Αριθμ. 109283/ΕΥΘΥ 1012/23.10.2015 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας του άρθρου 5 παρ 5 του Ν. 4314/2014 και κατάργηση της 175294/ΔΙΟΕ 196/07-06-2002 (ΦΕΚ 730/Β'/ 13-06-2002)

Αριθμ. 109283/ΕΥΘΥ 1012/23.10.2015 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας του άρθρου 5 παρ 5 του Ν. 4314/2014 και κατάργηση της 175294/ΔΙΟΕ 196/07-06-2002 (ΦΕΚ 730/Β'/ 13-06-2002)

Αριθμ. 109283/ΕΥΘΥ 1012

(ΦΕΚ Β' 2362/04-11-2015)

Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας του άρθρου 5 παρ 5 του Ν. 4314/2014 και κατάργηση της 175294/ΔΙΟΕ 196/07-06-2002 (ΦΕΚ 730/Β'/ 13-06-2002).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.    Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'98),

2.    Το Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α'/23-12-2014) και ειδικότερα το άρθρο 58, παρ. 1,

3.    Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α' 267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

4.    Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006,

5.    Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,

6.    Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 17ης Δεκεμβρίου
2013,    σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006,

7.    Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων,

8.    Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 231/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου
2014,    για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ),

9.    Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 447/2014 της Επιτροπής, της 2ης Μαΐου 2014, σχετικά με τους ειδικούς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ),

10.    Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 232/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας,

11.    Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 897/2014 της Επιτροπής, της 18ης Αυγούστου 2014, για τον καθορισμό των ειδικών διατάξεων εφαρμογής των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 232/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας,

12.    Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων,

13.    Τα Προγράμματα του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας της Προγραμματικής Περιόδου 20072013: 1) τα διμερή ΕΠ διασυνοριακής συνεργασίας, για τα οποία την αρμοδιότητα διαχείρισης έχει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού: i) Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013, ii) Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013, iii) Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013, iv) Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013, v) Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013 και vi) Ελλάδα-Τουρκία 2007-2013 και 2) τα πολυμερή ΕΠ, για τα οποία το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού συμμετέχει στη διαχείριση και παρακολούθηση: i) ΕΠ «Πρόγραμμα IPA διασυνοριακής συνεργασίας για την Αδριατική» (Adriatic), ii) ΕΠ διασυνοριακής συνεργασίας «Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου» (MED-ENPI), iii) ΕΠ διασυνοριακής συνεργασίας «Μαύρη Θάλασσα» (Black Sea-ENPI), iv) ΕΠ διακρατικής συνεργασίας «Νοτιοανατολική Ευρώπη» (South East Europe), v) ΕΠ διακρατικής συνεργασίας «Μεσογειακός Χώρος» (MED), vi) ΕΠ Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IV C και vii) ΕΠ INTERACT,

14.    Τα Προγράμματα του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020: 1) τα Προγράμματα διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας, για τα οποία την αρμοδιότητα διαχείρισης έχει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού: i) Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, ii) Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020, iii) Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, iv) Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020, v) Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020, vi)    Ελλάδα-Τουρκία 2014-2020 και vii) Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020 και 2) τα πολυμερή Προγράμματα Συνεργασίας, για τα οποία το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού συμμετέχει στη διαχείριση και παρακολούθηση: i) Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας «Αδριατική-Ιόνιος» ii) Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας «Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου» (MED- ENI), iii) Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας «Μαύρη Θάλασσα» (Black Sea-ENI), iv) Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας «Μεσογειακός Χώρος» (MED), v) Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG Europe και vi) Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERACT,

15.    Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α'/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε-ριβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»,

16.    Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α'/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

17.    Την υπ' αριθμ. 105755/14.10.2015 (ΦΕΚ 2222/Β'/ 15.10.2015) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση».

18.    Την υπ' αριθμ. πρωτ. 175294/ΔΙΟΕ 196/7.6.2002 (ΦΕΚ 730/Β'/13-06-2002) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Σύσταση ειδικής υπηρεσίας με τίτλο "Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΙΝTERREG" σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 2860/2000», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 302580/ ΥΔ 6285/ 14-07-2006 όμοια κοινή υπουργική απόφαση και την υπ' αριθμ. πρωτ. 300782/ ΥΔ 2984/ 15-04-2009 όμοια κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει.

19.    Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζει:

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συ-νεργασίας, της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4314/2014, αναδιαρθρώνεται ως προς τις αρμοδιότητές της και τις υπηρεσιακές της μονάδες ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Σκοπός

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συ-νεργασίας (ΕΥΔ ΕΠ ΕΕΣ), η οποία υπάγεται απ' ευθείας στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο Ν. 3614/2007 και την άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που αναλαμβάνει με βάση το άρθρο 5, παρ. 5 και το άρθρο 8 του Ν. 4314/2014, σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του εδαφίου (δ) της παρ.3 του άρθρου 14 του Ν.4314/2014 και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Άρθρο 2
Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συ-νεργασίας (ΕΥΔ ΕΠ ΕΕΣ), συγκροτείται και αναδιαρθρώ-νεται σε πέντε (5) Μονάδες ως εξής:
•    Μονάδα Α: Μονάδα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου, Παρακολούθησης Οριζοντίων Θεμάτων και του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe
•    Μονάδα Β1: Μονάδα Διαχείρισης - Παρακολούθησης Προγραμμάτων Βαλκανικής Χερσονήσου - Μαύρης Θάλασσας
•    Μονάδα Β2: Μονάδα Διαχείρισης - Παρακολούθησης Προγραμμάτων στη Μεσόγειο και την Αδριατική
•    Μονάδα Γ: Μονάδα Επαλήθευσης Δαπανών
•    Μονάδα Δ: Μονάδα Διοίκησης και Πληροφορικής και Προγράμματος INTERACT

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Ειδικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, ανά προγραμματική περίοδο κατανέμονται μεταξύ των Μονάδων της ως εξής:

Ι. Μονάδα Α: Σχεδιασμός και Παρακολούθηση Συ-στημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου, Παρακολούθηση Οριζοντίων Θεμάτων και του Προγράμματος Διαπερι-φερειακής Συνεργασίας Interreg Europe

Α. Προγραμματική περίοδος 2007-2013

1.    Συντονίζει οριζόντια θέματα (περιβαλλοντικά, ισότητας ευκαιριών, δημοσίων συμβάσεων κ.α.), ζητήματα συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και εφαρμογής Κανονισμών, που άπτονται όλων των Προγραμμάτων, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας υλοποίησης των Προγραμμάτων αρμοδιότητας της υπηρεσίας.

2.    Είναι υπεύθυνη για την κωδικοποίηση, αξιοποίηση και μεταφορά πληροφορίας (Κανονισμών, οδηγιών, κει-μένων εργασίας και λοιπών εργαλείων), τεχνογνωσίας και εμπειρίας τόσο από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και από το σύνολο της κοινότητας που υλοποιεί Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνερ-γασίας, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας υλοποίησης των Προγραμμάτων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας

3.    Συνεργάζεται με τις Μονάδες Β1, Β2, Γ και Δ, αλλά και με τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές κάθε χώρας-εταί- ρου των Προγραμμάτων, τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και με το σύνολο της κοινότητας που υλοποιεί Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, με σκοπό τη βελτίωση της απο-τελεσματικότητας υλοποίησης των Προγραμμάτων αρ-μοδιότητας της Υπηρεσίας.

4.    Δύναται να συμμετέχει στις Επιτροπές Παρακολού-θησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και σε άλλα κοινά όργανα, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας, που συστήνονται σε σχέση με τα θέματα αρμοδιότητάς της.

5.    Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουρ-γείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες της Ελλάδας, των χωρών-εταί- ρων των Προγραμμάτων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

6.    Μεριμνά για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του Ευρωπαϊκού και του παράγωγου Ελληνικού Δικαίου.

7.    Συνεργάζεται με τις Μονάδες Β1, Β2 και Γ για την εξειδίκευση των κανόνων επιλεξιμότητας δαπανών και των προδιαγραφών στο πλαίσιο των Προσκλήσεων και υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

8.    Παρακολουθεί οριζόντια, σε επίπεδο συστήματος διαχείρισης και ελέγχου και σε συνεργασία με τις μονάδες Β1 και Β2 την τήρηση των διαδικασιών επαλήθευσης δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006, ή το άρθρο 108 του Κανονισμού (ΕΚ) 718/2007 (για τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του IPA). Εφόσον οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά από τους εξακριβωτές, προτείνει τη δειγματοληπτική μέθοδο και τη μέθοδο τήρησης αρχείων που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και καταγράφουν τις πράξεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση. Επίσης προτείνει εργαλεία για την επανεξέταση της μεθόδου δειγματοληψίας επιτόπιων επαληθεύσεων που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση.

9.    Προτείνει τη μέθοδο επιβεβαίωσης της εφαρμογής των προτύπων και διαδικασιών επαληθεύσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου κάθε Προγράμματος.

10.    Συνεργάζεται με τις Μονάδες Β1, Β2, Γ και Δ για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 46 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 για τα προγράμματα INTERREG, και για τα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 ή το άρθρο 62 του Κανονισμού (ΕΚ) 718/2007 (για τα Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του IPA) ή το άρθρο 42 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 951/2007 της Επιτροπής (για τα Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ENPI).

11.    Οργανώνει τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

12.    Παρακολουθεί, σε επίπεδο διαδικασιών και εφαρ-μογής αυτών, τη λειτουργία χρηματοδότησης πράξεων των προγραμμάτων και συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με τις μονάδες Β1, Β2, Γ και Δ.

13.    Συνεργάζεται με τις Μονάδες Β και Δ για την κατάλληλη προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληρο-φοριακού Συστήματος, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ.

14.    Είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση του πολυ-μερούς Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργα-σίας ΕΠ «INTERACT II».

Β. Προγραμματική περίοδος 2014-2020

1.    Σχεδιάζει την αναλυτική περιγραφή των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών.

2.    'Εχει την ευθύνη για την υποβολή της περιγραφής των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας στην Αρχή Ελέγχου και παρέχει κάθε αναγκαία διευκρίνιση, επεξήγηση και τεκμηρίωση.

3.    Παρακολουθεί την εφαρμογή των Συστημάτων Δια-χείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας, αξιολογεί την αποτελεσματικότητά τους και προβαίνει στις απαραίτητες προσαρμογές.

4.    Είναι αρμόδια για την παρακολούθηση των ορι- σθεισών αρχών των Προγραμμάτων Συνεργασίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθώς και με τις Εθνικές Αρχές των χωρών που συμμετέχουν στα Προγράμματα Συνεργασίας.

5.    Μεριμνά για τη συμμόρφωση των εργαλείων που παράγονται, των εγγράφων και οδηγών που εκδίδονται και αφορούν στην υλοποίηση των Προγραμμάτων, καθώς και των σχετικών διαδικασιών προς τις απαιτήσεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του Ευρωπαϊκού και του παράγωγου Ελληνικού Δικαίου.

6.    Εισηγείται την έκδοση των αναγκαίων κανονιστικών αποφάσεων, που απαιτούνται για τη λειτουργία των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας.

7.    Μεριμνά για την αξιοποίηση και μεταφορά πληρο-φορίας (Κανονισμών, οδηγιών, κειμένων εργασίας και λοιπών εργαλείων), τεχνογνωσίας και εμπειρίας τόσο από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και από το σύνολο της κοινότητας που υλοποιεί Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.

8.    Συντονίζει οριζόντια θέματα (περιβαλλοντικά, ισότητας ευκαιριών, δημοσίων συμβάσεων κ.α.), που άπτονται όλων των Προγραμμάτων.

9.    Έχει την ευθύνη, σε συνεργασία με τις Μονάδες Β1, Β2 και Γ, για την αξιολόγηση των κινδύνων απάτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στη διατύπωση προτάσεων τυχόν προληπτικών και διορθωτικών μέτρων.

10.    Έχει την ευθύνη πραγματοποίησης της κατάλληλης διαχείρισης κινδύνων όταν είναι απαραίτητο και ιδίως στην περίπτωση κινδύνων που δύνανται να προέλθουν από σημαντικές τροποποιήσεις των διαδικασιών του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση κινδύνων απάτης.

11.    Είναι υπεύθυνη για τη συνολική παρακολούθηση θεμάτων που άπτονται στους στόχους και στους δείκτες των Προγραμμάτων, όσον αφορά στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

12.    Έχει την ευθύνη παρακολούθησης θεμάτων των μακρο-περιφερειακών στρατηγικών σε σχέση με τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και των συνεργιών με τα τομεακά και περιφερειακά Προγράμματα, όσον αφορά στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τις Μονάδες Β1, Β2 και Δ.

13.    Δύναται να συμμετέχει στις Επιτροπές Παρακο-λούθησης των Προγραμμάτων Συνεργασίας και σε άλλα κοινά όργανα, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας, που συστήνονται σε σχέση με τα θέματα αρμοδιότητάς της.

14.    Έχει την ευθύνη για το συντονισμό και την παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των Προγραμ-μάτων σε θέματα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, όσον αφορά στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

15.    Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της η Μονάδα Α συ-νεργάζεται με τις Μονάδες Β1, Β2 και Δ για τη συμμόρ-φωση προς τις απαιτήσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 116 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013, το άρθρο 24 του Κανονισμού (ΕΕ) 447/2014 (για τα Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του IPA ΙΙ) και το άρθρο 79 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 897/2014 της Επιτροπής (για τα Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ENI).

16.    Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των θεμάτων αρμοδιότητάς της. Τα αρχεία δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά. Διασφαλίζει τη συλλογή και έγκαιρη καταχώριση στο πληροφορικό σύστημα των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν διαδικασίες αρμοδιότητάς της και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρίζονται.

Γ. Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα «INTERREG Europe» στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για το Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα «INTERREG Europe»:

1.    Έχει την ευθύνη για τη συνεισφορά στην έκδοση εργαλείων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων και τη δικτύωση, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαχειριστικών δομών, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος.

2.    Έχει την ευθύνη ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατόν ευρύτερα οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχονται και τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν μέσω του Προγράμματος. Για το σκοπό αυτό:

α) Παρέχει άμεση ενημέρωση και κατευθύνσεις στους ενδιαφερόμενους.

β) Διοργανώνει εκδηλώσεις και λοιπές δράσεις για την ενημέρωση του κοινού και των δικαιούχων.

3.    Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων, στις οποίες συμμετέχουν δικαιούχοι από την Ελλάδα.

4.    Έχει την ευθύνη για τη διασφάλιση της εθνικής συμμετοχής στους δικαιούχους εταίρους από την Ελλάδα που συμμετέχουν σε ενταγμένες πράξεις του Προγράμματος Συνεργασίας μέσω της ένταξης αυτών στο ΠΔΕ.

5.    Εκπροσωπεί τη χώρα στην Επιτροπή Παρακολούθησης και την Επιτροπή Καθοδήγησης, καθώς και σε άλλα κοινά όργανα, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας, που συστήνονται στο πλαίσιο του ΕΠ.

6.    Λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρό-γραμμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αντίστοιχο προγραμματικό έγγραφο, όπως ισχύει κάθε φορά.

ΙΙ. Μονάδα Β1: Διαχείριση - Παρακολούθηση Προγραμ-μάτων Βαλκανικής Χερσονήσου-Μαύρης Θάλασσας

Η Μονάδα Β1 είναι υπεύθυνη:

i.    για τη διαχείριση των Προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας: «Ελλάδα-Βουλγαρία», που συγχρημα-τοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» και «Ελλάδα-Τουρκία», που συγχρηματοδοτούνται από το Μηχανισμό Προεντα- ξιακής Βοήθειας (IPA), των Προγραμματικών Περιόδων 2007-2013 και 2014-2020,

ii.    για τη διαχείριση του Προγράμματος διακρατικής συνεργασίας «Βαλκανική-Μεσογείου» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (IPA).

Α) Προγραμματική περίοδος 2007-2013:

1.    Προβαίνει στην αναγκαία εξειδίκευση των Επιχειρη-σιακών Προγραμμάτων αρμοδιότητάς της.

2.    Εισηγείται προς τις αρμόδιες Επιτροπές Παρακο-λούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αρμοδι- ότητάς της τα κριτήρια επιλογής πράξεων.

3.    Συντάσσει τις προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικότερους στόχους και δείκτες που πρέπει να επιτευχθούν μέσω του κάθε άξονα, την πορεία των ήδη ενταγμένων πράξεων, καθώς και τυχόν πρότερες ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση της πρόσκλησης.

4.    Εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος την έκδοση των προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από τους άξονες προτεραιότητας του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος και μετά την έκδοσή τους, τις δημοσιοποιεί. Οι προσκλήσεις παρέχουν προς τους δυνητικούς δικαιούχους, σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με:

α) τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και ειδικότερα με τον τύπο των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης,

β) τους όρους επιλεξιμότητας των δαπανών που πρέπει να ικανοποιούν οι προτεινόμενες πράξεις, προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος,

γ) την περιγραφή των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές χρονικές προθεσμίες,

δ) τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των προς χρηματοδότηση πράξεων,

ε) τα αρμόδια στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής/ Κοινής Γραμματείας τα οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το ΕΠ,

στ) την ευθύνη των δικαιούχων για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το σκοπό της πράξης και την υποστήριξη από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στρατηγική επικοινωνίας του

Επιχειρησιακού Προγράμματος, τους στόχους και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης

5.    Συντονίζει και παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης και εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αρμοδιότητάς της.

6.    Θέτει τους στόχους και εποπτεύει τις εργασίες της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας κάθε Επιχειρησιακού Προ-γράμματος και καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας της εκάστοτε Κοινής Γραμματείας. Οι αρμοδιότητες των Κοινών Γραμματειών καθορίζονται με ξεχωριστή κοινή υπουργική απόφαση.

7.    Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων, σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα, καθώς και τη συμμόρ- φωσή τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, καθ' όλη την περίοδο υλοποίησής τους. Στο πλαίσιο αυτό:

α) διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι γνωρίζουν τους ειδικούς όρους, που αναφέρονται στην υλοποίηση πράξεων ή τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της πράξης, το σχέδιο χρηματοδότησης, την προθεσμία εκτέλεσης, καθώς και τα δημοσιονομικά ή άλλα στοιχεία, που θα πρέπει να τηρούνται και να κοινοποιούνται,

β) βεβαιώνει ότι ο δικαιούχος είναι σε θέση να ικανο-ποιήσει αυτούς τους όρους προτού ληφθεί η απόφαση έγκρισης,

γ) διασφαλίζει ότι η διαδικασία αξιολόγησης των προ-τάσεων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την εκάστοτε Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια και τα οριζόμενα στην εκάστοτε Πρόσκληση,

δ) διασφαλίζει την υλοποίηση των πράξεων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ' όλη την περίοδο υλοποίησής τους,

ε) συνεργάζεται με τις υπόλοιπες Μονάδες της Υπηρεσίας με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας υλοποίησης των ανωτέρω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

8.    Προετοιμάζει τις Συμβάσεις Χρηματοδότησης, με βάση την απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης/ Επιλογής πράξεων, που έχει την αρμοδιότητα επιλογής των πράξεων.

9.    Διασφαλίζει, σε συνεργασία με τις Κοινές Γραμματείες, τη χρηματοδότηση των Ελλήνων δικαιούχων εταίρων, που συμμετέχουν σε ενταγμένες πράξεις μέσω της ένταξης αυτών στο ΠΔΕ και φροντίζει για την απρόσκοπτη καταβολή των χρηματοδοτήσεων στο σύνολο των έργων. Παρακολουθεί το σύστημα χρηματορροών των Προγραμμάτων αρμοδιότητάς της και διασφαλίζει τις ανάγκες χρηματοδότησης των έργων.

10.    Καθορίζει τις ρυθμίσεις υλοποίησης για κάθε πράξη, που συγχρηματοδοτείται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, εφόσον ενδείκνυται, σε συμφωνία με τον κύριο δικαιούχο και σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς ανά περίσταση.

11.    Εισηγείται αιτιολογημένα τυχόν απένταξη πράξεων στην Επιτροπή Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αρμοδιότητάς της.

12.    Διασφαλίζει, σε συνεργασία με τις Κοινές Γραμ-ματείες, την ύπαρξη και λειτουργία συστήματος κα-ταχώρισης και αποθήκευσης σε ηλεκτρονική μορφή, λογιστικών εγγραφών για κάθε πράξη στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αρμοδιότητάς της, καθώς και τη συλλογή των δεδομένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους λογιστικούς ελέγχους και την αξιολόγηση.

13.    Διασφαλίζει ότι οι αξιολογήσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αρμοδιότητάς της εκτελούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

14.    Μεριμνά για τον καθορισμό διαδικασιών για την τήρηση όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους, που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, για τρία έτη μετά το κλείσιμο του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

15.    Διασφαλίζει, σε συνεργασία με τις Κοινές Γραμ-ματείες, ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις ακολουθούμενες διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται, σε σχέση με τις δαπάνες που πιστοποιούνται, στο πλαίσιο των Αιτημάτων Πληρωμών.

16.    Υποστηρίζει την αποστολή και τις εργασίες των αρμόδιων Επιτροπών Παρακολούθησης και παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, και ιδίως τα δεδομένα που αφορούν την παρακολούθηση της ποιότητας υλοποίησης και την πρόοδο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ως προς την επίτευξη των στόχων τους, δημοσιονομικά δεδομένα και δεδομένα που αφορούν τους δείκτες και τα ορόσημα.

17.    Εισηγείται, προς έγκριση σε συνεργασία με τις Κοινές Γραμματείες, τις προτάσεις αναθεώρησης κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος αρμοδιότητάς της στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης.

18.    Μεριμνά, σε συνεργασία με τις Κοινές Γραμματείες, για την εφαρμογή και εξειδίκευση των οριζόμενων στην κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κάθε Επιχειρη-σιακού Προγράμματος στο πλαίσιο της υλοποίησής του.

19.    Συντάσσει, σε συνεργασία με τις Κοινές Γραμματείες, τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αρμοδιότητάς της. Υποβάλλει στην Ευ-ρωπαϊκή Επιτροπή τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος, μετά από τη έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

20.    Διασφαλίζει σε συνεργασία με τις Μονάδες Α και Δ τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

21.    Συνεργάζεται με την αρμόδια Εθνική Αρχή κάθε χώρας-εταίρου των Προγραμμάτων και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

22.    Μεριμνά για την υποβολή μέσω της βάσης SFC στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των προβλεπόμενων στοιχείων.

23.    Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος αρμοδιότητάς της.

24.    Συνεργάζεται με τις Μονάδες Α και Δ για την κατάλληλη προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληρο-φοριακού Συστήματος, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ.

25.    Συνεργάζεται με τη Μονάδα Δ για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος αρ- μοδιότητάς της.

26.    Συνεργάζεται με τις Μονάδες Α και Δ για τη λει-τουργία του γραφείου πληροφοριών για την παροχή άμεσης ενημέρωσης και κατευθύνσεων στους ενδιαφερόμενους για θέματα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αρμοδιότητάς της.

27.    α. Διασφαλίζει την επαλήθευση των δαπανών κάθε δικαιούχου που συμμετέχει σε μια πράξη μέσω επα-ληθεύσεων, από τον «εξακριβωτή» του άρθρου 16 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 ή τον «εξακριβωτή» του άρθρου 108 του Κανονισμού (ΕΚ) 718/2007 για τα Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του IPA όπως ισχύουν. Συνεργάζεται με τη μονάδα Α παρέχοντας σχετικές πληροφορίες και στοιχεία.

β. Εφόσον οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά από τους εξακριβωτές, επεξεργάζεται και συμφωνεί με τις χώρες μέλη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα τη δειγματοληπτική μέθοδο σε συνεργασία με την Μονάδα Α, καθώς και το δείγμα και τηρεί αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και καταγράφουν τις πράξεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση. Επίσης, τηρεί στοιχεία για την επανεξέταση της μεθόδου δειγματοληψίας επιτόπιων επαληθεύσεων, σε ετήσια βάση.

γ. Επιβεβαιώνει ότι τα πρότυπα και οι διαδικασίες για επαληθεύσεις εφαρμόζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

δ. Δύναται να διενεργεί την επαλήθευση πράξεων στην περίπτωση που η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών είναι δυνατό να επαληθευθεί μόνο σε σχέση με τη συνολική πράξη.

ε. Στην περίπτωση Προγραμμάτων IPA υπό μεταβατικό στάδιο (μη εφαρμογή του διασυνοριακού προγράμματος μέσω επιμερισμένης διαχείρισης) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 99 του Κανονισμού (ΕΚ) 718/2007 όπως ισχύει.

28.    Διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι εμπλεκόμενοι φορείς για την υλοποίηση πράξεων, τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα, είτε επαρκή λογιστική κωδικοποίηση για όλες τις σχετικές με τις πράξεις συναλλαγές, με την επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών κανόνων.

29.    Είναι υπεύθυνη για την ολοκλήρωση και έλεγχο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, «Ελλάδα-Βουλγαρία» και «Ελλάδα- πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας». Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της:

α) Έχει την ευθύνη τη σύνταξης, σε συνεργασία με τις Μονάδες Α και Δ, της τελικής έκθεσης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και μεριμνά για την υποβολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

β) Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, την Αρχή Πληρωμής και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.

30. Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και συντο-νισμού της διαδικασίας εντοπισμού αδιάθετων και μη πιστοποιημένων ποσών για τα έργα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Β) Προγραμματική Περίοδος 2014-2020:

1.    Προβαίνει στην αναγκαία εξειδίκευση των Προγραμ-μάτων Συνεργασίας αρμοδιότητάς της.

2.    Εισηγείται προς τις αρμόδιες Επιτροπές Παρακο-λούθησης των Προγραμμάτων Συνεργασίας αρμοδιότητάς της τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων.

3.    Εξειδικεύει τους κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών και τις προδιαγραφές στο πλαίσιο των προσκλήσεων και υλοποίησης των πράξεων.

4.    Συντάσσει τις προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικότερους στόχους και δείκτες που πρέπει να επιτευχθούν μέσω του κάθε άξονα, την πορεία των ήδη ενταγμένων πράξεων, καθώς και τυχόν πρότερες ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση της πρόσκλησης.

5.    Εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του εκάστοτε Προγράμματος Συνεργασίας την έκδοση των προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από τους άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος Συνεργασίας και μετά την έκδοσή τους, τις δημοσιοποιεί. Οι προσκλήσεις παρέχουν προς τους δυνητικούς δικαιούχους, σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με:

α) τις ευκαιρίες χρηματοδότησης σχετικά με τον τύπο των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης,

β) τους όρους επιλεξιμότητας των δαπανών που πρέπει να ικανοποιούν οι προτεινόμενες πράξεις, προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας,

γ) την περιγραφή των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές χρονικές προθεσμίες,

δ) τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των προς χρηματοδότηση πράξεων,

ε) τα αρμόδια στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής/ Κοινής Γραμματείας τα οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το ΕΠ,

στ) την ευθύνη των δικαιούχων για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το σκοπό της πράξης και την υποστήριξη από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στρατηγική επικοινωνίας του Προγράμματος Συνεργασίας, τους στόχους και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης

ζ) την υποχρέωση του δικαιούχου, εφόσον η πρότασή του επιλεγεί, να συμπεριληφθούν στοιχεία της πράξης του στον κατάλογο των πράξεων του ΕΠ, ο οποίος δημοσιοποιείται και είναι προσβάσιμος μέσω ενιαίου διαδικτυακού τόπου ή ενιαίας διαδικτυακής πύλης, σύμφωνα με το άρθρο 115, παρ. 2 του Καν. 1303/2013.

6.    Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων, σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στα Προγράμματα Συνεργασίας, καθώς και τη συμμόρ- φωσή τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, καθ' όλη την περίοδο υλοποίησής τους. Στο πλαίσιο αυτό:

α) διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι γνωρίζουν τους ειδικούς όρους, που αναφέρονται στην υλοποίηση πράξεων ή τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της πράξης, το σχέδιο χρηματοδότησης, την προθεσμία εκτέλεσης, καθώς και τα δημοσιονομικά ή άλλα στοιχεία, που θα πρέπει να τηρούνται και να κοινοποιούνται,

β) βεβαιώνει ότι ο δικαιούχος είναι σε θέση να ικανοποιήσει αυτούς τους όρους προτού ληφθεί η απόφαση έγκρισης,

γ) διασφαλίζει ότι η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη μεθο-δολογία και τα κριτήρια όπως έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και τα οριζόμενα στην εκάστοτε Πρόσκληση,

δ) διασφαλίζει την υλοποίηση των πράξεων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ' όλη την περίοδο υλοποίησής τους,

ε) συνεργάζεται με τις υπόλοιπες Μονάδες της Υπηρεσίας με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας υλοποίησης των ανωτέρω Προγραμμάτων Συνεργασίας.

