Αριθ. πρωτ.: ΔΕΛ Ε 1142456 ΕΞ 2015/2.11.2015 Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Οκτωβρίου 2015

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΛ Ε 1142456 ΕΞ 2015/2.11.2015 Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Οκτωβρίου 2015

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΛ Ε 1142456 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Ταμβίσκου
Τηλέφωνο : 210 - 3375046
FAX    :210-3375354

ΘΕΜΑ: Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Οκτωβρίου 2015.

Με τις διατάξεις του άρθ. 6, παρ. 3, περ. ε' του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, ορίζεται η υποχρέωση της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως αρμόδιας αρχής, να ενημερώνει τα εποπτευόμενα από αυτήν υπόχρεα πρόσωπα για πληροφορίες και καταστάσεις που αφορούν τη συμμόρφωση ή μη χωρών προς την κοινοτική νομοθεσία και τις συστάσεις της FATF (Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης). Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η FATF, σε συνέχεια των πρωτοβουλιών της για την προστασία του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος από τους κινδύνους που ελλοχεύει η χρησιμοποίησή του για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος ή και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας που έλαβε χώρα στο Παρίσι στις 21-23 Οκτωβρίου 2015, εξέδωσε δύο έγγραφα σχετικά με τις χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Α. Το πρώτο έγγραφο αποτελεί τη Δημόσια Ανακοίνωση της FATF (FATF Public Statement - 23 Οκτωβρίου 2015) αναφορικά με τις χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της FATF (www.fatf-gafi.org), στη διαδρομή:
http://www.fatf-gafi.org/publications/hiqh-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-october-2015.html

Στο πρώτο μέρος της Δημόσιας Ανακοίνωσης, η FATF καλεί τα μέλη της να εφαρμόσουν αντίμετρα με σκοπό την προστασία του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος από τους σημαντικούς κινδύνους ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που εμφανίζουν το Ιράν και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας.

Το δεύτερο μέρος της Δημόσιας Ανακοίνωσης αναφέρεται στη Μυανμάρ, καθώς, παρά την έκδοση κανονισμών κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την ενίσχυση των μέτρων δέουσας επιμέλειας στον χρηματοοικονομικό τομέα, εξακολουθεί να παρουσιάζει στρατηγικές αδυναμίες και να μην έχει σημειώσει επαρκή πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης της.

Η FATF καλεί τα μέλη της να λάβουν υπόψη τους κινδύνους που σχετίζονται με τις αδυναμίες που εμφανίζει καθεμιά από τις ανωτέρω χώρες.

Β. Το δεύτερο έγγραφο αναφέρεται στη διαδικασία βελτίωσης της συμμόρφωσης με τα πρότυπα της FATF ως προς το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο (Improving Global AML/CTF Compliance: on-going process - 23 Οκτωβρίου 2015) και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της FATF (www.fatf-gafi.org), στη διαδρομή:
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-october-2015.html

Στο έγγραφο αυτό προσδιορίζονται οι χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες αναφορικά με το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, επομένως αποτελούν κίνδυνο για το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα, αλλά έχουν δεσμευτεί επίσημα για την υλοποίηση ενός σχετικού σχεδίου δράσης σε συνεργασία με τη FATF. Οι χώρες αυτές είναι: Αφγανιστάν, Αλγερία, Ανγκόλα, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Ιράκ, Γουιάνα, Παναμάς, Παττούα - Νέα Γουϊνέα, Συρία, Ουγκάντα και Υεμένη.

Η FATF προτρέπει τις ανωτέρω χώρες να εφαρμόσουν πιστά και εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος τα συμφωνηθέντα σχέδια δράσης, ενώ καλεί τα μέλη της να λάβουν υπόψη τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ως άνω έγγραφο για καθεμιά από αυτές. 

Στο έγγραφο σημειώνεται επίσης ότι η Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος δεν έχει σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης που έχει συμφωνήσει με τη FATF και στην αντιμετώπιση των διαπιστωμένων στρατηγικών αδυναμιών της αναφορικά με το ξέπλυμα χρήματος. Εάν η εν λόγω χώρα δεν λάβει επαρκή μέτρα εφαρμογής του σχεδίου δράσης μέχρι τον Φεβρουάριο 2016, τότε η FATF θα τη χαρακτηρίσει ως μη συμμορφούμενη και θα καλέσει τα μέλη της να λάβουν υπόψη τους κινδύνους που προέρχονται από τις αδυναμίες της ανωτέρω χώρας.

Επιπλέον, στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι το Εκουαδόρ και το Σουδάν δε θα υπόκεινται πλέον στη διαρκή διαδικασία παρακολούθησης συμμόρφωσης που εφαρμόζει η FATF, λόγω της σημαντικής προόδου που έχουν σημειώσει θεσπίζοντας το απαραίτητο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που προβλέπονται από τα σχέδια δράσης τους για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένων των διατάξεων του άρθ. 19 του ν. 3691/2008, σχετικά με την υποχρέωση εφαρμογής από τα υπόχρεα πρόσωπα μέτρων αυξημένης δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, θέτουμε υπόψη σας τα ανωτέρω έγγραφα της FATF και παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τα μέλη σας - υπόχρεα πρόσωπα αρμοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (άρθ. 6, παρ. 2 του ν. 3691/2008) με τον πλέον πρόσφορο κατά την κρίση σας τρόπο, ώστε να εφαρμόζουν τις ως άνω διατάξεις.
 
Τέλος, οι Δ.Ο.Υ. που διαθέτουν Τμήμα Ελέγχου και τα Ελεγκτικά Κέντρα καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τα ανωτέρω κατά τον έλεγχο συμμόρφωσης των υπόχρεων προσώπων αρμοδιότητάς τους προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν για αυτά από τον ν.3691/2008, όπως ισχύει. Ειδικότερα, σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστώνουν συναλλαγές του υπόχρεου προσώπου με κάποια από τις προαναφερθείσες χώρες, θα πρέπει να ελέγχουν εάν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα δέουσας επιμέλειας, ανάλογα με ίο βαθμό επικινδυνότητας της χώρας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ Πηγή: Taxheaven