Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 49/2.11.2015 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 7 του ν. 4331/2015, σχετικά με την αναστολή καταβολής του εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγικών - τετραπληγικών. Κατάργηση της Φ11321/1119/79/27.3.2013 Υπουργικής Απόφασης

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 49/2.11.2015 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 7 του ν. 4331/2015, σχετικά με την αναστολή καταβολής του εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγικών - τετραπληγικών. Κατάργηση της Φ11321/1119/79/27.3.2013 Υπουργικής Απόφασης

Αθήνα, 2/11/2015
Αριθ. Πρωτ. Σ38/26
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189
FAX: 2105230046
e-mail : diefpar@ika.gr

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:49

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 7 του ν. 4331/2015, σχετικά με την αναστολή καταβολής του εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγικών - τετραπληγικών. Κατάργηση της Φ11321/1119/79/27.3.2013 Υπουργικής Απόφασης.»


ΣΧΕΤ: α) Οι εγκύκλιοι 128/83 και 39/2013 και το Σ38/10/6.5.2015 Γενικό Έγγραφό μας.
β) Το με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.36488/1240/25.8.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν/κής Ασφ/σης και Κοιν/κής Αλληλεγγύης(ΑΔΑ: ΩΙ0Γ465Θ1Ω-ΞΛΥ).

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθ. 7 του ν. 4331/2015 (Φ.Ε.Κ.69/τ. Α/2.7.2015 «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας(ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις.» και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

Με την εγκύκλιο 39/13, σας κοινοποιήσαμε την Φ11321/1119/79/27.3.2013 Υπουργική Απόφαση, σχετικά με την αναστολή καταβολής του εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγικών - τετραπληγικών, σε περίπτωση νοσηλείας για χρόνια πάθηση με δαπάνες του ασφαλιστικού φορέα, μετά από τροποποίηση της με αριθ. Φ9/οικ.909/22.6.1983 Υπουργικής Απόφασης.

Με το με αριθ. Σ38/10/6.5.2015 Γενικό Έγγραφο διευκρινίστηκε ότι η καταβολή του εξωιδρυματικού επιδόματος θα αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα της νοσηλείας και μόνο.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης των κοινοποιούμενων διατάξεων, δηλαδή από 2/7/2015, η αριθ. Φ11321/1119/79/27.3.2013 Υπουργική Απόφαση, η οποία τροποποιούσε την αριθ. Φ9/ οικ.909/22.6.1983 Υπουργική Απόφαση, παύει να ισχύει,

Επομένως, από 2/7/2015 και εξής, επανέρχεται σε ισχύ η αριθ. Φ9/οικ.909/22.6.1983 Υπουργική Απόφαση, η οποία προβλέπει αναστολή καταβολής του εξωιδρυματικού επιδόματος λόγω νοσηλείας των ασφαλισμένων/συνταξιούχων παραπληγικών - τετραπληγικών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών σε Ιδρύματα ασυλιακής μορφής.

Μετά τα ανωτέρω:

α) για το χρονικό διάστημα από 15/4/2013 μέχρι 1/7/2015 ισχύουν οι οδηγίες της εγκυκλίου 39/2013 και του Γ.Ε. Σ38/10/6.5.2015,

β) από 2/7/2015 και εξής, ισχύουν οι οδηγίες της εγκυκλίου 128/83, η οποία επισυνάπτεται.

γ) από 2/7/2015 καταργούνται τα κριτήρια της χρόνιας πάθησης και της νοσηλείας σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα.Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Χαρίκλεια Γδοντάκη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΠηγή: Taxheaven