7.    Με βάση την αξιολόγηση των πράξεων, εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης ή Επιτροπή Καθοδήγησης τις προς επιλογή πράξεις.

8.    Προετοιμάζει τις Συμβάσεις Χρηματοδότησης, με βάση την απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης ή Επιτροπής Καθοδήγησης, που έχει την αρμοδιότητα επιλογής των πράξεων.

9.    Παρέχει στον κύριο ή μόνο δικαιούχο έγγραφο, στο οποίο καθορίζονται οι όροι για την υποστήριξη της πράξης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών απαιτήσεων όσον αφορά τα παραδοτέα που πρέπει να παραδοθούν στο πλαίσιο της πράξης, το σχέδιο χρηματοδότησης και την προθεσμία εκτέλεσης.

10.    Διασφαλίζει, σε συνεργασία με τις Κοινές Γραμ-ματείες, τη χρηματοδότηση των Ελλήνων δικαιούχων εταίρων, που συμμετέχουν σε ενταγμένες πράξεις μέσω της ένταξης αυτών στο ΠΔΕ και φροντίζει για την απρόσκοπτη καταβολή των χρηματοδοτήσεων στο σύνολο των έργων. Παρακολουθεί το σύστημα χρηματορροών των Προγραμμάτων αρμοδιότητάς της και διασφαλίζει τις ανάγκες χρηματοδότησης των πράξεων.

11.    Εξασφαλίζει, με την επιφύλαξη της διαθέσιμης χρηματοδότησης από την αρχική και την ετήσια προ- χρηματοδότηση και τις ενδιάμεσες πληρωμές, ότι ο δι-καιούχος δράσεων λαμβάνει πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δαπάνης, το αργότερο 90 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής από το δικαιούχο, χωρίς την αφαίρεση ή την παρακράτηση κανενός ποσού και χωρίς την είσπραξη καμίας ειδικής επιβάρυνσης ή άλλου τέλους ισοδύναμου αποτελέσματος που θα επέφερε μείωση των ποσών της επιλέξιμης χρηματοδότησης για τους δικαιούχους.

12.    Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγ-χρηματοδοτούμενων πράξεων και μεριμνά για την υλο- ποίησή τους με βάση τη σύμβαση χρηματοδότησης και τις αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις καθώς και για τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ' όλη την περίοδο της υλοποίησης τους.

Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με την ΚΓ:

(α) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης των πράξεων και την τήρηση των χρονικών προθεσμιών που τίθενται για την ολοκλήρωση επί μέρους δράσεων/υποέργων των πράξεων, διοικητικά και επιτοπίως.

(β) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την έγκαιρη επίλυσή τους, ή προτείνει ενέργειες υποστήριξης των δικαιούχων.

(γ) Εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης ή την Επιτροπή Καθοδήγησης την τροποποίηση της σύμβασης χρηματοδότησης ή ανάκληση αυτής.

(δ) Εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης την απόφαση ολοκλήρωσης της πράξης.

(ε) Τηρεί πλήρη φάκελο πράξης κατά τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Τα στοιχεία του φακέλου της κάθε πράξης δύναται να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ.

13.    Επιβεβαιώνει ότι τα πρότυπα και οι διαδικασίες για επαληθεύσεις εφαρμόζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του αντίστοιχου Προγράμματος.

14.    Διασφαλίζει, πριν την καταχώριση στοιχείων δα-πανών, ότι οι δαπάνες κάθε δικαιούχου που συμμετέχει σε μια πράξη έχουν επαληθευθεί.

15.    Δύναται να ζητήσει από τους επαληθευτές ή να προβεί η ίδια στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου.

16.    Δύναται να διενεργεί τη συνολική επαλήθευση πράξεων στην περίπτωση που η παράδοση των συγ-χρηματοδοτούμενων παραδοτέων και υπηρεσιών είναι δυνατό να επαληθευθεί μόνο με τον τρόπο αυτό.

17.    Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε σχέση με κάθε δαπάνη των πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης.

18.    Συνεργάζεται με την Αρχή Πιστοποίησης και τις Κοινές Γραμματείες για τη διενέργεια των αιτημάτων πληρωμών των Προγραμμάτων.

19.    Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης των αδιάθετων ποσών για τις πράξεις των Προγραμμάτων Συνερ-γασίας και της επιστροφής τους στο ΠΔΕ.

20.    Παρακολουθεί τα καθαρά έσοδα των πράξεων που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου 61 και της παραγράφου 8 του άρθρου 65 του Καν.1303/2013. Ειδικότερα για εκείνες τις πράξεις που δεν είναι αντικειμενικά εφικτό να καθοριστούν εκ των προτέρων τα έσοδα, η ΕΥΔ ενημερώνει σχετικά την Αρχή Πιστοποίησης προκειμένου τα εν λόγω έσοδα να αφαιρεθούν από τις δαπάνες που δηλώνονται στην Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61, παρ. 6 του Καν. 1303/2013.

21.    Επαληθεύει, όπου απαιτείται, την τήρηση των μα-κροχρόνιων υποχρεώσεων από τους δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013.

22.    Εισηγείται τη δημοσιονομική διόρθωση ή/και ανά-κτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί παρατυπία βάσει των επαληθεύσεων που διενεργούν οι επαληθευτές και μεριμνά για την ανάκτηση των σχετικών ποσών.

23.    Έχει την ευθύνη καταχώρισης των δημοσιονομικών διορθώσεων που προκύπτουν από οριστικά πορίσματα ελέγχων της Αρχής Ελέγχου ή άλλων ελεγκτικών αρ- χών/ οργάνων, εθνικών ή της ΕΕ και μεριμνά για την ανάκτηση των σχετικών ποσών.

24.    Παρακολουθεί τη συμμόρφωση σε συστάσεις πο-ρισμάτων ελέγχων της Αρχής Ελέγχου ή άλλων ελεγκτικών αρχών/ οργάνων, εθνικών ή της ΕΕ.

25.    Συνεργάζεται με τη Μονάδα Δ για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας κάθε Προγράμματος Συνεργασίας αρμοδιότητάς της.

26.    Συντονίζει και παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης και εφαρμογής των Προγραμμάτων Συνεργασίας αρμοδιότητάς της.

27.    Υποστηρίζει την αποστολή και τις εργασίες των αρμόδιων Επιτροπών Παρακολούθησης και παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, και ιδίως τα δεδομένα που αφορούν την παρακολούθηση της ποιότητας υλοποίησης και την πρόοδο των Προγραμμάτων Συνεργασίας ως προς την επίτευξη των στόχων τους, δημοσιονομικά δεδομένα και δεδομένα που αφορούν τους δείκτες και τα ορόσημα.

28.    Έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της δήλωσης διαχείρισης και της ετήσιας σύνοψης κάθε Προγράμματος Συνεργασίας, που αναφέρεται στο άρθρο 59, παρ. 5, στοιχεία α) και β) του δημοσιονομικού κανονισμού. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με την Αρχή Πιστοποίησης και την Αρχή Ελέγχου.

29.    Συντάσσει τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις των Προγραμμάτων Συνεργασίας αρμοδιότητάς της. Υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις ετήσιες και την τελική έκθεση κάθε Προγράμματος Συνεργασίας, μετά από την έγκρισή τους από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης.

30.    Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές για την προε-τοιμασία της ετήσιας επανεξέτασης του ΕΠ, ενημερώνει την επιτροπή παρακολούθησης για τα αποτελέσματά της και παρακολουθεί την εξέλιξη ενδεχόμενων παρατηρήσεων και σχολίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

31.    Καταρτίζει σχέδιο αξιολόγησης για κάθε ΕΠ και το υποβάλλει για εξέταση στην αρμόδια Επιτροπή Πα-ρακολούθησης.

32.    Διασφαλίζει ότι οι αξιολογήσεις των Προγραμμάτων Συνεργασίας αρμοδιότητάς της εκτελούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

33.    Καταρτίζει τις προτάσεις αναθεώρησης κάθε Προ-γράμματος Συνεργασίας αρμοδιότητάς της και τις εισηγείται προς έγκριση στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης. Σε περίπτωση που η αναθεώρηση σχετίζεται με θέματα του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, συνεργάζεται για τα θέματα αυτά με τη Μονάδα Α'.

34.    Μεριμνά για την εξειδίκευση και εφαρμογή των οριζόμενων στην κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κάθε Προγράμματος Συνεργασίας στο πλαίσιο της υλοποίησής του.

35.    Έχει τη συνολική ευθύνη κλεισίματος των Προ-γραμμάτων Συνεργασίας αρμοδιότητάς της.

36.    Μεριμνά για την υποβολή μέσω της βάσης SFC στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των προβλεπόμενων στοιχείων.

37.    Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των θεμάτων αρμοδιοτήτων της. Τα αρχεία δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ.

38.    Διασφαλίζει την τήρηση όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του Καν.
1303/2013 και το άρθρο 23 του Καν. 1299/2013 και σύμ-φωνα με τους κανόνες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

39.    Διασφαλίζει τη συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν διαδικασίες αρμοδιότητάς της και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ.

40.    Συνεργάζεται με τις Μονάδες Α και Δ για την κατάλληλη προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληρο-φοριακού Συστήματος, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ.

41.    Θέτει τους στόχους και εποπτεύει τις εργασίες της Κοινής Γραμματείας κάθε Προγράμματος Συνεργασίας.

42.    Αναλαμβάνει την έκδοση οδηγιών, εγχειριδίων και σχετικών εγγράφων, σε συνεργασία με τις Μονάδες Α και Β2 για θέματα αρμοδιότητάς της.

