Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1141497 ΕΞ 2015/2.11.2015 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής, σχετικά με την παροχή γνώμης, για την μεταφορά της υλικοτεχνικής υποδομής και των απαραίτητων πιστώσεων από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικ

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1141497 ΕΞ 2015/2.11.2015 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής, σχετικά με την παροχή γνώμης, για την μεταφορά της υλικοτεχνικής υποδομής και των απαραίτητων πιστώσεων από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικ

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β.1141497ΕΞ2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291
FAX : 210 - 32.30.829

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής, σχετικά με την παροχή γνώμης, για την μεταφορά της υλικοτεχνικής υποδομής και των απαραίτητων πιστώσεων από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε) στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου ii της περίπτωσης 1α' της υποπαραγράφου Δ.7. της παραγράφου Δ' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 ».


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του π.δ. 111/2014.

β) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις».

γ) Του εδαφίου ii της περίπτωσης 1α' της υποπαραγράφου Δ.7. της παραγράφου Δ' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 « Συνταξιοδοτικές διατάξεις- κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».

δ) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α'222 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

ε) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

στ) Του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

η) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α' 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (Α' 40) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», καθώς και των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α' 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύει.

2. Την ανάγκη υλοποίησης των διατάξεων του εδαφίου ii της περίπτωσης 1α' της υποπαραγράφου Δ.7. της παραγράφου Δ' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 « Συνταξιοδοτικές διατάξεις- κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»

3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών Επιτροπή, σχετικά με την παροχή γνώμης, για τη μεταφορά της υλικοτεχνικής υποδομής και των απαραίτητων πιστώσεων από την Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου ii της περίπτωσης 1α' της υποπαραγράφου Δ.7. της παραγράφου Δ' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις- κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Επιτροπή και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως εξής:

1) Τον Ευάγγελο Βασσάλο του Ιωάννη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου Τελωνειακών που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (Δ1) της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε., ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Πρωτοψάλτη, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (Δ1) της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε.

2) Την Ευθαλία Χατζηϊωαννίδου του Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Β' , του κλάδου Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (Δ1) της Ειδικής Γραμματείας του Σ.Δ.Ο.Ε., ως μέλος με αναπληρώτρια την Χριστίνα Καραβασίλη του Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (Δ1) της Ειδικής Γραμματείας του Σ.Δ.Ο.Ε.

3) Τον Αθανάσιο Κοπανά του Ιωάννη , υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου Τελωνειακών, που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Χρήστο Ανδριώτη του Ιωάννη, υπάλληλο με βαθμό Δ' του κλάδου Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γ.ΓΔ.Ε.

4) Τον Γρηγόριο Γρηγοριάδη του Ανδρέα, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Σχεδιασμού Ερευνών (Δ2) της Ε.Γ. του Σ.Δ.Ο.Ε ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ιωάννα -Καλλιρόη Γιώτη, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου Εφοριακών , που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (Δ1) της Ειδικής Γραμματείας του Σ.Δ.Ο.Ε.

5) Την Άννα Βουλγαρίδη του Αθανασίου, υπάλληλο με βαθμό Δ' του κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπ. Οικ., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Επαμεινώνδα Σπηλιά του Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Δ' του κλάδου Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπ. Οικ.

6) Τον Ιωάννη Αθανάσιο του Σεραφείμ, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών της Γ.Γ.Π.Σ και Δ.Υ. του Υπ. Οικ., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Παναγιώτα Τομαρά του Παντελή, υπάλληλο με βαθμό Δ' του κλάδου Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών της Γ.Γ.Π.Σ και Δ.Υ. του Υπ. Οικ.

7) Τον Παναγιώτη Ντουνιά του Δημητρίου, υπάλληλο με βαθμό ΣΤ', του κλάδου Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Γιανναγά του Μηνά, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου Εφοριακών που υπηρετεί στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη.

Γ. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής θα ασκεί η Κωνσταντίνα Καλαφατάκη του Παύλου, υπάλληλος με βαθμό ΣΤ', του κλάδου Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη με αναπληρώτρια την Κωνσταντίνα Ευδαίμων του Νικολάου, υπάλληλο με βαθμό Ε' του κλάδου Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη.

Δ. Έργο της Επιτροπής είναι:

α) η αξιολόγηση της υφιστάμενης υλικοτεχνικής υποδομής της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε και η πρόταση για το τμήμα αυτής που θα μεταφερθεί στην Γ.Γ.Δ.Ε.

β) Ο καθορισμός των πιστώσεων που αναλογούν για την κάλυψη των μεταβιβαζόμενων στην Γ.Γ.Δ.Ε. αρμοδιοτήτων του εδαφίου ii της περίπτωσης 1α' της υποπαραγράφου Δ.7. της παραγράφου Δ' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Οικονομικών.

Ε. Η Επιτροπή στα πλαίσια του έργου της, θα συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες που σχετίζονται με το έργο της, όποτε αυτό απαιτείται, οι οποίες οφείλουν να της παρέχουν οποιαδήποτε συνδρομή τους ζητηθεί.

ΣΤ. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση σε κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών που θα ορίζει ο Πρόεδρος αυτής και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος ΔιοίκησηςΠηγή: Taxheaven