Blog

  |  
Img

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 981/2015 του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/981 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 31, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής και αδιάκοπος εφοδιασμός σε ορισμένα προϊόντα η παραγωγή των οποίων στην Ένωση δεν επαρκεί και να αποφευχθεί κάθε διαταραχή…

Περισσότερα
Img

Άρειος Πάγος 893/2015 Ισχύς κανονιστικών όρων της συλλογικής συμβάσεως εργασίας, υπερεργασία, υπερωρία

ΑΠ   893/2015ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΒ1’ Πολιτικό ΤμήμαΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Νικόλαο Λεοντή, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Νικόλαο Πάσσο, Χρήστο Βρυνιώτη, Γεώργιο Αναστασάκο και Σοφία Καρυστηναίου, Αρεοπαγίτες.ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 19 Μαΐου 2015, με την παρουσία και της Γραμματέως Ελένης Τσιουρή, για να δικάσει μεταξύ:Της αναιρεσείoυσας: Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ".......................................... Α.Ε." που εδρεύει στη ... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Αναστάσιο Πασσά και κατέθεσε προτάσεις.Του αναιρεσίβλητου: Α. Κ., κατοίκου…

Περισσότερα
Img

Ε.Π.Α.Θ. αριθμ. απόφ. 141/3/19.6.2015 Δημοσιοποίηση βεβαρημένων και μη βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων

Αριθμ. απόφ. 141/3/19.6. 2015(ΦΕΚ Β' 2154/07-10-2015)ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΑφού έλαβε υπόψη:α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,β) την πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β' 3410), όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 40/30.5.2014 «Τροποποίηση των Πράξεων Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012, 4/8.1.2013 και 6/8.1.2013» (ΦΕΚ Β' 1567),γ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: Δ14Β 1082681 ΕΞ 2015/17.6.2015 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αμοιβή για παροχή υπηρεσιών από σύνδικο πτώχευσης

Αθήνα, 17/6/2015Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1082681 ΕΞ2015Πρωτ. Εισ.:1048042/9.4.20151066658/15.5.20151068056/19.5.2015ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΤΜΗΜΑ Α΄ - ΦΠΑΤαχ. Δ/νση : Σίνα 2-4Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑΠληροφορίες : Φ. ΑθανασάκηΤηλέφωνο : 210- 3647202-5Fax : 210- 3645413e-mail : dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.grΘέμα: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αμοιβή για παροχή υπηρεσιών από σύνδικο πτώχευσης.Σχετ: Τα από 9.4.2015,15.5.2015 και 19.5.2015 έγγραφά σαςΜε τα ανωτέρω σχετικά έγγραφά σας έχει τεθεί το θέμα της φορολογικής αντιμετώπισης, από…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 864/2015 Απόλυση για οικονομοτεχνικούς λόγους . Σε περιπτώσεις απόλυσης λόγω οικονομικών προβλημάτων, ελέγχεται από το δικαστήριο, αν το δικαίωμα της καταγγελίας ασκείται καταχρηστικά, δηλαδή αν η καταγγελία ήταν αναπόφευκτη ή θα ήταν δυνατή για τον ε

Περίληψη Επί απολύσεων που οφείλονται σε οικονομοτεχνικούς λόγους, όπως, μεταξύ άλλων, είναι η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών ή τμημάτων της επιχειρήσεως και η μείωση του προσωπικού για λόγους οικονομιών που επιβάλλονται από συγκεκριμένες συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζει η επιχείρηση, η απόφαση του εργοδότη να αντεπεξέλθει στη διαφαινόμενη οικονομική κρίση της επιχειρήσεως δεν ελέγχεται από τα δικαστήρια. Ελέγχεται, όμως, αφενός ο αιτιώδης σύνδεσμος της επιλογής αυτής και της καταγγελίας συγκεκριμένου εργαζομένου, ως εσχάτου μέσου αντιμετωπίσεως των προβλημάτων της επιχείρησης και αφετέρου ο τρόπος επιλογής του εν λόγω εργαζομένου ως απολυτέου,…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 861/2015 Ο εργοδότης, δεν επιτρέπεται κατά την ενάσκηση του διευθυντικού αυτού δικαιώματος να προκαλείται υλική ή ηθική βλάβη στο μισθωτό . Είναι δε βλαπτική για τον εργαζόμενο η μεταβολή των εργασιακών όρων όχι μόνον όταν προκαλεί υλική ζημία, αλλά κ

