Νόμοι

  |     |  
Img

4548/2018

Νόμος 4548/2018 Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών (Νέος νόμος περι Ανωνύμων Εταιριών)Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

Π.Δ.54/2018

Π.Δ. 54 Oρισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4546/2018

Νόμος 4546/2018 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις.Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4541/2018

Νόμος 4541/2018 Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4540/2018

Νόμος 4540/2018 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία...Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4538/2018

Νόμος 4538/2018 Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις.Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4537/2018

Νόμος 4537/2018 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4534/2018

Νόμος 4534/2018 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αρμόδιας Αρχής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής.Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4533/2018

Νόμος 4533/2018 Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4532/2018

Νόμος 4532/2018 Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4531/2018

Νόμος 4531/2018 Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας...Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4530/2018

Νόμος 4530/2018 Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4529/2018

Νόμος 4529/2018 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4520/2018

Νόμος 4520/2018 Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4523/2018

Νόμος 4523/2018 Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4519/2018

Νόμος 4519/2018 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4516/2018

Νόμος 4516/2018 Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν ...Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4515/2018

Νόμος 4515/2018 Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου ...Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4514/2018

Νόμος 4514/2018 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

Π.Δ.7/2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 7 Εναρμόνιση νομοθεσίας με οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς (ΕΕ L 326/11.12.2015)Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα