Αριθμ. πρωτ.: 33658/30.10.2015 Χρήσεις εντός κοινόχρηστων χώρων του ρυμοτομικού σχεδίου

Αριθμ. πρωτ.: 33658/30.10.2015 Χρήσεις εντός κοινόχρηστων χώρων του ρυμοτομικού σχεδίου

Αθήνα, 30 - 10 -2015
α.π.: 33658

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης
Τμήμα Α΄

Ταχ. Δ/νση: Αμαλιάδος 17
Ταχ. Κωδ.: 115 23 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Μπάκου
Τηλ.: 213-15.15.381
Fax: 210-64.52.606
E-mail: e.bakou@prv.ypeka.gr
Web: www.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: Χρήσεις εντός κοινόχρηστων χώρων του ρυμοτομικού σχεδίου

ΣΧΕΤ.: (α) Το με α.π. 1552/21-7-2015 έγγραφο Δήμου Θεσσαλονίκης (α.π. ΔΠΣ  και ΤΓ ΥΠΕΡΕΝ 33658/31-7-2015)
(β) Το με α.π. 4577/11-3-2015 έγγραφό μας (ιστοσελίδα Υπουργείου)

Αναφορικά με τις χρήσεις γης που επιτρέπονται εντός των ΚΧ χώρων του ρυμοτομικού σχεδίου και σε συνέχεια των (α) και (β) σχετικών εγγράφων, σας γνωρίζουμε ότι:

Σύμφωνα με την με αρ. οικ. 63234/19-12-2012 Απόφαση «Έγκριση Τεύχους Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του Ν. 4067/2012 (ΝΟΚ)-ΑΔΑ: Β4ΜΕ0-Θ25, και αναφορικά με το άρθρο 20 του ΝΟΚ «Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους» διευκρινίζεται ότι μέχρι την έκδοση των Υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται, συνεχίζει να εφαρμόζεται η διαδικασία που ίσχυε προ της ισχύος του Ν. 4067/2012 και όλες οι διατάξεις περί κατασκευών σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους της υπ’ αριθμ. 52716/2001 ΥΑ «Κατασκευές και εγκαταστάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδειας δόμησης (ΦΕΚ Β΄1663/2001).

Με το (β) σχετικό έγγραφό μας αναλύσαμε τους λόγους σύμφωνα με τους οποίους έχουμε την άποψη πως η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων εντός ΚΧ χώρων του ρυμοτομικού σχεδίου (σύμφωνα με τις χρήσεις γης του από 23.2/6.3.87 ΠΔ και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4269/2014) επιτρέπεται εφόσον είναι περιορισμένης έκτασης, δεν αλλοιώνει τον χαρακτήρα του κοινόχρηστου χώρου πρασίνου και υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται από το εγκεκριμένο σχέδιο ή και τον πολεοδομικό κανονισμό.

Συγκεκριμένα για τους μικρούς υπαίθριους χώρους άθλησης επιφάνειας έως 5% της επιφάνειας του κοινόχρηστου χώρου καθώς και για τις εγκαταστάσεις παιδότοπων και άθλησης και λοιπών εγκαταστάσεων, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 52716/2001 ΥΑ, για τους οποίους, σύμφωνα με την ως άνω ΥΑ, δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, διευκρινίζουμε κατ΄ αρχάς ότι, η απαίτηση ή όχι οικοδομικής άδειας είναι ανεξάρτητη της διαδικασίας που απαιτείται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό (δηλαδή της τροποποίησης του σχεδίου). Εντούτοις όμως, αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία για τις κατασκευές που επιτρέπονται εντός ΚΧ χώρων του ρυμοτομικού σχεδίου η οποία εκτιμούμε πως πρωτίστως αποσκοπά στη διατήρηση της μορφής και της λειτουργίας του ΚΧ χώρου, θεωρούμε ότι, εφόσον οι ανωτέρω εγκαταστάσεις έως 5% της επιφάνειας του ΚΧ χώρου δεν συνοδεύονται από κτιριακές εγκαταστάσεις, τότε αυτές μπορούν να εγκριθούν στο πλαίσιο μιας αρχιτεκτονικής μελέτης διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η τροποποίηση του σχεδίου.

Για τις υπόλοιπες όμως εγκαταστάσεις και κατασκευές που σύμφωνα με τη νομοθεσία επιτρέπονται στους ΚΧ χώρους τους σχεδίου και συνοδεύονται από κτιριακές εγκαταστάσεις (όπως αποθήκες, αποδυτήρια κλπ), απαιτείται προηγουμένως η τροποποίηση του σχεδίου με την οποία θα καθορίζονται περιγράμματα και όροι και περιορισμοί δόμησης.

Διευκρινίζουμε τέλος, πως όλα τα παραπάνω ισχύουν για τους ΚΧ χώρους που δεν διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (όπως πάρκα, άλση κλπ).Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣΠηγή: Taxheaven