Περίληψη Ι) Από, το συνδυασμό των άρθρων 648, 652, 656 και 349 351 Α.Κ., 7 Ν. 2112/1920 και 5 παρ. 3 Ν. 3198/1955 προκύπτει ότι στον εργοδότη ανήκει το δικαίωμα να εξειδικεύει τις υποχρεώσεις του μισθωτού και ειδικότερα να καθορίζει το είδος, τον τόπο, το χρόνο και τις άλλες συνθήκες παροχής της εργασίας του μισθωτού για την αρτιότερη οικονομοτεχνική οργάνωση της επιχειρήσεως προς επίτευξη των σκοπών της. Έχει, δηλονότι, ο εργοδότης, ως διευθυντής της εκμετάλλευσης την εξουσία να οργανώνει και να διευθύνει την επιχείρηση του με βάση τα κρινόμενα από αυτόν ως πλέον αποτελεσματικά για αυτή κριτήρια (Ολ. ΑΠ 25/2003). Δεν επιτρέπεται όμως κατά την…

Περισσότερα
Img

ΣτΕ 2263/2015 Φόρος μεταβίβασης ακινήτων – Ακύρωση της σύμβασης μεταβίβασης- Φόρος μεταβίβασης οφείλεται με κάθε οριστική σύμβαση, που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ακινήτου για επαχθή αιτία και περιβάλλεται τον νόμιμο τύπο, ανεξάρτητα από τη συνδρομ

ΠερίληψηΑπό τις διατάξεις του νόμου α.ν. 1521/1950 σε φόρο μεταβίβασης ακινήτων υπόκειται κάθε  οριστική σύμβαση που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ακινήτου για επαχθή αιτία και  περιβάλλεται τον νόμιμο τύπο, ανεξάρτητα από τη συνδρομή των λοιπών προϋποθέσεων για την  έγκυρη μεταβίβαση της κυριότητας ή από την τυχόν μεταγενέστερη ακύρωση της σύμβασης. Στην  τελευταία, άλλωστε, αυτή περίπτωση, εφ’ όσον η ακύρωση γίνει μέσα σε τέσσερα χρόνια από την  κατάρτιση της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του Α.Ν.  1521/1950, η φορολογική υποχρέωση για την ακυρωθείσα σύμβαση (υποχρέωση που  εξακολουθεί, κατ’…

Περισσότερα
Img

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 129/2015 Μείωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής επιχείρησης σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης κατά τον Πτωχευτικό Κώδικα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΑριθμός Γνωμοδοτήσεως: 129/2015ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Τμήμα Β')Συνεδρίαση της 3ης Ιουνίου 2015Σύνθεση:Πρόεδρος: Αλέξανδρος Καραγιάννης, ΑντιπρόεδροςΝ.Σ.Κ. Μέλη: Νικόλαος Μουδάτσος, Θεόδωρος Ψυχογυιός, Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, Δημήτριος Χανής, Αλέξανδρος Ροϊλός, Κυριακή Παρασκευοπούλου και Χριστίνα Διβάνη, Νομικοί Σύμβουλοι. Εισηγητής: Στέργιος Κίκας, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ: Το με αριθμό πρωτ. Δ14Α 1154821 ΕΞ 2014/21.11.2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γενική Δ/νση Φορολογίας, Ι4η Δ/νση Φ.Π.Α., Τμήμα Α', Δ/νση Τελών και Ειδικών Φορολογιών,…

Περισσότερα
Img

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 129/2015 Μείωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής επιχείρησης σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης κατά τον Πτωχευτικό Κώδικα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΑριθμός Γνωμοδοτήσεως: 129/2015ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Τμήμα Β')Συνεδρίαση της 3ης Ιουνίου 2015Σύνθεση:Πρόεδρος: Αλέξανδρος Καραγιάννης, ΑντιπρόεδροςΝ.Σ.Κ. Μέλη: Νικόλαος Μουδάτσος, Θεόδωρος Ψυχογυιός, Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, Δημήτριος Χανής, Αλέξανδρος Ροϊλός, Κυριακή Παρασκευοπούλου και Χριστίνα Διβάνη, Νομικοί Σύμβουλοι. Εισηγητής: Στέργιος Κίκας, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ: Το με αριθμό πρωτ. Δ14Α 1154821 ΕΞ 2014/21.11.2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γενική Δ/νση Φορολογίας, Ι4η Δ/νση Φ.Π.Α., Τμήμα Α', Δ/νση Τελών και Ειδικών Φορολογιών,…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 939/2015 Ο εργοδότης έχει το διευθυντικό δικαίωμα να ρυθμίσει κάθε τι που ανάγεται στην οργάνωση και τη λειτουργία της επιχειρήσεώς του προκειμένου να επιτύχει τους εν γένει σκοπούς της, περιοριζόμενος μόνο από τους όρους της συμβάσεως, όπως αυτή ερμην

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΑΠ  939/2015B2’ Πολιτικό ΤμήμαΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Χριστόφορο Κοσμίδη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Γεώργιου Γιαννούλη), Απόστολο Παπαγεωργίου, Παναγιώτη Κατσιρούμπα, Γεώργιο Αναστασάκο και Δήμητρα Κοκοτίνη Αρεοπαγίτες.ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση, στο Κατάστημά του, την 28η Απριλίου 2015, με την παρουσία και της γραμματέως Σπυριδούλας Τζαβίδη, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:ΤΟΥ ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΟΝΤΟΣ: Δ. Ζ. του Π., κατοίκου ... που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Δημητρίου Λυκοκάπη και κατέθεσε προτάσεις.ΤΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΙΒΛΗΤΗΣ: Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία…

Περισσότερα
Img

Άρειος Πάγος 867/2015 Μονομερής μεταβολή θεωρείται κάθε τροποποίηση των όρων εργασίας από τον εργοδότη, που γίνεται κατ' αθέτηση της εργασιακής σύμβασης, ανεξαρτήτως αν αυτή είναι επωφελής ή βλαπτική για τον εργαζόμενο

Περίληψη Κατά το άρθρο 7 εδαφ.α’ του ν. 2112/1920 "Πάσα μονομερής μεταβολή των όρων της υπαλληλικής συμβάσεως βλάπτουσα τον υπάλληλο, θεωρείται ως καταγγελία ταύτης, δι` ην ισχύουσιν αι διατάξεις του παρόντος νόμου". Κατά τον όρο της διάταξης αυτής "μονομερής μεταβολή" θεωρείται κάθε τροποποίηση των όρων εργασίας από τον εργοδότη, που γίνεται κατ` αθέτηση της εργασιακής σύμβασης, ανεξαρτήτως αν αυτή είναι επωφελής ή βλαπτική για τον εργαζόμενο. Για την εφαρμογή, όμως, της εν λόγω διάταξης απαιτείται η μονομερής μεταβολή των όρων εργασίας να είναι βλαπτική για τον εργαζόμενο, δηλαδή να προκαλεί σ` αυτόν άμεση ή έμμεση υλική ή ηθική…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 868/2015 Επιχειρησιακή συνήθεια

ΑΠ 868/2015 Επιχειρησιακή συνήθεια ΠερίληψηH επιχειρησιακή συνήθεια, δηλαδή η πρακτική που έχει διαμορφωθεί από μακροχρόνιο και ομοιόμορφο χειρισμό ορισμένων ζητημάτων, που ανάγονται στις σχέσεις εργοδότη και μισθωτού, μέσα στο χώρο μιας επιχείρησης, δεν αποτελεί από μόνη της πηγή γένεσης αξιώσεων, μπορεί, όμως, να αποτελέσει βάση σιωπηρής συμφωνίας. Αυτό συμβαίνει όταν ο εργοδότης, είτε ρητά, με ανακοίνωσή του, υπόσχεται στους εργαζόμενους τη χορήγηση μελλοντικών παροχών υπό ορισμένες προϋποθέσεις, είτε χωρίς θετική υπόσχεση χορηγεί συνεχώς τέτοιες στους εργαζόμενους, οπότε η αποδοχή των παροχών αυτών από τους τελευταίους παρέχει τη βάση συμβατικής…

Περισσότερα
Img

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ. 206/22.5.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος Ατομικής Επιχείρησης - μέλους σας για μη καταβολή Τέλους Μερίδας για το έτος 2015 ενώ είχε διακόψει την δραστηριότητά του την 31-12-2014

Αθήνα, 22 Μαΐου 2015Αρ. Πρωτ.: 206 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Ακαδημίας 6 - 106 81 ΑθήναΘέμα: Αντιμετώπιση αιτήματος Ατομικής Επιχείρησης - μέλους σας για μη καταβολή Τέλους Μερίδας για το έτος 2015 ενώ είχε διακόψει την δραστηριότητά του την 31-12-2014Σχετικά : Επιστολή σας, με α.π. 6708/05-05-2015 και α.π. ΕΣ 206/06-05-2015Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, σχετικά με την «αντιμετώπιση αιτήματος Ατομικής Επιχείρησης - μέλους σας για μη καταβολή Τέλους Μερίδας για το έτος 2015 ενώ είχε διακόψει την δραστηριότητά του την 31-12-2014 (σύμφωνα με την από 7-1-2015, βεβαίωση διακοπής της Δ.Ο.Υ.) την οποία…

