Νόμοι

  |     |  
Img

Π.Δ.39/2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 39 Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

Π.Δ.38/2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 38 Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4469/2017

Νόμος 4469/2017 Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4467/2017

Νόμος 4467/2017 Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4464/2017

Νόμος 4464/2017 Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου και άλλες διατάξεις.Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4465/2017

Νόμος 4465 Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4461/2017

Νόμος 4461/2017 Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις.Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

Π.Δ.20/2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 20 Καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών ΕργαστηρίωνΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

Π.Δ.19/2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 19 Εγγραφή της υπόθεσης στο ηλεκτρονικό πινάκιο, καταχώριση της διάταξης στο ηλεκτρονικό βιβλίο διατάξεων και ηλεκτρονική ενημέρωση των διαδίκων, κατά το άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής ΔικονομίαςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

Π.Δ.12/2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 12 Καθορισμός ανταποδοτικών τελών και είσπραξη πόρων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4456/2017

Nόμος 4456/2017 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

Π.Δ. 10/2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 10 Κώδικας Καταναλωτικής ΔεοντολογίαςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4455/2017

Νόμος 4455/2017 Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4449/2017

Νόμος 4449/2017 Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

Π.Δ.133/2016

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 133 Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότηταςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4447/2016

Νόμος 4447/2016 Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4446/2016

Νόμος 4446/2016 Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4445/2016

Νόμος 4445/2016 Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α' 85) και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4444/2016

Νόμος 4444/2016 Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

Π.Δ.130/2016

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 130 Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδαςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα