Αριθμ. 27524/18.10.2015 Επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Αριθμ. 27524/18.10.2015 Επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Αριθμ. 27524

(ΦΕΚ Β' 2364/04-11-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 1 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α'107), όπως ισχύει,

β) του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α'26), όπως ισχύει,

γ) του άρθρου 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87),

δ) του άρθρου 28 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α'47),

2. Των Π.δ. 135/2010 (Α'228), 136/2010 (Α'229), 138/2010 (Α'231), 139/2010 (Α'232), 141/2010 (Α'234), 142/2010 (Α'235), 143/2010 (Α'236) Οργανισμοί των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας,

3. Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'116),

4. Την από 11.08.2015 εισήγηση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης,

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις Συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης


1. Υποψήφιοι για τη θέση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορούν να είναι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), της κατηγορίας ΠΕ ή TE, εφόσον:

α. Έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον ή

β. έχουν δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη.

γ. Η επιλογή τους στη θέση του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή/και στη θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης προέκυψε από υπηρεσιακό συμβούλιο, εκτός εάν δεν πραγματοποιήθηκαν κρίσεις από το αρμόδιο κατά τις οικείες διατάξεις υπηρεσιακό συμβούλιο κατά την τελευταία διετία.

2. Για τον υπολογισμό του χρόνου άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, λαμβάνεται υπόψη μόνο ο χρόνος πραγματικής άσκησης των καθηκόντων αυτών. Εάν δεν πραγματοποιήθηκαν κρίσεις από το αρμόδιο κατά τις οικείες διατάξεις υπηρεσιακό συμβούλιο κατά την τελευταία διετία, ο χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης περιλαμβάνει την καθ' οιονδήποτε τρόπο νόμιμη άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου, όπως η νόμιμη αναπλήρωση, η οποία θα πρέπει να προκύπτει από σχετική πράξη του αρμοδίου οργάνου.

3. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή υπάλληλος που αποχωρεί, αυτοδικαίως, από την υπηρεσία εντός τριών (3) ετών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της υποψηφιότητας του. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει στην περίπτωση, κατά την οποία, ο υπάλληλος περιλαμβάνει στην αίτηση του ρητή δέσμευση ότι, σε περίπτωση που επιλεγεί, παραμένει στην υπηρεσία του μέχρι τη λήξη της θητείας και πάντως όχι πέραν του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας του.

4. Δεν μπορεί να επιλεγεί εκείνος κατά του οποίου έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου των αποδοχών του, καθώς και εκείνος που έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο Βούλευμα ή με απευθείας κλήση, στο ακροατήριο, για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007 (Α' 26). Το κώλυμα επιλογής της παραγράφου αυτής δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά την ημερομηνία διορισμού. Δε λαμβάνονται υπόψη πειθαρχικά παραπτώματα που έχουν παραγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 3528/2007 (Α' 26), όπως ισχύει καθώς και οι πειθαρχικές ποινές που έχουν διαγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν. 3528/2007 (Α' 26), όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Πλήρωση θέσης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης


1. Η διαδικασία πλήρωσης θέσης σε περίπτωση λήξης θητείας των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων εκκινεί με την έκδοση απόφασης - προκήρυξης, η οποία εκδίδεται τουλάχιστον πέντε (5) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων Συντονιστών.

2. Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις υποψηφιότητας για τη θέση του Συντονιστή για μία ή περισσότερες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, η προθεσμία της προκήρυξης, για τη συγκεκριμένη θέση ή θέσεις, δύναται να επανακαθορίζεται με Ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

3. Η αναπλήρωση του Συντονιστή, ο οποίος κωλύεται ή απουσιάζει, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 87 του Ν. 3528/2007 (Α' 26).

Άρθρο 3
Διαδικασία Επιλογής Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης


1. Για την επιλογή των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων εκδίδεται απόφαση -προκήρυξη του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Ν. 3861/2012, Α' 112), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και δημοσιεύεται σε περίληψη σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας.

2. Οι αιτήσεις των υποψηφίων, οι οποίες αφορούν μόνο μία συγκεκριμένη Αποκεντρωμένη Διοίκηση, υποβάλλονται, με σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στο ΑΣΕΠ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης στην ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας. Στην αίτηση δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι δεν του έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου των αποδοχών του, καθώς και ότι δεν έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο Βούλευμα ή με απευθείας κλήση στο ακροατήριο, για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007 (Α' 26). Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από τον αριθμό / ημερομηνία πρωτοκόλλου του ΑΣΕΠ στην περίπτωση της αυτοπρόσωπης υποβολής ή από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

3. Οι υποψήφιοι κοινοποιούν αυθημερόν τις αιτήσεις τους στις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα όπου υπηρετούν και καταθέτουν στο προσωπικό τους μητρώο όλα τα δικαιολογητικά για τα στοιχεία που επικαλούνται στην αίτησή τους.

4. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού του φορέα όπου υπηρετούν οι υποψήφιοι αποστέλλουν στο ΑΣΕΠ Βεβαίωση, υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού / Προσωπικού σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 4325/2015, τη μη ύπαρξη των κωλυμάτων συμμετοχής της παρ. 6 του άρθρου 28 του Ν. 4325/2015 καθώς και τα χρονικά διαστήματα άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή / και Διεύθυνσης. Η ανωτέρω βεβαίωση αποστέλλεται προς το ΑΣΕΠ, εντός μίας εργάσιμης μέρας από την κοινοποίηση της αίτησης του υποψηφίου, μέσω τηλεομοιοτυπίας.

5. Η αίτηση / βιογραφικό σημείωμα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75) για την ακρίβεια των στοιχείων που διαλαμβάνονται σε αυτήν καθώς και για τη μη επιβολή στον υποψήφιο τελεσίδικα πειθαρχικής ποινής ανώτερης του προστίμου των αποδοχών του και τη μη παραπομπή του με αμετάκλητο βούλευμα ή με απευθείας κλήση, στο ακροατήριο, για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007 (Α' 26). Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση/ βιογραφικό σημείωμα επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

6. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα όπου υπηρετούν οι υποψήφιοι αποστέλλουν στο Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων (το Συμβούλιο), εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της αίτησης του υποψηφίου, το φάκελο του προσωπικού μητρώου του υποψηφίου.

7. Η αίτηση / βιογραφικό σημείωμα είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ως Παράρτημα στην απόφαση - προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης και περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: τίτλοι σπουδών, γνώση ξένων γλωσσών, πιστοποιημένη επιμόρφωση, χρόνος υπηρεσίας και χρόνος υπηρεσίας ως προϊστάμενος οργανικών μονάδων, υπηρεσιακή αξιολόγηση, ειδικές δραστηριότητες, όπως συγγραφικό έργο, εισηγήσεις σε συνέδρια και ημερίδες, διενέργεια ΕΔΕ ή ανακρίσεων, εκπροσώπηση σε συμβούλια, επιτροπές και ομάδες εργασίας, θητεία ως μέλη ΔΣ, Πρόεδροι, Διοικητές, μέλη οργάνων διοίκησης του δημοσίου, έπαινοι και μετάλλια διακεκριμένων πράξεων.

8. Με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις / βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, το ΑΣΕΠ, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, υπολογίζει τη βαθμολογία για τα κριτήρια της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του Ν. 4325/2015, πλην των κριτηρίων γ. (2) Ειδικές Δραστηριότητες και γ. (4) Συνέντευξη και καταρτίζει αλφαβητικό πίνακα υποψηφίων ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Εντός της ως άνω προθεσμίας, ο πίνακας του προηγούμενου εδαφίου αποστέλλεται στο Συμβούλιο μαζί με τις αιτήσεις / βιογραφικά σημειώματα όλων των υποψηφίων και τις βεβαιώσεις των Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων που υπηρετούν οι υποψήφιοι σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων, τη μη ύπαρξη κωλυμάτων συμμετοχής και τα χρονικά διαστήματα άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή / και Διεύθυνσης.

9. Το Συμβούλιο αποφαίνεται για το παραδεκτό των αιτήσεων υποψηφιότητας.

10. Το Συμβούλιο βαθμολογεί το κριτήριο γ. (2) Ειδικές δραστηριότητες της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του Ν. 4325/2015, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση / βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, εφόσον αυτά αποδεικνύονται από τα προσκομιζόμενα από τον ίδιο έγγραφα ή προκύπτουν από το προσωπικό του μητρώο.

