Αριθμ. 40369/23.10.2015 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο Δήμο Πυλαίας του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτική Κοινότητα Πυλαίας της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας το

Αριθμ. 40369/23.10.2015 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο Δήμο Πυλαίας του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτική Κοινότητα Πυλαίας της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας το

Αριθμ. 40369

(ΦΕΚ Β' 2363/04-11-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 3) και 24 του Ν. 2664/1998 (Α΄ 275) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» .

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 (παρ. 1) του Ν. 2308/1995 (Α΄ 114) «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις», όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 1 του Ν. 3127/2003 (Α΄ 67), αντικαταστάθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 1 του Ν. 3481/2006 (Α΄ 162) και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ.1 και 11) του Ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 156).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 11) και 2 (παρ. 3) της υπ’ αριθμ. 10887/12−3−2007 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.».» (Β΄ 416).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.δ/τος 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» .

6. Την υπ’ αριθμ. Υ31/9−10−2015 (Β΄ 2183) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη».

7. Την υπ’ αριθμ. 58575/22−10−2013 (Β΄ 2771) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Μενεμένης του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων−Μενεμένης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

8. Τις υπ’ αριθμ. 493/3/3−12−2007 και 440/4/5−12−2007 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Β΄ 2384), με τις οποίες αντίστοιχα διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Πυλαίας του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτική Κοινότητα Πυλαίας της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας−Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

9. Το υπ’ αριθμ. 643/θέμα 6ο/1−9−2015 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.»).

10. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τα ακίνητα με ΚΑΕΚ 191040203001, 191040101001, 191040102001, 191040102006 και 191040105002, για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Πυλαίας του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτική Κοινότητα Πυλαίας της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας−Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τις υπ’ αριθμ. 493/3/3−12−2007 και 440/4/5−12−2007 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Β΄ 2384), εξαιρούνται από τους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Β΄ Ανάρτησης με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων υπ’ αριθμ. 316/3−12−2007.

2. Τα ακίνητα που εξαιρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της περιοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εξακολουθεί να τελεί υπό κτηματογράφηση και εμφαίνονται διαγραμμισμένα στο συνημμένο στην παρούσα σχετικό Απόσπασμα Χάρτη που συνδημοσιεύεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 2

1. Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 190690904010 και τμήμα του ακινήτου με ΚΑΕΚ 19069ΕΚ10001, για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Μενεμένης του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων−Μενεμένης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την υπ’ αριθμ. 58575/22−10−2013 (Β΄ 2771) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εξαιρούνται από τους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Β΄ Ανάρτησης με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων υπ’ αριθμ. 270/12−9−2013.

2. Το ακίνητο και το τμήμα του ακινήτου που εξαιρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της περιοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εξακολουθεί να τελεί υπό κτηματογράφηση και εμφαίνονται διαγραμμισμένα στο συνημμένο στην παρούσα σχετικό Απόσπασμα Χάρτη που συνδημοσιεύεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣΠηγή: Taxheaven