ΔΕΑΦ Α 1033546ΕΞ2016:Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών του λοιπού προσωπικού...

ΔΕΑΦ Α 1033546ΕΞ2016:Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών του λοιπού προσωπικού...

Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών του λοιπού προσωπικού καθώς και των ιατρών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και στα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Πηγή: Publicrevenue