Αριθ. πρωτ.: ΔΕΛ Η 1146050 ΕΞ2015/10.11.2015 Παροχή πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της νομιμότητας σύστασης των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΛ Η 1146050 ΕΞ2015/10.11.2015 Παροχή πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της νομιμότητας σύστασης των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015
Αρ.Πρωτ: ΔΕΛ Η 1146050 ΕΞ2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η'ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Α.Κύρλα
Τηλέφωνο: 210 3375885
Fax:    2103375354
E-mail: d.eleg8@mofadm.gr

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της νομιμότητας σύστασης των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Με αφορμή την υποβολή στην υπηρεσία μας ερωτημάτων προφορικών και γραπτών που αφορούν θέματα ελέγχου της νομιμότητας σύστασης νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α'),όπως ισχύει, από την έναρξη της τήρησης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και με την καταχώρηση σε αυτό των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, τα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα (Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε.,Ι.Κ.Ε.,Α.Ε.,κ.λπ) αποκτούν νομική προσωπικότητα, επέρχεται η τροποποίηση του καταστατικού τους, η λύση τους, η αναβίωση τους, συντελείται η συγχώνευση ή η διάσπασή τους κ.λπ.

Ομοίως, καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. η Κοινοπραξία, εφόσον ασκεί εμπορική δραστηριότητα (περ.3 άρθρο 293 του ν.4072/2012 ΦΕΚ Α'86/11.04.2012) και οι Αστικές Εταιρείες που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό και θέλουν να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα.( αρθ.784 ΑΚ)

Η Διεύθυνση Εμπορικών Οργανώσεων, μετά την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης Κ1-941/2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μας γνώρισε ότι καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. και οι τροποποιήσεις και οι λύσεις των νομικών προσώπων (Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε.,Α.Ε.,κ.λπ) που έχουν συσταθεί πριν την 4/4/2011 και έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτοαπογραφής τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος ή γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., υποχρεούται να προβαίνει στις σχετικές, κατά περίπτωση, καταχωρήσεις όταν κατά την υποβολή δηλώσεων Μητρώου (έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών), συνυποβάλλονται καταστατικά καταχωρημένα στο Γ.Ε.ΜΗ., που αφορούν σε σύσταση, τροποποίηση, λύση ή εκκαθάριση κ.λπ. του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, (έχουμε αποστείλει σχετικές οδηγίες), δεδομένου ότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές του ο σχετικός έλεγχος νομιμότητας αυτών. 

Επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι αρμόδια υπηρεσία ως προς τα θέματα Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), είναι η Δ/νση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΑΤΙΑΝΑ ΛΕΒΑΚΟΥ

Ακριβές αντίγραφο
Η προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης
 

Πηγή: Taxheaven