11. Το Συμβούλιο διενεργεί τη Συνέντευξη ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Οι υποψήφιοι ειδοποιούνται εγκαίρως ταχυδρομικώς επί αποδείξει ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή, συμπληρωματικά, τηλεφωνικά από το Γραμματέα του Συμβουλίου.

12. Το Συμβούλιο προσθέτει στις βαθμολογίες των υποψηφίων τις βαθμολογίες των κριτηρίων γ.(2) Ειδικές δραστηριότητες και γ.(4) Συνέντευξη και καταρτίζει πίνακα υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

13. Το Συμβούλιο ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν επικαλεστεί οι πέντε πρώτοι σε βαθμολογία υποψήφιοι ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

14. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι πέντε πρώτοι υποψήφιοι στην αίτηση / βιογραφικό τους σημείωμα δεν τεκμηριώνονται από τα στοιχεία του φακέλου, το Συμβούλιο διορθώνει τη βαθμολογία τους. Σε περίπτωση που μεταβληθεί η σειρά κατάταξης, ελέγχονται στη συνέχεια, με την ίδια διαδικασία, οι επόμενοι σε βαθμολογία υποψήφιοι.

15. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων, προτάσσεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο βαθμό στο κριτήριο της συνέντευξης.

16. Το Συμβούλιο, μετά τον έλεγχο και την οριστικοποίηση της βαθμολογίας, αποστέλλει Πρακτικό στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Μέχρι την καθαρογραφή του Πρακτικού, το Συμβούλιο αποστέλλει στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης βεβαίωση, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του, για τον υποψήφιο ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία.

17. Όσοι επιλέγονται από το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων διορίζονται στη θέση του Συντονιστή με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εκδίδεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη γνωστοποίηση της επιλογής τους ως Συντονιστών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για θητεία πέντε (5) ετών.

Άρθρο 4
Κριτήρια Επιλογής Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης


1. Η επιλογή πραγματοποιείται βάσει κριτηρίων, που αξιολογούνται, ως ακολούθως:

2. Επαγγελματικά προσόντα: Ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών, σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία, πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 25.

3. Ο βαθμός του δεύτερου τίτλου σπουδών σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον βασικό τίτλο σπουδών (τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 7. Τίτλοι σπουδών πέραν των δύο δεν μοριοδοτούνται.

4. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται για τους αλλοδαπούς τίτλους σπουδών αντιστοιχία βαθμολογικής κλίμακας με αυτή της ημεδαπής, ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος και ως βαθμός του τίτλου υπολογίζεται ο ελάχιστος της βαθμολογικής κλίμακας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής. Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) ή το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.). Οι ως άνω υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου.

5. Για τους ημεδαπούς τίτλους σπουδών οι οποίοι έχουν μόνο αξιολογικό χαρακτηρισμό (άριστα, λίαν καλώς, καλώς), εφόσον δεν έχει προσκομιστεί από τον υποψήφιο υπάλληλο βαθμολογία, υπολογίζεται ως βαθμός η βάση της αντίστοιχης αξιολογικής κλίμακας της Σχολής που χορήγησε τον εν λόγω τίτλο σπουδών.

6. Για κάθε διδακτορικό δίπλωμα προστίθενται 200 μόρια.

7. Για κάθε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, προστίθενται 80 μόρια.

8. Το διδακτορικό δίπλωμα και ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών μοριοδοτούνται, ανεξάρτητα από την ύπαρξη απόφασης για τη συνάφεια του με το αντικείμενο της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο υποψήφιος.

9. Αν το διδακτορικό δίπλωμα / ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνο πράξη αναγνώρισης του τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περί ισοτιμίας, που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

10. Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο σπουδών, δε λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος και δε μοριοδοτείται.

11. Για την επιτυχή αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης προστίθενται 140 μόρια.

12. Για την άριστη γνώση γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστίθενται 80 μόρια και για την πολύ καλή γνώση 50 μόρια.

13. Για την άριστη γνώση γλώσσας άλλων χωρών, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προστίθενται 50 μόρια, για τη δε πολύ καλή γνώση 30 μόρια.

14. Οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Το επίπεδο γνώσης των ξένων γλωσσών αποδεικνύεται σύμφωνα με το Π.δ. 50/2001, όπως ισχύει. Οι τίτλοι των ξένων γλωσσών μοριοδοτούνται αθροιστικά. Η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν αποτελεί τεκμήριο γνώσης ξένης γλώσσας.

