Τροποποίηση και συμπλήρωση της Δ6Α 1036682, 25-2-2014 (Β΄478 και 558) απόφασης..

Τροποποίηση και συμπλήρωση της Δ6Α 1036682, 25-2-2014 (Β΄478 και 558) απόφασης..

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.Πηγή: Publicrevenue