Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αρ. 1/736/2.11.2015 Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αρ. 1/736/2.11.2015 Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/736/ 2.11.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 1 έως 7 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53 Α/31.3.2009) «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 του ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81 Α/5.4.2013 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις».

2. Τα άρθρα 39 έως 49, 51 έως 55 και 57 έως 58 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α/30.4.1996) για τις «Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές» καθώς και το άρθρο 58 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 137 Α/11.11.1997) «Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις».

3. Τα άρθρα 21 έως 22 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α 195/ 17.8.2007) «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 13 του ν. 4141/2013 «Επενδυτικά εργαλεία/παροχή πιστώσεων/αποκρατικοποιήσεις κλπ» (ΦΕΚ Α 81.5.4.2013).

4. Το ν. 4182/2013 (ΦΕΚ Α 185/10.9.2013) «Κώδικας κοινοφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».

5. Την με αριθμό πρωτ. E.K. 12026/20.10.2015 επιστολή της εταιρίας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων».

6. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

7. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α' 43) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α' 146).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τροποποίηση της απόφασης υπ' αριθμ. 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων», όπως ισχύει, (εφεξής ο «Κανονισμός») ως εξής:

Άρθρο 1

Το άρθρο 4 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

1. Η υποπερίπτωση iv) της περίπτωσης ββ. του στοιχείου α) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
« iv) Αριθμός και ημερομηνία καταχώρησης του νομικού προσώπου στα επίσημα βιβλία δημοσιότητας της καταστατικής έδρας του».

2. Η υποπερίπτωση ix) της περίπτωσης ββ. του στοιχείου α) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
«ix) Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου».

3. Η περίπτωση ν) του στοιχείου β) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
«ν) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου».

4. Η περίπτωση vii) του στοιχείου β) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
«vii. Στην περίπτωση επενδυτή νομικού προσώπου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του νόμιμου εκπροσώπου».

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
«3. Η Μερίδα Επενδυτή ημεδαπού φυσικού προσώπου που δημιουργείται σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται αποδεκτή από τον διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ως καταχώρηση στο Σ.Α.Τ., εφόσον έχουν παρασχεθεί τα στοιχεία των περιπτώσεων α,αα(i), α,αα(ii), α,αα(iii), α,αα(iv), α,αα(v), α,αα(vi), α, αα (vii), α, αα (viii), α, αα (ix), α, αα (x), α, αα (xi) και της περίπτωσης β (i), β (ii), β (ν) και β (vi) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.».

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
«4. Η Μερίδα Επενδυτή αλλοδαπού φυσικού προσώπου που δημιουργείται σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται αποδεκτή από τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ως καταχώρηση στο Σ.Α.Τ., εφόσον έχουν παρασχεθεί τα στοιχεία των περιπτώσεων α,αα(i), α,αα(ii), α,αα(v), α,αα(vi), α,αα(νii), α,αα(viii), α,αα (ix), α, αα (x), α, αα (xi) και β (i), β (ii), β (v)και β (vi) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.».

7. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
«5. Η Μερίδα Επενδυτή ημεδαπού νομικού προσώπου που δημιουργείται σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται αποδεκτή από τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ως καταχώρηση στο Σ.Α.Τ., εφόσον έχουν παρασχεθεί τα στοιχεία των περιπτώσεων α, ββ(i), α, ββ (ii), α, ββ (iii), α, ββ (iv), α, ββ(v), α, ββ(νi), α, ββ(vii), α, ββ(viii), α, ββ(ix), α, ββ(x), α, ββ (xi), α, ββ (xii), α, ββ (xiii), α, ββ (xiv) και β (i), β (ii), β (v), β (vi) και β (vii) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.».

8. Η παράγραφος 6 του άρθρου 4 του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
«6. Η Μερίδα Επενδυτή αλλοδαπού νομικού προσώπου που δημιουργείται σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται αποδεκτή από τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ως καταχώρηση στο Σ.Α.Τ., εφόσον έχουν παρασχεθεί τα υπό στοιχεία των περιπτώσεων α, ββ(i), α, ββ(ii), α, ββ(iii), α, ββ(iv), α, ββ(vii), α, ββ(viii), α, ββ(ix) α, ββ(x), α, ββ (xi), α, ββ (xii), α, ββ (xiii), α, ββ (xiv) και β(i), β (ii), β (ν), β (vi) και β (vii) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.».

9. Η παράγραφος 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
«7. Το Κ.Α.Α μπορεί να ορίζει πρόσθετα στοιχεία αναγνώρισης ή πρόσθετα γενικά στοιχεία, ιδίως για την αντιμετώπιση των αναγκών της θεματοφυλακής και των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, καθώς και για τυχόν ειδική φορολογική αντιμετώπιση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.».

Άρθρο 2

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του Κανονισμού («Μερίδα Επενδυτή Συγκυρίων») αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Αν υπάρχει συγκυριότητα σε αξίες και κάθε ένας από τους συγκυρίους διαθέτει αυτοτελή Μερίδα Επενδυτή, δημιουργείται Μερίδα Επενδυτή Συγκυρίων. Η Μερίδα Επενδυτή Συγκυρίων δημιουργείται από τον Χειριστή που είναι Χειριστής σε όλες τις συμμετέχουσες Μερίδες Επενδυτή των συγκυρίων, μετά από σχετική αίτηση των συγκυρίων. Η Μερίδα Επενδυτή Συγκυρίων προσδιορίζεται από τα πρόσωπα των συγκυρίων και από το ποσοστό συγκυριότητάς τους στις αξίες. Στη Μερίδα Επενδυτή Συγκυρίων καταχωρούνται όλες οι αξίες που ανήκουν από κοινού στην ίδια ομάδα συγκυρίων και με το ποσοστό συγκυριότητας, βάσει του οποίου δημιουργήθηκε αρχικά η Μερίδα.
2. Τα στοιχεία που απαιτούνται για τη δημιουργία της Μερίδας Επενδυτή Συγκυρίων είναι τα
εξής:
α. Η ένδειξη «ομάδα συγκυρίων»
β. Τα παρακάτω στοιχεία:
(i) Το διακριτικό όνομα της Μερίδας Επενδυτή Συγκυρίων το οποίο μπορεί να προσδιορίζεται με κάθε διακριτικό γνώρισμα ή σύμβολο που είναι αποδεκτό βάσει των τεχνικών διαδικασιών του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.
(ii) Το πρόσωπο επικοινωνίας που καθορίζεται από έναν εκ των συγκυρίων ή εκ των νομίμων εκπρόσωπων τους,
(iii) τη διεύθυνση επικοινωνίας του σχετικού προσώπου,
(iv) το τηλέφωνο επικοινωνίας του σχετικού προσώπου,
(v) τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σχετικού προσώπου,
(vi) ένδειξη τυχόν ειδικής φορολογικής αντιμετώπισης, η οποία δηλώνεται από τον αρμόδιο Χειριστή,
(vii) ενδείξεις γενικής και ειδικής κατηγορίας στις οποίες εντάσσεται η Μερίδα για στατιστικούς σκοπούς, όπως καθορίζονται με βάση τις κείμενες διατάξεις και εξειδικεύονται από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ., οι οποίες συμπληρώνονται από τον αρμόδιο Χειριστή, και
(viii) ένδειξη τυχόν λοιπών ειδικών κατηγοριών στις οποίες εντάσσεται η Μερίδα, οι οποίες εκάστοτε καθορίζονται και εξειδικεύονται από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.
γ. Ο Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή (ΚΑΜΕ) του κάθε συγκυρίου ως και το ποσοστό συγκυριότητας αυτού επί των σχετικών αξιών.
δ. Ο ορισμός ενός εκ των συγκυρίων ως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου για όλους τους συγκύριους για τις πράξεις που προσδιορίζει το Κ.Α.Α.».

