Νόμοι

  |     |  
Img

4534/2018

Νόμος 4534/2018 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αρμόδιας Αρχής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής.Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4533/2018

Νόμος 4533/2018 Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4532/2018

Νόμος 4532/2018 Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4531/2018

Νόμος 4531/2018 Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας...Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4530/2018

Νόμος 4530/2018 Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4529/2018

Νόμος 4529/2018 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4520/2018

Νόμος 4520/2018 Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4523/2018

Νόμος 4523/2018 Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4519/2018

Νόμος 4519/2018 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4516/2018

Νόμος 4516/2018 Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν ...Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4515/2018

Νόμος 4515/2018 Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου ...Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4514/2018

Νόμος 4514/2018 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

Π.Δ.7/2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 7 Εναρμόνιση νομοθεσίας με οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς (ΕΕ L 326/11.12.2015)Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4513/2018

Νόμος 4513/2018 Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4512/2018

Νόμος 4512/2018 Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4509/2017

Νόμος 4509/2017 - Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις.Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4508/2017

Νόμος 4508/2017 - Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4507/2017

Νόμος 4507/2017 Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4506/2017

Νόμος 4506/2017 Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύμβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκμετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου ...Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

Π.Δ.145/2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 145 Καθορισμός των δικαιολογητικών περί χορήγησης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης του Ειδικού Λογαριασμού του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.).Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα