Blog

  |  
Img

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 751/2015 της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/751 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥτης 29ης Απριλίου 2015σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 114 παράγραφος 1,Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1),Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),Αποφασίζοντας…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: Δ14Β 1061918 ΕΞ 2015/29.4.2015 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αμοιβή για παροχή υπηρεσιών από κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς

Αθήνα, 29/04/2015Αρ. Πρωτ: Δ14Β1061918ΕΞ2015Πρωτ. Εισ.:103941/6.3.2015ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΤΜΗΜΑ Α΄ - ΦΠΑΤαχ. Δ/νση : Σίνα 2-4Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑΠληροφορίες : Φ. ΑθανασάκηΤηλέφωνο : 210- 3647202-5Fax : 210- 3645413e-mail : dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.grΘέμα: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αμοιβή για παροχή υπηρεσιών από κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς.Σχετ: Το από 3.3.2015 έγγραφό σαςΜε το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας έχει τεθεί το θέμα της φορολογικής αντιμετώπισης, από πλευράς ΦΠΑ, της αμοιβής για παροχή υπηρεσιών…

Περισσότερα
Img

ΣτΕ 1538/2015 Συνεπώς, η προμνημονευθείσα διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 2238/1994, που προστέθηκε με το άρθρο 46 παρ. 9 του Ν. 3220/2004, με την οποία προβλέπεται ότι η χορηγούμενη κατά τις διατάξεις των άρθρων 200 έως 205

Περίληψη Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβολή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες συνιστούν κύρωση λόγω μη εμπρόθεσμης εξοφλήσεως βεβαιωμένου χρέους προς το Δημόσιο, είναι να έχει καταστεί το χρέος ληξιπρόθεσμο κατά την έννοια του ανωτέρω άρθρου 5 του Κ.Ε.Δ.Ε., δηλαδή όχι μόνο να είναι ληξιπρόθεσμο και απαιτητό κατά το ουσιαστικό δίκαιο, αλλά να έχει περιέλθει στο αρμόδιο δημόσιο ταμείο, να έχει βεβαιωθεί σ’ αυτό ταμειακώς και να έχει παρέλθει η προβλεπόμενη στο εν λόγω άρθρο 5 προθεσμία, μετά τη συμπλήρωση της οποίας η απαίτηση αυτή μπορεί να εισπραχθεί με διοικητική εκτέλεση (ΣτΕ 706/2000, ΣτΕ 3530/2009). Περαιτέρω, όπως έχει…

Περισσότερα
Img

ΔΕΕ - Υπόθεση C‑111/14 Αρχή της φορολογικής ουδετερότητας - Υπόχρεος του ΦΠΑ – ΦΠΑ που κακώς αποδόθηκε από τον λήπτη - Υπαγωγή του παρέχοντος υπηρεσίες στον ΦΠΑ - Άρνηση επιστροφής του ΦΠΑ στον παρέχοντα υπηρεσίες

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (έκτο τμήμα)   της 23ης Απριλίου 2015   «Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας – Οδηγία 2006/112/EK – Αρχή της φορολογικής ουδετερότητας – Υπόχρεος του ΦΠΑ – ΦΠΑ που κακώς αποδόθηκε από τον λήπτη – Υπαγωγή του παρέχοντος υπηρεσίες στον ΦΠΑ – Άρνηση επιστροφής του ΦΠΑ στον παρέχοντα υπηρεσίες»    Στην υπόθεση C‑111/14,    με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Varhoven administrativen sad (Βουλγαρία) με απόφαση της 24ης Φεβρουαρίου 2014, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 7 Μαρτίου 2014, στο πλαίσιο της δίκης    GST – Sarviz AG Germania    κατά    Direktor…

Περισσότερα
Img

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 677/2015 της 23ης Απριλίου 2015 σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/677 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 23ης Απριλίου 2015 σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο 1, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, είναι αναγκαίο να…

Περισσότερα
Img

ΣτΕ 1400/2015 Πώληση ακινήτου στο Δημόσιο, το οποίο απαλλάσσεται του φόρου μεταβιβάσεως. Ως «κέρδος», και, συνακολούθως, ως φορολογητέο εισόδημα από την αγοραπωλησία του συγκεκριμένου ακινήτου, αγοραστής του οποίου ήταν το Δημόσιο, έπρεπε να θεωρηθεί η