Άρθρο 3

1. Μετά το τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 6Α του Κανονισμού («Κοινή Επενδυτική Μερίδα») προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η Κοινή Επενδυτική Μερίδα Επενδυτή δημιουργείται από τον Χειριστή που είναι Χειριστής σε όλες τις συμμετέχουσες Μερίδες Επενδυτή, μετά από σχετική αίτηση των συνδικαιούχων.».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6Α του Κανονισμού («Κοινή Επενδυτική Μερίδα») αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα στοιχεία που απαιτούνται για τη δημιουργία της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας είναι τα εξής:
α. Η ένδειξη «Κοινή Επενδυτική Μερίδα». β. Τα παρακάτω στοιχεία:
(i) Το διακριτικό όνομα της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας το οποίο μπορεί να προσδιορίζεται με κάθε διακριτικό γνώρισμα ή σύμβολο που είναι αποδεκτό βάσει των τεχνικών διαδικασιών του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.
(ii) Το πρόσωπο επικοινωνίας που καθορίζεται από έναν εκ των συνδικαιούχων ή εκ των νομίμων εκπροσώπων τους ,
(iii) τη διεύθυνση επικοινωνίας του σχετικού προσώπου,
(iv) το τηλέφωνο επικοινωνίας του σχετικού προσώπου,
(v) τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σχετικού προσώπου,
(vi) ένδειξη τυχόν ειδικής φορολογικής αντιμετώπισης, η οποία δηλώνεται από τον αρμόδιο Χειριστή,
(vii) ενδείξεις γενικής και ειδικής κατηγορίας στις οποίες εντάσσεται η Μερίδα για στατιστικούς σκοπούς, όπως καθορίζονται με βάση τις κείμενες διατάξεις και εξειδικεύονται από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ., οι οποίες συμπληρώνονται από τον αρμόδιο Χειριστή, και
(viii) ένδειξη τυχόν λοιπών ειδικών κατηγοριών στις οποίες εντάσσεται η Μερίδα, οι οποίες εκάστοτε καθορίζονται και εξειδικεύονται από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.
γ. Ο Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή (ΚΑΜΕ) του κάθε συνδικαιούχου και η ιεράρχηση των συνδικαιούχων της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας για τις πράξεις που προσδιορίζονται ρητά από τον παρόντα Κανονισμό.
δ. Ειδική μνεία για την τυχόν εφαρμογή του όρου ότι σε περίπτωση θανάτου ενός από τους συνδικαιούχους, οι αξίες περιέρχονται αυτοδίκαια στους λοιπούς σύμφωνα με το εδάφιο 1 του άρθρου 2 του ν. 5638/1932».

Άρθρο 4

Το άρθρο 13 του Κανονισμού («Λογαριασμός Χειριστή») αντικαθίσταται ως εξής:

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 τροποποιείται ως εξής:
«5. Ο Χειριστής δηλώνει προς το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. εάν έχει εξουσιοδοτηθεί από το δικαιούχο να εισπράττει για λογαριασμό του τις πάσης φύσεως χρηματικές καταβολές που
διενεργούνται από την Εκδότρια και οι οποίες αντιστοιχούν στον αριθμό των αξιών που είναι καταχωρημένες στον Λογαριασμό του δικαιούχου του οποίου είναι Χειριστής. Σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιας εξουσιοδότησης, ο Χειριστής προβαίνει σε σχετική δήλωση προς το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. Ανάκληση της εξουσιοδότησης δύναται να διενεργηθεί μετά από αίτηση του Χειριστή προς το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. εφόσον ο Χειριστής δηλώσει ότι έχει εξουσιοδοτηθεί για την ανάκληση από το δικαιούχο.»

2. Μετά το τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Κανονισμού προστίθενται νέες παράγραφοι 5α, 5β και 5γ ως εξής:
«5α. Σε ανάκληση της εξουσιοδότησης είσπραξης χρηματικών διανομών από την Εκδότρια μέσω Χειριστών δύναται να προβεί και ο δικαιούχος της Μερίδας, μετά από αίτησή του προς το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.
5β. Δηλώσεις εξουσιοδότησης ή ανάκλησης της εξουσιοδότησης σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 5α πρέπει να υποβάλλονται στο Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. το αργότερο την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας προσδιορισμού δικαιούχων (record date) που αφορά η σχετική χρηματική διανομή όπως έχει ανακοινωθεί από την Εκδότρια.
5γ. Στις περιπτώσεις ανάκλησης εξουσιοδότησης ή μη ύπαρξης εξουσιοδότησης, η σχετική χρηματική καταβολή προς το δικαιούχο διενεργείται μέσω πληρωτριών τραπεζών ή του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό, με απευθείας επιβάρυνση σε αυτόν των πάσης φύσεως εξόδων καταβολής από τις διαμεσολαβούσες πληρώτριες τράπεζες ή το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ανάλογα με την περίπτωση. Για την καταβολή ο δικαιούχος επενδυτής οφείλει να έχει προηγουμένως δηλώσει στο Χειριστή του ή στο Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. κατά περίπτωση, τον διεθνή αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) του σχετικού λογαριασμού του».

