Blog

  |  
Img

57388/2019 Τροποποίηση της 139383/21-12-2018 (Β’ 5838) υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του α.ν. 4399/2016»

Αριθμ. 57388 (ΦΕΚ B’ 2048/04.06.2019)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 117), και ιδίως των άρθρων 29 και 37-41 αυτού.2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 26.06.2014, σ. 1-178), όπως ισχύει.3. Τις διατάξεις…

Περισσότερα
Img

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 29/2019 Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.

Αθήνα, 05/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Δ.ΑΣΦ./ 301/683965 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Πληροφορίες: Β. Μπερούτσου Τηλέφωνο: 210 - 5285569 ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Πληροφορίες: Γ.Βαρουχάκης Τηλέφωνο: 210 - 5285686 fax: 210 - 5229840 e-mail : d.asfalisis@efka.gov.gr Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18 10432 Αθήνα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 29 ΘΕΜΑ: Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ΣΧΕΤ: α) Οι διατάξεις της παρ.7γ του άρθρου 39 ν. 4387/2016 β) Το με αρ.πρωτ.Δ.ΑΣΦ./1069/1315813/2018 έγγραφο της Δ/νσης…

Περισσότερα
Img

25280/613/2019 Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2019

Αριθμ. Δ12α/Φ.11/ΓΠοικ.25280/613(ΦΕΚ B’ 2279/11.06.2019)ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις των άρθρων 22 και 25 του ν. 2072/1992 ( A΄ 125).2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A΄ 143).4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 283 του ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και…

Περισσότερα
Img

ΣΛΟΤ 1105/2019 Λογιστική αντιμετώπιση μερικής διάσπασης κλάδου εταιρείας στα βιβλία της επωφελούμενης

Αθήνα, 04.06.2019Αριθμ. Πρωτ.: 1105 ΕΞΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)ΣΛΟΤ 1105/2019ΘΕΜΑ: Λογιστική αντιμετώπιση μερικής διάσπασης κλάδου εταιρείας στα βιβλία της επωφελούμενηςΕΡΩΤΗΜΑΗ Εταιρεία ΧΧΧ Α.Ε., η οποία είναι θυγατρική αλλοδαπής εταιρείας, συντάσσει τις Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις βάσει του Ν. 4308/2014. Κατά το 2019, η Εταιρεία (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Διασπώμενη») αποφάσισε τη μερική διάσπασή της, χωρίς να λυθεί, μεταβιβάζοντας, σε μία εταιρεία του ιδίου Ομίλου (επωφελούμενη εταιρεία), τον καθοριζόμενο στο σχέδιο διάσπασης κλάδο δραστηριότητάς της, με τη διάθεση στους…

Περισσότερα
Img

ΣΛΟΤ 1059/2019 Λογιστικός χειρισμός διαφορών απογραφής αποθεμάτων

Αθήνα, 04.06.2019Αριθμ. Πρωτ.: 1059 ΕΞΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)ΣΛΟΤ 1059/2019ΘΕΜΑ: Λογιστικός χειρισμός διαφορών απογραφής αποθεμάτωνΕΡΩΤΗΜΑΖητάμε την άποψη σας όσον αφορά τον λογιστικό χειρισμό του εξής θέματος. Το εμπόρευμα είναι ''αλάτι χυμά'' σε ποσότητες άνω των 50.000 τόνων που βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο, ανοιχτό, συνεπώς ευαίσθητο στις καιρικές συνθήκες (λιώνει το αλάτι και υπό βροχή και υπό τον ήλιον). Ως αποτέλεσμα, η λογιστική απογραφή δεν συμφωνεί με την φυσική, και οι διάφορες είναι πολύ μεγάλες και αξιακά και ποσοτικά. Πώς δικαιολογείται η διαφορά μεταξύ λογιστικής…

Περισσότερα
Img

30/003/000/2692/2019 Κοινοποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) 2019/33 και 2019/34 της Επιτροπής για την συμπλήρωση και εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Αθήνα, 04 Ιουνίου 2019Αριθ. Πρωτ.: 30/003/000/2692«ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑ»ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΤΜΗΜΑ (Α΄) ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16Ταχ. Κώδικας : 11521- ΑθήναΠληροφορίες : Αρ. ΑλίβερτηΤηλέφωνο : 2106479223Fax : 210 6468272E-Mail : alcohol_food@gcsl.grΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) 2019/33 και 2019/34 της Επιτροπής για την συμπλήρωση και εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τους παρακάτω κανονισμούς του αμπελοοινικού τομέα, οι οποίοι…

Περισσότερα
Img

Ε.2100/2019 Οδηγίες εφαρμογής της Α.1179/2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

Αθήνα, 04/06/2019 Ε.2100/4-6-2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ1. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ ΚΑΙ Φ.Π.ΑΤΜΗΜΑ Ε' - Φ.Π.Α ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ2. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝΤΜΗΜΑ Α': ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣB. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ/ ΤΜΗΜΑ Α - Φ.Π.ΑΤαχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας :101 84 ΑθήναΤηλέφωνο:2106987409,4692132122400Fax:210 69.87.408210 36.45.413-E-Mail :vat-customs@2001.syzefxis.gov.grdfpa.a1@1992.syzefxis.gov.grUrl:www.aade.gr ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΕ 2100/2019Θέμα: Οδηγίες εφαρμογής της Α.1179/2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.Με την Α.1179/2019 απόφαση…

Περισσότερα
Img

Ε.2094/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4613/2019 (ΦΕΚ Α' 78/24.5.2019) για τις προθεσμίες καταχώρισης στο e-Μητρώο Πλοίων και παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 του ν.4569/2018 (ΦΕΚ Α' 179/2018) και του ν.

«ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.» Αθήνα, 3.6.2019 Ε.2094/3-6-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α' Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Ε: ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας: 106 72 Τηλέφωνο: 2132122400 2106987448 Fax: 2103645613 E-Mail: dfpa.a1@syzefxis.gov.gr vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr Url: www.aade.gr Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4613/2019 (ΦΕΚ Α' 78/24.5.2019) για τις προθεσμίες καταχώρισης στο e-Μητρώο Πλοίων και παροχή…

Περισσότερα
Img

264/683479/2019 Ασφάλιση των μεταφραστών της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών

Αθήνα 4/6/2019 Α.Π. : Δ.ΕΙΣΦ.Μ./264/683479 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Πληρ.: Βαρουχάκης Γ. Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5285686 e-mail: d.asfalisis@efka.gov.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ e-mail: d.eisf.misth@efka.gov.gr ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Πληρ.: Π. Καρρά Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5285684 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Πληρ.: Ε. Σκαρτσάρη Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5285615 Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18 Τ. Κ. 104 32 Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ…

Περισσότερα
Img

Φ.122.1/72/88553/Ζ2/2019 Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετ

Αριθμ. Φ.122.1/72/88553/Ζ2(ΦΕΚ Β' 2271/11.06.2019)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΈχοντας υπόψη:1. τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (195 Α’), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (83 Α’) του άρθρου 27 του ν. 4415/2016 (159 Α’) και του άρθρου 35 του ν. 4559/2018 (142 Α’),2. τη διάταξη του άρθρου 51 παρ. 1 περ. η’ του ν. 4485/2017 (114 Α’),3. τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) όπως ισχύουν,4. τις διατάξεις των περ. ε’και ιδ’της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170),5. την 3299/2014 απόφαση…

Περισσότερα
Img

25141/2355/2019 Διαχείριση, διάθεση και κατανομή των ποσών της κράτησης της περίπτωσης β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940 (Α΄145), η οποία προστέθηκε με την παρ. 34 του αρ. 27 του ν. 2166/1993

Αριθμ. Β/οικοθ.25141/2355/3-6-2019(ΦΕΚ Β' 2276/11-06-2019)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του N. 4578/2018 (Α’200).2. Τις διατάξεις της περίπτωσης β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940 (Α’’ 145), η οποία προστέθηκε με την παρ. 34 του άρθρου 27 του ν. 2166/1993.3. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).4. Την παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 2308/1995…

Περισσότερα
Img

Φ.122.1/72/88553/Ζ2/2019 Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετ

Αριθμ. Φ.122.1/72/88553/Ζ2(ΦΕΚ Β' 2271/11.06.2019)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΈχοντας υπόψη:1. τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (195 Α’), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (83 Α’) του άρθρου 27 του ν. 4415/2016 (159 Α’) και του άρθρου 35 του ν. 4559/2018 (142 Α’),2. τη διάταξη του άρθρου 51 παρ. 1 περ. η’ του ν. 4485/2017 (114 Α’),3. τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) όπως ισχύουν,4. τις διατάξεις των περ. ε’και ιδ’της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170),5. την 3299/2014 απόφαση…

Περισσότερα
Img

Α.1218/2019 Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του ν. 2960/2001, κατά την παράδοση αυτ

Αριθμ. Α 1218/2019(ΦΕΚ Β' 2264/11-06-2019)Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις των άρθρων 55, 68, 73, 74 και 109 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄/265), όπως ισχύει.2. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 9, του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, για την έκδοση της παρούσας απόφασης.3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 (94/ Α΄) «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.4. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,…

