ΠΟΛ. 1034/31-12-2015 (2016)

ΠΟΛ. 1034/31-12-2015 (2016)

ΠΟΛ. 1034/31-12-2015 (2016): Τροποποίηση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (Φ.Ε.Κ 1657Β’), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν.3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174Α’)Πηγή: Publicrevenue