Αριθμ. Γ3γ/ΓΠ/77011/30.10.2015 Ορισμός κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες παρόχους, ως επιστροφή (rebate)

Αριθμ. Γ3γ/ΓΠ/77011/30.10.2015 Ορισμός κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες παρόχους, ως επιστροφή (rebate)

Αριθμ. Γ3γ/ΓΠ/77011

(ΦΕΚ Β' 2391/06-11-2015)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100, παρ. 5 και 7 (Εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης επιστροφής) του Ν. 4172/2013, (Α'/167), «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», που ορίζει την αναδρομική ισχύ από 1-1-2013 έως 31-12-2015, όπως παρατάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος ΣΤ, περ. 3 του Ν. 4336/2015 (Α'/94).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α'/31), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α'/38).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α'/29).

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005, άρθρο 90 « Κώδικας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α'/98).

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 106/2014 « Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α'/173), όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 « Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'/116).

8. Την με αριθ. Υ25/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β'/2144).

9. Την με αριθ. Γ3γ/70907/16.9.2015 υπουργική απόφαση «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας» (Β'/2059).

10. Την με αριθ. 726 απόφαση της 244ης/30-9-2015 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθώς και την αριθ. ΔΒ3Ε/458/29-9-2015 σχετική έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

11. Την με αριθ. Β2β/Γ.Π.οικ.78999/15-10-2015 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό ούτε στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,

αποφασίζουμε:

1. Ορίζεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες παρόχους των ως άνω υπηρεσιών υγείας, υπέρ του Οργανισμού ως επιστροφή («rebate») για κάθε μήνα. Οι διατάξεις της παρούσας τυγχάνουν εφαρμογής και επί των ισχυουσών συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιδιωτών παροχών υπηρεσιών υγείας.

2. Οι κατηγορίες παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας έχουν ως κάτωθι:


ΚΑΕ

Ομάδα

Κατηγορία Παρεχόμενης Υπηρεσίας

0671.01

Β2

Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Α) με ειδικότητα καρδιολογία, γαστρεντερολογία, νευρολογία, γυναικολογία και φυσιατρική

Β3

Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Β) με λοιπές ειδικότητες που δεν ορίζονται στο στοιχείο Β2

0671.02

C1

Φυσικοθεραπευτήρια και Φυσικοθεραπευτές (Ιδιώτες και Εταιρείες)

C2

Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ανοιχτής Περίθαλψης

0671.03

 

Υπηρεσίες Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και Μονάδων Τεχνητού Νεφρού

0673.01

 

Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών


0673.03

 

Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κλειστής Περίθαλψης

0673.04

 

Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Ψυχιατρικής

0673.05

A1

Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα

A2

Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα3. Το ποσό επιστροφής (rebate) υπολογίζεται επί του συνόλου της αξίας των δαπανών (οφειλών) που ο πάροχος υποβάλλει ηλεκτρονικά προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., πριν την προσθήκη του Φ.Π.Α για κάθε μήνα. Η επιστροφή αφορά στο ύψος της ως άνω υπολογιζόμενης οφειλής και αυτή κλιμακώνεται σύμφωνα με την ακόλουθη προοδευτική διαβάθμιση:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών

Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής δαπάνης

Ποσοστό rebate

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ

0€ ΕΩΣ 5.000€

0%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ

5.000,01 ΚΑΙ ΑΝΩ

5%

Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κλειστής Περίθαλψης

Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής δαπάνης

Ποσοστό rebate

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ

0€ ΕΩΣ 50.000€

0%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ

50.000,01 ΕΩΣ 100.000€

5%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ

100.000,01€ ΕΩΣ 200.000€

10%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ

200.000,01€ ΕΩΣ 400.000€

15%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ

400.000,01€ ΚΑΙ ΑΝΩ

20%

Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Ψυχιατρικής

Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής δαπάνης

Ποσοστό rebate

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ

0€ ΕΩΣ 20.000€

0%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ

20.000,01 ΕΩΣ 30.000€

5%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ

30.000,01€ ΕΩΣ 40.000€

10%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ

40.000,01€ ΕΩΣ 50.000€

15%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ

50.000,01€ ΕΩΣ 60.000€

20%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ

60.000,01€ ΚΑΙ ΑΝΩ

25%

Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής δαπάνης

Ποσοστό rebate

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ

0€ ΕΩΣ 5.000€

0%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ

5.000,01 ΕΩΣ 20.000€

5%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ

20.000,01€ ΕΩΣ 40.000€

10%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ

40.000,01€ ΕΩΣ 80.000€

15%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ

80.000,01€ ΚΑΙ ΑΝΩ

20%

Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής δαπάνης

Ποσοστό rebate

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ

0€ ΕΩΣ 5.000€

0%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ

5.000,01 ΕΩΣ 20.000€

5%

       
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Α) με ειδικότητες καρδιολογία, γαστρεντερολογία, νευρολογία, γυναικολογία και φυσιατρική (Ομάδα Β2)

Για κάθε αυτοπαραπομπή ορίζεται ποσοστό rebate 40%. Για εκτέλεση παραπεμπτικών που έχουν εκδοθεί από άλλον ιατρό ισχύει ο κάτωθι πίνακας:

Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής δαπάνης

Ποσοστό rebate

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ

0€ ΕΩΣ 1.000€

0%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ

1.000,01 ΕΩΣ 2.000€

20%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ

2.000,01€ ΚΑΙ ΑΝΩ

40%

 

Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Β) με λοιπές ιατρικές ειδικότητες που δεν ορίζονται στην κατηγορία Α (Ομάδα Β3)

 

Για κάθε αυτοπαραπομπή ορίζεται ποσοστό rebate 40%. Για εκτέλεση παραπεμπτικών που έχουν εκδοθεί από άλλον ιατρό ισχύει ο κάτωθι πίνακας.

Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής δαπάνης

Ποσοστό rebate

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ

0€ ΕΩΣ 1.000€

0%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ

1.000,01 ΕΩΣ 2.000€

20%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ

2.000,01€ ΚΑΙ ΑΝΩ

40%

 

 

Α) Φυσικοθεραπευτές και Εργαστήρια Φυσικής Ιατρικής και Aποκατάστασης (Ομάδα C1).

Β) Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ανοιχτής Περίθαλψης (Ομάδα C2).

Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής δαπάνης

Ποσοστό rebate

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ

0€ ΕΩΣ 2.000€

0%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ

2.000,01 ΕΩΣ 3.000€

10%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ

3.000,01€ ΕΩΣ 4.000€

15%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ

4.000,01€ ΕΩΣ 6.000€

20%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ

6.000,01€ ΚΑΙ ΑΝΩ

30%

 

 

Υπηρεσίες Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και Μονάδων Τεχνητού Νεφρού

Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής δαπάνης

Ποσοστό rebate

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ

0€ ΕΩΣ 5.000€

0%

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ

5.000,01 ΚΑΙ ΑΝΩ

5%
4. Η εφαρμογή της παρούσας υπουργικής απόφασης έχει ισχύ από 1.1.2015 έως 31.12.2018. Κάθε διάταξη προηγούμενων υπουργικών αποφάσεων αντίθετη προς τις διατάξεις της παρούσας απόφασης καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven