Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1805 ΕΞ/19.10.2015 Εγγραφές έναρξης σε αλλοδαπή εταιρία ιδιοκτησίας ακινήτου

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1805 ΕΞ/19.10.2015 Εγγραφές έναρξης σε αλλοδαπή εταιρία ιδιοκτησίας ακινήτου

Αθήνα, 19.10.2015
Αριθμ. Πρωτ.:1805 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1805/2015
 
ΘΕΜΑ: «ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ».


ΕΡΩΤΗΜΑ

Αλλοδαπή εταιρία ιδιοκτησίας ακινήτου, αποκτά εισοδήματα στην Ελλάδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας. Η εν λόγω εταιρία απαλλασσόταν από την τήρηση βιβλίων και στοιχείων μέχρι την έκδοση της ΠΟΛ.1138/30.6.2015, βάσει της οποίας υποχρεούται αναδρομικά από το 2014, σε τήρηση βιβλίων και μάλιστα διπλογραφικών, δεδομένου ότι έχει το νομικό τύπο «limited».

Η εταιρία αγόρασε το 2013 ένα ακίνητο, κόστους κτήσης 1.300.000 ευρώ το οποίο εκμισθώνει ως ξενοδοχείο. Η εταιρία δεν διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα. Τι πρέπει να απογραφεί στον ισολογισμό έναρξης την 1/1/2014 ώστε να καταστεί δυνατή η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014, δεδομένου ότι δεν υπάρχει η έννοια του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η απογραφή έναρξης της 01.01.2014 πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της οντότητας, βάσει όλων των διαθέσιμων στοιχείων που προκύπτουν από τα λογιστικά αρχεία που τηρεί. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ αξίας περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, αποτελεί την καθαρή θέση έναρξης που αναγνωρίζεται ως κεφάλαιο ή και υπέρ το άρτιο, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με το ελάχιστο προβλεπόμενο κεφάλαιο για τον νομικό τύπο της οντότητας. Σε περίπτωση που ο τύπος της οντότητας δεν απαιτεί τυπικά την ύπαρξη «μετοχικού κεφαλαίου» ή «εταιρικού κεφαλαίου», όλη η διαφορά αναγνωρίζεται ως καθαρή θέση σε λογαριασμό με κατάλληλο τίτλο.


ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤΠηγή: Taxheaven