Άρθρο 5

Το άρθρο 15 του Κανονισμού («Ειδικός Λογαριασμός») αντικαθίσταται ως εξής:

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
«3. Καταχώρηση στον Ειδικό Λογαριασμό γίνεται υποχρεωτικά στις εξής περιπτώσεις σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό:».

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 15 του Κανονισμού καταργείται.

Άρθρο 6

Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του Κανονισμού («Απενεργοποίηση Μερίδων και Λογαριασμών») αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Απενεργοποίηση Μερίδας Μέλους διενεργείται από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του Μέλους και εφόσον τόσο ο Λογαριασμός Αξιών όσο και ο Ειδικός Λογαριασμός της έχουν μηδενικό υπόλοιπο».

Άρθρο 7

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του Κανονισμού («Μεταβολή των στοιχείων Μερίδας») αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. προβαίνει σε μεταβολή οποιουδήποτε στοιχείου Mερίδας, πλην του KAME:

α) μετά από αίτηση του δικαιούχου.
β) μετά από αίτηση Χειριστή για μεταβολές των στοιχείων Μερίδας υπό το χειρισμό του, εκτός των στοιχείων των παραγράφων 2.α.αα.ί., και 2.α.ββ.ί . του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού που μεταβάλλονται από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. μετά από αίτηση του δικαιούχου ή των κατά περίπτωση συνδικαιούχων και μόνον. Οι Χειριστές διαθέτουν μηχανισμούς και διαδικασίες για την παρακολούθηση των μεταβολών των καταχωρημένων στοιχείων των πελατών τους των οποίων οι Μερίδες τελούν υπό το χειρισμό τους.».

2. Προστίθεται νέα παράγραφος 4 στο άρθρο 19 του Κανονισμού ως εξής:
«4. Σε κάθε περίπτωση οι Χειριστές προβαίνουν σε έλεγχο των Μερίδων των πελατών τους σε ετήσια βάση προς διαπίστωση τυχόν μεταβολών των καταχωρημένων στοιχείων τους. Σε περίπτωση διαπίστωσης μεταβολών, αιτούνται άμεσα προς το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. την καταχώρηση αυτών με την επιφύλαξη των οριζομένων στην περίπτωση β της παραγράφου 1.».

