Άρθρα Ηλεκτρονική υποβολή μισθωτηρίων

Άρθρα Ηλεκτρονική υποβολή μισθωτηρίων

Από 1/1/2014 με την ΠΟΛ.1013/7.1.2014 επιβλήθηκε η υποχρέωση υποβολής  ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ,  ηλεκτρονικά στο taxisnet, για όσους ενοικιάζουν ή υπομισθώνουν ή παραχωρούν τη χρήση ακινήτων. Η έκδοση αρκετών διευκρινιστικών εγκυκλίων μέχρι σήμερα οδήγησε στην ανάγκη για μια συγκέντρωση των οδηγιών που έχουν δοθεί, σε ένα χρηστικό βοήθημα.

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Γενικά


Οι εκμισθωτές, υπεκμισθωτές καθώς και όσοι παραχωρούν  τη χρήση γης ή ακινήτου, υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα πληροφοριακά στοιχεία της μίσθωσης για αρχικές ή τροποποιητικές μισθώσεις ή παραχωρήσεις χρήσης, ανεξάρτητα αν είναι γραπτές ή προφορικές συμφωνίες, και ανεξάρτητα αν το μίσθωμα καταβάλλεται σε χρήμα ή σε είδος ή υπολογίζεται τεκμαρτά όπως  στις περιπτώσεις δωρεάν παραχώρησης.  Εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής όσοι παραχωρούν δωρεάν κατοικία μέχρι 200 τ.μ. σε ανιόντες ή κατιόντες, για να  την χρησιμοποιήσουν ως κύρια κατοικία τους.

Αγροτικές μισθώσεις

Από 27-2-2015 η υποχρέωση υποβολής είναι προαιρετική για τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων εφόσον το μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα (80) ευρώ. (ΠΟΛ.1028/23.1.2015).

Έως 26-2-2015 υπήρχε εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής «εφόσον έχουν συναφθεί πριν την 1/1/2014 και είναι σε ισχύ, οι έγγραφες αρχικές ή τροποποιητικές συμφωνίες μίσθωσης γεωργικής γης με μηνιαίο μίσθωμα έως εκατό (100) ευρώ, οι προφορικές αρχικές ή τροποποιητικές συμφωνίες μίσθωσης, καθώς και οι έγγραφες ή προφορικές δωρεάν παραχωρήσεις χρήσης γης ή ακινήτου, για τις οποίες δεν υπήρχε υποχρέωση θεώρησης σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.» (ΠΟΛ.1230/14.10.2015).

Συνιδιοκτησία

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, ο κάθε εκμισθωτής έχει αυτοτελή υποχρέωση υποβολής της δήλωσης. Ο κάθε συνιδιοκτήτης ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα, στον λογαριασμό του στο Taxis, ότι έχει ορισθεί ως εκμισθωτής από άλλον συνιδιοκτήτη. Από την εφαρμογή της υποβολής της δήλωσης, αφού διαβάσει το μισθωτήριο που έχει υποβληθεί, έχει την δυνατότητα να κάνει αποδοχή ή άρνηση της δήλωσης μίσθωσης. Η αποδοχή /άρνηση της δήλωσης ΔΕΝ αναιρείται. Η αποδοχή (ή άρνηση) της μίσθωσης έχει πληροφοριακό χαρακτήρα, για να ενημερώνονται τα συμβαλλόμενα μέρη ότι κάποιος υπέβαλλε δήλωση μίσθωσης όπου τους εμπλέκει. Δεν απαλλάσσει τον συνιδιοκτήτη από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης. Έτσι θα πρέπει στην συνέχεια να υποβάλλει και ο ίδιος την αντίστοιχη δήλωση μίσθωσης.

Μισθωτής – συνιδιοκτήτης (ΠΟΛ.1230/14.10.2015)

Στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, όπου μισθωτής του ακίνητου είναι ένας εκ των συνιδιοκτητών, η φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής συμπληρώνεται ως εξής: Στο πεδίο «Στοιχεία Εκμισθωτών» θα συμπληρωθούν μόνο τα στοιχεία των συνιδιοκτητών που εκμισθώνουν το ποσοστό τους. Στην ένδειξη «Ποσοστό», θα δηλωθεί το ποσοστό 100%, ποσοτικοποιώντας την αναλογία των ποσοστών ιδιοκτησίας στο ακίνητο εκάστου εκμισθωτή επί του συμφωνηθέντος μισθώματος. Ο συνιδιοκτήτης που είναι συγχρόνως και μισθωτής θα δηλωθεί μόνο στο πεδίο «Στοιχεία Μισθωτή» και όχι στο πεδίο «Στοιχεία των Εκμισθωτών». Στην ένδειξη «Σημειώσεις» θα αναφερθούν τα στοιχεία όλων των συνιδιοκτητών (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ) και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους στο εκμισθούμενο ακίνητο.

Έκαστος εκ των συνιδιοκτητών που εκμισθώνουν το ποσοστό τους, έχει υποχρέωση υποβολής χωριστής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης ακίνητης περιουσίας. Ο συνιδιοκτήτης (μισθωτής), δεν υποβάλλει Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης, έχει όμως υποχρέωση αποδοχής των Δηλώσεων που υποβάλλουν οι άλλοι συνιδιοκτήτες.

Πλειοψηφία/μειοψηφία συνιδιοκτητών – άγνωστοι συνιδιοκτήτες (ΠΟΛ.1230/14.10.2015).

