ΠΟΛ. 1030/01-03-2016

ΠΟΛ. 1030/01-03-2016

Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1001/4-1-2016 (Β' 1) Απόφασης του Αν Υπουργού Οικονομικών "Καθορισμός της διδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ειδικού τέλους παιγνίων ανά στήλη όπως ορίζεται εκ των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.4346/2015 (152 Α΄) καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης αυτού.Πηγή: Publicrevenue