Άρθρο 8

Το άρθρο 20α του Κανονισμού («Μεταφορά και τήρηση αξιών σε περίπτωση παύσης παροχής υπηρεσιών Χειριστή») αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 20α
Μεταφορά και τήρηση αξιών σε περίπτωση παύσης παροχής υπηρεσιών Χειριστή
1. Το παρόν άρθρο προβλέπει τη διαδικασία μεταφοράς και τήρησης κινητών αξιών σε περίπτωση παύσης παροχής υπηρεσιών Χειριστή βάσει νομίμου λόγου, όπως εκούσια παύση λόγω σχετικής εταιρικής απόφασης του Χειριστή ή αναγκαστική λόγω ανακλήσεως της σχετικής άδειας φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 4 παρ. 2 περ. (α) του ν. 3606/2007 ή επιβολής άλλου σχετικού μέτρου.
2. Οι αξίες που βρίσκονται υπό το χειρισμό του Χειριστή που παύει να παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες μεταφέρονται και τηρούνται σύμφωνα με τους παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους:
α. Με μεταφορά των αξιών σε άλλο Χειριστή, μετά από σχετική δήλωση του μεταφέροντος Χειριστή προς το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 21Α του ν. 3606/2007 ή όπου τούτο επιβάλλεται δυνάμει άλλης σχετικής ρύθμισης. Τυχόν αντιρρήσεις του δικαιούχου ως προς τη μεταφορά των αξιών σύμφωνα με το άρθρο 21Α παρ. 2 (β) του ν. 3606/2007 θα πρέπει υποχρεωτικώς να περιλαμβάνουν το Χειριστή προς τον οποίο επιθυμεί να πραγματοποιηθεί η μεταφορά.
β. Με μεταφορά απευθείας στον Ειδικό Λογαριασμό υποχρεωτικώς από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. στις παρακάτω περιπτώσεις:
(i) σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του Χειριστή σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3606/2007 ή άλλη σχετική ρύθμιση. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει άμεσα το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ο οποίος αμελλητί μεταφέρει τις αξίες στον Ειδικό Λογαριασμό.
(ii) σε περίπτωση ειδικής εκκαθάρισης σύμφωνα το άρθρο 22 ν. 3606/2007 ή άλλη σχετική ρύθμιση. Στην περίπτωση αυτή, ο επόπτης της εκκαθάρισης ή άλλο όργανο αρμόδιο του κατά περίπτωση επιβαλλομένου μέτρου, υποβάλει αίτημα στο Διαχειριστή του Σ.Α.Τ., παράλληλα με την αίτηση περάτωσης της ειδικής εκκαθάρισης του εδαφίου 2 της παραγράφου 9 του άρθρου 22 του ν. 3606/2007 ή την ολοκλήρωση άλλης σχετικής διαδικασίας για την αποζημίωση των επενδυτών δυνάμει των διατάξεων της Οδηγίας 97/9/ΕΚ, ο οποίος μεταφέρει υποχρεωτικά τις αξίες στον Ειδικό Λογαριασμό.
3. Υπόλοιπα αξιών Μερίδας δικαιούχου που δημιουργούνται από μεταφορά στον Ειδικό Λογαριασμό με βάση την παράγραφο 2, μεταφέρονται εντός ευλόγου χρόνου υποχρεωτικώς είτε σε Λογαριασμό Χειριστή της ιδίας Μερίδας είτε σε άλλη Μερίδα κατά τις περιπτώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό.
4. Στις περιπτώσεις αξιών οι οποίες κατά το χρόνο παύσης των υπηρεσιών Χειριστή βρίσκονται δεσμευμένες ως ασφάλεια υπέρ Διαχειριστή Συστήματος σύμφωνα με τα άρθρα 11α και 14, η μεταφορά τους στον Ειδικό Λογαριασμό συνεπεία των περιπτώσεων της παραγράφου 2, δύναται να διενεργηθεί μόνον μετά από αποδέσμευση τους κατ' εντολή του Διαχειριστή Συστήματος και εφόσον δε διενεργείται μεταφορά σε άλλο Λογαριασμό Χειριστή Μερίδας υποδεικνυόμενη από το Διαχειριστή του Συστήματος».

Άρθρο 9

Μετά το τέλος του στοιχείου (ια) της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κανονισμού («Μεταφορές αξιών μεταξύ διαφορετικών Μερίδων») προστίθεται νέο στοιχείο (ιβ) ως εξής:
«(ιβ) Κατόπιν εντολής Χειριστών για τη λογιστική εγγραφή με πίστωση ή χρέωση τίτλων των άρθρων 70α έως 72 (Μέρους ΣΤ') του παρόντος που διαβιβάζεται στον Πάροχο Τράπεζα της Ελλάδος μέσω του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα εν λόγω άρθρα.».

Άρθρο 10

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κανονισμού («Οριστική καταχώρηση αξιών») αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι αξίες που έχουν προσωρινά μεταφερθεί είτε με Αρχείο Κατανομής, είτε με εφαρμογή αλγορίθμου, από το Μεταβατικό Λογαριασμό της Εκδότριας στους Λογαριασμούς των δικαιούχων, καταχωρούνται οριστικά σε αυτούς μετά το πέρας του διακανονισμού της ημέρας που προηγείται της ημέρας έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. και το αργότερο μέχρι την έναρξη της εν λόγω διαπραγμάτευσης.».

Άρθρο 11

Το στοιχείο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του Κανονισμού («Μεταφορά αξιών λόγω μεταβίβασης κατ' εντολή επενδυτών») τροποποιείται ως εξής:
«(γ) Μετά την υποβολή των ως άνω εγγράφων, και την ολοκλήρωση των ελέγχων που διενεργεί ο διαχειριστής του Σ.Α.Τ. μεταφέρονται οι αξίες από τον Ειδικό Λογαριασμό του μεταβιβάζοντα σε Λογαριασμό Χειριστή του αποκτώντα.».