Στις περιπτώσεις που η εκμίσθωση δεν γίνεται από το σύνολο των ιδιοκτητών του ακινήτου, σε φορολογία για το εισόδημα που προκύπτει από αυτή υπόκεινται όλα τα πρόσωπα που κατέχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή νομής ή επικαρπίας κ.λπ. κατά περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4172/2013 και την ΠΟΛ.1069/23.3.2015 εγκύκλιο. Συνεπώς, στην περίπτωση που η εκμίσθωση γίνεται από την πλειοψηφία των ιδιοκτητών, οι ιδιοκτήτες της μειοψηφίας που δεν συμμετέχουν στην εκμίσθωση, δεν απαλλάσσονται από την φορολόγηση του εισοδήματος που τους αναλογεί. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η εκμίσθωση γίνεται από την μειοψηφία των ιδιοκτητών, παρά το γεγονός ότι η εκμίσθωση αντιβαίνει στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Οι εκμισθωτές σε κάθε περίπτωση υποχρεούνται να δηλώνουν όλους τους γνωστούς συνιδιοκτήτες σύμφωνα με τα στοιχεία των μισθωτηρίων ή των λοιπών στοιχείων που έχουν στην διάθεσή τους. Επίσης πρέπει να κάνουν αναφορά στο πεδίο «Σημειώσεις» ότι η εκμίσθωση γίνεται από την πλειοψηφία ή την μειοψηφία και να αναγράφουν το ποσοστό που αυτή εκπροσωπεί. Όσον αφορά την περίπτωση ύπαρξης αγνώστων συνιδιοκτητών, στο πεδίο «Σημειώσεις» θα πρέπει επίσης να γίνεται σύντομη περιγραφή του ιστορικού καθώς και των λοιπών στοιχείων αναφορικά με τον αριθμό των άγνωστων συνιδιοκτητών, τα ποσοστά συνιδιοκτησίας και τυχόν άλλα στοιχεία που είναι γνωστά. Στις περιπτώσεις που δεν δηλώνονται τα στοιχεία όλων των συνιδιοκτητών, η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης ακίνητης περιουσίας οριστικοποιείται χωρίς την επιβολή προστίμου. Ωστόσο, ο χαρακτηρισμός της δήλωσης αυτής ως ελλιπής (π.χ. λόγω μη δήλωσης όλων των γνωστών συνιδιοκτητών κ.λπ.), είναι θέμα πραγματικό και υπόκειται στην κρίση του ελέγχου. Εξαιρετικά, στις περιπτώσεις που δεν κατέστη δυνατή η υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης για προφορικές ή γραπτές συμφωνίες μίσθωσης λόγω άγνωστων συνιδιοκτητών και λόγω του ότι μέχρι σήμερα δεν παρεχόταν η δυνατότητα υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης χωρίς την αναγραφή των στοιχείων όλων των συνιδιοκτητών, οι σχετικές δηλώσεις δύνανται να υποβληθούν χωρίς κυρώσεις του άρθρου 54 του ν.4174/2013 μέχρι 30/4/2016. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις εκμίσθωσης ακίνητης περιουσίας με απόφαση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών, η απόφαση αυτή προφορική ή γραπτή, πρέπει να γνωστοποιείται και στους λοιπούς γνωστούς συνιδιοκτήτες από τους εκμισθωτές, δεδομένου ότι δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής της Δήλωσης.

Ανήλικο με ακίνητο

Ο ανήλικος δεν έχει δικαίωμα δικαιοπραξίας, άρα τη δήλωση μίσθωσης θα την υποβάλλει ο ασκών τη γονική μέριμνα του ανηλίκου. Η περίπτωση ανήκει στις λοιπές ειδικές περιπτώσεις εκμίσθωσης της ΠΟΛ.1230/14.10.2015 και υποβάλλεται χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του εκμισθωτή με το ειδικό έντυπο δήλωσης «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ» που θα το βρείτε συνημμένο στην Πολ.

Κοινόχρηστοι χώροι (ΠΟΛ.1230/14.10.2015)

Σε περίπτωση εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου τα πληροφοριακά στοιχεία μίσθωσης θα υποβληθούν από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) με το ΑΦΜ της πολυκατοικίας ή του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, αντίστοιχα, δηλώνοντας στις παρατηρήσεις τους ιδιοκτήτες των διηρημένων ιδιοκτησιών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στους χώρους αυτούς, όπως ορίζεται στο συμβόλαιο σύστασης οριζόντιας (ή κάθετης) ιδιοκτησίας. Αν δεν προβλέπεται στο συμβόλαιο συγκεκριμένο ποσοστό, θα ληφθεί υπόψη το ποσοστό συμμετοχής τους στο οικόπεδο.

Μίσθωση κληρονομιαίας περιουσίας (ΠΟΛ.1230/14.10.2015)

Συγκεκριμένα σε περίπτωση:

1. Σχολάζουσας κληρονομίας, υπόχρεος σε υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της κληρονομιαίας περιουσίας είναι ο κηδεμόνας.

2. Κληρονομιαίας περιουσίας υπό εκκαθάριση, που διατίθεται υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε άλλου και απαιτείται διορισμός δικαστικού εκκαθαριστή, υπόχρεος για την υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης αυτής είναι ο διορισμένος από το δικαστήριο εκκαθαριστής κληρονομίας.

3. Κληρονομιαίας περιουσίας υπό εκκαθάριση, που διατίθεται σε υφιστάμενο μη κερδοσκοπικό Νομικό Πρόσωπο κοινωφελούς χαρακτήρα, χωρίς να επιτάσσει την εκτέλεση ειδικού έργου, υπόχρεος σε υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης αυτής είναι ο εκτελεστής διαθήκης που διορίστηκε από το δικαστήριο ή από την αρμόδια αρχή.

4. Κληρονομιαίας περιουσίας που διατίθεται σε υφιστάμενο μη κερδοσκοπικό Νομικό Πρόσωπο κοινωφελούς χαρακτήρα για την εκτέλεση ορισμένων έργων (Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης), υπόχρεος για την υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης αυτής είναι ο διορισμένος από τον διαθέτη ή την αρμόδια αρχή εκτελεστής διαθήκης.

5. Κληρονομιαίας περιουσίας υπό εκκαθάριση, που προορίζεται για τη σύσταση αυτοτελούς κοινωφελούς ιδρύματος, αρμόδιο για την υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης αυτής είναι το υπό σύσταση νομικό πρόσωπο.

