012 «Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Φόρος προστιθέμενης αξίας – Άρθρα 167, 168 και 185 – Δικαίωμα εκπτώσεως – Διακανονισμός των εκπτώσεων – Απόκτηση οικοπέδου και των υφιστάμενων επ’ αυτού κτισμάτων, με σκοπό την κατεδάφιση των εν λόγω κτισμάτων και την ανέγερση συγκροτήματος κατοικιών εντός του οικοπέδου αυτού»Στην υπόθεση C‑257/11,με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Curtea de Apel Bucureşti (Ρουμανία) με απόφαση της 20ής Δεκεμβρίου 2010, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 26 Μαΐου 2011, στο πλαίσιο της δίκηςSC Gran Via Moineşti SRLκατάAgenţia…

Περισσότερα
Img

Υπόθεση C‑153/11 Δικαίωμα έκπτωσης — Γένεση του δικαιώματος έκπτωσης — Δικαίωμα μιας εταιρίας να εκπίπτει τον ΦΠΑ εισροών που κατέβαλε για την αγορά επενδυτικού αγαθού του οποίου δεν έχει αρχίσει ακόμη η εκμετάλλευση στο πλαίσιο των επαγγελματικών δραστηρ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τμήμα) της 22ας Μαρτίου 2012 «ΦΠΑ — Οδηγία 2006/112/ΕΚ — Άρθρο 168 — Δικαίωμα έκπτωσης — Γένεση του δικαιώματος έκπτωσης — Δικαίωμα μιας εταιρίας να εκπίπτει τον ΦΠΑ εισροών που κατέβαλε για την αγορά επενδυτικού αγαθού του οποίου δεν έχει αρχίσει ακόμη η εκμετάλλευση στο πλαίσιο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της εταιρίας αυτής»Στην υπόθεση C‑153/11,με αντικείμενο αίτηση για την έκδοση προδικαστικής απόφασης δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Administrativen sad Varna (Βουλγαρία) με απόφαση της 22ας Μαρτίου 2011, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 28 Μαρτίου 2011, στο πλαίσιο της δίκηςKlub…

Περισσότερα
Img

Υπόθεση C‑280/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πρώτο τμήμα) της 1ης Μαρτίου 2012 «ΦΠΑ — Οδηγία 2006/112/EΚ — Άρθρα 9, 168, 169 και 178 — Έκπτωση του φόρου εισροών που αφορά πράξεις σχετικές με την υλοποίηση σχεδίου οικονομικής δραστηριότητας — Αγορά γης από τ

C‑280/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πρώτο τμήμα) της 1ης Μαρτίου 2012  «ΦΠΑ — Οδηγία 2006/112/EΚ — Άρθρα 9, 168, 169 και 178 — Έκπτωση του φόρου εισροών που αφορά πράξεις σχετικές με την υλοποίηση σχεδίου οικονομικής δραστηριότητας — Αγορά γης από τους εταίρους εταιρίας — Τιμολόγια που εκδόθηκαν πριν την καταχώριση της εταιρίας που ζητεί την έκπτωση»Στην υπόθεση C‑280/10,με αντικείμενο αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε η Naczelny Sąd Administracyjny (Πολωνία) με απόφαση της 31ης Μαρτίου 2010, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 4 Ιουνίου 2010, στο πλαίσιο της δίκηςKopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn…

Περισσότερα
Img

Υπόθεση C‑118/11 Προϋπόθεση σχετικά με τη χρησιμοποίηση των αγαθών και των υπηρεσιών για τις ανάγκες φορολογούμενων πράξεων — Γένεση του δικαιώματος έκπτωσης — Σύμβαση μίσθωσης αυτοκινήτου οχήματος — Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης — Όχημα χρησιμοποιούμεν

