Αριθμ. πρωτ.: 2/64806/0004/26.10.2015 Ορισμός Προέδρου της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.)

Αριθμ. πρωτ.: 2/64806/0004/26.10.2015 Ορισμός Προέδρου της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.)

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2015
Αριθμ. πρωτ.: 2/ 64806 /0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Ε'-Οργάνωσης και Ποιότητας

Ταχ. Δ/νση:Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.101 65 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Α. Μερίκα
Τηλέφωνο:210-33.38.319
Fax:210-33.38.202
Email:a.merika@glk.gr

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Προέδρου της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.)».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 5 του ν. 2232/1994 «Σύσταση Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και άλλες διατάξεις» (Α' 140), όπως ισχύει.

β) του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45).

γ) του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α' 131).

δ) του άρθρου 90 της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

ε) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει (Α'178).

στ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'116)

ζ) του άρθρου 15 της αριθ. 34710/ΔΕΚΟ1509/11.10.1999 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Κανονισμός αμοιβών, αποζημίωσης μελών και προέδρου, λοιπών δαπανών, γενικής διαχείρισης πόρων, προμηθειών και ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών κάθε είδους της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής» (Β' 1930), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 14590/ΔΕΚΟ516/19.4.2005 (Β' 551) και 44/44/ΔΕΚΟ665/29.9.2008 (ΥΟΔΔ 415) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και τις από 12.4.2010 και 9.9.2014 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε.

2. Το αριθ. 10000.00.001/7805/9.10.2015 έγγραφο της Ο.Κ.Ε. με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας το πρακτικό εκλογής Προέδρου, σύμφωνα με το οποίο η Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε. συνεκλήθη την 9η Οκτωβρίου 2015, ύστερα από πρωτοβουλία του Υπουργού Οικονομικών και πρότεινε ως Πρόεδρο της Ο.Κ.Ε. το Γεώργιο Βερνίκο, οικονομολόγο, εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.).

3. Το αριθ. 10000.00.001/7809/15.10.2015 έγγραφο της Ο.Κ.Ε. σύμφωνα με το οποίο η δαπάνη που προκαλείται για την πληρωμή των πάσης φύσεως αμοιβών του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 3.045,00 ευρώ περίπου για το υπόλοιπο του έτους 2015 και 12.160,00 ευρώ περίπου για κάθε ένα από τα επόμενα έτη και θα βαρύνει τον κωδικό 61.01 του προϋπολογισμού της Ο.Κ.Ε.

4. Την ανάγκη ορισμού Προέδρου της Ο.Κ.Ε. λόγω λήξης της θητείας του απερχόμενου Προέδρου την 6η.7.2015.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

I. Ορίζουμε ως Πρόεδρο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), κατόπιν πρότασης της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε., όπως αυτή διατυπώθηκε στο από 9.10.2015 πρακτικό εκλογής Προέδρου, το Γεώργιο Βερνίκο του Αλεξάνδρου, με Α.Δ.Τ. ..........., οικονομολόγο, εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.)

II. Η θητεία του Προέδρου ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣΠηγή: Taxheaven