6. Θανάτου του φορολογούμενου, υπόχρεοι για την υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης για τη μέχρι του θανάτου χρονολογία είναι οι κληρονόμοι.

Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις εκμίσθωσης κληρονομιαίας περιουσίας, οι Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης ακίνητης περιουσίας θα υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 της ΠΟΛ.1028/23.1.2015 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε (χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του εκμισθωτή με το ειδικό έντυπο δήλωσης «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ» που θα το βρείτε συνημμένο στην Πολ.)
Λοιπές Ειδικές Περιπτώσεις Εκμίσθωσης (ΠΟΛ.1230/14.10.2015).

1. Σε περίπτωση πτώχευσης, υπόχρεος σε υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης είναι ο σύνδικος πτώχευσης.

2. Σε περίπτωση επιδικίας, υπόχρεος σε υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης είναι ο προσωρινός διαχειριστής.

3. Σε περίπτωση μεσεγγύησης, υπόχρεος σε υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης είναι ο μεσεγγυούχος.

4. Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης είναι ανήλικο τέκνο, υπόχρεος σε υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας είναι ο γονέας που ασκεί την γονική μέριμνα.

5. Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ακινήτου είναι ανήλικος ή άτομο σε δικαστική συμπαράσταση, υπόχρεος σε υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης είναι ο επίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης.

Επισημαίνεται ότι για τις λοιπές ειδικές περιπτώσεις εκμίσθωσης, οι Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης ακίνητης περιουσίας θα υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 της ΠΟΛ.1028/23.1.2015 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του εκμισθωτή με το ειδικό έντυπο δήλωσης «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ» που θα το βρείτε συνημμένο στην ΠΟΛ.1230/14.10.2015)

Απόκτηση μισθωμένου ακινήτου (ΠΟΛ.1230/14.10.2015)

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που αποκτά ακίνητη περιουσία με οποιοδήποτε τρόπο και εξ αυτού του λόγου υπεισέρχεται σε ήδη υφιστάμενη και σε ισχύ σύμβαση μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (π.χ. σε περίπτωση που καθίσταται κληρονόμος ακινήτου), δεν έχει υποχρέωση υποβολής νέας Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης ακίνητης περιουσίας. Αντίθετα, εάν τροποποιούνται οι υφιστάμενες μισθωτικές σχέσεις (για παράδειγμα, αναπροσαρμογή του υφιστάμενου μισθώματος σε χρήμα ή μεταβολή της διάρκειας μίσθωσης), υφίσταται η σχετική υποχρέωση για την υποβολή της παραπάνω δήλωσης.

Δημόσιο (Πολ 1230/2015)

Οι Φορείς Κεντρικής Διοίκησης (ή Δημοσίου ή Κράτους), όπως αυτοί ορίζονταν από τις διατάξεις του άρθρου 1Β του ν.2362/1995 και από 1.1.2015 από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.4270/2014, τόσο από την πλευρά του εκμισθωτή όσο και από την πλευρά του μισθωτή, δεν υπάγονται στις διατάξεις της ΠΟΛ.1013/7.1.2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Ειδικότερα, οι εν λόγω Φορείς ως εκμισθωτές απαλλάσσονται από την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας και ως μισθωτές απαλλάσσονται αντίστοιχα από την υποχρέωση αποδοχής της μίσθωσης. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα εκμισθώνει ακίνητη περιουσία σε Φορέα Κεντρικής Διοίκησης, υποχρεούται στην ηλεκτρονική υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων αυτής της μίσθωσης.

Δήμοι και Περιφέρειες (ΠΟΛ.1230/14.10.2015)

Οι Δήμοι και Περιφέρειες, ως εκμισθωτές, υποχρεούνται σε υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, με βάση τις διατάξεις της ΠΟΛ.1013/7.1.2014 ) Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε..
Σχολικές επιτροπές (ΠΟΛ.1230/14.10.2015)

Οι σχολικές επιτροπές υποχρεούνται σε υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, με βάση τις διατάξεις της ΠΟΛ.1013/7.1.2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, τόσο για την εκμίσθωση των σχολικών κυλικείων όσο και για την εκμίσθωση σχολικών αιθουσών ή υπαίθριων χώρων με σκοπό την διενέργεια διαφόρων εκδηλώσεων ή σεμιναρίων, καθόσον δεν υφίσταται σχετική απαλλακτική διάταξη από την υποχρέωση αυτή.

Υπεκμίσθωση ακινήτου μισθωμένου με leasing (ΠΟΛ.1230/14.10.2015)

Σε περίπτωση που ο μισθωτής (νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) μισθώνει ακίνητο, στα πλαίσια σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, από εταιρεία leasing και στη συνέχεια το υπεκμισθώνει σε τρίτο, υποχρεούται σε υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης ως υπεκμισθωτής.

Δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου (ΠΟΛ.1230/14.10.2015)

Το συμφωνητικό που συντάσσεται για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου, δεν αποτελεί συμφωνητικό εκμίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης ακίνητου και συνεπώς δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην παρούσα εφαρμογή.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίησή της. ΠΡΟΣΟΧΗ όχι από την ημερομηνία σύνταξης του μισθωτηρίου.

Παραδείγματα:

υπογραφή έγγραφου μισθωτηρίου 26 Μαρτίου, διάρκεια μίσθωσης 1/4/201Χ – 31/3/20ΧΧ
υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων έως 31 Μαΐου.
υπογραφή έγγραφου μισθωτηρίου 26 Απριλίου, διάρκεια μίσθωσης 30/4/201Χ – 29/4/20ΧΧ
υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων έως 31 Μαΐου.
υπογραφή έγγραφου μισθωτηρίου 1 Μαΐου, διάρκεια μίσθωσης 15/4/201Χ – 14/3/20ΧΧ
υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων έως 31 Μαΐου.

