Blog

  |  
Img

Αριθμ. πράξης 59/18.1.2016 Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EAT) σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου (EBA/GL/2014/12).

Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

Ε.Ε.Τ.Ε. αριθμ. πράξης 59/18.1.2016 Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EAT) σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου (EBA/GL/2014/12)

Αριθμ. πράξης 59/18.1.16(ΦΕΚ Β' 267/11-02-2016)ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑφού έλαβε υπόψη:α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,β) τις διατάξεις του Ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 107), και ιδίως την παρ. 4 του άρθρου 4, την παρ. 1 του άρθρου 66, τις παρ. 1 και 6 του άρθρου 153 αυτού,γ) τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ ΕΚ και 2010/16/ΕΕ…

Περισσότερα
Img

Κ.Υ.Α. αριθ. ΔΑΕΦΚ/ οικ 166/ Α321/ 18.1.2016 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από τον σεισμό στις 26.1.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας κ

Αριθ. ΔΑΕΦΚ/οικ 166/Α321(ΦΕΚ Β' 216/08-02-2016)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τον Ν. 867/1979 (Φ.Ε.Κ. 24/Α'/07.02.1979) «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 28.07.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 26.03.1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών…

Περισσότερα
Img

Κ.Υ.Α. αριθμ. Α-59909/ 4404/ 18.1.2016 Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής και τύπων κομίστρου μετακίνησης στην περιοχή αρμοδιότητας ΟΑΣΑ Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), καθώς επίσης και καθορισμός ενεργειών και θεσμικών, οργανωτικών, λειτουργικών και δι

Αριθμ. Α-59909/4404(ΦΕΚ Β' 126/28-01-2016)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 2859/2000 (Α' 248), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1α του Ν. 4334/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)» (Α' 80),β) του άρθρου 7 και των παρ. 3α και 3β του άρθρου 10 του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α' 314), όπως ισχύει,γ) του άρθρου έκτου παρ.2 (α), (β), (γ) και (δ) του Ν. 4079/2012 (Α' 180),δ) του Ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. Μ.Α.Δ.Κ.Α 0000657 ΕΞ 2016/18.1.2016 Παράταση της προθεσμίας για την έκδοση και καταχώριση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011 απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του

Αριθμ. Μ.Α.Δ.Κ.Α 0000657 ΕΞ 2016(ΦΕΚ Β' 55/20-01-2016) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του Ν. 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015» (ΦΕΚ Α' 152) και ειδικότερα τη διάταξη του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 2.2. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α' 178).3. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης 25 της υποπαραγράφου Β.3 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014).4. Τις υπ' αριθμ. 243/7.11.2013 (Β' 2883/14.11.2013), 244/ 19.11.2013 (Β' 3025/28.11.2013), 247/4.3.2014 (Β' 571/7.3.2014)…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1009/18.1.2015 Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας.

ΠΟΛ. 1009/18.1.2015 Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας.ΠΟΛ 1009/2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος. β) Του άρθρου 50 του Π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8/Α΄/1989). γ) Του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α΄/2002). δ) Του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α΄/1982) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α΄/1984) και του άρθρου 41α όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α΄/1996). ε)…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1010/18.1.2016 Απαλλαγές από ΦΠΑ επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων που δραστηριοποιούνται σε πορθμεία ή άλλες διαδρομές

Αθήνα, 18/01/2016ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΤΜΗΜΑ Α' - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4Ταχ. Κώδικας:106 72 ΑΘΗΝΑΠληροφορίες:Θ. ΠετρούλαΤηλέφωνο:210- 3645378Fax:210- 3645413e-mail:dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr ΠΟΛ 1010/2016  ΘΕΜΑ: Απαλλαγές από ΦΠΑ επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων που δραστηριοποιούνται σε πορθμεία ή άλλες διαδρομέςΚατόπιν γραπτών και προφορικών ερωτημάτων φορολογικών αρχών και φορολογουμένων, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες, σχετικά με την φορολογική μεταχείριση από άποψης ΦΠΑ της κατασκευής επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: οικ. 1523/18.1.2016 Επικαιροποίηση στοιχείων εκκρεμοτήτων διορισμών / προσλήψεων τακτικού προσωπικού που αφορούν σε οριστικά αποτελέσματα διαδικασιών που έχουν διενεργηθεί από το ΑΣΕΠ και δεν καλύπτονται από εκδοθείσες αποφάσεις κατανομής προ

