Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001376 ΕΞ 2015/26.10.2015 Τροποποίηση της αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001258ΕΞ2015/Χ.Π.2672/25.09.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001376 ΕΞ 2015/26.10.2015 Τροποποίηση της αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001258ΕΞ2015/Χ.Π.2672/25.09.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001376 ΕΞ 2015/Χ.Π. 2827

(ΦΕΚ Β' 2387/06-11-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της παραγράφου 18 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (ΦΕΚ Α΄84),

β. του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 178), όπως ισχύει,

γ. του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116),

δ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄98).

2. Την ανάγκη να τροποποιηθεί η αριθ. Γ.Δ.Ο.Π.0001258 ΕΞ 2015/25.9.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Β΄2100) η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001292 ΕΞ 2015/2.10.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2131) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

3. Την εισήγηση του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθ. Γ.Δ.Ο.Π.0001258 ΕΞ 2015/25.9.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄2100) ως εξής:

1) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ιθ’ της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015, (ΦΕΚ Α΄ 84), όπως προστέθηκε με την περίπτωση ι’ της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Το ανωτέρω ποσό αναλήψεων μετρητών και προϋποθέσεις ισχύουν και για τις Επισκοπές της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος.»

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣΠηγή: Taxheaven