15. Τα παραπάνω κριτήρια υπολογίζονται αθροιστικά.

16. Για την πιστοποιημένη επιμόρφωση προστίθενται, ανά ημέρα, ένα (1) μόριο επιμόρφωσης με ανώτατο όριο τα 50 μόρια. Για τη βαθμολογία του κριτηρίου της επιμόρφωσης, λαμβάνεται υπόψη μόνο η πιστοποιημένη επιμόρφωση, σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΕΚ/ ΤΜ.Β/Φ.2/ 31/οικ.30214/10.11.2008 (Β'2349) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και την αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/ οικ.19975/16.09.2010 (Β'1592) όμοια.

Εάν στη σχετική βεβαίωση η επιμόρφωση υπολογίζεται σε ώρες, ο υπολογισμός γίνεται με αντιστοίχηση επτά ωρών ανά ημέρα επιμόρφωσης. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό αν το δεκαδικό ψηφίο είναι μεγαλύτερο του πέντε.

17. Εργασιακή - Διοικητική εμπειρία: - Ο χρόνος υπηρεσίας: μέχρι 300 μόρια (για κάθε έτος υπηρεσίας υπολογίζονται 10 μόρια με ανώτατο όριο τα 30 έτη). Ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου υπολογίζεται μέχρι την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Από το χρόνο αυτό αφαιρείται και δε μοριοδοτείται ο χρόνος που δεν υπολογίζεται για την προαγωγή του υπαλλήλου. Χρόνος υπηρεσίας μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.

18. Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης: μέχρι 154 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπολογίζονται 2,11 μόρια με ανώτατο όριο τους 73 μήνες).

Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου: μέχρι 300 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπολογίζονται 1,67 μόρια με ανώτατο όριο τους 180 μήνες).

Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου: μέχρι 200 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπολογίζονται 1,11 μόρια με ανώτατο όριο τους 180 μήνες). Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει υποψήφιος από το χρόνο υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, προϊσταμένου Διεύθυνσης και προϊσταμένου Τμήματος υπολογίζονται με ανώτατο όριο τους 180 μήνες και δεν μπορεί να υπερβεί τα 380 μόρια.

19. Για τον υπολογισμό του χρόνου υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου και τη μοριοδότηση των υποψηφίων, λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος υπηρεσίας υπαλλήλων που, βάσει ειδικών διατάξεων, λογίζεται ως πλασματικός χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου ενώ περιλαμβάνει όχι μόνο στην άσκηση των καθηκόντων αυτών ύστερα από επιλογή των υπαλλήλων από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο αλλά και την καθ' οιονδήποτε τρόπο νόμιμη άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας, όπως η νόμιμη αναπλήρωση, η οποία θα πρέπει να προκύπτει από σχετική πράξη του αρμοδίου οργάνου. Το χρονικό διάστημα που έχει διανυθεί σε θέση προϊσταμένου στις περιπτώσεις αναπλήρωσης πρέπει να είναι συνεχές και όχι διακεκομμένο και να είναι διάρκειας τουλάχιστον ενός μηνός.

20. Ικανότητες - δεξιότητες: Υπηρεσιακή αξιολόγηση: μέχρι 200 μόρια. Τα κριτήρια της έκθεσης αξιολόγησης αξιολογούνται βάσει της βαθμολόγησης τους στις εκθέσεις αξιολόγησης των τελευταίων οκτώ ετών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.δ. 178/2004 (Α'154). Λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ο μέσος όρος της βαθμολογίας που αντιστοιχεί για κάθε ένα από τα κριτήρια των εκθέσεων: 1. Γνώση Αντικειμένου, 2. Διοικητικές Ικανότητες (κριτήριο μόνο στις εκθέσεις αξιολόγησης σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας, αξιολογείται εφόσον υπάρχει), 3. Ενδιαφέρον και Δημιουργικότητα, 4. Υπηρεσιακές Σχέσεις και Συμπεριφορά, 5. Αποτελεσματικότητα. Ο μέσος όρος κάθε κριτηρίου υπολογίζεται σε δεκάβαθμη κλίμακα, με δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιάζεται με συντελεστή βαρύτητας έξι (6).

21. Ειδικές δραστηριότητες, μέχρι 80 μόρια συνολικά, όπως:
Συγγραφικό έργο (άρθρα, μελέτες, προτάσεις) που σχετίζεται με αντικείμενο της δημόσιας διοίκησης γενικότερα, εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες κ.λπ. συναφείς με το αντικείμενο της δημόσιας διοίκησης, γενικότερα, καθώς και η διενέργεια Ε.Δ.Ε. ή ανάκρισης που ανατίθενται στον υπάλληλο από την υπηρεσία του, στο πλαίσιο του πειθαρχικού ελέγχου. Στο βιογραφικό σημείωμα αναγράφεται μόνο ο αριθμός των ΕΔΕ ή ανακρίσεων και κανένα άλλο στοιχείο, εκπροσώπηση σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, ουσιαστικού περιεχομένου, θητεία ως μέλη Δ.Σ., Πρόεδροι, Διοικητές και λοιπά όργανα διοίκησης νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα.

Λοιπά στοιχεία που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες και θεωρεί ο υποψήφιος ότι μπορούν να τεθούν υπόψη του Συμβουλίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων όπως, ενδεικτικά, μη πιστοποιημένα σεμινάρια ή σεμινάρια πέρα των 50 μορίων.

22. Την τελική βαθμολογία του κριτηρίου των ειδικών δραστηριοτήτων αποτελεί ο μέσος όρος του βαθμού των μελών του Συμβουλίου. Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων της ομάδας αυτής εξάγεται με προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων.

23. Η ηθική αμοιβή του επαίνου ή το μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων του άρθρου 61 του Ν. 3528/2007, εφόσον σχετίζονται με το αντικείμενο της υπηρεσίας: 70 μόρια. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει περισσότερους του ενός επαίνους ή μετάλλια διακεκριμένων πράξεων, μοριοδοτείται μόνο ένα.

24. Συνέντευξη: μέχρι 350 μόρια.

25. Όλες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την επιλογή Συντονιστή Αποκεντρωμένων Διοικήσεων πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας. Η ίδια ημερομηνία λαμβάνεται υπόψη και για τη μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής των Συντονιστών.

Άρθρο 5
Διεξαγωγή της Συνέντευξης


1. Η συνέντευξη διενεργείται από το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.

2. Σκοπός της συνέντευξης είναι το Συμβούλιο να δια-μορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

3. Το Συμβούλιο καθορίζει τις ημέρες και ώρες της συνέντευξης, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι ειδοποιούνται εγκαίρως ταχυδρομικώς επί αποδείξει ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο Γραμματέας του Συμβουλίου δύναται να προβαίνει συμπληρωματικά και σε τηλεφωνική ειδοποίηση των υποψηφίων. Στην περίπτωση αυτή καταχωρίζει, με δική του ευθύνη, την ειδοποίηση σε ειδικώς τηρούμενο για τον σκοπό αυτό αρχείο με αναφορά του ονοματεπώνυμου του υποψηφίου, της θέσης για την οποία ειδοποιήθηκε, της ημέρας και ώρας και του προσώπου με το οποίο έγινε η τηλεφωνική επικοινωνία.

4. Ο βαθμός του υποψηφίου προκύπτει από την ορθότητα και την πληρότητα των απαντήσεων με τυχαίες ερωτήσεις μέσα από τράπεζα ερωτήσεων. Περιεχόμενο της συνέντευξης αποτελούν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

α. Δραστηριότητες του υποψηφίου με βάση το περιεχόμενο του βιογραφικού του.

β. Η αποκέντρωση και η τοπική αυτοδιοίκηση σύμφωνα με το Σύνταγμα, το γενικό θεσμικό πλαίσιο και οι αρμοδιότητες της αποκεντρωμένης διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οργάνωση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, η γνώση της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης γενικότερα.

γ. Οι διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.

Η κάθε ενότητα βαθμολογείται ξεχωριστά από κάθε μέλος του Συμβουλίου, από 0 έως 350 μόρια. Ο βαθμός κάθε μέλους του Συμβουλίου προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας κάθε ενότητας. Ο τελικός βαθμός κάθε υποψηφίου στο κριτήριο της συνέντευξης προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των μελών του Συμβουλίου. Το περιεχόμενο της συνέντευξης αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό του Συμβουλίου, χωρίς την παράλειψη κρίσιμων και ουσιαστικών σημείων και η βαθμολογία για τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά αιτιολογείται συνοπτικά από το κάθε μέλος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣΠηγή: Taxheaven