Περίληψη Επειδή, σε σχέση με τον προσδιορισμό της αξίας πωλήσεως μεταβιβαζομένου ακινήτου και,  περαιτέρω, του κέρδους από την αγοραπωλησία ακινήτων και του σχετικού φορολογητέου  εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις, η προπαρατεθείσα διάταξη του ΚΦΕ ρητώς παραπέμπει  στις προαναφερθείσες διατάξεις του ν. 1249/1982 περί αντικειμενικού προσδιορισμού της αγοραίας  αξίας των, μεταξύ άλλων, επ’ ανταλλάγματι μεταβιβαζομένων ακινήτων, οι οποίες στοχεύουν στο  να προκύπτει, βάσει ειδικών, προκαθορισμένων και πρόσφορων κριτηρίων, για κάθε ακίνητο μιας  περιοχής ορισμένη αξία, ανταποκρινόμενη, κατά προσέγγιση, προς την αγοραία αξία αυτού (ΣτΕ  4003/2014…

Περισσότερα
Img

ΣτΕ 1404/2015 Επιβολή προστίμου για λήψη εικονικών τιμολογίων - Εφόσον η φορολογική αρχή αποδείξει ότι ο εκδότης του τιμολογίου είναι μεν πρόσωπο φορολογικώς υπαρκτό, αλλά εν όψει των επιχειρηματικών του δυνατοτήτων ή της υλικοτεχνικής υποδομής της επιχ

ΣτΕ 1404/2015 Επιβολή προστίμου για λήψη εικονικών τιμολογίων - Εφόσον η φορολογική αρχή αποδείξει ότι ο εκδότης του τιμολογίου είναι μεν πρόσωπο  φορολογικώς υπαρκτό, αλλά εν όψει των επιχειρηματικών του δυνατοτήτων ή της υλικοτεχνικής  υποδομής της επιχειρήσεώς του και του προσωπικού που απασχολεί, δεν είναι δυνατόν να ήταν σε  θέση να εκπληρώσει την επίμαχη παροχή, το βάρος αποδείξεως της αληθείας της συναλλαγής φέρει  ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου. Εξ άλλου, δεν απαιτείται απόδειξη, και δη άμεση, της  εικονικότητας ειδικώς της συγκεκριμένης συναλλαγής, αλλά η απόδειξη αυτή μπορεί να προκύψει  και από δικαστικό τεκμήριο, προς συναγωγή…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 440/2015 ΑΠ 440/2015 Καταγγελία σύμβασης συνδικαλιστικών στελεχών

ΑΠ 440/2015 Καταγγελία σύμβασης συνδικαλιστικών στελεχών ΠερίληψηΚατά το άρθρο 14 παρ. 5 του Ν. 1264/1982 "Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων", είναι άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας: α) Των μελών της Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 92 Α.Κ., της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης, β) Των μελών της προσωρινής, σύμφωνα με το άρθρο 79 Α.Κ., συνδικαλιστικής διοίκησης που διορίζει το δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 69 του Α.Κ. Και γ) Των μελών της Διοίκησης που εκλέγονται προσωρινά κατά την ίδρυση Συνδικαλιστικής Οργάνωσης. Η απαγόρευση ισχύει κατά τη διάρκεια της θητείας…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 447/2015 Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού υπαλλήλου ως διευθύνων υπάλληλος. Δυνατότητες που έχει ο εργαζόμενος εάν ο εργοδότης προβεί σε μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Μόνη η καθυστέρηση καταβολής οφειλομένων αποδοχών δεν συνιστά βλαπτική μετα

Περίληψη Κατά την έννοια του άρθρου 2 εδ. α' της Διεθνούς Σύμβασης της Ουάσιγκτον "περί περιορισμού των ωρών εργασίας στις βιομηχανικές επιχειρήσεις", που κυρώθηκε με το ν.2269/1920, ως πρόσωπα που κατέχουν θέσεις εποπτείας ή διευθύνσεως ή εμπιστοσύνης, επί των οποίων κατά την σύμβαση αυτήν δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της που αναφέρονται στο νόμιμο ημερήσιο ή εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των μισθωτών, θεωρούνται εκείνα στα οποία, λόγω του ότι διαθέτουν εξαιρετικά προσόντα ή τους έχει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη ο εργοδότης, ανατίθενται καθήκοντα γενικότερης διεύθυνσης της επιχείρησης ή τομέα αυτής και εποπτεία του προσωπικού, έτσι ώστε, όχι μόνο επηρεάζουν…

