Αριθμ. απόφ. 20/735/22.10.2015/6.11.2015 Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 1/506/8.4.2009 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότ

Αριθμ. απόφ. 20/735/22.10.2015/6.11.2015 Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 1/506/8.4.2009 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότ

Αριθμ. απόφ. 20/735/22.10.2015

(ΦΕΚ Β' 2385/6-11-2015)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 6 παρ. (3)(δ), (4) και (5), 13 παρ. (5), 17 παρ. (3), 22 παρ. (7), 23 παρ. (5), και 52 παρ. (3) του Ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α΄ 166/5.8.2008).

2. Τις 40 Συστάσεις του Financial Action Task Force (FATF) για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τις 9 Ειδικές Συστάσεις για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

3. Το άρθρο 29 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992.

4. Την υπ’ αριθμ. 1/506/8.4.2009 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄ 834/6.5.2009),

αποφασίζει:

Άρθρο 1

Προστίθεται η παρ. 10 στο άρθρο 2 της απόφασης 1/506/8.4.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως εξής:

«10. Ειδικότερα για τους πελάτες που έχουν συνολικό κεφάλαιο προς επένδυση κατώτερο των € 10.000 απαιτείται η πιστοποίηση μόνο των παρακάτω στοιχείων του Παραρτήματος Ι:

- Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο

- Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και εκδούσα αρχή

- Ημερομηνία και τόπος γέννησης

- Παρούσα διεύθυνση κατοικίας

- Τηλέφωνο επικοινωνίας

Ειδικότερα για τους πελάτες της κατηγορίας των πελατών υψηλού κινδύνου που έχουν, συνολικό κεφάλαιο προς επένδυση άνω των € 75.000 απαιτείται τα έγγραφα πιστοποίησης του Παραρτήματος Ι να είναι επικυρωμένα από δημόσια αρχή ή τράπεζα της ΕΕ ή άλλη τράπεζα χώρας που εφαρμόζει τις συστάσεις της FATF.»

Άρθρο 2

1. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή: Taxheaven