Ανακοίνωση Ε.Λ.Τ.Ε. 11/2015 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την απόδοση της εισφοράς 1% υπέρ ΕΛΤΕ

Ανακοίνωση Ε.Λ.Τ.Ε. 11/2015 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την απόδοση της εισφοράς 1% υπέρ ΕΛΤΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΤΕ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα, Τ: 210 3242648, F: 210 3234141, www.elte.org.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11/2015

Θέμα : Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την απόδοση της εισφοράς 1% υπέρ ΕΛΤΕ


Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2015

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3148/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4170/2013, οι ελεγκτικές εταιρείες ή κοινοπραξίες ελεγκτικών εταιρειών, αποδίδουν στην ΕΛΤΕ το 1% επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων τους.

Η εν λόγω εισφορά, βάσει της υπ' αρίθμ. 72881/1461 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποδίδεται στην ΕΛΤΕ "ανά μήνα και εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου με ευθύνη των ελεγκτικών εταιρειών ή των κοινοπραξιών εταιρειών", σε λογαριασμό που τηρεί η ΕΛΤΕ στην Εθνική Τράπεζα (104/54005389, IBAN GR66 0110 1040 0000 1045 4005 389).

Παράλληλα με την μηνιαία κατάθεση της εισφοράς 1% αποστέλλονται τα κάτωθι στοιχεία:

Α) Επιστολή στην οποία θα αναφέρεται, το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων του μήνα για τον οποίο αποδίδεται η εισφορά.

Β) Φωτοαντίγραφο της μηνιαίας περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ μετά την υποβολή της.

Γ) Φωτοαντίγραφο του καταθετηρίου (ή της εντολής μεταφοράς στην περίπτωση εμβάσματος).

Σε περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδα επί των οποίων υπολογίζεται η εισφορά 1%, διαφέρουν από τα έσοδα που δηλώνονται στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Σύνολο εκροών κωδ. 311) του εκάστοτε μήνα, τότε συνυποβάλλεται παράθεση των διαφορών και αιτιολόγηση του υπολογισμού της εισφοράς σε διαφορετικό ποσό από αυτό της περιοδικής δήλωσης.

Σε περίπτωση που για κάποιο μήνα υφίστανται μηδενικά έσοδα, η επιστολή και η μηδενική δήλωση ΦΠΑ, θα αποστέλλονται και θα πραγματοποιείται η σχετική ενημέρωση.

Επισημαίνεται, ότι καθυστερημένες εισφορές από νόμιμους ελεγκτές, ελεγκτικές εταιρείες ή κοινοπραξίες ελεγκτικών εταιρειών βεβαιώνονται από την ΕΛΤΕ στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ) και εισπράττονται αναγκαστικώς κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

Τα ανωτέρω στοιχεία αποστέλλονται στην ΕΛΤΕ είτε ταχυδρομικώς, είτε στο Fax 210-3234141, είτε στο e-mail info@elte.org.gr.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΤΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ

Πηγή: Taxheaven