Σε περίπτωση εκμίσθωσης αγροτικής γης για συγκεκριμένη καλλιεργητική περίοδο που εκτείνεται σε δύο (2) ή και περισσότερα φορολογικά έτη με ενιαία συμφωνία, εφόσον υπάρχει υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με την ΠΟΛ.1028/23.1.2015 Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε., αυτή θα υποβληθεί μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη ή την τροποποίηση της μίσθωσης. (ΠΟΛ.1230/14.10.2015).

Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία οριστικής καταχώρησης της δήλωσης.

Το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη υποβολή ανέρχεται στα 100 ευρώ. (παρ. 2 αρθ. 54 ν. 4174/2013)

ΜΙΣΘΩΤΕΣ

Αφού ο εκμισθωτής οριστικοποιήσει την δήλωση στοιχείων μίσθωσης, θα πρέπει ο μισθωτής να μπει με τους κωδικούς του στην εφαρμογή και να κάνει αποδοχή ή άρνηση. Η αποδοχή/άρνηση ΔΕΝ αναιρείται.

Τα φυσικά πρόσωπα μπαίνουν στην εφαρμογή με τους προσωπικούς τους κωδικούς στο taxis. Για τα νομικά πρόσωπα η αποδοχή/άρνηση γίνεται από τον εκπρόσωπό τους, που έχει ορισθεί να διαχειρίζεται τις δηλώσεις μίσθωσης. Ο εκπρόσωπος θα μπει στην εφαρμογή με τους προσωπικούς του κωδικούς και από την «επιλογή ρόλου» θα λειτουργήσει ως εκπρόσωπος του νομικού προσώπου.

Σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλεται οποιοδήποτε πρόστιμο στον μισθωτή για μη αποδοχή των δηλωθέντων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης.(ΠΟΛ.1230/14.10.2015).

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Στην φόρμα υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων συμπληρώνουμε τα εξής:
Στοιχεία εκμισθωτών (με τον πράσινο σταυρό ανοίγουμε πεδία για περισσότερες εγγραφές)
Στοιχεία μισθωτών (με τον πράσινο σταυρό ανοίγουμε πεδία για περισσότερες εγγραφές)
Στοιχεία μίσθωσης
Στοιχεία ακινήτου (με τον πράσινο σταυρό ανοίγουμε πεδία για περισσότερες εγγραφές)
Στοιχεία Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α)
Στοιχεία εκμισθωτών

Ο εκμισθωτής μπαίνοντας στην φόρμα βλέπει τα στοιχεία του (ΑΦΜ και Ονοματεπώνυμο) συμπληρωμένα από το taxisnet. Θα πρέπει να συμπληρώσει το ποσοστό του δικαιώματος που έχει στο ακίνητο, και την ιδιότητά του (κύριος/επικαρπωτής/κύριος και επικαρπωτής (σε περιπτώσεις όπου ο ιδιοκτήτης έχει ποσοστό κατά πλήρη και ποσοστό επικαρπίας) /νομέας/υπεκμισθωτής). Σε περίπτωση που υπάρχουν συνιδιοκτήτες, συμπληρώνει τα ΑΦΜ, τα ποσοστά και την ιδιότητα που έχουν οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες, ώστε το άθροισμα των ποσοστών να συμπληρώνει το 100%.

Σημειώνεται ότι για τις περιπτώσεις εκμίσθωσης αγροτικών εκτάσεων, εάν δεν δηλωθούν τα στοιχεία όλων των συνιδιοκτητών η δήλωση δεν θεωρείται ελλιπής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1030/23.1.2015. Τα στοιχεία όμως αυτά θα παρέχονται εγγράφως, εφόσον ζητούνται από τις φορολογικές αρχές.

Στοιχεία μισθωτών

Συμπληρώνουμε το ΑΦΜ του μισθωτή/μισθωτών

Όταν ο μισθωτής δεν έχει ΑΦΜ

Δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής μισθωτηρίου χωρίς ΑΦΜ μισθωτή, παρά μόνο στις εξής περιπτώσεις:

Αλλοδαπός μισθωτής Αναφορικά με την εκμίσθωση καταλυμάτων (επιπλωμένων ή μη δωματίων ή διαμερισμάτων ή κατοικιών ή επαύλεων), σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, με διάρκεια μίσθωσης έως τρεις (3) μήνες ανά έτος, χωρίς την παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών (πχ. πρωινό, καθαριότητα, παροχή κλινοσκεπασμάτων κλπ.), διευκρινίζεται ότι για την καταχώρηση των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας δεν απαιτείται ο ΑΦΜ του μισθωτή, αλλά καταχωρείται ο αριθμός του αλλοδαπού διαβατηρίου, η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και η χώρα προέλευσης.

Αλλοδαπός Φοιτητής με πρόγραμμα ERASMUS:  Επίσης, δεν απαιτείται ο ΑΦΜ του μισθωτή σε περιπτώσεις εξάμηνης μίσθωσης σε αλλοδαπούς φοιτητές με το πρόγραμμα ERASMUS, όπως αναφέρεται στην ΠΟΛ.1030/23.1.2015. Καταχωρείται ο αριθμός του διαβατηρίου του και η χώρα προέλευσης.

Νομικά πρόσωπα υπό σύσταση: η περίπτωση αφορά μίσθωση στην οποία συμβάλλεται νομικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει λάβει ακόμη ΑΦΜ από την αρμόδια υπηρεσία (ΓΕΜΗ). Στη περίπτωση αυτή καταχωρούμε την επωνυμία του νομικού προσώπου και τον ΑΦΜ του νόμιμου εκπροσώπου. Στη συνέχεια όταν το Νομικό Πρόσωπο ολοκληρώσει τη διαδικασία έναρξης εργασιών και λάβει ΑΦΜ, ο εκμισθωτής πρέπει να επανέλθει στο taxisnet προκειμένου να καταχωρήσει νέα δήλωση μίσθωσης. Σε αυτήν τη νέα δήλωση θα καταχωρήσει τον ΑΦΜ, τα υπόλοιπα στοιχεία της μίσθωσης (όπως ακριβώς είχαν καταχωρηθεί στην αρχική δήλωση) αλλά πρέπει να επιλέξει ΚΑΙ το πεδίο «συνέχεια προηγούμενης μίσθωσης». Σε αυτό το πεδίο θα καταχωρήσει τον αριθμό καταχώρησης της αρχικής μίσθωσης.

Στοιχεία μίσθωσης

Είδος μίσθωσης: αστικής(κατοικίας) / επαγγελματική-εμπορική / αγροτική-γεωργική / τουριστική(βραχυπρόθεσμη έως 3 μήνες) / παραχώρηση χρήσης (δωρεάν ή με αντάλλαγμα σε είδος) / άλλο είδος (για περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τα υπάρχοντα είδη –προσδιορίζουμε το είδος στο πεδίο «σημειώσεις») / αλλοδαπός σπουδαστής ERASMUS (έως 6 μήνες) / εκμίσθωση αρθρ 41 ν.4172/2013).

Υπεκμίσθωση

Στο πεδίο «ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ» επιλέγουμε «Υπεκμισθωτής», κλικάρουμε το πεδίο «Υπεκμίσθωση» και καταχωρούμε τον αριθμό πρωτοκόλλου και το έτος του αρχικού ιδιωτικού συμφωνητικού, από το οποίο αποκτούμε το δικαίωμα να υπεκμισθώσουμε ακίνητο τρίτου. Στα στοιχεία ακινήτων δεν συμπληρώνουμε το ΑΤΑΚ, γιατί η αναζήτηση γίνεται στο Ε9 του υπεκμισθωτή και δεν θα βρεθεί το ακίνητο.

Μίσθωμα

Σε καμία περίπτωση εκμίσθωσης ακίνητης περιουσίας δεν θα καταχωρείται μηδενικό μίσθωμα.

Στις επαγγελματικές μισθώσεις γράφουμε το καθαρό μίσθωμα, χωρίς το χαρτόσημο.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, γράφουμε το συνολικό μίσθωμα και όχι την αναλογία του συγκεκριμένου ιδιοκτήτη. Ο επιμερισμός θα γίνει στην δήλωση Ε2, Αναλυτική Κατάσταση Μισθωμάτων, όπου δηλώνονται τα εισοδήματα από ενοίκια.

Σε είδος

Στις περιπτώσεις εκμίσθωσης ακίνητης περιουσίας, στις οποίες συμφωνείται η καταβολή μισθώματος σε είδος, όταν η ανταλλακτική του αξία δεν είναι γνωστή κατά το χρόνο της μίσθωσης, στα πληροφοριακά στοιχεία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας θα αναγράφεται το ποσό του μισθώματος που έχει κατά περίπτωση προϋπολογισθεί βάσει της ΠΟΛ.1069/23.3.2015 στο πεδίο «συνολικό μηνιαίο μίσθωμα» (αν το είδος εισφέρεται σε ετήσια βάση η ανταλλακτική του αξία θα πρέπει να αναχθεί σε μηνιαία), και στις «Σημειώσεις» θα γίνεται λεπτομερής αναγραφή του είδους. Σε καμία περίπτωση εκμίσθωσης ακίνητης περιουσίας δεν θα καταχωρείται μηδενικό μίσθωμα. Αν κατά την διάρκεια του φορολογικού έτους, η πιο πάνω τιμή του είδους που δηλώθηκε προϋπολογιστικά κατά το χρόνο μίσθωσης στα πληροφοριακά στοιχεία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μεταβληθεί, αυξανόμενη ή μειούμενη (χωρίς να τροποποιηθούν οι λοιποί όροι της μίσθωσης) δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής τροποποιητικής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, καθόσον η αναπροσαρμογή αυτή θα αποτυπώνεται κατά την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. (ΠΟΛ.1230/14.10.2015).

Βάσει τζίρου του μισθωτή

Επιλέγουμε το πεδίο «Το μίσθωμα προσδιορίζεται σε είδος ή ως ποσοστό» και στις «Σημειώσεις», καταχωρούμε «το μίσθωμα θα καθοριστεί βάσει τζίρου» και γενικότερα καταγράφουμε τη συμφωνία για το μίσθωμα όπως έγινε.

Παραχώρηση  χρήσης

Η παραχώρηση χρήσης χρησιμοποιείται στις εξής περιπτώσεις:

1. Όταν έχουμε δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου. Επί παραδείγματι όταν γονέας παραχωρεί τη χρήση ακινήτου στο παιδί του, χωρίς αντάλλαγμα. Στις περιπτώσεις αυτές προκύπτει φορολογητέο τεκμαρτό εισόδημα το οποίο προσδιορίζεται σε 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Το τεκμαρτό εισόδημα απαλλάσσεται μόνο στη περίπτωση παραχώρησης χρήσης κατοικίας έως 200 τ.μ, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία, προς ανιόντες ή κατιόντες (παρ. 2 άρθρου 39 ν.4172/2014), για την οποία δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης.

2. Όταν πρόκειται για εκμίσθωση ακινήτου με αντάλλαγμα σε είδος

Μικτές συμβάσεις

Όσον αφορά τις «μικτές συμβάσεις», ήτοι συμβάσεις παραχώρησης του δικαιώματος παρουσίας και λειτουργίας μιας επιχείρησης σε ακίνητο (δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης του ακινήτου), στο οποίο περιλαμβάνεται διακριτά και παρεπόμενο δικαίωμα μίσθωσης, με την ΠΟΛ.1069/23.3.2015 έχει διευκρινισθεί, ότι ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία λογίζεται τόσο το μίσθωμα που συμφωνήθηκε μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών όσο και το ποσό της άυλης αξίας (δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης). Ως εκ τούτου, στο πεδίο «Σημειώσεις» της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να αναγράφεται η συμφωνία που αφορά στην καταβολή ποσού άυλης αξίας, το συμφωνηθέν ποσό και ο χρόνος καταβολής αυτού.  (ΠΟΛ.1230/14.10.2015).

Στοιχεία ακινήτων

Επιλέγουμε το είδος ακινήτου, και συμπληρώνουμε τα στοιχεία ή τον ΑΤΑΚ.  Αν δεν υπάρχει οδός συμπληρώνουμε το «τοπωνύμιο/θέση».  Συμπληρώνουμε την παροχή της ΔΕΗ (τα πρώτα 9 ψηφία), και κάνουμε αναζήτηση για να ελέγξουμε ότι η παροχή αντιστοιχεί στην διεύθυνση του ακινήτου. Σε περίπτωση που μισθώνονται περισσότερα ακίνητα (οικία, αποθήκη, γκαράζ κλπ.) με χιλιοστά στο οικόπεδο, μπορούν να δηλωθούν ένα – ένα, με τον ΑΤΑΚ τους (προσοχή σε αυτή την περίπτωση, αν τα τετραγωνικά μέτρα των βοηθητικών χώρων εμφανίζονται στους βοηθητικούς χώρους, θα πρέπει να γραφούν στους κύριους χώρους). Σε περίπτωση που οι βοηθητικοί χώροι δεν έχουν χιλιοστά (παρακολούθημα), γράφονται στους βοηθητικούς χώρους του ακινήτου του οποίου αποτελούν παρακολούθημα, εκτός αν υπάρχει η δυνατότητα να εκμισθωθούν χωριστά από το κυρίως ακίνητο.

Η επιλογή «Μερική μίσθωση» αφορά τις περιπτώσεις που από το συγκεκριμένο ακίνητο εκμισθώνουμε τμήμα. Σε αυτή την περίπτωση συμπληρώνουμε τα στοιχεία του ακινήτου, χωρίς την χρήση του ΑΤΑΚ, και στα τ.μ. γράφουμε αυτά που πραγματικά ενοικιάζουμε.

Είδη ακινήτων όπως εμφανίζονται στις επιλογές

•    Κατοικία/διαμέρισμα
•    Μονοκατοικία
•    Κατάστημα
•    Γραφείο
•    Υπαίθριος χώρος (εργοστασίου, εργαστηρίου, αποθήκης, καφενείου, κλπ.)
•    Αποθήκη (με χιλιοστά στο οικόπεδο ή χωρίς χιλιοστά αν επιτρέπεται η εκμίσθωσή της χωριστά)
•    Γεωργικά/κτηνοτροφικά κτίρια (κτίρια με αγροτική χρήση)
•    Χώρος στάθμευσης (με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο)
•    Σταθμός αυτοκινήτων Δ.Χ. (να υπάρχει οικοδομική άδεια χρήσης κτιρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας)
•    Βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια (να υπάρχει οικοδομική άδεια χρήσης κτιρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας)
•    Ξενοδοχείο (να υπάρχει οικοδομική άδεια χρήσης κτιρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας)
•    Νοσοκομείο/κλινική (να υπάρχει οικοδομική άδεια χρήσης κτιρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας)
•    Ευαγή ιδρύματα (οικοτροφείο, γηροκομείο, ορφανοτροφείο κλπ.,) (να υπάρχει οικοδομική άδεια χρήσης κτιρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας)
•    Εκπαιδευτικό Ίδρυμα/φροντιστήριο (να υπάρχει οικοδομική άδεια χρήσης κτιρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας)
•    Αθλητικές εγκαταστάσεις (κλειστά γυμναστήρια, γήπεδα αθλοπαιδιών, πισίνες κλπ.) (να υπάρχει οικοδομική άδεια χρήσης κτιρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας)
•    Αίθουσα Θεαμάτων (κινηματογράφοι, θέατρα κλπ.)
•    Αίθουσα εκδηλώσεων (δεξιώσεις, συνέδρια)
•    Εκθεσιακό κέντρο (χώροι έκθεσης)
•    Γήπεδο (γήπεδα-εκτάσεις εντός και εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού)
•    Χώρος τοποθέτησης επιγραφών, κεραιών κλπ. (στο πεδίο «περιγραφή» προσδιορίζουμε ακριβώς το είδος)
•     Κοινόχρηστοι χώροι σε ακίνητα (στο πεδίο «περιγραφή» προσδιορίζουμε ακριβώς το είδος)
•    Μεταλλεία/Λατομεία (στο πεδίο «περιγραφή» προσδιορίζουμε ακριβώς το είδος)
•    Δασικές εκτάσεις (στο πεδίο «περιγραφή» προσδιορίζουμε ακριβώς το είδος)
•    Λιβάδια (στο πεδίο «περιγραφή» προσδιορίζουμε ακριβώς το είδος)
•    Βοσκότοποι (στο πεδίο «περιγραφή» προσδιορίζουμε ακριβώς το είδος)
•    Αγροί Μονοετούς καλλιέργειας (στο πεδίο «περιγραφή» προσδιορίζουμε ακριβώς το είδος)
•    Αγροί Πολυετούς καλλιέργειας (στο πεδίο «περιγραφή» προσδιορίζουμε ακριβώς το είδος)
•    Ιχθυοτροφεία (στο πεδίο «περιγραφή» προσδιορίζουμε ακριβώς το είδος)
•    Λίμνες (στο πεδίο «περιγραφή» προσδιορίζουμε ακριβώς το είδος)
•    Δεξαμενές (στο πεδίο «περιγραφή» προσδιορίζουμε ακριβώς το είδος)
•    Πηγές (στο πεδίο «περιγραφή» προσδιορίζουμε ακριβώς το είδος)
•    Φρέατα  (στο πεδίο «περιγραφή» προσδιορίζουμε ακριβώς το είδος)
•    Άλλο είδος (π.χ. κατασκευές ή εγκαταστάσεις στην επιφάνεια του εδάφους ή κάτω από αυτό) (στο πεδίο «περιγραφή» προσδιορίζουμε ακριβώς το είδος)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ)