Περισσότερα
Img

ΣτΕ 1266/2015 Έσοδα από τόκους και υπολογισμός prorata. Κριτήριο προσδιορισμού μιας εργασίας ως «παρεπομένης»

ΣτΕ 1266/2015 Έσοδα από τόκους και υπολογισμός prorata. Κριτήριο προσδιορισμού μιας εργασίας ως «παρεπομένης»ΣτΕ 1266/2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄  Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 1η Απριλίου 2015 με την εξής σύνθεση: Ε. Γαλανού,  Αντιπρόεδρος, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Ε.  Νίκα, Εμμ. Κουσιουρής, Σύμβουλοι, Β. Μόσχου, Γ. Φλίγγου, Πάρεδροι. Γραμματέας η Α.  Ζυγουρίτσα.Για να δικάσει την από 17 Ιανουαρίου 2011 αίτηση:του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε. ..., ο οποίος παρέστη με τη Δέσποινα Γάκη, Πάρεδρο του  Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,κατά της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία…

Περισσότερα
Img

ΣτΕ 1261/2015 Φόρος υπεραξίας ακινήτων. Υπόχρεος απόδοσης. ο Ρόλος των συμβολαιογράφων στην διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του φόρου. Υποκείμενο του φόρου είναι ο μεταβιβάζων ακίνητη περιουσία. Την υποχρέωσή του εκπληρώνει κατά την κατάρτιση του συμβολ

Περίληψη Αίτηση από τους συμβολαιογράφους για ακύρωση της απόφασης ΠΟΛ.1121/25.4.2014 η οποία ορίζει ότι ο φόρος υπεραξίας που παρακρατείται από το συμβολαιογράφο με τη σύνταξη του συμβολαίου αποδίδεται από αυτόν με τραπεζική επιταγή που έχει ήδη εκδώσει κατά το χρόνο σύνταξης του συμβολαίου ο πωλητής σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμβολαίου, η οποία κατατίθεται αποκλειστικά στην τράπεζα έκδοσης της τραπεζικής επιταγής. Ο συμβολαιογράφος για την κατάθεση της τραπεζικής επιταγής ενεργεί ως πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου και νόμιμος κομιστής της επιταγής. Επειδή το άρθρο 67Α παρ.…

Περισσότερα
Img

ΣτΕ 1260/2015 Η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών παραβιάζει συνταγματικές διατάξεις

Περίληψη Επειδή, η κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 30 παρ.5 περ.ε του ν. 3296/2004 δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που διατάσσεται με πράξη των αρμοδίων οργάνων του Σ.Δ.Ο.Ε. αποτελεί διοικητικό μέτρο, το οποίο αποσκοπεί στην διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων του ελεγχομένου προσώπου, ώστε να είναι δυνατή η ικανοποίηση των αξιώσεων του Δημοσίου κατ’αυτού, σε περίπτωση διαπιστώσεως, βάσει του πορίσματος σχετικής έρευνας, της εκ μέρους του τελέσεως της πιθανολογηθείσης παραβάσεως, καθώς και στη διασφάλιση των αναγκαίων στοιχείων για την έρευνα (βλ. ΣτΕ 3316/2014 Ολομ., ΣτΕ 2797/2009). Ως διοικητικό…

Περισσότερα
Img

ΣτΕ 1230/2015 Η κατά το άρθρο 25 παρ. 3 του ν. 3610/2007 αναστολή των προθεσμιών ασκήσεως ενδίκων βοηθημάτων και μέσων επί φορολογικών και τελωνειακών διαφορών όχι καθ’ όλο το χρονικό διάστημα των δικαστικών διακοπών, αλλά μόνον κατά το μήνα Αύγουστο δε

