Νόμοι

  |     |  
Img

4440/2016

Νόμος 4440/2016 Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4439/2016

Νόμος 4439/2016 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4438/2016

Νόμος 4438/2016 Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010, και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου ΟικονομικώνΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4429/2016

Νόμος 4429/2016 Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4430/2016

Νόμος 4430/2016 Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4428/2016

Νόμος 4428/2016 Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και διατάξεις εφαρμογήςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4425/2016

ν. 4425/2016 Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ...Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4423/2016

Νόμος 4423/2016 Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις.Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

Π.Δ.101/2016

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 101 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την εφαρμογή της Οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων ...Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

Π.Δ.100/2016

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 100 Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Τουρισμού.Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4419/2016

Νόμος 4419/2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με την κατασκευή...Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

Ενημέρωση στο τομέα των αυτοκινούμενων και σταθερών συστημάτων ανίχνευσης του πε

Ενημέρωση στο τομέα των αυτοκινούμενων και σταθερών συστημάτων ανίχνευσης του περιεχομένου των φορτίωνΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΑΦ 1133932 ΕΞ 2016: Φορολογική μεταχείριση επιστροφής χρημάτων...

Φορολογική μεταχείριση επιστροφής χρημάτων σε καταναλωτές μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, λόγω συναλλαγών με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψ..

ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ 2016: Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Tμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Yπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Yπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτήςΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016 (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ)

ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016 (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ)Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

Εγχειριδίο Ενημέρωσης Εισαγωγέων – Εξαγωγέων, με απαλλαγές από επιβαρύνσεις

Εγχειριδίο Ενημέρωσης Εισαγωγέων – Εξαγωγέων, με απαλλαγές από επιβαρύνσειςΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΤ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ Ι.Χ. ΜΕ ΞΕΝΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12/09/2016: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ Ι.Χ. ΜΕ ΞΕΝΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1041643 ΕΞ 2015/26-03-2015....

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1041643 ΕΞ 2015/26-03-2015 (Β’ 543) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων’’ σε Προϊσταμένους Τελωνείων και σε υπαλλήλους αυτών.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΑΦΑ1130889 ΕΞ2016: Διευκρινίσεις για τα πιστοποιητικα φορολογικής κατοικίας

Διευκρινίσεις σχετικά με τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΤ: Αποτελέσματα τελωνειακών ελέγχων Ιουλίου-Αυγούστου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09/09/2016: Αποτελέσματα τελωνειακών ελέγχων Ιουλίου-Αυγούστου 2016Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα