Blog

  |  
Img

ΑΠ 361/2015 Ως quot;συνήθεις αποδοχέςquot;, ταυτιζόμενες µε τις quot;τακτικές αποδοχέςquot;, µε βάση τις οποίες υπολογίζονται οι αποδοχές και το επίδοµα αδείας, καθώς και τα επιδόµατα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων και εξευρίσκεται το ωροµίσθιο και η προσ

ΑΠ 361/2015 Ως "συνήθεις αποδοχές", ταυτιζόμενες µε τις "τακτικές αποδοχές", µε βάση τις οποίες υπολογίζονται οι αποδοχές και το επίδοµα αδείας, καθώς και τα επιδόµατα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων και εξευρίσκεται το ωροµίσθιο και η προσαύξηση για την παρεχόμενη υπερωριακή εργασία, νοούνται ο συμβατικός ή νόµιµος µισθός ή το ηµεροµίσθιο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη εργοδοτική παροχή, σε χρήµα ή σε είδος, που καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας, µε την προϋπόθεση ότι η παροχή αυτή δίδεται σταθερά και µόνιµα ως αντάλλαγµα της παρεχόμενης εργασίας. ΠερίληψηΣύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 1 Α.Ν. 539/1945,κατά τη διάρκεια της άδειας…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: Δ15Α 1039280 ΕΞ 2015/23.3.2015 Παροχή πληροφοριών σχετικά με αλιείς στα ελληνικά χωρικά ύδατα

Αθήνα, 23/3/2015Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1039280 ΕΞ 2015ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ.Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. ΤσιγγάνουΤηλέφωνο: 210 3638389 FAX: 210 3641620ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών σχετικά με αλιείς στα ελληνικά χωρικά ύδατα.ΣΧΕΤ: Το με αρ. φακέλου 520/2014 έγγραφό σας.Απαντώντας στο ως άνω σχετικό έγγραφό σας το οποίο περιήλθε στο Τμήμα μας με το Γ.Δ.Φ.Δ. 1005391/14-1-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, αναφορικά με τις υποχρεώσεις…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 309/2015 Εργατικό ατύχημα. Ο εργαζόμενος, που είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και υπέστη εργατικό ατύχημα, δικαιούται στις παραπάνω (εκτός δόλου) περιπτώσεις μόνο τις παροχές που χορηγούνται από το IΚΑ, διατηρεί , όμως, την αξίωση του γα χρηματική ικανοποίη

ΑΠ 309/2015 Εργατικό ατύχημα. Ο εργαζόμενος, που είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και υπέστη εργατικό ατύχημα, δικαιούται στις παραπάνω (εκτός δόλου) περιπτώσεις μόνο τις παροχές που χορηγούνται από το IΚΑ, διατηρεί , όμως, την αξίωση του γα χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, η οποία κρίνεται πάντοτε κατά το κοινό δίκαιο (άρθρα 914, 922, 932 ΑΚ), κατά του εργοδότη και του προσώπου που προστήθηκε από αυτόν, όταν το ατύχημα οφείλεται σε πταίσμα αυτών. ΠερίληψηΑπό τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.551/1915. που κωδικοποιήθηκε με το Β.Δ. της 24-7/25-8-1920 και διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του ΑΚ (άρθρ.38 εδ. α' Εισ.ΝΑΚ), προκύπτει ότι…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 290/2015 Συγκετάθεση εργοδότη για αποχώρηση λόγο συνταξιοδότησης. Η συγκατάθεση (συναίνεση) αυτή πρέπει να παρέχεται πριν από την αποχώρηση του μισθωτού, δύναται δε να είναι έγγραφη ή προφορική, ρητή ή σιωπηρή, αρκεί, στην τελευταία περίπτωση, να είναι

Περίληψη Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 8 εδ. α' του Ν. 3198/1955, μισθωτοί που συνδέονται με σχέση εργασίας αόριστης διάρκειας και έχουν συμπληρώσει δεκαπενταετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, με την έννοια του άρθρ. 6§1 του Ν. 2112/1920 ή του Β.Δ. της 18/18-7-1920 ή το προβλεπόμενο από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό όριο ηλικίας και, αν δεν προβλέπεται αυτό, το 65° έτος της ηλικίας τους, αποχωρώντας από την εργασία τους με τη συγκατάθεση του εργοδότη, δικαιούνται το ήμισυ της οριζόμενης από τον Ν. 2112/1920 ή το ανωτέρω Β.Δ. αποζημίωσης για την περίπτωση της απροειδοποίητης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. Η αποζημίωση αυτή υπολογίζεται…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 273/2015 Αν με την αρχική σύμβαση εργασίας ή με μεταγενέστερη αυτής συμφωνηθεί η λύση της σύμβασης των μισθωτών με ευνοϊκότερους όρους ως προς τις προϋποθέσεις και την αποζημίωση, από τους προβλεπόμενους στις διατάξεις (άρθρο 8 του Ν. 3198/1955, 5 του

ΑΠ 273/2015 Αν με την αρχική σύμβαση εργασίας ή με μεταγενέστερη αυτής συμφωνηθεί η λύση της σύμβασης των μισθωτών με ευνοϊκότερους όρους ως προς τις προϋποθέσεις και την αποζημίωση, από τους προβλεπόμενους στις διατάξεις (άρθρο 8 του Ν. 3198/1955,  5 του ν.435/1976, παρ. 1 ν.2112/1920) τότε ισχύουν οι όροι, αυτοί, ο δε μισθωτός στην περίπτωση αυτή δεν δικαιούται ν' αξιώσει εφ' όσον δεν συμφωνήθηκε το αντίθετο αθροιστικώς και την αποζημίωση του άρθρου 8 του νόμου 3198/1955 και την αποζημίωση που προβλέπει η συμβατική ρύθμιση, ενώ, εάν η προβλεπόμενη από την τελευταία αποζημίωση ή παροχή είναι μικρότερη και καταβλήθηκε, ο μισθωτός δικαιούται, υπό…

Περισσότερα
Img

Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Μάιος 2017)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΜάιος 2017ΕισαγωγήΗ Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) είναι ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία, υπαγόμενη απευθείας στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Αρχικά προβλέφθηκε με τον τίτλο Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 70Β' του ν. 2238/1994 (Α' 151), όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Α5 της παραγράφου Α'…

Περισσότερα
Img

Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Μάιος 2016)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΤΜΗΜΑΤΑ Β1, Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΜάιος 2016 ΕισαγωγήΗ Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών είναι ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία, υπαγόμενη απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), που αρχικά συστήθηκε ως Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 70Β' του ν. 2238/1994, όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Α5 της παραγράφου Α' του άρθρου πρώτου του…

Περισσότερα
Img

ΣτΕ 1664/2015 Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και επιβολή προστίμων για διασπορά ανακριβών πληροφοριών στο ενημερωτικό δελτίο εταιρίας.

Περίληψη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και επιβολή προστίμων για παράβαση των άρθρων 72 παρ. 2 του ν.  1969/1991 και 24 του Π.Δ. 348/1985. Στην περίπτωση που οι πληροφορίες περιέχονται στο  ενημερωτικό δελτίο (ΕΔ) εταιρείας, η εν λόγω διάταξη (του άρθρου 72 παρ. 2 εδ. α΄) του ν.  1969/1991 εφαρμόζεται όχι μόνον όταν η εταιρεία εισέρχεται το πρώτον στο χρηματιστήριο, αλλά  και όταν εισηγμένη ήδη εταιρεία προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, κρίσιμο δε  χρονικό σημείο για την ανακρίβεια της πληροφορίας είναι όχι το χρονικό σημείο σύνταξης του ΕΔ,  αλλά το χρονικό σημείο θέσης αυτού στη διάθεση του κοινού ή δημοσίευσής του στον τύπο,  δηλαδή…

Περισσότερα
Img

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ. 100/13.3.2015 Καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. για εταιρία Ο.Ε.