Περισσότερα
Img

19296/1750/2019 Τροποποίηση της 13097/661/13-4-2017 (Β΄ 1403 και Β΄ 1892) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής

Αριθμ. 19296/1750/3-6-2019(ΦΕΚ Β' 2258/10-06-2019)Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΈχοντας υπόψη:1. Το άρθρο 21 παρ. 4 του Συντάγματος της Ελλάδος σχετικά με την «Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες».2. Το β΄ εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 2224/1994 (Α΄ 112), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του ν. 4445/2016 (Α΄236) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α' 85)…

Περισσότερα
Img

41539/φ.324/2019 Τροποποίηση της 2030/φ.324/16.1.2019 (ΦΕΚτ.Β΄/60/21.1.2019) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου

Αριθμ. 41539/φ.324 (ΦΕΚ Β' 2230/10.06.2019)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΈχοντας υπόψη:1) Τις διατάξεις:α) του άρθρου 5 παρ. 6 στοιχείο β' του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α' 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α' 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών»…

Περισσότερα
Img

34054/2019 Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης των χρηματικών απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου και λοιπών φορέων, των σχετικών με την παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και του τρόπου απόδοσης και διαφύλαξης από

Αριθμ. 34054 οικ./Φ.321(ΦΕΚ Β' 2237/10-06-2019)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) Του άρθρου 90 του « Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98). β) Tου ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).γ) Tων άρθρων 1-7 του ν. 4312/2014 «Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 260), όπως ισχύει. δ) Tου π.δ. 45/2015 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών».…

Περισσότερα
Img

25150/557/2019 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ13/οικ./33475/ 1935/15-6-2018 (ΦΕΚ Β΄2281) κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. Δ13/

Αριθμ. Δ13/οικ./25150/557/3-6-2019(ΦΕΚ Β' 2194/07-06-2019)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4445/2016 (Α’ 236), και το άρθρο 22 του ν. 4549/2018 (Α’ 105).2. Τις διατάξεις του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής…

Περισσότερα
Img

Ε.2098/2019 Δασμολογική κατάταξη και συντελεστής Φ.Π.Α. παρασκευασμάτων κατάλληλων για τη διατροφή του ανθρώπου της ΔΚ 2106

ΑΘΗΝΑ, 03 Ιουνίου 2019Αριθ. Πρωτ.: Ε.2098/3-6-2019ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ Α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ- ΤΜΗΜΑ Α' Β) Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Ε- Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ- ΕΞΑΓΩΓΩΝΤαχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας:10184 ΑθήναΠληροφορίες:Γ. Χαβουτσάς, Μ. Κουνάβη Τηλέφωνο:210 6987484-210-6987448 Fax:210 6987506E-Mail:g.chavoutsas@2001.syzefxis vat-customs@2001.syzefxis.govUrl:www.aade.gr ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΕ 2098/2019  Θέμα: «Δασμολογική κατάταξη και συντελεστής Φ.Π.Α. παρασκευασμάτων κατάλληλων για τη διατροφή του ανθρώπου της ΔΚ 2106».Σχετ.: Η αριθ.…

Περισσότερα
Img

Ε.2102/2019 Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α.1202/20.05.2019 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας προϊόντων καπνού»

«ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.»Αθήνα, 3 Ιουνίου 2019 Αρ. Πρωτ.: Ε.2102/3-6-2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.Τμήμα Γ' - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑθήναΠληροφορίες: Χρ. ΝταμπακάκηΤηλέφωνο: 2106987427Fax: 2106987408, 2106987424E-Mail: finexcis@200l.syzefxis.gov.grUrl: www.aade.grΘέμα: Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α.1202/20.05.2019 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας προϊόντων καπνού».Με την παρούσα σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή την αρ. πρωτ. Α.1202/20-05-2019 Απόφαση του…

Περισσότερα
Img

Ε.2099/2019 Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ χρεώσεων σε λογαριασμούς κατανάλωσης φυσικού αερίου

Αθήνα, 03/06/2019 Ε.2099/3-6-2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α'Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4Ταχ. Κώδικας: 10672 ΑθήναΤηλέφωνο: 2132122400Fax: 210 3645413E-Mail: dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.grUrl: www.aade.grΘέμα: Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ χρεώσεων σε λογαριασμούς κατανάλωσης φυσικού αερίου.Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του φυσικού αερίου, τέθηκε το θέμα αναφορικά με την ορθή εφαρμογή των περί ΦΠΑ διατάξεων στις χρεώσεις που επιρρίπτονται στους πελάτες φυσικού αερίου για το Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού,…

Περισσότερα