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2016Αριθ.Πρωτ.: οικ. 1523ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔιεύθυνση Προσωπικού Τ.ΑΤμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας ΣτοιχείωνΠροσωπικού Τ.ΑΤαχ. Δ/νση : Σταδίου 27, 101 83 ΑθήναΥπεύθ. Ενημέρωσης : Ως πίνακας 1.Εγκύκλιος 2Θέμα : Επικαιροποίηση στοιχείων εκκρεμοτήτων διορισμών / προσλήψεων τακτικού προσωπικού που αφορούν σε οριστικά αποτελέσματα διαδικασιών που έχουν διενεργηθεί από το ΑΣΕΠ και δεν καλύπτονται από εκδοθείσες αποφάσεις κατανομής προσωπικούΣχετ.: Η υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42Α / 295 /οικ.7058/11-3-2015 Εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης…

Περισσότερα
Img

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δέκατο τμήμα) υπόθεση C‑66/15 της 14ης Ιανουαρίου 2016 «Παράβαση κράτους μέλους – Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών – Αυτοκίνητα οχήματα – Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτου οχήματος εκ μέρους κατοίκου κράτους μέλους από προμηθευ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δέκατο τμήμα) της 14ης Ιανουαρίου 2016  υπόθεση C‑66/15,  «Παράβαση κράτους μέλους – Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών – Αυτοκίνητα οχήματα – Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτου οχήματος εκ μέρους κατοίκου κράτους μέλους από προμηθευτή εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος – Φορολόγηση του οχήματος αυτού κατά την ταξινόμησή του εντός του πρώτου κράτους μέλους – Είσπραξη του πλήρους ποσού του τέλους ταξινομήσεως»Στην υπόθεση C‑66/15,με αντικείμενο προσφυγή λόγω παραβάσεως δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ, ασκηθείσα στις 12 Φεβρουαρίου 2015,Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από τους M. Wasmeier και Δ. Τριανταφύλλου, με…

Περισσότερα
Img

ΔΔΑΔ Γ 1005972 ΕΞ 2016/18.12.2015 Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων συγκεκριμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης, Υποδ/νσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ γείου Οικονομικών.

ArrayΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Π12/6/18.1.2016 Επιδόματα μητρότητας με συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης σε Ε.Τ.Α.Α. (ΤΑ.Ν. - Τ.Σ.Α.Υ. - ΤΣ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και Ο.Α.Ε.Ε.

Αθήνα, 18/1/2016Αριθ. Πρωτ. Π12/6ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣΤαχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 810241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου:210 52 15 279FAX:210 52 28 747Ε - mail:diefpar@ika.gr ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ  ΘΕΜΑ : «Επιδόματα μητρότητας με συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης σε Ε.Τ.Α.Α. (ΤΑ.Ν. - Τ.Σ.Α.Υ. - ΤΣ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και Ο.Α.Ε.Ε.»ΣΧΕΤ : το με αριθ. πρωτ.Φ.40021/28427/877/1-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. ΑλληλεγγύηςΌπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Α.Ν. 1846/1951 σε συνδυασμό με…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1005916 ΕΞ 2016/18.1.2016 Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2016Αρ. Πρωτ: ΔΔΘΤΟΚ Α 1005916 ΕΞ 2016ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜ. ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ.ΟΙΚΟΝΟΜ.ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑθήναΠληροφορίες: Μ. ΛύτραΤηλέφωνο: 210 69.87.480FAX: 210 69.87.489Email: m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr ΘΕΜΑ: «Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη»ΣΧΕΤ.: Η αριθ. πρωτ. Δ.718/446/27.04.2006 Δ.Υ.Ο.Ο Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα και σύμφωνα με:- το άρθρο 30 παράγραφος 2γ) του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. πρωτ.: 4096/18.1.2016 Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) έτους 2016

Αριθμ.πρωτ: 4096/18.01.2016  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΟΑΕΔΔΙΟΙΚΗΣΗΓ' ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗΔ/ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - A3Τ.Θ. 77117/171510Π.ΦΑΛΗΡΟΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%) ΕΤΟΥΣ 2016.Σας κοινοποιούμε τη νέα εγκύκλιο που αφορά στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) έτους 2016 η οποία συντάχθηκε βάσει της με αριθμό 3029/71/ 15.12.2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. (ΦΕΚ 2988/τεύχος Β'/31.12.2015), με την οποία επικυρώθηκε η με αριθμό 641/45/8.12.2015 διατύπωση γνώμης της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ.Η…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. Γ3γ/οικ. 2180/12.1.2016 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ3γ/οικ.98494/21−12−2015 απόφασης του Υπουργού Υγείας

Αριθμ. Γ3γ/οικ. 2180(ΦΕΚ Β' 28/15-01-2016)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παράγραφο 1 περ. Γ του Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ Α΄ 114), «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».2. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.3. Τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005, άρθρο 90 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κώδικας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».4. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».5. Τις διατάξεις…

Περισσότερα
Img

Ε.Ε.Τ.Σ. αριθμ. 2/15.1.2016 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1/07.01.2016 απόφασης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 768/30.09.2015 απόφασης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 664/21.07.2015 απόφασης «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλ

Αριθμ. 2(ΦΕΚ Β' 185/03-02-2016)Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝΈχοντας υπόψη:1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου του άρθρου 1 του Ν. 4350/2015 (Α' 161) , όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Ν. 4350/2015 (Α΄161) και αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του Ν. 4350/2015 (Α΄161) και ισχύει.2. Την παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου του άρθρου 4 του Ν. 4350/2015 (Α΄161).3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/47604/0004/15.7.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/50723/0004/3.8.2015 (ΑΔΑ: Ψ6ΕΝΗ−8Ρ7),…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. πρωτ.: 1272/15.1.2016 Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2016

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2016Αριθμ. Πρωτ.: 1272ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Δ.Α.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΠληροφορίες: Γ.ΚαρύδαςΤηλέφωνα: 2131364809Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑΕ-mails : g.karidas@ypes.grΕΠΕΙΓΟΝΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2016.Στο πλαίσιο υποβολής των ηλεκτρονικών αρχείων του ΟΠΔ οικονομικού έτους 2016 από τους ΟΤΑ προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και από τις τελευταίες προς το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. σας ενημερώνουμε…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: ΕΜΠ 18/0004/15.1.2016 Διορισμός του Κωνσταντίνου Χρήστου του Δημητρίου στη θέση του μετακλητού Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2016 Αριθ. Πρωτ: ΕΜΠ 18/0004ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α'ΘΕΜΑ: «Διορισμός του Κωνσταντίνου Χρήστου του Δημητρίου στη θέση του μετακλητού Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:α) των άρθρων 45, 46 και 53 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1006049 ΕΞ 2016/15.1.2016 Παράταση ισχύος εφαρμογής της αρ. πρωτ. Φ.1208/662/31.07.2006 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο.- άμεση παραλαβή επιβατικών αυτοκινήτων

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1006049 ΕΞ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΦΠΑ - Τμήμα Γ'   Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑθήναΠληροφορίες: Ν. ΒιδάληςΤηλέφωνο: 210 6987401FAX: 210 6987408e-mail: finexcis@otenet.gr ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος εφαρμογής της αρ. πρωτ. Φ.1208/662/31.07.2006 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο.- άμεση παραλαβή επιβατικών αυτοκινήτων. ΣΧΕΤ: α) Το αρ. πρωτ. 24308/25.11.2015 έγγραφο της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσ/νικης. β) Η αρ. πρωτ. Φ.1208/662/31.07.2006 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο. γ) Η αρ. πρωτ. Φ.1252/648/18.9.2008 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο. δ) Η αρ.…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1006329 ΕΞ 2016/15.1.2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1128100 ΕΞ 2015/1.10.2015 (ΑΔΑ:7ΤΥ7Η-Λ7Σ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενι

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2016Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1006329 ΕΞ2016ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β'- ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τρ. Γάλλου Τηλέφωνο: 210-33.11.291 FAX: 210-32.30.829ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1128100 ΕΞ 2015/1.10.2015 (ΑΔΑ:7ΤΥ7Η-Λ7Σ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε) του Υπουργείου Οικονομικών, για τη…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΠρώτη ανάρτηση: 15/01/2016ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣΣυχνές ερωτήσεις απαντήσεις βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων φορολογικού έτους 20151.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω ηλεκτρονικά τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων;Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής, αλλά ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης (username και κωδικός) που ήδη χρησιμοποιούνται.Τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, πρέπει να εξουσιοδοτήσουν ένα φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο ή λογιστή…

Περισσότερα