43.    Συνεργάζεται με τις Μονάδες Α και Δ για τη λει-τουργία του γραφείου πληροφοριών για την παροχή άμεσης ενημέρωσης και κατευθύνσεων στους ενδιαφερόμενους για θέματα των Προγραμμάτων Συνεργασίας αρμοδιότητάς της.

44.    Συνεργάζεται με την αρμόδια Εθνική Αρχή κάθε χώρας-εταίρου των Προγραμμάτων και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Γ) Παρακολουθεί το Πρόγραμμα πολυμερούς διασυ-νοριακής συνεργασίας «Μαύρη Θάλασσα» (Black Sea) των Προγραμματικών Περιόδων 2007-2013 και 20142020, καθώς και το Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας «Νοτιοανατολική Ευρώπη» (South East Europe) και διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG IV C για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αντίστοιχες διακρατικές συμφωνίες. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για τα ανωτέρω Προγράμματα Συνεργασίας:

1.    Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατόν ευρύ-τερα οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρημα-τοδότησης που παρέχει η από κοινού συνεισφορά της Κοινότητας και της χώρας, μέσω του κάθε Προγράμματος Συνεργασίας. Για το σκοπό αυτό:

α) παρέχει άμεση ενημέρωση και κατευθύνσεις στους ενδιαφερόμενους για θέματα των Προγραμμάτων Συ-νεργασίας,

β) διοργανώνει, σε συνεργασία με τη Μονάδα Δ, εκ-δηλώσεις και λοιπές δράσεις για την ενημέρωση του κοινού και των δυνητικών δικαιούχων κάθε Προγράμματος Συνεργασίας.

2.    Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων, στις οποίες συμμετέχουν και δικαιούχοι από την Ελλάδα.

3.    Εκπροσωπεί τη χώρα στις Επιτροπές Παρακολούθησης/ Καθοδήγησης των Προγραμμάτων Συνεργασίας και σε άλλα κοινά όργανα, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας, που συστήνονται.

4.    Λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προ-γράμματα αυτά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα προγραμματικά έγγραφα, όπως ισχύουν κάθε φορά.

5.    Μεριμνά για τη διασφάλιση της εθνικής συμμετοχής στους δικαιούχους από την Ελλάδα (εταίρους), που συμ-μετέχουν σε ενταγμένες πράξεις των Προγραμμάτων Συνεργασίας μέσω της ένταξης αυτών στο ΠΔΕ.

Ill) Μονάδα Β2: Μονάδα Διαχείρισης - Παρακολούθησης Προγραμμάτων στη Μεσόγειο και την Αδριατική

Η Μονάδα Β2 είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των Προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας: «Ελλάδα- Ιταλία», «Ελλάδα-Κύπρος», που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και «Ελλάδα-Αλβανία», που συγχρηματοδοτείται από το IPA, των Προγραμματικών Περιόδων 2007-2013 και 2014-2020. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της:

Α) Προγραμματική περίοδος 2007-2013:

1.    Προβαίνει στην αναγκαία εξειδίκευση των Επιχειρη-σιακών Προγραμμάτων αρμοδιότητάς της.

2.    Εισηγείται προς τις αρμόδιες Επιτροπές Παρακο-λούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αρμοδι- ότητάς της τα κριτήρια επιλογής πράξεων.

3.    Συντάσσει τις προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικότερους στόχους και δείκτες που πρέπει να επιτευχθούν μέσω του κάθε άξονα, την πορεία των ήδη ενταγμένων πράξεων, καθώς και τυχόν πρότερες ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση της πρόσκλησης.

4.    Εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του εκάστοτε Επιχειρησιακού την έκδοση των προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από τους άξονες προτεραιότητας του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος και μετά την έκδοσή τους, τις δημοσιοποιεί. Οι προσκλήσεις παρέχουν προς τους δυνητικούς δικαιούχους, σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες του-λάχιστον σχετικά με:

α) τις ευκαιρίες χρηματοδότησης σχετικά με τον τύπο των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης,

β) τους όρους επιλεξιμότητας των δαπανών που πρέπει να ικανοποιούν οι προτεινόμενες πράξεις, προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος,

γ) την περιγραφή των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές χρονικές προθεσμίες,

δ) τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των προς χρηματοδότηση πράξεων,

ε) τα αρμόδια στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής/ Κοινής Γραμματείας τα οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το ΕΠ,

στ) την ευθύνη των δικαιούχων για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το σκοπό της πράξης και την υποστήριξη από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στρατηγική επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, τους στόχους και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης

5.    Συντονίζει και παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης και εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αρμοδιότητάς της.

6.    Θέτει τους στόχους και εποπτεύει τις εργασίες της Κοινής Γραμματείας κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος και καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας της εκάστοτε Κοινής Γραμματείας. Οι αρμοδιότητες των Κοινών Γραμματειών καθορίζονται με ξεχωριστή κοινή υπουργική απόφαση.

7.    Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων, σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα, καθώς και τη συμμόρ- φωσή τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, καθ' όλη την περίοδο υλοποίησής τους. Στο πλαίσιο αυτό:

α) διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι γνωρίζουν τους ειδικούς όρους, που αναφέρονται στην υλοποίηση πράξεων ή τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της πράξης, το σχέδιο χρηματοδότησης, την προθεσμία εκτέλεσης, καθώς και τα δημοσιονομικά ή άλλα στοιχεία, που θα πρέπει να τηρούνται και να κοινοποιούνται,

β) βεβαιώνει ότι ο δικαιούχος είναι σε θέση να ικανο-ποιήσει αυτούς τους όρους προτού ληφθεί η απόφαση έγκρισης,

γ) διασφαλίζει ότι η διαδικασία αξιολόγησης των προ-τάσεων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την εκάστοτε Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια και τα οριζόμενα στην εκάστοτε Πρόσκληση,

δ) διασφαλίζει την υλοποίηση των πράξεων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ' όλη την περίοδο υλοποίησής τους,

ε) συνεργάζεται με τις υπόλοιπες Μονάδες της Υπηρεσίας με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας υλοποίησης των ανωτέρω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

8.    Προετοιμάζει τις Συμβάσεις Χρηματοδότησης, με βάση την απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης/ Επιλογής Πράξεων που έχει την αρμοδιότητα επιλογής πράξεων.

9.    Διασφαλίζει, σε συνεργασία με τις Κοινές Γραμματείες, τη χρηματοδότηση των Ελλήνων δικαιούχων εταίρων, που συμμετέχουν σε ενταγμένες πράξεις μέσω της ένταξης αυτών στο ΠΔΕ και φροντίζει για την απρόσκοπτη καταβολή των χρηματοδοτήσεων στο σύνολο των έργων. Παρακολουθεί το σύστημα χρηματορροών των Προγραμμάτων αρμοδιότητάς της και διασφαλίζει τις ανάγκες χρηματοδότησης των έργων.

10.    Καθορίζει τις ρυθμίσεις υλοποίησης για κάθε πράξη, που συγχρηματοδοτείται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, εφόσον ενδείκνυται, σε συμφωνία με τον κύριο δικαιούχο και σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς ανά περίσταση.

11.    Εισηγείται αιτιολογημένα τυχόν απένταξη πράξεων στην Επιτροπή Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αρμοδιότητάς της.

12.    Διασφαλίζει, σε συνεργασία με τις Κοινές Γραμ-ματείες, την ύπαρξη και λειτουργία συστήματος κα-ταχώρισης και αποθήκευσης σε ηλεκτρονική μορφή, λογιστικών εγγραφών για κάθε πράξη στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αρμοδιότητάς της, καθώς και τη συλλογή των δεδομένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους λογιστικούς ελέγχους και την αξιολόγηση.

13.    Διασφαλίζει ότι οι αξιολογήσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αρμοδιότητάς της εκτελούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

14.    Μεριμνά για τον καθορισμό διαδικασιών για την τήρηση όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους, που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, για τρία έτη μετά το κλείσιμο του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

15.    Διασφαλίζει, σε συνεργασία με τις Κοινές Γραμ-ματείες, ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις ακολουθούμενες διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται, σε σχέση με τις δαπάνες που πιστοποιούνται, στο πλαίσιο των Αιτημάτων Πληρωμών.

16.    Υποστηρίζει την αποστολή και τις εργασίες των αρμόδιων Επιτροπών Παρακολούθησης και παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, και ιδίως τα δεδομένα που αφορούν την παρακολούθηση της ποιότητας υλοποίησης και την πρόοδο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ως προς την επίτευξη των στόχων τους, δημοσιονομικά δεδομένα και δεδομένα που αφορούν τους δείκτες και τα ορόσημα.

17.    Εισηγείται, προς έγκριση σε συνεργασία με τις Κοινές Γραμματείες, τις προτάσεις αναθεώρησης κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος αρμοδιότητάς της στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης.

18.    Μεριμνά, σε συνεργασία με τις Κοινές Γραμματείες, για την εφαρμογή και εξειδίκευση των οριζόμενων στην κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο της υλοποίησής του.

19.    Συντάσσει, σε συνεργασία με τις Κοινές Γραμματείες, τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αρμοδιότητάς της. Υποβάλλει στην Ευ-ρωπαϊκή Επιτροπή τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος, μετά από τη έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

20.    Διασφαλίζει σε συνεργασία με τις Μονάδες Α και Δ τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

21.    Συνεργάζεται με την αρμόδια Εθνική Αρχή κάθε χώρας-εταίρου των Προγραμμάτων και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

22.    Μεριμνά για την υποβολή μέσω της βάσης SFC στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των προβλεπόμενων στοιχείων.