Άρθρο 12

Το άρθρο 47 του Κανονισμού («Μεταφορά αξιών λόγω μεταβίβασης με κληρονομιά, κληροδοσία ή οιονεί καθολική διαδοχή») αντικαθίσταται ως εξής:

1. Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου α. της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
«α. Το Κ.Α.Α με την προσκόμιση από οποιονδήποτε, περιλαμβανομένου και του Δημοσίου, ληξιαρχικής πράξης θανάτου δικαιούχου Μερίδας ή άλλου επισήμου εγγράφου από το οποίο προκύπτει ο θάνατος δικαιούχου Μερίδας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις θανάτου συνδικαιούχου Κοινής Επενδυτικής Μερίδας στην οποία ισχύει ο όρος του εδαφίου 1 του άρθρου 2 του ν. 5638/1932 και εφόσον παραμένουν τουλάχιστον δύο συνδικαιούχοι, ειδοποιεί τους Χειριστές των Λογαριασμών Χειριστή της Μερίδας του κληρονομουμένου, οι οποίοι οφείλουν να προβούν σε άμεση μεταφορά των αξιών που διαχειρίζονται από τους Λογαριασμούς αυτούς στον Ειδικό Λογαριασμό της εν λόγω Μερίδας.».

2. Μετά το τελευταίο εδάφιο του στοιχείου α. της παραγράφου 1 του άρθρο 47 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ταυτόχρονα ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. καταχωρεί στη Μερίδα του θανόντος σχετική ένδειξη με την ημερομηνία θανάτου, την ημερομηνία γνωστοποίησης στο Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. του θανάτου, καθώς και με την ημερομηνία τελευταίας ενέργειας (μεταφορά αξιών λόγω κληρονομικής διαδοχής ή παροχή πληροφόρησης).».

3. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο του στοιχείου β. της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
«β. Στη συνέχεια οι κληρονομηθείσες αξίες μεταφέρονται από τον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του κληρονομουμένου στους Λογαριασμούς Χειριστή ή, σε περίπτωση σχολάζουσας κληρονομίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιδίως του ν. 4182/2013, σε Μερίδα του Δημοσίου προς το οποίο θα επαχθούν οι σχετικές αξίες εφόσον συντρέχει περίπτωση. Προκειμένου να γίνει η παραπάνω μεταφορά αξιών στους ως άνω Λογαριασμούς και Μερίδες των κληρονόμων ή κληροδόχων, ακολουθείται όποια από τις παρακάτω τρεις διαδικασίες επιλέξει ο κάθε ενδιαφερόμενος.».

4. Μετά την περίπτωση βγ. του στοιχείου β. της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του Κανονισμού προστίθενται νέα περίπτωση βδ. ως εξής:
«βδ. Σε περίπτωση σχολάζουσας κληρονομίας βάσει της οποίας οι σχετικές αξίες επάγονται στο Δημόσιο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιδίως του ν. 4182/2013, ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ., αφού προσκομισθούν σε αυτόν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου ή των πληρεξουσίων του ακριβή αντίγραφα της βεβαίωσης του σχετικού κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου ως ορίζεται με βάση τις κείμενες διατάξεις, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
(i) Σε μερική ή ολική μεταφορά των σχετικών αξιών από τον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του κληρονομουμένου στο Λογαριασμό της Μερίδας του Δημοσίου βάσει σχετικής εντολής του Δημοσίου.
(ii) Εάν υφίσταται απόφαση της αρμόδιας αρχής του Δημοσίου περί μερικής ή ολικής εκποιήσεως των σχετικών αξιών ως ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιδίως το άρθρο 23 του ν. 4182/2013, σε σχετική καταχώρηση της εν λόγω απόφασης για την υλοποίηση της εκποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 50 του παρόντος Κανονισμού».

Άρθρο 13

Το άρθρο 50 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

1. Ο τίτλος του άρθρου 50 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 50
Καταχώρηση κατάσχεσης επί αξιών και εκποίηση αυτών - Εκποίηση σχολάζουσας κληρονομίας υπέρ Δημοσίου»

2. Μετά το τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του Κανονισμού προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:
«3. Για την καταχώρηση στο Σ.Α.Τ. της απόφασης της αρμόδιας αρχής του Δημοσίου περί εκποίησης αξιών από σχολάζουσα κληρονομία ως ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιδίως το ν. 4182/2013, και την εκποίηση αυτών ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α. Η απόφαση περί εκποιήσεως της αρμόδιας αρχής του Δημοσίου κοινοποιείται στο Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.
β. Μετά την κοινοποίηση του ως άνω εγγράφου, ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. εισάγει ένδειξη εκποίησης επί των αξιών που βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του κληρονομουμένου, στον οποίο αφορά η επαγωγή του κληρονομικού δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου και πρόκειται να εκποιηθούν.
γ. Εν συνεχεία, το Μέλος που ορίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου ως υπεύθυνο για την εκποίηση των αξιών στο Χ.Α., δημιουργεί στο Λογαριασμό Αξιών της Μερίδας αυτής Λογαριασμό Χειριστή.
δ. Μετά τη δημιουργία του ως άνω Λογαριασμού Χειριστή, ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. μεταφέρει τις προς εκποίηση αξίες από τον Ειδικό Λογαριασμό στο σχετικό Λογαριασμό Χειριστή.
ε. Ακολουθεί η εκποίηση των αξιών σύμφωνα με τις διατάξεις για τη μέθοδο εκποιήσεως που προβλέπεται στον Κανονισμό του Χ.Α. οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικά».

Άρθρο 14

Το Μέρος ΣΤ' του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«ΜΕΡΟΣ ΣΤ'
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΟ Σ.Α.Τ. ΤΙΤΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Άρθρο 70α
Λογαριασμοί Πελατείας του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. στο Σύστημα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή της Τράπεζας της Ελλάδος
1. Ο Διαχειριστής στο Σ.Α.Τ., έχοντας πρόσβαση στο Σύστημα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή της Τράπεζας της Ελλάδος σύμφωνα με τον Κανονισμό που τον διέπει, διατηρεί Λογαριασμούς Πελατείας στο ως άνω Σύστημα για τις ανάγκες παρακολούθησης στο Σ.Α.Τ. των σχετικών τίτλων για λογαριασμό των δικαιούχων.
2. Στο Σ.Α.Τ. δημιουργείται Μερίδα Παρόχου «Τράπεζα της Ελλάδος - Σύστημα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική Μορφή» (εφεξής Μερίδα Παρόχου Τράπεζα της Ελλάδος). Η Μερίδα Παρόχου Τράπεζα της Ελλάδος περιλαμβάνει Τεχνικούς Λογαριασμούς ως απεικόνιση των αντιστοίχων Λογαριασμών Πελατείας του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. στο ως άνω Σύστημα. Κάθε Τεχνικός Λογαριασμός αντιστοιχεί σε έναν και μόνο Λογαριασμό Πελατείας και αντίστροφα. Ο Τεχνικός Λογαριασμός δημιουργείται αποκλειστικά για τις ανάγκες παρακολούθησης και συμφωνίας των κινήσεων που πραγματοποιούνται και των αντιστοίχων υπολοίπων του Λογαριασμού Πελατείας που απεικονίζει.
Άρθρο 71
Παρακολούθηση στο Σ.Α.Τ. εγγραφών τίτλων του Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή της Τράπεζας της Ελλάδος
Για την παρακολούθηση της διενέργειας πίστωσης τίτλων του Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή της Τράπεζας της Ελλάδος σε Λογαριασμό Χειριστή Μερίδας του δικαιούχου του τίτλου στο Σ.Α.Τ. ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
α) Ο Χειριστής διαβιβάζει στο Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. την εντολή του δικαιούχου για την παραλαβή των τίτλων που θα λάβει χώρα με αντίστοιχη λογιστική εγγραφή πίστωσης αυτών υπό το χειρισμό του στη Μερίδα του δικαιούχου καθορίζοντας και τον αντισυμβαλλόμενο φορέα στο ως άνω Σύστημα από τον οποίο θα λάβει χώρα η σχετική παράδοση.
β) Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ., αφού λάβει την εντολή του προηγουμένου στοιχείου, ειδοποιεί την Τράπεζα της Ελλάδος για τους προς παραλαβή τίτλους και τον αντισυμβαλλόμενο φορέα παράδοσης τους.
γ) Ο αντισυμβαλλόμενος φορέας ειδοποιεί την Τράπεζα της Ελλάδος για την παράδοση των σχετικών τίτλων προς το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.
δ) Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω, η Τράπεζα της Ελλάδος διαβιβάζει τις σχετικές ειδοποιήσεις προς διακανονισμό των τίτλων από το λογαριασμό του φορέα παράδοσης προς το Λογαριασμό Πελατείας του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό του ως άνω Συστήματος.
ε) Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω διακανονισμού ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. ενημερώνει το σχετικό Τεχνικό Λογαριασμό της Μερίδας Παρόχου Τράπεζα της Ελλάδος στο Σ.Α.Τ. προβαίνοντας ταυτόχρονα στις απαραίτητες κινήσεις πίστωσης των τίτλων δια λογιστικής εγγραφής στο Λογαριασμό Χειριστή του Χειριστή που λειτουργεί στο Σ.Α.Τ. για λογαριασμό του δικαιούχου.
Άρθρο 72
Παρακολούθηση στο Σ.Α.Τ. διαγραφών τίτλων του Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή της Τράπεζας της Ελλάδος
Για την παρακολούθηση της διενέργειας χρέωσης τίτλων του Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή της Τράπεζας της Ελλάδος από Λογαριασμό Χειριστή Μερίδας του δικαιούχου του τίτλου στο Σ.Α.Τ. ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
α) Ο Χειριστής διαβιβάζει στο Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. την εντολή του δικαιούχου για την παράδοση των τίτλων που θα λάβει χώρα με αντίστοιχη λογιστική εγγραφή χρέωσης αυτών υπό το χειρισμό του από τη Μερίδα του δικαιούχου καθορίζοντας και τον αντισυμβαλλόμενο φορέα στο ως άνω Σύστημα στον οποίο θα λάβει χώρα η σχετική παραλαβή.
β) Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ., αφού λάβει την εντολή του προηγουμένου στοιχείου, ειδοποιεί την Τράπεζα της Ελλάδος για τους προς παράδοση τίτλους και τον αντισυμβαλλόμενο φορέα παραλαβής τους.
γ) Ο αντισυμβαλλόμενος φορέας ειδοποιεί την Τράπεζα της Ελλάδος για την παραλαβή των σχετικών τίτλων από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.
δ) Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω, η Τράπεζα της Ελλάδος διαβιβάζει τις σχετικές ειδοποιήσεις προς διακανονισμό των τίτλων από το Λογαριασμό Πελατείας του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. προς το λογαριασμό του φορέα παραλαβής σύμφωνα με τον Κανονισμό του ως άνω Συστήματος.
ε) Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω διακανονισμού ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. ενημερώνει το σχετικό Τεχνικό Λογαριασμό της Μερίδας Παρόχου Τράπεζα της Ελλάδος στο Σ.Α.Τ. προβαίνοντας ταυτόχρονα στις απαραίτητες κινήσεις χρέωσης δια λογιστικής εγγραφής στο Λογαριασμό Χειριστή του Χειριστή που λειτουργεί στο Σ.Α.Τ. για λογαριασμό του δικαιούχου.
Άρθρο 73
Όταν ο Θεματοφύλακας τηρεί για λογαριασμό επενδυτή Ομόλογα για τα οποία κατά τους όρους έκδοσής τους υποχρεούται να ενημερώνει τη Μερίδα του επενδυτή στο Σ.Α.Τ. διενεργεί ηλεκτρονικά τις εγγραφές των ομολόγων σε Μερίδα Επενδυτή. Με την καταχώρηση ομολόγων από Θεματοφύλακα με Χειριστή τον ίδιο, ενεργοποιείται και η Εξουσιοδότηση Χρήσης».

Άρθρο 15

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 7, 12 και 13 της παρούσας Απόφασης που ισχύουν το αργότερο μέχρι την 15η Ιουλίου 2016 σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους.

2. Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. οφείλει να προβεί στις απαραίτητες τεχνικές και διαδικαστικές προσαρμογές, για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1, 4, 7, 12 και 13 της παρούσας Απόφασης το αργότερο μέχρι την 15η Ιουλίου 2016.

3. Οι προσαρμογές της παραγράφου 2 μπορούν να γίνουν από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. διαδοχικά, ανάλογα με τις τεχνικές και λειτουργικές ανάγκες του,. Στην περίπτωση αυτή, ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του τις ημερομηνίες προσαρμογής, τα άρθρα που αυτές αφορούν και το χρόνο έναρξης ισχύος τους, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερος της 15ης Ιουλίου 2016.

4. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Γραμματέας
Αλεξάνδρα Νινάσιου

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Μποτόπουλος

Η Α' Αντιπρόεδρος
Βασιλική Λαζαράκου

Ο Β' Αντιπρόεδρος
Ξενοφών Αυλωνίτης

Τα μέλη
Δημήτριος Αυγητίδης
Ιωάννα Σεληνιωτάκη

Πηγή: Taxheaven