Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/167/οικ.34787/9.11.2015 Υποχρέωση Απογραφής Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ. που δεν έχουν απογραφεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου - Αποστολή καταλόγου επιχορηγούμενων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό Ν.Π.Ι.Δ.

Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/167/οικ.34787/9.11.2015 Υποχρέωση Απογραφής Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ. που δεν έχουν απογραφεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου - Αποστολή καταλόγου επιχορηγούμενων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό Ν.Π.Ι.Δ.

Αθήνα, 9/ 11 / 2015
Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/167/οικ.34787
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Π.Σ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ.Δ.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα

Τηλέφωνα: 213 1313383, 297

Fax :    213 1313204

ΘΕΜΑ: «Υποχρέωση Απογραφής Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ. που δεν έχουν απογραφεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου - Αποστολή καταλόγου επιχορηγούμενων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό Ν.Π.Ι.Δ. -»

(Α) Απογραφή Ν.Π.Ι.Δ., Δημόσιων και Δημοτικών Επιχειρήσεων και Ν.Π.Δ.Δ. που δεν έχουν απογραφεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.


Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Δημόσιες και Δημοτικές Επιχειρήσεις καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της απογραφής του προσωπικού τους στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, αλλά δεν έχουν απογραφεί, ενημερώνονται ότι θα πρέπει άμεσα να απογραφούν. Στην περίπτωση που δεν έχουν απογραφεί επειδή δεν διαθέτουν προσωπικό, ενημερώνονται ότι, θα πρέπει να πιστοποιηθεί ως υπεύθυνος απογραφής, όπως αναφέρεται στην εφαρμογή της απογραφής ως «Πιστοποιημένος Διευθυντής», ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που δεν έχουν απογραφεί επειδή διαθέτουν μόνο αποσπασμένους υπαλλήλους ή επειδή εξυπηρετούνται διοικητικά από άλλους φορείς, ενημερώνονται ότι, μπορεί να πιστοποιηθεί ως «Διευθυντής Προσωπικού», υπάλληλος που είναι απογεγραμμένος σε άλλο φορέα του δημοσίου. Αναλυτικές πληροφορίες για την απογραφή υπάρχουν στην ιστοσελίδα της απογραφής www.apografi.gov.gr·

Αναφορικά με το ζήτημα της απογραφής των ΝΠΙΔ, θέτουμε υπόψη σας ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 2/37345/0004/4.6.2010 (ΦΕΚ 784/τ.Β/2010) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ'αριθ. ΕΑΠ 2003486ΕΞ2013 (ΦΕΚ 3091/τ.Β/2013) ΚΥΑ, απογράφονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3812/2009, εξαιρουμένων των ΔΕΚΟ που υπάγονται στο Κεφ. Β' του Ν.3429/2005. Ειδικότερα, στην περ. η' της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3812/2009 προβλέπεται ότι υπάγονται στις διατάξεις του νόμου «η. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους».

Ως εκ τούτου, τα Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στις ανωτέρω διατάξεις και δεν έχουν απογραφεί, θα πρέπει να το πράξουν άμεσα. Επισημαίνεται ότι, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287/τ.Α') όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη της υποπαραγράφου Θ.2 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α'), τίθενται αυστηρές κυρώσεις για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου που παρεκκλίνουν από την υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και από την ένταξη στο σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.

Προκειμένου για τα Ν.Π.Ι.Δ. που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 του Ν.3812/2009, η μη υπαγωγή θα πρέπει να τεκμηριώνεται με έγγραφο του εποπτεύοντος Υπουργείου, στο οποίο θα γίνεται αναφορά των οργανικών διατάξεων του φορέα όπου προκύπτει ότι τα εν λόγω Ν.Π.Ι.Δ. δεν ανήκουν στο Κράτους, και στο οποίο περιέχεται βεβαίωση του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν επιχορηγούνται τακτικώς κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους από κρατικούς πόρους.

Η υποχρέωση απογραφής αφορά μόνο στους φορείς που δεν έχουν απογραφεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, δηλαδή δεν έχουν πιστοποιημένο χρήστη που να έχει πρόσβαση στο Μητρώο για να απογράφει το προσωπικό του φορέα. Οι φορείς που έχουν απογραφεί υποχρεούνται να ολοκληρώσουν άμεσα την ένταξή τους στο σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής του Υπουργείου Οικονομικών, στην περίπτωση που δεν το έχουν πράξει.

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις εποπτείας Νομικών Προσώπων των Υπουργείων παρακαλούνται να διαβιβάσουν την παρούσα εγκύκλιο στα εποπτευόμενα Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ., εκτός από τις ΔΕΚΟ που υπάγονται στο Κεφ. Β' του Ν.3429/2005. Όσες Διευθύνσεις Εποπτείας επιθυμούν, μπορούν να λάβουν κατάλογο των ήδη απογεγραμμένων Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ της εποπτείας τους, κατόπιν επικοινωνίας με την υπηρεσία μας.

Η Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης παρακαλείται να κοινοποιήσει την παρούσα εγκύκλιο στα Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ που δεν έχουν απογραφεί σύμφωνα με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/53/ 13845/8-7-2015 έγγραφο της υπηρεσίας μας.

(Β) Αποστολή καταλόγου Ν.Π.Ι.Δ. που επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό

Προκειμένου η υπηρεσία μας να έχει εικόνα των φορέων που επιχορηγούνται από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, και άρα υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της απογραφής, παρακαλούνται οι προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών να αποστείλουν στην υπηρεσία μας κατάλογο με τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους. Η Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν απαιτείται να προβεί σε αντίστοιχη ενέργεια για τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ, δεδομένου ότι η υπαγωγή τους προβλέπεται ρητά στην περίπτωση γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3812/2009.

Η προθεσμία που τίθεται για την αποστολή του εν λόγω καταλόγου ορίζεται στις 30 Νοεμβρίου 2015.


Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Χριστόφορος Βερναρδάκης

Πηγή: Taxheaven