23.    Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος αρμοδιότητάς της.

24.    Συνεργάζεται με τις Μονάδες Α και Δ για την κατάλληλη προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληρο-φοριακού Συστήματος, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ.

25.    Συνεργάζεται με τη Μονάδα Δ για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος αρ- μοδιότητάς της.

26.    Συνεργάζεται με τις Μονάδες Α και Δ για τη λει-τουργία του γραφείου πληροφοριών για την παροχή άμεσης ενημέρωσης και κατευθύνσεων στους ενδιαφερόμενους για θέματα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αρμοδιότητάς της.

27.    α. Διασφαλίζει την επαλήθευση των δαπανών κάθε δικαιούχου που συμμετέχει σε μια πράξη μέσω επα-ληθεύσεων, από τον «εξακριβωτή» του άρθρου 16 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 ή τον «εξακριβωτή» του άρθρου 108 του Κανονισμού (ΕΚ) 718/2007 για τα Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του IPA όπως ισχύουν. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Α παρέχοντας σχετικές πληροφορίες και στοιχεία.

β. Εφόσον οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά από τους εξακριβωτές, επεξεργάζεται και συμφωνεί με τις χώρες μέλη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα τη δειγματοληπτική μέθοδο σε συνεργασία με την Μονάδα Α, καθώς και το δείγμα και τηρεί αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και καταγράφουν τις πράξεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση. Επίσης, τηρεί στοιχεία για την επανεξέταση της μεθόδου δειγματοληψίας επιτόπιων επαληθεύσεων, σε ετήσια βάση.

γ. Επιβεβαιώνει ότι τα πρότυπα και οι διαδικασίες για επαληθεύσεις εφαρμόζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

δ. Δύναται να διενεργεί την επαλήθευση πράξεων στην περίπτωση που η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών είναι δυνατό να επαληθευθεί μόνο σε σχέση με τη συνολική πράξη.

ε. Στην περίπτωση Προγραμμάτων IPA υπό μεταβατικό στάδιο (μη εφαρμογή του διασυνοριακού προγράμματος μέσω επιμερισμένης διαχείρισης) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 99 του Κανονισμού (ΕΚ) 718/2007 όπως ισχύει.

28.    Διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι εμπλεκόμενοι φορείς για την υλοποίηση πράξεων, τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα, είτε επαρκή λογιστική κωδικοποίηση για όλες τις σχετικές με τις πράξεις συναλλαγές, με την επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών κανόνων.

29.    Είναι υπεύθυνη για την ολοκλήρωση και έλεγχο των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Αλβανία», «Ελλάδα-Ιταλία», «Ελλάδα-Κύπρος». Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της:

α) Έχει την ευθύνη της σύνταξης, σε συνεργασία με τις Μονάδες Α και Δ, της τελικής έκθεσης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και μεριμνά για την υποβολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

β) Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, την Αρχή Πληρωμής και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.
30.    Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και συντο-νισμού της διαδικασίας εντοπισμού αδιάθετων και μη πιστοποιημένων ποσών για τα έργα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Β) Προγραμματική Περίοδος 2014-2020:
   
1. Προβαίνει στην αναγκαία εξειδίκευση των Προγραμ-μάτων Συνεργασίας αρμοδιότητάς της.
   
2. Εισηγείται προς τις αρμόδιες Επιτροπές Παρακο-λούθησης των Προγραμμάτων Συνεργασίας αρμοδιότητάς της τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων.
   
3. Εξειδικεύει τους κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών και τις προδιαγραφές στο πλαίσιο των Προσκλήσεων και υλοποίησης των Πράξεων.
   
4. Συντάσσει τις προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικότερους στόχους και δείκτες που πρέπει να επιτευχθούν μέσω του κάθε άξονα, την πορεία των ήδη ενταγμένων πράξεων, καθώς και τυχόν πρότερες ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση της πρόσκλησης.
   
5. Εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του εκάστοτε Προγράμματος Συνεργασίας την έκδοση των προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από τους άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος Συνεργασίας και μετά την έκδοσή τους, τις δημοσιοποιεί. Οι προσκλήσεις παρέχουν προς τους δυνητικούς δικαιούχους, σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με:
α) τις ευκαιρίες χρηματοδότησης σχετικά με τον τύπο των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης,
β) τους όρους επιλεξιμότητας των δαπανών που πρέπει να ικανοποιούν οι προτεινόμενες πράξεις, προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας,
γ) την περιγραφή των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές χρονικές προθεσμίες,
δ) τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των προς χρηματοδότηση πράξεων,
ε) τα αρμόδια στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής/ Κοινής Γραμματείας τα οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το ΕΠ,
στ) την ευθύνη των δικαιούχων για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το σκοπό της πράξης και την υποστήριξη από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στρατηγική επικοινωνίας του Προγράμματος Συνεργασίας, τους στόχους και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης
ζ) την υποχρέωση του δικαιούχου, εφόσον η πρότασή του επιλεγεί, να συμπεριληφθούν στοιχεία της πράξης του στον κατάλογο των πράξεων του ΕΠ, ο οποίος δημοσιοποιείται και είναι προσβάσιμος μέσω ενιαίου διαδικτυακού τόπου ή ενιαίας διαδικτυακής πύλης, σύμφωνα με το άρθρο 115, παρ. 2 του Καν. 1303/2013.
   
6. Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων, σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στα Προγράμματα Συνεργασίας, καθώς και τη συμμόρ- φωσή τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, καθ' όλη την περίοδο υλοποίησής τους. Στο πλαίσιο αυτό:
α) διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι γνωρίζουν τους ειδικούς όρους, που αναφέρονται στην υλοποίηση πράξεων ή τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της πράξης, το σχέδιο χρηματοδότησης, την προθεσμία εκτέλεσης, καθώς και τα δημοσιονομικά ή άλλα στοιχεία, που θα πρέπει να τηρούνται και να κοινοποιούνται, β) βεβαιώνει ότι ο δικαιούχος είναι σε θέση να ικανοποιήσει αυτούς τους όρους προτού ληφθεί η απόφαση έγκρισης,
γ) διασφαλίζει ότι η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη μεθο-δολογία και τα κριτήρια όπως έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και τα οριζόμενα στην εκάστοτε Πρόσκληση,
δ) διασφαλίζει την υλοποίηση των πράξεων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ' όλη την περίοδο υλοποίησής τους,
ε) συνεργάζεται με τις υπόλοιπες Μονάδες της Υπηρεσίας με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας υλοποίησης των ανωτέρω Προγραμμάτων Συνεργασίας.
   
7. Με βάση την αξιολόγηση των πράξεων, εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης ή Επιτροπή Καθοδήγησης τις προς επιλογή πράξεις.
   
8. Προετοιμάζει τις Συμβάσεις Χρηματοδότησης, με βάση την απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης ή Επιτροπής Καθοδήγησης, που έχει την αρμοδιότητα επιλογής των πράξεων.
   
9. Παρέχει στον κύριο ή μόνο δικαιούχο έγγραφο, στο οποίο καθορίζονται οι όροι για την υποστήριξη της πράξης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών απαιτήσεων όσον αφορά τα παραδοτέα που πρέπει να παραδοθούν στο πλαίσιο της πράξης, το σχέδιο χρηματοδότησης και την προθεσμία εκτέλεσης.
   
10. Διασφαλίζει, σε συνεργασία με τις Κοινές Γραμματείες, τη χρηματοδότηση των Ελλήνων δικαιούχων εταίρων, που συμμετέχουν σε ενταγμένες πράξεις μέσω της ένταξης αυτών στο ΠΔΕ και φροντίζει για την απρόσκοπτη καταβολή των χρηματοδοτήσεων στο σύνολο των έργων. Παρακολουθεί το σύστημα χρηματορροών των Προγραμμάτων αρμοδιότητάς της και διασφαλίζει τις ανάγκες χρηματοδότησης των πράξεων.
   
11. Εξασφαλίζει, με την επιφύλαξη της διαθέσιμης χρηματοδότησης από την αρχική και την ετήσια προ- χρηματοδότηση και τις ενδιάμεσες πληρωμές, ότι ο δικαιούχος δράσεων λαμβάνει πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δαπάνης, το αργότερο 90 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής από το δικαιούχο, χωρίς την αφαίρεση ή την παρακράτηση κανενός ποσού και χωρίς την είσπραξη καμίας ειδικής επιβάρυνσης ή άλλου τέλους ισοδύναμου αποτελέσματος που θα επέφερε μείωση των ποσών της επιλέξιμης χρηματοδότησης για τους δικαιούχους.
   
12. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγ-χρηματοδοτούμενων πράξεων και μεριμνά για την υλο- ποίησή τους με βάση τη σύμβαση χρηματοδότησης και τις αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις καθώς και για τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ' όλη την περίοδο της υλοποίησής τους.
Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με την ΚΓ:
(α) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης των πράξεων και την τήρηση των χρονικών προθεσμιών που τίθενται για την ολοκλήρωση επί μέρους δράσεων/υποέργων των πράξεων, διοικητικά και επι- τοπίως.
(β) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την έγκαιρη επίλυσή τους, ή προτείνει ενέργειες υποστήριξης των δικαιούχων.
(γ) Εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης ή Επι-τροπή Καθοδήγησης την τροποποίηση της σύμβασης χρηματοδότησης ή ανάκληση αυτής.
(δ) Εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης την απόφαση ολοκλήρωσης της πράξης.
(ε) Τηρεί πλήρη φάκελο πράξης κατά τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Τα στοιχεία του φακέλου της κάθε πράξης δύναται να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ.
   
13. Επιβεβαιώνει ότι τα πρότυπα και οι διαδικασίες για επαληθεύσεις εφαρμόζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του αντίστοιχου Προγράμματος.
   
14. Διασφαλίζει, πριν την καταχώριση στοιχείων δαπανών, ότι οι δαπάνες κάθε δικαιούχου που συμμετέχει σε μια πράξη έχουν επαληθευθεί.
   
15. Δύναται να ζητήσει από τους επαληθευτές ή να προβεί η ίδια στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου.
   
16. Δύναται να διενεργεί τη συνολική επαλήθευση πράξεων στην περίπτωση που η παράδοση των συγ-χρηματοδοτούμενων παραδοτέων και υπηρεσιών είναι δυνατό να επαληθευθεί μόνο με τον τρόπο αυτό.
   
17. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε σχέση με κάθε δαπάνη των πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης.
   
18. Συνεργάζεται με την Αρχή Πιστοποίησης και τις Κοινές Γραμματείες για τη διενέργεια των αιτημάτων πληρωμών των Προγραμμάτων.
   
19. Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης των αδιάθετων ποσών για τις πράξεις των Προγραμμάτων Συνεργασίας και της επιστροφής τους στο ΠΔΕ.
   
20. Παρακολουθεί τα καθαρά έσοδα των πράξεων που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου 61 και της παραγράφου 8 του άρθρου 65 του Καν.1303/2013. Ειδικότερα για εκείνες τις πράξεις που δεν είναι αντικειμενικά εφικτό να καθοριστούν εκ των προτέρων τα έσοδα, η ΕΥΔ ενημερώνει σχετικά την Αρχή Πιστοποίησης προκειμένου τα εν λόγω έσοδα να αφαιρεθούν από τις δαπάνες που δηλώνονται στην Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61, παρ. 6 του Καν. 1303/2013.
   
21. Επαληθεύει, όπου απαιτείται, την τήρηση των μα-κροχρόνιων υποχρεώσεων από τους δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013.
   
22. Εισηγείται τη δημοσιονομική διόρθωση ή/και ανά-κτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί παρατυπία βάσει των επαληθεύσεων που διενεργούν οι επαληθευτές και μεριμνά για την ανάκτηση των σχετικών ποσών.
   
23. Έχει την ευθύνη καταχώρισης των δημοσιονομικών διορθώσεων που προκύπτουν από οριστικά πορίσματα ελέγχων της Αρχής Ελέγχου ή άλλων ελεγκτικών αρ- χών/ οργάνων, εθνικών ή της ΕΕ και μεριμνά για την ανάκτηση των σχετικών ποσών.
   
24. Παρακολουθεί τη συμμόρφωση σε συστάσεις πο-ρισμάτων ελέγχων της Αρχής Ελέγχου ή άλλων ελεγκτικών αρχών/ οργάνων, εθνικών ή της ΕΕ.
   
25. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Δ για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας κάθε Προγράμματος Συνεργασίας αρμοδιότητάς της.
   
26. Συντονίζει και παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης και εφαρμογής των Προγραμμάτων Συνεργασίας αρμοδιότητάς της.
   
27. Υποστηρίζει την αποστολή και τις εργασίες των αρμόδιων Επιτροπών Παρακολούθησης και παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, και ιδίως τα δεδομένα που αφορούν την παρακολούθηση της ποιότητας υλοποίησης και την πρόοδο των Προγραμμάτων Συνεργασίας ως προς την επίτευξη των στόχων τους, δημοσιονομικά δεδομένα και δεδομένα που αφορούν τους δείκτες και τα ορόσημα.
   
28. Έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της δήλωσης διαχείρισης και της ετήσιας σύνοψης κάθε Προγράμματος Συνεργασίας, που αναφέρεται στο άρθρο 59, παρ. 5, στοιχεία α) και β) του δημοσιονομικού κανονισμού. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με την Αρχή Πιστοποίησης και την Αρχή Ελέγχου.
   
29. Συντάσσει τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις των Προγραμμάτων Συνεργασίας αρμοδιότητάς της και τις υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από την έγκρισή τους από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης.
   
30. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές για την προε-τοιμασία της ετήσιας επανεξέτασης του ΕΠ, ενημερώνει την επιτροπή παρακολούθησης για τα αποτελέσματά της και παρακολουθεί την εξέλιξη ενδεχόμενων παρατηρήσεων και σχολίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
   
31. Καταρτίζει σχέδιο αξιολόγησης για κάθε ΕΠ και το υποβάλλει για εξέταση στην αρμόδια Επιτροπή Πα-ρακολούθησης.
   
32. Διασφαλίζει ότι οι αξιολογήσεις των Προγραμμάτων Συνεργασίας αρμοδιότητάς της εκτελούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.
   
33. Καταρτίζει τις προτάσεις αναθεώρησης κάθε Προ-γράμματος Συνεργασίας αρμοδιότητάς της και τις εισηγείται προς έγκριση στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης. Σε περίπτωση που η αναθεώρηση σχετίζεται με θέματα του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, συνεργάζεται για τα θέματα αυτά με τη Μονάδα Α'.
   
34. Μεριμνά για την εξειδίκευση και εφαρμογή των οριζόμενων στην κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κάθε Προγράμματος Συνεργασίας στο πλαίσιο της υλοποίησής του.
   
35. Έχει τη συνολική ευθύνη κλεισίματος των Προ-γραμμάτων Συνεργασίας αρμοδιότητάς της.
   
36. Μεριμνά για την υποβολή μέσω της βάσης SFC στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των προβλεπόμενων στοιχείων.
   
37. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των θεμάτων αρμοδιοτήτων της. Τα αρχεία δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ.
   
38. Διασφαλίζει την τήρηση όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του Καν. 1303/2013 και το άρθρο 23 του Καν. 1299/2013 και σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
   
39. Διασφαλίζει τη συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν διαδικασίες αρμοδιότητάς της και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ.
   
40. Συνεργάζεται με τις Μονάδες Α και Δ για την κατάλληλη προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληρο-φοριακού Συστήματος, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ.
   
41. Θέτει τους στόχους και εποπτεύει τις εργασίες της Κοινής Γραμματείας κάθε Προγράμματος Συνεργασίας.
   
42. Αναλαμβάνει την έκδοση οδηγιών, εγχειριδίων και σχετικών εγγράφων, σε συνεργασία με τις Μονάδες Α και Β1 για θέματα αρμοδιότητάς της.
   
43. Συνεργάζεται με τις Μονάδες Α και Δ για τη λειτουργία του γραφείου πληροφοριών για την παροχή άμεσης ενημέρωσης και κατευθύνσεων στους ενδιαφερόμενους για θέματα των Προγραμμάτων Συνεργασίας αρμοδιότητάς της.
   
44. Συνεργάζεται με την αρμόδια Εθνική Αρχή κάθε χώρας-εταίρου των Προγραμμάτων και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Γ) Παρακολουθεί το Πρόγραμμα διακρατικής συνεργα-σίας «Μεσογειακός Χώρος» (MED), το Πρόγραμμα πολυ-μερούς διασυνοριακής Συνεργασίας «Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου» (MED-ENI) των Προγραμματικών Περιόδων 2007-2013 και 2014-2020, το Πρόγραμμα πολυμερούς διασυνοριακής Συνεργασίας «Αδριατική» (Adriatic) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, καθώς και το Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας «Αδριατική- Ιόνιος» (Adriatic-Ionian) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα Προγράμματα Συνεργασίας, όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αντίστοιχες διακρατικές συμφωνίες. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για τα ανωτέρω Προγράμματα Συνεργασίας:

1.    Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατόν ευρύτερα οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχει η από κοινού συνεισφορά της Κοινότητας και της χώρας, μέσω του κάθε Προγράμματος Συνεργασίας. Για το σκοπό αυτό:

α) παρέχει άμεση ενημέρωση και κατευθύνσεις στους ενδιαφερόμενους για θέματα των Προγραμμάτων Συ-νεργασίας,

β) διοργανώνει, σε συνεργασία με τη Μονάδα Δ, εκ-δηλώσεις και λοιπές δράσεις για την ενημέρωση του κοινού και των δυνητικών δικαιούχων κάθε Προγράμματος Συνεργασίας.

2.    Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων, στις οποίες συμμετέχουν και δικαιούχοι από την Ελλάδα.

3.    Εκπροσωπεί τη χώρα στις Επιτροπές Παρακολούθη-σης/ Καθοδήγησης των Προγραμμάτων Συνεργασίας και σε άλλα κοινά όργανα, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας, που συστήνονται.

4.    Λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προ-γράμματα αυτά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα προγραμματικά έγγραφα, όπως ισχύουν κάθε φορά.

5.    Μεριμνά για τη διασφάλιση της εθνικής συμμετοχής στους δικαιούχους από την Ελλάδα (εταίρους), που συμ-μετέχουν σε ενταγμένες πράξεις των Προγραμμάτων Συνεργασίας μέσω της ένταξης αυτών στο ΠΔΕ.

ΙΙΙ) Μονάδα Γ: Μονάδα Επαλήθευσης Δαπανών

Α) Προγραμματική Περίοδος 2000-2006:

Είναι υπεύθυνη για το κλείσιμο τυχόν εκκρεμοτήτων που υπάρχουν από τη διαχείριση, ολοκλήρωση και έλεγχο των Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας: INTERREG IIIA Ελλάδα-Ιταλία, Πρόγραμμα Γειτνίασης INTERREG IIIA Ελλάδα-Αλβανία, Πρόγραμμα Γειτνίασης INTERREG IIIA Ελλάδα-πΓΔΜ, INTERREG IIIA/PHARE CBC Ελλάδα- Βουλγαρία, INTERREG ΙΙΙΑ Ελλάδα-Τουρ- κία, INTERREG IIIA Ελλάδα-Κύπρος, και INTERREG IIIB ARCHIMED.

Β) Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

1. Έχει την ευθύνη για τη διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων δαπανών, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Καν. 1303/2013 και το άρθρο 23 του Καν. 1299/2013, που πραγματοποιούν δικαιούχοι, που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, την ευθύνη διαχείρισης των οποίων έχει η Ειδική Υπηρεσία. Στο πλαίσιο αυτό επιβεβαιώνει την παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων παραδοτέων και υπηρεσιών, την πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι, την τήρηση χωριστού λογιστικού συστήματος ή την επαρκή λογιστική κωδικοποίηση, την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, καθώς και τη συμμόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς και κοι-νοτικούς κανόνες.

2.    Δύναται να επικουρείται από ειδικό μητρώο επα-ληθευτών - ελεγκτών, το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 43 του Ν.4314/2014.

3.    Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που περι-γράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο, βάσει της οποίας επιλέγονται οι προς επαλήθευση πράξεις ή οι συναλλαγές τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Επανεξετάζει τη μέθοδο δειγματοληψίας επιτόπιων επαληθεύσεων που εφαρμόζεται, σε ετήσια βάση.

4.    Τηρεί αρχεία για τις διοικητικές και επιτόπιες επα-ληθεύσεις που πραγματοποιούνται και για την παρα-κολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του εκάστοτε προγράμματος.

5.    Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού δικαίου λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δύναται να εισηγείται στην αρμόδια Μονάδα Β την ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της πράξης από το ΕΠ.

6.    Παρακολουθεί τη συμμόρφωση των δικαιούχων στους ελέγχους που διενεργεί ο ΕΣΠΕΛ, σε συνεργασία με τις Μονάδες Β1 και Β2.

7.    Εισηγείται την έκδοση οδηγιών, εγχειριδίων και σχε-τικών εγγράφων στις Μονάδες Α, Β1 και Β2 για θέματα επαληθεύσεων.

8.    Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των θεμάτων αρμοδιοτήτων της. Τα αρχεία δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά.

IV) Μονάδα Δ: Μονάδα Διοίκησης και Πληροφορικής και Προγράμματος INTERACT

A) Προγραμματική περίοδος 2007-2013

1.    Μεριμνά για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος και την υποβολή του προς έγκριση στην εκάστοτε Επιτροπή Παρακολούθησης και παρακολουθεί την πορεία συνολικής υλοποίησης καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος. Για το σκοπό αυτό, σε συνεννόηση με τις Μονάδες Β1 και Β2 συνεργάζεται άμεσα με τις Κοινές Γραμματείες του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος.

2.    Εκτελεί τα έργα Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής με δικαιούχο ή φορέα υλοποίησης την ΕΥΔ ΕΕΣ και τηρεί αρχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών.

3.    Οργανώνει και λειτουργεί το Γραφείο ΟΠΣ, το οποίο:

α) σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣ στην Υπηρεσία και παρέχει εκπαίδευση και υποστήριξη προς τους χρήστες για την ορθή χρήση και λειτουργία του.

β) Παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στο προσωπικό της Υπηρεσίας για τη λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού.

γ) Συνεργάζεται με την αρμόδια για το ΟΠΣ Υπηρεσία για την κατάλληλη προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος στις απαιτήσεις παρακο-λούθησης των Προγραμμάτων.

4.    Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας.

5.    Χειρίζεται τα θέματα, που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό της Υπηρεσίας και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης και εκπαίδευσης.

6.    Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των Μονάδων και των Κοινών Γραμματειών, καθώς και τον έλεγχο τήρησης των διοικητικών διαδικασιών της Υπηρεσίας, των Μονάδων και των Κοινών Γραμματειών.

7.    Διασφαλίζει, σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες καθώς και με τις Κοινές Γραμματείες των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, την ομαλή διοργάνωση των συνεδριάσεων των Επιτροπών Παρακολούθησης/ Επιτροπών Καθοδήγησης και άλλων κοινών οργάνων, Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται στο εκάστοτε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

8.    Συμμετέχει για θέματα αρμοδιότητάς της, στις συνεδριάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης/ Επιτροπών Επιλογής Πράξεων και άλλων κοινών οργάνων, Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται στο εκάστοτε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα).

9.    Συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΜΟΔ Α.Ε., για τις ενέργειες Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής για τις οποίες ορίζεται δικαιούχος ή/και ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης.

10.    Οργανώνει γραφείο υποδοχής και εξυπηρέτησης ενδιαφερομένων σε συνεργασία με τις Μονάδες Β1 και Β2 και τις Κοινές Γραμματείες του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος.

B) Προγραμματική περίοδος 2014-2020

1.    Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από αμιγώς εθνικούς πόρους και το υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

2.    Καταρτίζει τη στρατηγική επικοινωνίας των Προ-γραμμάτων Συνεργασίας, σε συνεργασία με τη Μονάδα Α και τις Κοινές Γραμματείες, και εισηγείται στις Επιτροπές Παρακολούθησης την έγκρισή της καθώς και κάθε τροποποίηση αυτής.

3.    Συντονίζει, οργανώνει και υλοποιεί δράσεις πληρο-φόρησης και δημοσιότητας των Προγραμμάτων Συνερ-γασίας, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

4.    Εκτελεί πράξεις Τεχνικής Βοήθειας ως Δικαιούχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

5.    Οργανώνει και λειτουργεί το Γραφείο ΟΠΣ, το οποίο:

α) σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣ στην Υπηρεσία και παρέχει εκπαίδευση και υποστήριξη προς τους χρήστες για την ορθή χρήση και λειτουργία του.

β) Παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στο προσωπικό της Υπηρεσίας για τη λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού.

γ) Συνεργάζεται με την αρμόδια για το ΟΠΣ Υπηρεσία για την κατάλληλη προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος στις απαιτήσεις παρακο-λούθησης των Προγραμμάτων.

6.    Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει διοικητική υποστήριξη των Μονάδων και των Κοινών Γραμματειών, καθώς και τον έλεγχο τήρησης των διοικητικών διαδικασιών της Υπηρεσίας, των Μονάδων και των Κοινών Γραμματειών.

7.    Έχει την ευθύνη, σε συνεργασία με την αρμόδια Μονάδα του εκάστοτε Προγράμματος Συνεργασίας, για τη διοργάνωση και τη γραμματειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων των Επιτροπών Παρακολούθησης/ Επιτροπών Καθοδήγησης και άλλων κοινών οργάνων, Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας, σύμφωνα με τα προ-βλεπόμενα στο εκάστοτε Πρόγραμμα και υποστηρίζει την οργάνωση των τεχνικών συναντήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

8.    Συμμετέχει για θέματα αρμοδιότητάς της, στις συ-νεδριάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης/ Επιτροπών Καθοδήγησης και άλλων κοινών οργάνων, Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται στο εκάστοτε Πρόγραμμα Συνεργασίας.

9.    Διαχειρίζεται την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας και υποστηρίζει τη λειτουργία των ιστοσελίδων των Προ-γραμμάτων Συνεργασίας.

10.    Οργανώνει γραφείο υποδοχής και εξυπηρέτησης ενδιαφερομένων σε συνεργασία με τις Μονάδες Β1 και Β2 και τις Κοινές Γραμματείες του εκάστοτε Προγράμματος Συνεργασίας.

11.    Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς της σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

12.    Διασφαλίζει τη συλλογή και έγκαιρη καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν διαδικασίες αρμοδιότητάς της και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρίζονται.

13.    Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή και τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, που διαθέτει η Ειδική Υπηρεσία, με γνώμονα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.

14.    Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας.

15.    Χειρίζεται τα θέματα, που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό της Υπηρεσίας και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης και εκπαίδευσης.

16.    Είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση του Προ-γράμματος «INTERACT». Πιο συγκεκριμένα:

i.    Έχει την ευθύνη για τη συνεισφορά στην έκδοση εργαλείων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων και τη δικτύωση, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαχειριστικών δομών, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος.

ii.    Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατόν ευρύτερα οι πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν μέσω του Προγράμματος.

iii.    Έχει την ευθύνη για τη διασφάλιση της μεταφοράς της εθνικής συμμετοχής στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος

iv.    Εκπροσωπεί τη χώρα στην Επιτροπή Παρακολού-θησης, καθώς και σε άλλα κοινά όργανα, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας που συστήνονται στο πλαίσιο του εκάστοτε Προγράμματος Συνεργασίας.

Άρθρο 4
Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

1.    Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ανέρχεται σε σαράντα πέντε (45) άτομα τα οποία κατά κατηγορία είναι:

Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, σαράντα (40) άτομα.

Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δύο (2)    άτομα.

Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) τρία (3)    άτομα.

2.    Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας εφαρμόζονται όλες οι σχετικές διατάξεις του Ν.4314/2014, όπως εκάστοτε ισχύει.

3.    Για τον ορισμό του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπη-ρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και των προϊσταμένων των επιμέρους Μονάδων της εφαρμόζεται το άρθρο 39 του Ν.4314/2014, όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Απόντος ή κωλυόμενου του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας, αυτός αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Προϊστάμενο Μονάδας.

Άρθρο 5

Η παρούσα, από τη δημοσίευσή της, καταργεί την υπ' αριθμ. 175294/ ΔΙΟΕ 196/ 07-06-2002 (ΦΕΚ 730/Β'/ 13-06-2002) των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Δι-οίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικο-νομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 302580/ ΥΔ 6285/ 14-07-2006 όμοια κοινή υπουργική απόφαση και την υπ' αριθμ. πρωτ. 300782/ ΥΔ 2984/ 15-04-2009 όμοια κοινή υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2015

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣΠηγή: Taxheaven