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τμήμα) της 16ης Φεβρουαρίου 2012 «ΦΠΑ — Οδηγία 2006/112/ΕΚ — Άρθρα 168 και 176 — Δικαίωμα έκπτωσης — Προϋπόθεση σχετικά με τη χρησιμοποίηση των αγαθών και των υπηρεσιών για τις ανάγκες φορολογούμενων πράξεων — Γένεση του δικαιώματος έκπτωσης — Σύμβαση μίσθωσης αυτοκινήτου οχήματος — Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης — Όχημα χρησιμοποιούμενο από τον εργοδότη για τη δωρεάν μεταφορά εργαζόμενου από την κατοικία του στον τόπο εργασίας του»Στην υπόθεση C‑118/11,με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ που υπέβαλε το Administrativen sad Varna (Βουλγαρία) με απόφαση της 24ης Φεβρουαρίου…

Περισσότερα
Img

Υπόθεση C-138/12 Αρχή της ουδετερότητας του φόρου – Επιστροφή του καταβληθέντος φόρου στον προμηθευτή, σε περίπτωση άρνησης αναγνώρισης του δικαιώματος του αποδέκτη μιας απαλλασσόμενης από τον φόρο πράξης να εκπέσει τον φόρο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πέμπτο τμήμα)της 11ης Απριλίου 2013 (*)«Φορολογία – ΦΠΑ – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Άρθρο 203 – Αρχή της ουδετερότητας του φόρου – Επιστροφή του καταβληθέντος φόρου στον προμηθευτή, σε περίπτωση άρνησης αναγνώρισης του δικαιώματος του αποδέκτη μιας απαλλασσόμενης από τον φόρο πράξης να εκπέσει τον φόρο»Στην υπόθεση C‑138/12,με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής απόφασης δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Administrativen sad Varna (Βουλγαρία) με απόφαση της 6ης Μαρτίου 2012, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 15 Μαρτίου 2012, στο πλαίσιο της δίκηςRusedespred OODκατάDirektor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto»…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. Α-οικ 37545/3473 Τροποποίηση διατάξεων της υπ' αριθμ. 18200/1979 (Β' 548) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «Περί καθορισμού προϋποθέσεων και διαδικασίας χορηγήσεως στοιχείων κυκλοφορίας δια δοκιμαστική κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετ

Αριθμ. Α-οικ 37545/3473 (ΦΕΚ Β' 1418/15-7-2009)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΈχοντας υπόψη:Τις διατάξεις:1. Των παραγράφων 3 και 2 των άρθρων 88 και 90 αντίστοιχα, του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυ-ρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α' 57), «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».2. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).3. Της υπ' αριθμ. 18200/1979 απόφασης του Υπουρ-γού Συγκοινωνιών «Περί καθορισμού προϋποθέσεων και διαδικασίας χορηγήσεως στοιχείων κυκλοφορίας δια δοκιμαστική κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών» (Β' 548), όπως έχει τροποποιηθεί και…

Περισσότερα
Img

Υπόθεση C-95/07 Δικαίωμα εκπτώσεως — Αποσβεστική προθεσμία — Παρατυπίες ως προς την τήρηση λογιστικών βιβλίων και τη δήλωση φόρου που επηρεάζουν πράξεις υποκείμενες στο καθεστώς της αντιστροφής της επιβάρυνσης

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-95/07 και C-96/07Ecotrade SpAκατάAgenzia delle Entrate – Ufficio di Genova 3(αιτήσεις της Commissione tributaria provinciale di Genovaγια την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως)«Έκτη οδηγία ΦΠΑ — Αντιστροφή της επιβάρυνσης — Δικαίωμα εκπτώσεως — Αποσβεστική προθεσμία — Παρατυπίες ως προς την τήρηση λογιστικών βιβλίων και τη δήλωση φόρου που επηρεάζουν πράξεις υποκείμενες στο καθεστώς της αντιστροφής της επιβάρυνσης»Περίληψη της αποφάσεως1.        Φορολογικές διατάξεις – Εναρμόνιση των νομοθεσιών – Φόροι κύκλου εργασιών – Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας – Έκπτωση του φόρου επί των εισροών(Οδηγία 77/388 του Συμβουλίου,…

Περισσότερα
Img

Αριθ. 9907/5699/18.9.2003 Θέση σε ισχύ του Β' Τμήματος του Ειδικού Κανονισμού «Οργάνωσης και λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών»

Αριθ. 9907/5699(ΦΕΚ Β' 1362/23-09-2003)Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,91 και 94 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β' - ΦΕΚ 51/Α/97).2. Την 9763/5582/12.9.2003 απόφαση, με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή για τη σύνταξη σχεδίου «Ειδικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών».3. Το από 15.9.2003 σχέδιο «Ειδικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών», αποφασίζουμε:Θέτουμε σε ισχύ το Τμήμα Β' του Ειδικού Κανονισμού «Οργάνωσης και Λειτουργίας Ειδικής…

Περισσότερα
Img

Αριθ. 9841/5649/16.9.2003 Θέση σε ισχύ του Α' Τμήματος του Ειδικού Κανονισμού «Οργάνωσης και λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών»

Αριθ. 9841/5649(ΦΕΚ Β' 1356/22-09-2003)Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 91 και 94 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β' - ΦΕΚ 51/Α/97).2. Την 9763/5582/12.9.2003 απόφαση, με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή για τη σύνταξη σχεδίου Ειδικού Κανονισμού «Οργάνωσης και Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών».3. Το από 15.9.2003 σχέδιο Ειδικού Κανονισμού «Οργάνωσης και Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών», αποφασίζουμε:Θέτουμε σε ισχύ το Τμήμα Α' του Ειδικού Κανονισμού «Οργάνωσης και Λειτουργίας…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: 1122798/1216/0006Δ/2003 Διευκρινίσεις σε θέματα χορήγησης ή μη επισημείωσης (Apostille) σε έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και προσάγονται στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2003Αριθ. πρωτ.: 1122798/1216/0006ΔΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ'Ταχ Δ/νση: Λεωχάρους 2Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑΠληροφορίες: Μ ΝτασκαγιάννηςΤηλέφωνο: 210 - 32 22 516FAX: 210 -32.30 829E-mail: d6-organosi-d@ky.ypoik.grΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σε θέματα χορήγησης ή μη επισημείωσης (Apostille) σε έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και προσάγονται στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών».1.- Σε συνέχεια του αριθ. 1044446/435/0006Δ/7.5.2007 εγγράφου μας,…

Περισσότερα
Img

2789/2000

Νόμος 2789/2000 Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς την οδηγία αριθ. 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.5.1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

Αριθ. Δ.567/21 Καθορισμός Ελληνικών αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου

Αριθ. Δ.567/21(ΦΕΚ Β' 524/3-7-1996)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν. 2127/93 «Εναρμόνιση προς το Κοινοτικό Δίκαιο του Φορολογικού Καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 48).2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/87 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των Εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 154).3. Τις προτάσεις της Επιτροπής που συστήθηκε…

Περισσότερα
Img

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 250/1994 Διακοπή εγγάμου συμβιώσεως. Διαζύγιο. Επιμέλεια τέκνων. Διατροφή. Φορολογία εισοδήματος. Εκπτώσεις.

Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 250 Αριθμός Πρωτοκόλλου 9320/1993ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ' ΤΜΗΜΑΣυνεδρίαση 6ης Μαΐου 1994ΣύνθεσηΠροεδρεύων: Α.Κομισόπουλος, Νομικός Σύμβουλος.Νομικοί Σύμβουλοι: Χ.Τσεκούρας, Ε.Βολάνης, Γ.Κρόμπας, Α.Τζεφεράκος.Πάρεδροι (γνώμες χωρίς ψήφο): Κ.Καποτάς, Β.Σουλιώτης, I. Σακελλαρίου, Α. Φυτράκης, I. Διονυσόπουλος, Π. Βαρελάς.Εισηγητής: Κ.ΚαποτάςΑριθ. Ερωτήματος: 1053717/936/Α0011/23-7-1993 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, Γεν. Δ/νσεως Φορολογίας και Δημ. Περιουσίας, Δ/νσεως Φορ/γίας Εισοδήματος Τμ. Α'.Περίληψη ερωτήματος: Εκπτώσεις του άρθρου 8 ΝΔ…

Περισσότερα