Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1143261 ΕΞ 2015/3.11.2015 Μετακίνηση υπαλλήλων

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1143261 ΕΞ 2015/3.11.2015 Μετακίνηση υπαλλήλων

Αθήνα, 03-11-2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1143261 ΕΞ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙKH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3375556
Fax: 210 3375049

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»
  
Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρ. 66 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/Α/9.2.2007),

2. το άρ. 6 παρ. 2 του Ν. 3845/10 (ΦΕΚ65/Α/6-5.2010),

3. το π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/29.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»

4. την αρ. Δ.ΟΡΓ. Α1147691 ΕΞ 2014/6.11.2014 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων,

5. την αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 28.1 2013 (ΦΕΚ 13/Β/28.1.2013) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών,

6. την υπ. αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0003412 ΕΞ 2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2294/Β/22-10-2015) «Ορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων»,

7. τις αιτήσεις των υπαλλήλων,

8. τις υπηρεσιακές ανάγκες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Μετακινούμε τους παρακάτω υπαλλήλους ως εξής:

 

Β. Οι ανωτέρω υπάλληλοι καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία άμεσα και να αποσταλεί αναφορά αναχώρησης και άφιξης τους στο fax 210 3375049.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης
 

Πηγή: Taxheaven