ΠερίληψηΕπειδή, η διάταξη του άρθρου 25 παρ. 3 του ν. 3610/2007 αναστολή των  προθεσμιών ασκήσεως ενδίκων βοηθημάτων και μέσων επί φορολογικών και τελωνειακών  διαφορών όχι καθ’ όλο το χρονικό διάστημα των δικαστικών διακοπών, όπως ισχύει επί των  λοιπών διαφορών, αλλά μόνον κατά το μήνα Αύγουστο, έχει ως αποτέλεσμα οι ασκούντες ένδικα  βοηθήματα και μέσα επί φορολογικών και τελωνειακών διαφορών να τυγχάνουν δυσμενέστερης  μεταχειρίσεως σε σχέση με όσους ασκούν ένδικα βοηθήματα ή μέσα επί άλλων υποθέσεων  χρηματικού αντικειμένου. Ωστόσο, η διαφοροποίηση αυτή, η οποία ερείδεται σε γενικό και  αντικειμενικό κριτήριο συναφές προς το αντικείμενο της…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. Απόφ. 67/2015/1.4.2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β

Αριθμ. Απόφ. 67/2015(ΦΕΚ Β' 311/15-2-2016)Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΈχοντας υπόψη:1) Τις διατάξεις της περίπτωσης ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.2) Την με αριθ. 3396/5.3.2012 (ΥΟΔΔ 94) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα «Διορισμός μελών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».3) Την υπ'…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 359/2015 Ανάκληση καταγγελίας σύμβασης. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου είναι μονομερής αναιτιώδης δικαιοπραξία που θεωρείται έγκυρη όταν γίνει εγγράφως και καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση. Μετά την περιέλευσή της στον εργαζόμενο δεν

ΑΠ  359/2015ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΒ1' Πολιτικό ΤμήμαΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Νικόλαο Λεοντή Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ανδρέα Δουλγεράκη, Νικόλαο Πάσσο, Μιχαήλ Αυγουλέα και Χρήστο Βρυνιώτη, Αρεοπαγίτες.ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 3 Μαρτίου 2015, με την παρουσία και της Γραμματέως Ελένης Τσιουρή, για να δικάσει μεταξύ:Των αναιρεσειόντων:1.Ευθυμίας Σπανού του Γεωργίου και 2. Βασιλείου Γουδέλη του Σπυρίδωνος, κατοίκων Κορωπίου, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Ιωάννη Καρούζο, ο οποίος συμπαραστάθηκε με την παρούσα δικηγόρο Ελένη Διονυσοπούλου, την οποία διόρισε στο ακροατήριο και…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 361/2015 Ως quot;συνήθεις αποδοχέςquot;, ταυτιζόμενες µε τις quot;τακτικές αποδοχέςquot;, µε βάση τις οποίες υπολογίζονται οι αποδοχές και το επίδοµα αδείας, καθώς και τα επιδόµατα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων και εξευρίσκεται το ωροµίσθιο και η προσ

ΑΠ 361/2015 Ως "συνήθεις αποδοχές", ταυτιζόμενες µε τις "τακτικές αποδοχές", µε βάση τις οποίες υπολογίζονται οι αποδοχές και το επίδοµα αδείας, καθώς και τα επιδόµατα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων και εξευρίσκεται το ωροµίσθιο και η προσαύξηση για την παρεχόμενη υπερωριακή εργασία, νοούνται ο συμβατικός ή νόµιµος µισθός ή το ηµεροµίσθιο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη εργοδοτική παροχή, σε χρήµα ή σε είδος, που καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας, µε την προϋπόθεση ότι η παροχή αυτή δίδεται σταθερά και µόνιµα ως αντάλλαγµα της παρεχόμενης εργασίας. ΠερίληψηΣύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 1 Α.Ν. 539/1945,κατά τη διάρκεια της άδειας…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: Δ15Α 1039280 ΕΞ 2015/23.3.2015 Παροχή πληροφοριών σχετικά με αλιείς στα ελληνικά χωρικά ύδατα

Αθήνα, 23/3/2015Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1039280 ΕΞ 2015ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ.Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. ΤσιγγάνουΤηλέφωνο: 210 3638389 FAX: 210 3641620ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών σχετικά με αλιείς στα ελληνικά χωρικά ύδατα.ΣΧΕΤ: Το με αρ. φακέλου 520/2014 έγγραφό σας.Απαντώντας στο ως άνω σχετικό έγγραφό σας το οποίο περιήλθε στο Τμήμα μας με το Γ.Δ.Φ.Δ. 1005391/14-1-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, αναφορικά με τις υποχρεώσεις…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 309/2015 Εργατικό ατύχημα. Ο εργαζόμενος, που είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και υπέστη εργατικό ατύχημα, δικαιούται στις παραπάνω (εκτός δόλου) περιπτώσεις μόνο τις παροχές που χορηγούνται από το IΚΑ, διατηρεί , όμως, την αξίωση του γα χρηματική ικανοποίη

ΑΠ 309/2015 Εργατικό ατύχημα. Ο εργαζόμενος, που είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και υπέστη εργατικό ατύχημα, δικαιούται στις παραπάνω (εκτός δόλου) περιπτώσεις μόνο τις παροχές που χορηγούνται από το IΚΑ, διατηρεί , όμως, την αξίωση του γα χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, η οποία κρίνεται πάντοτε κατά το κοινό δίκαιο (άρθρα 914, 922, 932 ΑΚ), κατά του εργοδότη και του προσώπου που προστήθηκε από αυτόν, όταν το ατύχημα οφείλεται σε πταίσμα αυτών. ΠερίληψηΑπό τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.551/1915. που κωδικοποιήθηκε με το Β.Δ. της 24-7/25-8-1920 και διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του ΑΚ (άρθρ.38 εδ. α' Εισ.ΝΑΚ), προκύπτει ότι…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 290/2015 Συγκετάθεση εργοδότη για αποχώρηση λόγο συνταξιοδότησης. Η συγκατάθεση (συναίνεση) αυτή πρέπει να παρέχεται πριν από την αποχώρηση του μισθωτού, δύναται δε να είναι έγγραφη ή προφορική, ρητή ή σιωπηρή, αρκεί, στην τελευταία περίπτωση, να είναι

Περίληψη Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 8 εδ. α' του Ν. 3198/1955, μισθωτοί που συνδέονται με σχέση εργασίας αόριστης διάρκειας και έχουν συμπληρώσει δεκαπενταετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, με την έννοια του άρθρ. 6§1 του Ν. 2112/1920 ή του Β.Δ. της 18/18-7-1920 ή το προβλεπόμενο από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό όριο ηλικίας και, αν δεν προβλέπεται αυτό, το 65° έτος της ηλικίας τους, αποχωρώντας από την εργασία τους με τη συγκατάθεση του εργοδότη, δικαιούνται το ήμισυ της οριζόμενης από τον Ν. 2112/1920 ή το ανωτέρω Β.Δ. αποζημίωσης για την περίπτωση της απροειδοποίητης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. Η αποζημίωση αυτή υπολογίζεται…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 273/2015 Αν με την αρχική σύμβαση εργασίας ή με μεταγενέστερη αυτής συμφωνηθεί η λύση της σύμβασης των μισθωτών με ευνοϊκότερους όρους ως προς τις προϋποθέσεις και την αποζημίωση, από τους προβλεπόμενους στις διατάξεις (άρθρο 8 του Ν. 3198/1955, 5 του

ΑΠ 273/2015 Αν με την αρχική σύμβαση εργασίας ή με μεταγενέστερη αυτής συμφωνηθεί η λύση της σύμβασης των μισθωτών με ευνοϊκότερους όρους ως προς τις προϋποθέσεις και την αποζημίωση, από τους προβλεπόμενους στις διατάξεις (άρθρο 8 του Ν. 3198/1955,  5 του ν.435/1976, παρ. 1 ν.2112/1920) τότε ισχύουν οι όροι, αυτοί, ο δε μισθωτός στην περίπτωση αυτή δεν δικαιούται ν' αξιώσει εφ' όσον δεν συμφωνήθηκε το αντίθετο αθροιστικώς και την αποζημίωση του άρθρου 8 του νόμου 3198/1955 και την αποζημίωση που προβλέπει η συμβατική ρύθμιση, ενώ, εάν η προβλεπόμενη από την τελευταία αποζημίωση ή παροχή είναι μικρότερη και καταβλήθηκε, ο μισθωτός δικαιούται, υπό…

Περισσότερα