ΔΕΑΦΒ 1027291 ΕΞ2016 Φορολογική μεταχείριση των συναλλαγματικών διαφορών...

ΔΕΑΦΒ 1027291 ΕΞ2016 Φορολογική μεταχείριση των συναλλαγματικών διαφορών...

Φορολογική μεταχείριση των συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από την αποτίμηση και τον διακανονισμό απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.Πηγή: Publicrevenue