Νόμοι

  |     |  
Img

4519/2018

Νόμος 4519/2018 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4516/2018

Νόμος 4516/2018 Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν ...Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4515/2018

Νόμος 4515/2018 Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου ...Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4514/2018

Νόμος 4514/2018 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

Π.Δ.7/2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 7 Εναρμόνιση νομοθεσίας με οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς (ΕΕ L 326/11.12.2015)Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4513/2018

Νόμος 4513/2018 Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4512/2018

Νόμος 4512/2018 Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4509/2017

Νόμος 4509/2017 - Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις.Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4508/2017

Νόμος 4508/2017 - Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4507/2017

Νόμος 4507/2017 Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4506/2017

Νόμος 4506/2017 Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύμβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκμετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου ...Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

Π.Δ.145/2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 145 Καθορισμός των δικαιολογητικών περί χορήγησης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης του Ειδικού Λογαριασμού του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.).Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4504/2017

Νόμος 4504/2017 Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

Π.Δ.142/2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 142 Οργανισμός Υπουργείου ΟικονομικώνΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4501/2017

Νόμος 4501/2017 Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4499/2017

Νόμος 4499/2017 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4498/2017

Νόμος 4498/2017 Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4497/2017

Νόμος 4497/2017 Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4496/2017

Νόμος 4496/2017 Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

Π.Δ.134/2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 134 Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής ΑλληλεγγύηςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα