Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 5023513 ΕΞ 2015/10.11.2015 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 64 του ν.4342/2015 αναφορικά με την παράταση υπαγωγής αυτοκινήτων EURO 5 και EURO 4 στους συντελεστές τέλους ταξινόμησης των περιπτώσεων α' και β' αντίστοιχα της παραγράφου 2 τ

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 5023513 ΕΞ 2015/10.11.2015 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 64 του ν.4342/2015 αναφορικά με την παράταση υπαγωγής αυτοκινήτων EURO 5 και EURO 4 στους συντελεστές τέλους ταξινόμησης των περιπτώσεων α' και β' αντίστοιχα της παραγράφου 2 τ

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 5023513 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Μιχαηλίδου
Τηλέφωνο : 210 6987401
FAX    : 210 6987408
e-mail    : finexcis@otenet.gr

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 64 του ν.4342/2015 αναφορικά με την παράταση υπαγωγής αυτοκινήτων EURO 5 και EURO 4 στους συντελεστές τέλους ταξινόμησης των περιπτώσεων α' και β' αντίστοιχα της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001.

ΣΧΕΤ. : Η αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 5017536 ΕΞ 2015/21-8-2015 ΕΔΥΟ

Κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 9 Νοεμβρίου 2015 και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 143 A και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ως άνω νόμου, επέρχεται ρύθμιση με την οποία παρατείνεται η υπαγωγή των επιβατικών οχημάτων EURO 5 και EURO 4 στους συντελεστές των περιπτώσεων α' και β' αντίστοιχα της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν.2960/2001 (265 Α), εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των Κανονισμών 715/2007 και 692/2008, όπως ισχύουν (EURO 5) και Οδηγίας 98/69/ΕΚ φάση Β' ή μεταγενέστερης Οδηγίας φάσης Β' (EURO 4) αντίστοιχα. Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει επιβατικά οχήματα που θα έχουν κομιστεί στη χώρα, μέχρι 31 Μαρτίου 2016, με την προϋπόθεση ότι μέχρι και 31 Αυγούστου 2016 θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί γι' αυτά οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Με τις διατάξεις τις παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου καθίσταται σαφές ότι η παραπάνω διάταξη δεν καταλαμβάνει αυτοκίνητα για τα οποία κατατέθηκαν παραστατικά για τη βεβαίωση του τέλους ταξινόμησης από 1/9/2015 μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής της.

Τέλος, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται ότι η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 1 αρχίζει μια ημέρα μετά από τη θέση αυτής σε ισχύ, ήτοι στις 10/11/2015.

Κατόπιν των ανωτέρω, η ως άνω σχετική ΕΔΥΟ, αναφορικά με την από 1/9/2015 μετακύλιση των συντελεστών του τέλους ταξινόμησης, δεν έχει εφαρμογή για τα επιβατικά αυτοκίνητα που εμπίπτουν στην ανωτέρω ρύθμιση, μέχρι 31/8/2016.

Για διευκόλυνση, παραθέτουμε συγκεντρωτικό πίνακα στον οποίο απεικονίζονται οι ισχύοντες συντελεστές τέλους ταξινόμησης ανά Οδηγία ή Κανονισμό σε συνδυασμό με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου από 10/11/2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4342/2015 έως 31/8/2016
                                                       

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

από 10/11/2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4342/2015 έως 31/8/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

 

 

Προδιαγραφές Καν. 715/2007 και 692/2008, όπως ισχύουν EURO 6

Καν. 715/2007 και 692/2008, όπως ισχύουν EURO 5 (άρθ. 64, ν.4342/2015)

 

 

Προδιαγραφές Καν. 715/2007 και 692/2008, όπως ισχύουν EURO 5

Οδηγίας 98/69/ΕΚ φάση Β' ή μεταγενέστερης Οδηγίας φάσης Β' -

EURO 4 (άρθ. 64, ν.4342/2015)

 

 

Προδιαγραφές Οδηγιών 98/69/ΕΚ 94/12/ΕΚ 91/441/ΕΟΚ, 89/458/ΕΟΚ και  88/76/ΕΟΚ

EURO 4 3 2 1

 

 

Συμβατικής τεχνολογίας

 

Μέχρι 900 κ.ε.

5%

14%

24%

37%

Από 901-1400 κ.ε

12%

27%

49%

66%

Από 1401-1600 κ.ε

20%

45%

95%

128%

Από 1601-1800 κ.ε

30%

56%

129%

148%

Από 1801-2000 κ.ε

40%

83%

216%

266%

Από 2001 κ.ε. και πάνω

50%

142%

334%

346%Τέλος, το παράρτημα 3 «Κατηγορίες Οδηγιών/Κανονισμών Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας» της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ και το παράρτημα 8 της αρ. πρωτ. Δ19Α 5041357 ΕΞ 2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ, όπως τροποποιήθηκαν από την ανωτέρω σχετική, ως προς τους κωδικούς 1001 και 1002 τροποποιείται εκ νέου, ως εξής:

Κωδικός

Περιγραφή

1001

Euro 6 Καν. 715/2007, 692/2008

Euro 5 (άρθ.64 ν.4342/2015) Καν. 715/2007, 692/2008

1002

Euro 5 Καν.715/2007, 692/2008

Euro 4 (άρθ.64 ν.4342/2015) Οδηγ. 98/69/ΕΚ φάση Β' ή μεταγενέστερης Οδηγίας φάσης Β'

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣΠηγή: Taxheaven