Αθήνα ,.13.. Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 100... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Ακαδημίας 6 - 106 81 ΑθήναΘέιια : Καταχωρήσεις στο ΓΕΜΗ για την εταιρία με την επωνυμία «............... ΟΕ»Σχετικά με τα ζητήματα που θίγετε στην υπ' αριθμ. πρωτ. 623/27.2.2015 επιστολή σας, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:Η εταιρία «................. ΟΕ» ήδη από το 2012 έχει λυθεί με καταγγελία και έχει τεθεί σε εκκαθάριση. Επομένως το status της εταιρίας στο ΓΕΜΗ πρέπει να είναι «υπό εκκαθάριση».Σύμφωνα με την πάγια άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου, για την πλήρη ενημέρωση και προστασία των συναλλασσομένων, πρέπει…

Περισσότερα
Img

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 61/2015 Εάν, σε περίπτωση ύπαρξης βεβαιωμένης ληξιπρόθεσμης οφειλής σε βάρος εικονικής επιχείρησης, οι πραγματικοί υπόχρεοι που υποκρύπτονται έχουν την ιδιότητα των συνυπόχρεων προσώπων κατά την έννοια του άρθρου 82 παρ.1 εδ.α του Κώδικ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΑριθμός  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 61/2015ΝΣΚ  61/2015 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΤΜΗΜΑ Α" Συνεδρίαση της 11ης Μαρτίου 2015Σύνθεση :Πρόεδρος : Ανδρέας Χαρλαύτης, Αντιπρόεδρος του Ν.Σ.Κ. Μέλη : Ανδρέας Ανδρουλιδόκης, Στυλιανή Χαριτάκη, Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Κωνσταντίνος Κηπουρός, Αγγελική Καστανά, Ελένη Πασαμιχάλη, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους.Εισηγήτρια : Εμμανουέλα Πανοπούλου, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.Αριθμός Ερωτήματος : Το υπ'αριθ. πρωτ. Ε.Μ.ΕΙΣ. Α1020075 ΕΞ 2015/12.2.2015 έγγραφο της Δ/νσης Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης /Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων…

Περισσότερα
Img

ΣτΕ 1818/2015 Η μη αναζήτηση από το προσωπικό υπολοίπου δανείου συνιστά επαύξηση μισθού υποκείμενη σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν πρόκειται περί παροχών κοινωνικού χαρακτήρα (λόγω γάμου, γεννήσεως ή θανάτου) και γενικότερα περί παροχών μη

ΣτΕ  1818/2015   Περίληψη Κατά την έννοια των διατάξεων τουν ΑΝ 1846/1951 και του κανονισμού ασφάλισης του ΙΚΑ, εξαιρουμένων εκτάκτων παροχών κοινωνικού χαρακτήρα (ήτοι δώρων λόγω γάμου του ασφαλισμένου ή των τέκνων του, γεννήσεως τέκνων του ασφαλισμένου και βοηθημάτων στην οικογένεια θανόντος ασφαλισμένου), ως αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι πάσης φύσεως χρηματικές ή σε είδος παροχές του εργοδότη προς το μισθωτό έστω και αν αυτές δεν δίδονται αμέσως ως αντάλλαγμα της προσφερόμενης εργασίας, αλλά χορηγούνται στο μισθωτό οικειοθελώς από τον εργοδότη και από ελευθεριότητα, πάντως εξ αφορμής της σχέσεως…

Περισσότερα
Img

ΣτΕ 687/2016 Απαλλαγή ΦΠΑ στην παράδοση αγαθών. Ευθύνη αγοράστριας για την εξαγωγή ή την ενδοκοινοτική παράδοση αγαθού που είχε παραλάβει χωρίς ΦΠΑ με Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.

ΠερίληψηΑπαλλαγή ΦΠΑ στην παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος μέλος.Η ΠΟΛ.1262/2.8.1993 υπουργική απόφαση ρύθμιζε τη διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ όχι μόνο της εξαγωγής και ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών, αλλά και της αγοράς αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση.Εφόσον η αγοράστρια, προκειμένου να τύχει απαλλαγής από το ΦΠΑ, παρέδωσε στην πωλήτρια, κατ' επίκληση της απόφασης ΠΟΛ.1262/2.8.1993, το εκδοθέν βάσει αυτής «Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.», η τελευταία υποχρεούτο, κατά τη ρητή διάταξη του άρθρου 6 παρ.1 της εν λόγω αποφάσεως, να εκδώσει το προβλεπόμενο από τον Κ.Β.Σ. τιμολόγιο πωλήσεως,…

Περισσότερα
Img

ΣτΕ 1262/2015 Φόρος υπεραξίας ακινήτων. Υπόχρεος απόδοσης. Ο ρόλος των συμβολαιογράφων στην διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του φόρου. Υποκείμενο του φόρου είναι ο μεταβιβάζων ακίνητη περιουσία. Την υποχρέωσή του εκπληρώνει κατά την κατάρτιση του συμβολ

Παρόμοια με την ΣτΕ 1261/2015ΠερίληψηΕπειδή το άρθρο 67Α παρ. 2 του ΚΦΕ, αναφερόμενο σε υποχρέωση του συμβολαιογράφου «να  ελέγχει και να βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων της δήλωσης» του φορολογούμενου, την  οποία, στην συνέχεια, «θεωρεί», δεν του αναθέτει ελεγκτικά καθήκοντα ανάλογα εκείνων του  εφοριακού υπαλλήλου, καθιστώντας τον έτσι δημόσιο όργανο που ασκεί δημόσια εξουσία, καθώς  ούτε καν σκιαγραφεί τον τρόπο επίλυσης της σωρείας των προβλημάτων που θα ανέκυπταν, όπως  τα της δικαστικής προσβολής της πράξης του επί διαφωνίας του με τον φορολογούμενο, είτε τα  της ευθύνης του έναντι του Δημοσίου ή του φορολογούμενου επί εσφαλμένου υπολογισμού…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: - Πρωτ. Εισ.: 1000789/2015 Επιλογή φορολόγησης επαγγελματικής μίσθωσης ακινήτου

Αθήνα, 20/02/2015 Αρ. Πρωτ:Πρωτ. Εισ.: 1000789/2015ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β' «Έμμεσης φορολογίας» ΤΜΗΜΑ Α' ΦΠΑΤαχ. Δ/νση: Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210- 3645832Fax: 210-3645413e-mail: dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.grΘέμα: Επιλογή φορολόγησης επαγγελματικής μίσθωσης ακινήτουΣχετ.: Το από 05.01.2015 έγγραφο σαςΣε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο ζητούνται διευκρινίσεις αναφορικά με τη δυνατότητα επιλογής υπαγωγής στο ΦΠΑ της επαγγελματικής εκμίσθωσης…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Παρακράτηση φόρου στις προσωρινές απολήψεις κερδών προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε. κτλ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε και την ΠΟΛ. 1042/2014

Του Λεωνίδα Κορρέ1Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4172/2013 (νέος Κ.Φ.Ε.) «ο όρος μερίσματα σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές (χρέη), καθώς και το εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών εταιρειών, οι διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό». Περαιτέρω από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων…

Περισσότερα
Img

ΣτΕ 1582/2015 Φορολογία ακινήτων σε περιοχή όπου δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα – ΥΑ, εκδοθείσα το 2013, περί καθορισμού τιμής τ.μ. οικοπέδων για τα έτη 2011, 2012 και 2013

  Περίληψη Η κατά το άρ. 32 του ν. 3842/2010 πρόβλεψη δύο διαφορετικών μεθόδων κανονιστικού προσδιορισμού από τον Υπουργό των Οικονομικών της φορολογητέας αξίας των ακινήτων των φυσικών προσώπων ως βάσης επιβολής του ένδικου φόρου, μιας για τα ακίνητα εντός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας τους και μιας άλλης για τα οικόπεδα εκτός του συστήματος αυτού, κατά την οποία η αγοραία τους αξία προσδιορίζεται βάσει της «κατώτερης τιμής» ανά τετραγωνικό μέτρο συγκριτικού στοιχείου σε επίπεδο «δήμου ή κοινότητας» (ή, αν τα στοιχεία αυτά ελλείπουν ή είναι ανεπαρκή ή απρόσφορα, με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο), αποβλέπει σε κοινό στόχο, τον…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 67/2015 Υπερωρίες οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων.

Απόφαση 67 / 2015    (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)Θέμα Υπερωρίες οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων. Περίληψη: Χρονικά όρια εργασίας οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως. Περιεχόμενο της σχετικής αγωγής. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.Επειδή, κατά το άρθρο 1 παρ.1 του β.δ. της 28-1/4-2-1938 "περί κανονισμού ωρών εργασίας του προσωπικού φορτηγού αυτοκινήτου" (ΦΕΚ Α', 35), τα φορτηγά αυτοκίνητα διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες (Α', Β' και Γ'), από τις οποίες η κατηγορία Α' περιλαμβάνει "τα μη εξυπηρετούντα ωρισμένον εργοδότην φορτηγά αυτοκίνητα (αγοραία)". Ως προς το ωράριο εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων της παραπάνω κατηγορίας,…

Περισσότερα
Img

ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2015/121 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2015 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/96/ΕΕ σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 115, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2), Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 2011/96/ΕΕ του Συμβουλίου (3) απαλλάσσει τα μερίσματα και τις άλλες διανομές κερδών που καταβάλλονται …

Περισσότερα
Img

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 578/12.1.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος χορήγησης πρακτικών Συμβουλίου Εκκαθαριστών ΑΕ, με αίτηση για πιστοποιητικό ελεύθερης μορφής

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2015Αρ. Πρωτ. :578ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥΑκαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα Θέμα: «Αντιμετώπιση αιτήματος χορήγησης πρακτικών Συμβουλίου Εκκαθαριστών ΑΕ, με αίτηση για πιστοποιητικό ελεύθερης μορφής»Σχετικά: Επιστολές σας, με e-mail της 04-12-2015 και 08-12-2015 και με α.π. ΕΣ 573/4.12.2015 και 578/8.12.2015.Απαντώντας στις ανωτέρω επιστολές σας, σχετικά με αντιμετώπιση αιτήματος για «έκδοση πιστοποιητικού όπου θα αναφέρονται όλα τα πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των Εκκαθαριστών ΑΕ από το 2006 μέχρι και σήμερα και αναλυτικά οι αριθμοί και οι ημερομηνίες των πρακτικών αυτών καθώς και το…

Περισσότερα
Img

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 530/2015 Αντιμετώπιση αιτήματος ατομικής επιχείρησης (ελεύθερου επαγγελματία) για διαγραφή της από το ΓΕΜΗ

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2015Αρ. Πρωτ. : 530ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥΑκαδημίας 6 - 106 71 ΑθήναΘέμα: Αντιμετώπιση αιτήματος ατομικής επιχείρησης (ελεύθερου επαγγελματία) για διαγραφή της από το ΓΕΜΗΣχετικά : Επιστολή σας, με α.π. 891/9-11-2015 και με α.π. ΕΣ 530/16-11-2015.Απαντώντας στην ανωτέρω επιστολή σας, σχετικά με «Αντιμετώπιση αιτήματος ατομικής επιχείρησης (ελεύθερου επαγγελματία) για διαγραφή της από το ΓΕΜΗ», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:Σύμφωνα με το άρ. 1 του Εμπορικού Νόμου, «Έμποροι είναι όσοι μετέρχονται πράξεις εμπορικός και κύριον επάγγελμα έχουν…

Περισσότερα