Περισσότερα
Img

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 93/2015 Φορολογική μεταχείριση των ημερήσιων αποζημιώσεων του προσωπικού των διαχειριστικών αρχών για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 93/2015 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΑ' ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣυνεδρίαση της 26ης Μαρτίου 2015Σύνθεση:Πρόεδρος: Μιχαήλ Απέσσος, Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Μέλη: Ανδρέας Χαρλαύτης, Βασιλική Δούσκα, Αντιπρόεδροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Νικόλαος Μουδάτσος, Ανδρέας Γραμματικός, Θεοδώρος Ψυχογυιός, Παναγιώτης Παναγιωτουνάκος, Παναγιώτης Σπανός, Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, Ευγενία Βελώνη, Ανδρέας Ανδρουλιδάκης, Στυλιανή Χαριτάκη, Δημήτριος Χανής, Νικόλαος Δασκαλαντωνάκης, Κωνσταντίνος Κατσούλας, Κωνσταντίνος Κηπουρός, Αλέξανδρος Ροϊλός,…

Περισσότερα
Img

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 89/2015 Απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής της οφειλής για λόγους ανωτέρας βίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ: 89/2015 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α' ΤΜΗΜΑΤΟΣ Συνεδρίαση: 29-4-2015ΣΥΝΘΕΣΗΠρόεδρος: Ανδρέας Χαρλαύτης, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.Μέλη: Ανδρέας Ανδρουλιδάκης, Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Κωνσταντίνος Κηπουρός, Αγγελική Καστανά, Ελένη Πασαμιχάλη, Νομικοί Σύμβουλοι. Εισηγητής: Διονύσιος Ν. Χειμώνας, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.Αριθμός Ερωτήματος: Υπ'αριθ. πρωτ. ΔΠΕΙΣ Α1093609ΕΞ 20/6/2014 του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης, Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων.Περίληψη Ερωτήματος: α) Αν εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων…

Περισσότερα
Img

ΣτΕ 1875/2015 Ζήτημα αν κατ’ άρθρο 66 ΚΔΔ η άκυρη επίδοση στον υπόχρεο της καταλογιστικής πράξεως δεν δύναται να αποτελέσει αρχή αποδείξεως πλήρους γνώσεως της πράξεως αυτής από εκείνον και, επομένως, από την εν λόγω άκυρη επίδοση δεν αρχίζει η προθεσμία

Περίληψη Η προθεσμία προς άσκηση προσφυγής κατά ρητής ατομικής εκτελεστής διοικητικής πράξεως, όπως οι καταλογιστικές πράξεις φόρων, δασμών και λοιπών προστίμων και δικαιωμάτων, από το πρόσωπο στο οποίο αφορούν, άρχεται είτε από την επίδοση αυτών είτε (δηλαδή ακόμη και αν προβλέπεται επίδοση και αυτή δεν έχει διενεργηθεί ή διενεργήθηκε άκυρα) από την πλήρη γνώση του περιεχομένου της πράξεως από εκείνον στον οποίο αφορά. Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 66 παρ. 1 Α περ. i και ii του Κ.Δ.Δ., ερμηνευομένων σε συνδυασμό προς το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος, η άκυρη επίδοση στον υπόχρεο της καταλογιστικής πράξεως, ήτοι πράξεως…

Περισσότερα
Img

ΣτΕ 1819/2015 Δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα. Ως γενικά έξοδα διαχειρίσεως νοούνται οι παραγωγικές γενικά δαπάνες της επιχειρήσεως, δηλαδή οι δαπάνες οι οποίες, εν όψει του σκοπού για τον οποίο διατίθενται και των εκάστοτε ειδικών συνθηκών,

Δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα. Ως γενικά έξοδα διαχειρίσεως νοούνται οι παραγωγικές γενικά δαπάνες της επιχειρήσεως, δηλαδή οι δαπάνες οι οποίες, εν όψει του σκοπού για τον οποίο διατίθενται και των εκάστοτε ειδικών συνθηκών, συμβάλλουν στην διεύρυνση των εργασιών της επιχειρήσεως και στην αύξηση του εισοδήματος της, ανεξαρτήτως αν καταβάλλονται οικειοθελώς, δεν επιτρέπεται δε στην φορολογική αρχή και στα διοικητικά δικαστήρια να ελέγχουν την σκοπιμότητα και το προσήκον μέτρο των δαπανών αυτών (ΣτΕ 1729/1913 σκ. 6, ΣτΕ 3118/1991).  Διάφορα έξοδα (αγορές εφημερίδων σωματείου, λουλουδιών κ.λπ.), φιλοδωρήματα, εξόφληση ζημιών αυτοκινήτων,…

Περισσότερα
Img

ΣτΕ 2347/2015 Προϋπόθεση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Αν, με βάση τις συνθήκες κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης, είναι πράγματι δυσχερής η διάκριση μεταξύ εξαρτημένης ή μη εργασίας, εφαρμόζεται το προβλεπόμενο μαχητό τεκμήριο υπέρ της εξαρτημένης εργασίας

ΣτΕ 2347/2015 Προϋπόθεση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Αν, με βάση τις συνθήκες κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης, είναι πράγματι δυσχερής η διάκριση μεταξύ εξαρτημένης ή μη εργασίας, εφαρμόζεται το προβλεπόμενο μαχητό τεκμήριο υπέρ της εξαρτημένης εργασίας και της υπαγωγής του προσφέροντος την εργασία αυτή στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Προς ανατροπή δε του τεκμηρίου αυτού πρέπει να αποδεικνύεται κάθε φορά, κατά τρόπο βέβαιο και σαφή, ότι η εργασία προσφέρεται υπό καθεστώς ελεύθερων ενεργειών αυτού που την παρέχει, κατά τη σχετική πλήρως αιτιολογημένη κρίση της διοίκησης και τελικώς του διοικητικού δικαστηρίου. Προκειμένου να κριθεί αν…

Περισσότερα
Img

ΣτΕ 1623/2015 Ευθύνες για την καταβολή του φόρου του διαχειριστή ή του διευθύνοντος συμβούλου ή του εκκαθαριστή Α.Ε.. Το πρακτικό διοικητικής επιλύσεως της διαφοράς που έχει υπογράφει ο υπεύθυνος της εταιρίας (διευθύνων σύμβουλος ΑΕ) επέχει θέση ατομικ

ΣτΕ  1623/2015  ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  ΤΜΗΜΑ Στ΄ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 29 Ιανουαρίου 2015, με την εξής σύνθεση: Αθ.  Ράντος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Στ΄ Τμήματος, Κων. Φιλοπούλου, Ελ. Παπαδημητρίου,  Σύμβουλοι, Κ. Μαρίνου, Στ. Λαμπροπούλου, Πάρεδροι. Γραμματέας η Ελ. Γκίκα, Γραμματέας του  Στ΄ Τμήματος. Για να δικάσει την από 3 Σεπτεμβρίου 2012 αίτηση: του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, ο οποίος παρέστη με την Εμμανουέλα Πανοπούλου,  Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά του ............., κατοίκου Αθηνών...................., ο οποίος δεν παρέστη. Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 195/2015 Βλαπτική, όμως, μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας δεν υφίσταται όταν ο εργοδότης στα πλαίσια του διευθυντικού του δικαιώματος μεταθέτει τον εργαζόμενο σε άλλο τομέα ή τμήμα της επιχείρησης με τις ίδιες ή παρεμφερείς συνθήκες εργασίας και

Περίληψη Επειδή, ο εργοδότης ασκώντας το διευθυντικό του δικαίωμα έχει την εξουσία να προσδιορίσει το περιεχόμενο της υποχρεώσεως του μισθωτού για παροχή εργασίας καθορίζοντας τους όρους της παροχής της, τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο εφόσον οι όροι αυτοί δεν έχουν προσδιορισθεί από κανόνες δικαίου ή από την εργασιακή σύμβαση. Δηλαδή, ο εργοδότης ως διευθυντής της εκμεταλλεύσεως, έχει την εξουσία να οργανώνει και να διευθύνει την επιχείρησή του με βάση τα κρινόμενα απ' αυτόν ως πλέον αποτελεσματικά γι' αυτή κριτήρια. Από το συνδυασμό των άρθρων 648, 652, 656 και 349-351 ΑΚ, 7 παρ. 1 του ν.2132/1920 και 5 παρ. 3 του ν.3198/1955…

Περισσότερα