Τα πεδία του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης στην φόρμα της δήλωσης, συμπληρώνονται προς το παρόν προαιρετικά (υπάρχει τροπολογία που καθιστά υποχρεωτική την καταχώρησή του στο ν/σ που κατατέθηκε στις 29/10/2015). Η υποχρέωση βέβαια έκδοσης ΠΕΑ συνεχίζει να ισχύει (αρθ 12 ν 4122/2013). Καταχωρούμε τον αριθμό πρωτοκόλλου, την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό ασφαλείας.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ – ΑΚΥΡΩΣΗ

Ανανέωση ή τροποποίηση μίσθωσης

1 Το αρχικό μισθωτήριο έχει υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ. (πριν την 1/1/2014)

Υποβάλλουμε νέα δήλωση, εξ αρχής. Επιλέγουμε το πεδίο «Η μίσθωση αποτελεί συνέχεια προηγούμενης», και στα πεδία που ανοίγουν, συμπληρώνουμε από το αρχικό μισθωτήριο τον αριθμό πρωτοκόλλου, την ημερομηνία θεώρησης καθώς και σε ποια Δ.Ο.Υ έχει υποβληθεί. Αν στο ενδιάμεσο έχουν γίνει τροποποιήσεις της αρχικής μίσθωσης, γράφουμε τους αριθμούς πρωτοκόλλου στις ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.

2 Το αρχικό μισθωτήριο έχει υποβληθεί μέσω taxisnet. (Μετά την 1/1/2014)

Σε περίπτωση που αλλάζει μόνο το μίσθωμα ή η διάρκεια, βρίσκουμε την αρχική δήλωση στις Υποβληθείσες Δηλώσεις και πατάμε τον πράσινο σταυρό, στη συγκεκριμένη σειρά. H δήλωση που ανοίγει, είναι προσυμπληρωμένη. Συμπληρώνουμε το μίσθωμα και την διάρκεια και οριστικοποιούμε.

Σε περίπτωση που αλλάζει κάποιο από τα άλλα στοιχεία, θα πρέπει να υποβάλλουμε νέα δήλωση, συμπληρώνοντας όλα τα πεδία εξ αρχής και επιπλέον τα πεδία «συνέχεια προηγούμενης μίσθωσης» «αριθμός πρωτ. Αρχικής». Πατώντας το κουμπί «αναζήτηση» στη θέση Δ.Ο.Υ αρχικής υποβολής μας επιστρέφει την τιμή TAXISNET.

Στις περιπτώσεις που, στις σημειώσεις της αρχικής υποβολής Δήλωσης Πληροφορικών Στοιχείων Μίσθωσης ακίνητης περιουσίας συμπληρώνεται η παράταση διάρκειας ισχύος της μίσθωσης, δεν απαιτείται η υποβολή αυτής εκ νέου. (ΠΟΛ.1230/14.10.2015).

Λύση μίσθωσης

Δεν απαιτείται καμία ενέργεια.

Ακύρωση μίσθωσης


Σε περίπτωση ακύρωσης της συμφωνίας μίσθωσης μεταξύ μισθωτή και εκμισθωτή, δεν προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία για την ακύρωση της δήλωσης των στοιχείων της εν λόγω μίσθωσης, στα πλαίσια της ΠΟΛ.1013/7.1.2014 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., αλλά η ακύρωση της συμφωνίας αυτής υπόκειται κάθε φορά στον έλεγχο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (ΠΟΛ.1230/14.10.2015).

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

Κάνουμε νέα υποβολή δήλωσης και στις ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ γράφουμε τον αριθμό καταχώρησης της αρχικής, και τα λάθη που έγιναν στην αρχική

ΚΥΡΩΣΕΙΣ (Πολ 1013/2014)

1. Όσοι δεν δηλώνουν τα στοιχεία των μισθώσεων ή τα δηλώνουν εκπρόθεσμα ή ελλιπώς, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4174/2013.

2. Για τις περιπτώσεις υποβολής εκπρόθεσμης ή ελλιπούς ή μη υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, θα αποστέλλονται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. συγκεντρωτικές καταστάσεις με τα στοιχεία των υπόχρεων εκμισθωτών που, κατά περίπτωση, δεν έχουν υποβάλλει ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα ή ελλιπώς μέσα στον προηγούμενο μήνα τα πληροφοριακά στοιχεία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας. Με βάση τις καταστάσεις αυτές οι Δ.Ο.Υ. θα βεβαιώνουν στον υπόχρεο εκμισθωτή τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, πρόστιμα του ν. 4174/2013.

Στις ανωτέρω καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία των υπόχρεων που υπέβαλαν ετεροχρονισμένα τη δήλωση λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας.

Παρατάσεις υποβολής που έχουν δοθεί:

1. Παρατείνεται  μέχρι 28/2/2014 η προθεσμία υποβολής των έγγραφων αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων που συντάχθηκαν από 1/12/2013 μέχρι και 31/12/2013, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης ή τροποποίησης της μίσθωσης και δεν έχουν κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ.. Μέχρι την ίδια ημερομηνία υποβάλλονται χωρίς την επιβολή προστίμου και οι έγγραφες αρχικές ή τροποποιητικές μισθώσεις που συντάχθηκαν πριν την 1/12/2013, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης ή τροποποίησης της μίσθωσης και δεν έχουν κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. (ΠΟΛ.1038/31.1.2014).

Για μισθωτήρια πριν από το 2014, τα οποία είχαν υποβληθεί σε Δ.Ο.Υ., δεν υπήρχε υποχρέωση να υποβληθούν ξανά μέσω taxis.

