Αριθμ. 111975/ΔΒΠ 1470/3.11.2015 Ανασύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων της υποπερίπτωσης (ii) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της.

Αριθμ. 111975/ΔΒΠ 1470/3.11.2015 Ανασύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων της υποπερίπτωσης (ii) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της.

Αριθμ. 111975/ΔΒΠ 1470

(ΦΕΚ Β' 2414/10-11-2015)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α'/2004) "Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση" και ειδικότερα την παρ. 15 του άρθρου 7, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 92/Α'/2005) "Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα", όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185/Α'/2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

4. Το Π.δ. υπ' αριθμ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α'/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού».

5. Το Π.δ. υπ' αριθμ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α'/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

6. Την υπ' αριθμ. 107837(ΦΕΚ 2280/Β'/22-10-2015) από-φαση «ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού Θεοδώρα Τζάκρη».

7. Την υπ' αριθμ. οικ. 35209 (ΦΕΚ 592/ΥΟΔΔ/18-8-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με την οποία διορίζεται ο Ευστράτιος
Ζαφείρης του Χαραλάμπους στη θέση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

8. Την υπ' αρ. οικ. 15597/7-4-2015 απόφαση (ΦΕΚ 689/Β'/ 22-4-2015) μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

9. Την υπ' αριθμ. 25609/ΔΒΕ 2558/6-12-2007 (ΦΕΚ 2334/Β'/ 10.12.2007) υπουργική απόφαση "Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής της υποπερίπτωσης ii της περίπτωσης (β) της παρ.15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 3522/2006 και ισχύει και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (N.2690/1999, ΦΕΚ 45/Α'/1999).

11. Την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω απόφασης λόγω ανασύστασης και μετονομασίας των Υπουργείων σύμφωνα με το Π.δ. 70/2015.

12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού.

13. Το γεγονός ότι έχει γίνει σχετική πρόβλεψη για τις αμοιβές της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επιχειρηματικών Σχεδίων στη ΣΑΕ 027/0 με κωδικό έργου 2000ΣΕ02700000 «Παρακράτηση 4%ο για αποζημιώσεις Γνωμοδοτικών Επιτροπών και Οργάνων Ελέγχου Ν.2601/1998», στην πρόταση της ΓΓΒ για το ΠΔΕ 2015,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων


1. Συστήνεται στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σύμφωνα με τη διάταξη της υποπερίπτωσης ii της περίπτωσης (β) της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, Γνωμοδοτική Επιτροπή Επενδύσεων, μέλη της οποίας είναι:

α) Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας.

β) Δύο (2) Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων ή αρμόδιων Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

γ) Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

δ) Δύο (2) εμπειρογνώμονες αναγνωρισμένου κύρους σε θέματα βιομηχανικών επενδύσεων.

ε) Ένας (1) εκπρόσωπος του Σ.Ε.Β.

στ) Ένας (1) εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής παρίσταται ως μέλος άνευ ψήφου και Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Όταν η Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή εξετάζει επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στο Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛ.Κ.Ε.), όπως έχει μετονομαστεί σε «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» στη σύνθεση της παρίσταται ως μέλος άνευ ψήφου και εκπρόσωπος της ως άνω εταιρείας.

2. Ειδικά, για τις επενδύσεις της υποπερίπτωσης (vii) της περίπτωσης (ε) της παρ. 1 του άρθρου 3 στην Επιτροπή συμμετέχουν και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας και ένας (1) προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Της Επιτροπής προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Άρθρο 2
Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής


Το Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων είναι ως καθορίζεται στο άρθρο 7 του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α'/23-12-2004), ως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 3
Καθορισμός Εισηγητών και Γραμματέων


1. Αρμόδιο για την εισήγηση των θεμάτων στην Γνωμοδοτική Επιτροπή Επενδύσεων που συνιστάται με την παρούσα είναι το Τμήμα Δράσεων, Μέτρων, Εφαρμογών, Διαχείρισης και Ελέγχων της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Πολιτικής της Γ.Γ.Β.

2. Το Τμήμα Δράσεων, Μέτρων, Εφαρμογών, Διαχείρισης και Ελέγχων της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Πολιτικής της Γ.Γ.Β. συντάσσει πλήρεις και αιτιολογημένες εισηγήσεις, οι οποίες συνυπογράφονται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης. Εισηγητές ορίζονται υπάλληλοι όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Πολιτικής της Γ.Γ.Β.

3. Γραμματέας της Επιτροπής καθώς και ο αναπληρωτής βοηθός γραμματέας, ο οποίος επικουρεί το γραμματέα κατά τις συνεδριάσεις, ορίζονται υπάλληλοι της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Πολιτικής της Γ.Γ.Β. Ο γραμματέας της Επιτροπής καθώς και ο αναπληρωτής βοηθός γραμματέας είναι αρμόδιοι για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και για κάθε γραμματειακή υποστήριξη που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής.

Άρθρο 4
Κανονισμός Λειτουργίας της Γνωμοδοτικής Επιτροπής


1. Οι συνεδριάσεις της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων γίνονται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και πέρα από το ωράριο λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών.

2. Με τα θέματα που είναι έτοιμα να εισαχθούν στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για συζήτηση, καταρτίζεται η Ημερήσια Διάταξη, η οποία κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα του γραμματέα, μαζί με τα αντίστοιχα εισηγητικά σημειώματα του αρμοδίου Τμήματος.

3. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί των θεμάτων που εισηγείται το Τμήμα Δράσεων, Μέτρων, Εφαρμογών, Διαχείρισης και Ελέγχων της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Πολιτικής της Γ.Γ.Β. και τα μέλη δύνανται να ενημερώνονται επί όλων των στοιχείων των σχετικών φακέλων.

4. Ο γραμματέας της Επιτροπής τηρεί πρακτικά των συζητήσεων των θεμάτων κάθε συνεδρίασης. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα της Επιτροπής. Ο γραμματέας μεριμνά για την κοινοποίηση των πρακτικών στη Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής για τις περαιτέρω ενέργειες. Μια σειρά πρακτικών τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας.

5. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος και τα μισά τουλάχιστον από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου και αποφασίζει κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

6. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις τους αξιολογητές των επενδύσεων για την παροχή διευκρινήσεων προς υποβοήθηση του έργου της. Για τον ίδιο λόγο, στις συνεδριάσεις είναι δυνατόν να παρευρίσκονται εκπρόσωποι των επενδυτικών φορέων.

Άρθρο 5
Περιορισμοί - όροι για τα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής


1. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Γνωμοδοτικής Επιτροπής τα μέλη, σύμβουλοι ή φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή έχουν καταρτίσει ή συμμετάσχει στην κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων, ή έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αιτήσεις υπαγωγής κατά την τελευταία πενταετία, που έχουν υπαχθεί στους N. 2601/1998 και N. 3299/2004 ή έχουν υποβάλλει αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέματα των επιχειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων επιχειρήσεων ίδιου ή συναφούς αντικειμένου.

2. Στα μέλη και τους εισηγητές των γνωμοδοτικών επιτροπών που προβλέπονται στη παρούσα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3213/2003 περί δήλωσης και ελέγχου περιουσιακής κατάστασης, όπως ισχύει.

Άρθρο 6
Συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής


Η συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, μη δημοσιευόμενη στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση αυτή ορίζονται επίσης οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής, ο γραμματέας και ο αναπληρωτής βοηθός γραμματέας της Επιτροπής, καθώς και οι εισηγητές.

Άρθρο 7

Οι αποζημιώσεις του Προέδρου, των μελών, των εισηγητών, του γραμματέα και του αναπληρωτή βοηθού γραμματέα ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 7 του Ν.3299/2004.

Άρθρο 8

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει και η ισχύς της υπ' αριθμ. 25609/ΔΒΕ 2558/2007 (ΦΕΚ 2334/ Β'/2007) υπουργικής απόφασης «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής της υποπερίπτωσης ii της περίπτωσης (β) της παρ.15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 3522/2006 και ισχύει και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2015

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗΠηγή: Taxheaven