Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 22/4.11.2015 Αναστολή προϋποθέσεων υπαγωγής στην Πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών Ν.4152/2013

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 22/4.11.2015 Αναστολή προϋποθέσεων υπαγωγής στην Πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών Ν.4152/2013

ΑΘΗΝΑ, 4 /11/2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/131/1733196

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
104 32 ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦ : Ε .ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ
ΤΗΛ.: 210 5285617
Fax : 210 5285599
e-mail : esoda@oaee.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 22

Θέμα: Αναστολή προϋποθέσεων υπαγωγής στην Πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών Ν.4152/2013.


Σχετ.: - Περ.7 {start}Παρ.Ε υποπ.Ε1 άρθρο 2{end} Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94Α/14-8-2015).
- Η αρ.33/2013 εγκύκλιος οδηγία της Διεύθυνσης Εσόδων

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις των εδαφίων ββ και γγ της περ.2 {start}υποπ.ΙΑ1 παρ.ΙΑ άρθρ.1{end} Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107Α/9-5-2013), για την υπαγωγή σε καθεστώς Πάγιας ρύθμισης οφειλών άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€) και άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€) προβλέπεται αντίστοιχα:

- Η υποβολή, από τον οφειλέτη, βεβαίωσης από ανεξάρτητο τρίτο φορέα, περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων που υποβάλλονται, καθώς και δικαιολογητικών τα οποία να αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής και τη βιωσιμότητα της ρύθμισης.

- Η παροχή εγγυήσεων ή εμπραγμάτων εξασφαλίσεων ίσης αξίας με τη συνολική οφειλή.

Οδηγίες για την υποβολή των προαναφερόμενων δικαιολογητικών έχουν δοθεί με την αρ.33/2013 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις πιο πάνω σχετικές διατάξεις του Ν.4336/2015, με τις οποίες η παρ.7 του {start}άρθρ.1 παρ.ΙΑ υποπαρ. ΙΑ{end} του Ν.4152/2013 αναριθμείται σε 9 και προστίθενται παρ.7 και 8.

Με τη νέα διάταξη της παρ.7 αναστέλλεται η υποχρέωση προσκόμισης των προαναφερόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία δημοσίευσής της (έως 14.8.2017).

Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις που, ενδεχομένως, εκκρεμούν για υποβολή δικαιολογητικών.

Τυχόν εγγυήσεις, διασφαλίσεις ή εμπράγματες ασφάλειες που έχουν παρασχεθεί, κατ' εφαρμογή των διατάξεων που τροποποιούνται, εξακολουθούν να ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση υποβολής των λοιπών δικαιολογητικών που προβλέπονται από την αρ.33/2013 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, εξακολουθεί να ισχύει.

Της παρούσης με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό των Υπηρεσιών.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Δ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
Ι. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή: Taxheaven