2. Παρατείνεται μέχρι 31/3/2015 η προθεσμία υποβολής της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων από την έναρξη ισχύος της ΠΟΛ.1013/7.1.2014 (ΦΕΚ Β΄ 32) απόφασης για τις εκμισθώσεις που συνάφθηκαν μέχρι την 31/12/2014. (ΠΟΛ.1027/22.1.2015).

3. Εξαιρετικά, στις περιπτώσεις που δεν κατέστη δυνατή η υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης για προφορικές ή γραπτές συμφωνίες μίσθωσης λόγω άγνωστων συνιδιοκτητών και λόγω του ότι μέχρι σήμερα δεν παρεχόταν η δυνατότητα υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης χωρίς την αναγραφή των στοιχείων όλων των συνιδιοκτητών, οι σχετικές δηλώσεις δύνανται να υποβληθούν χωρίς κυρώσεις του άρθρου 54 του ν.4174/2013 μέχρι 30/4/2016. (ΠΟΛ.1230/14.10.2015).

Εξαιρέσεις από την υποβολή προστίμου (ΠΟΛ.1230/14.10.2015)

α) Η ετεροχρονισμένη υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 και της παρ. 2 του άρθρου 4 της ΠΟΛ.1013/7.1.2014 Απόφασης.

β) Η εκ νέου υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης, η οποία υποβάλλεται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις μισθώσεων, όπου ως μισθωτής συμβάλλεται υπό σύσταση Νομικό Πρόσωπο ή νομική οντότητα εφόσον αυτή υποβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα από την χορήγηση ΑΦΜ στο Νομικό Πρόσωπο ή νομική οντότητα.

γ) Η εκπρόθεσμη υποβολή αγροτικών μισθώσεων που είχαν συναφθεί από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014, εφόσον αυτές υποβλήθηκαν μέχρι 31/3/2015 (ΠΟΛ.1027/22.1.2015 ΦΕΚ 294Β/27-2-2015).

3. Σε κάθε περίπτωση για την επιβολή κυρώσεων σε εκπρόθεσμη ή μη υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης λαμβάνονται υπόψη οι προθεσμίες που ορίστηκαν με την ΠΟΛ.1038/31.1.2014 Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε και την ΠΟΛ.1027/22.1.2015 Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε.

Εξαιρετικά:

α) Στις περιπτώσεις αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων που οι όροι τους καθορίζονται με νόμο ή δικαστική απόφαση, θεωρείται εμπρόθεσμη η υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης, εφόσον πραγματοποιηθεί μέσα στον επόμενο μήνα από την δημοσίευση του νόμου ή την κοινοποίηση της απόφασης αντίστοιχα.

β) Σε περίπτωση θανάτου του φορολογούμενου, οι κληρονόμοι του υποβάλλουν εμπρόθεσμα τα πληροφοριακά στοιχεία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας για το προ του θανάτου χρονικό διάστημα, μέσα στον επόμενο μήνα από την εκπνοή της τετράμηνης προθεσμίας του κληρονόμου για αποποίηση της κληρονομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1846-1850 Α.Κ..

Τα συμφωνητικά μίσθωσης που εκ παραδρομής έχουν υποβληθεί στις Δ.Ο.Υ (εμπρόθεσμα) καταχωρούνται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά χωρίς κυρώσεις μέχρι 30/4/2016.

Σε περίπτωση που κατά την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, υπάρχει τεχνική αδυναμία ολοκλήρωσης της υποβολής, τότε ο εκμισθωτής επικοινωνεί με το τμήμα Υποστήριξης Συναλλασσομένων (call center) της Δ.ΥΠ.Η.Σ., και καταγράφεται το αίτημά του και τα στοιχεία του, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική υποβολή έστω και ετεροχρονισμένα. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας ενημερώνεται η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη μη υπαιτιότητα του φορολογούμενου για την εκπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης. (ΠΟΛ.1013/7.1.2014).

Σε όσες περιπτώσεις είναι αδύνατη η ηλεκτρονική υποβολή, κατά τα ανωτέρω, και η δήλωση υποβάλλεται για λογαριασμό του εκμισθωτή, από κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας, εκκαθαριστή κληρονομίας διορισμένο από το δικαστήριο, εκτελεστή διαθήκης που διορίστηκε από το δικαστήριο ή από τη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων, σύνδικο πτώχευσης σε περίπτωση πτώχευσης φυσικού προσώπου, προσωρινό διαχειριστή σε περίπτωση επιδικίας, μεσεγγυούχο σε περίπτωση μεσεγγύησης, επίτροπο ή κηδεμόνα ή δικαστικό συμπαραστάτη σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ακινήτου είναι ανήλικο τέκνο ή άτομο σε δικαστική συμπαράσταση, θα υποβάλλεται χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του εκμισθωτή με το ειδικό έντυπο δήλωσης όπως το συνημμένο “ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ”. (ΠΟΛ.1028/23.1.2015).

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Όπως διευκρινίζει η Πολ 1230/2015, η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης ακίνητης περιουσίας δεν υποκαθιστά οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική συμφωνία μίσθωσης έχει συναφθεί μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή, καθόσον δεν αποτυπώνονται σε αυτήν όλα τα στοιχεία της συμφωνίας, αλλά μόνο τα πληροφοριακά στοιχεία που κρίνονται αναγκαία για τον έλεγχο του εισοδήματος.

Η δήλωση αυτή δεν καθορίζει τις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών (εκμισθωτή και μισθωτή). Οι σχέσεις αυτές ρυθμίζονται και προστατεύονται από τον Αστικό Κώδικα.

Χρήσιμα από το TAXHEAVEN

Άρθρα (Ενημερωμένο) Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας, όπου θα βρείτε και τις οδηγίες υποβολής της δήλωσης.Πηγή: Taxheaven