Αριθμ. 45913 οικ./3.11.2015 Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Αριθμ. 45913 οικ./3.11.2015 Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Αριθμ. 45913 οικ.

(ΦΕΚ Β' 2414/10-11-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α' 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α' 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

β) του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α' 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015» και γ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β' του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 131), όπως ισχύει.

2) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 58340/Γ2/8.4.2015 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και το υπ' αριθμ. πρωτ. 2/21555/03-04-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών.

3) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 366/30-06-2015 έγγραφο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.

4) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 11698/02-10-2015 έγγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

5) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 15343/29-10-2015 έγγραφο του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων.

6) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της εν θέματι Ομάδας Εργασίας.

7) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη,

αποφασίζουμε:

Α) Τη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τους:

1. Αργυρώ Ελευθεριάδου του Λαζάρου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Πρόεδρο,

2. Παναγιώτη Φράγκο του Κωνσταντίνου, Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

3. Βασίλη Μανιό του Στυλιανού, Διευθυντή Πληροφοριακών Συστημάτων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,

4. Θεόφιλο Τσαγρή του Αθανασίου, Προϊστάμενο Τμήματος στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

5. Ελένη Λάππα του Γεωργίου-Άρη, Ειδικό Συνεργάτη στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

6. Γεώργιο Σάρλη του Αθανασίου, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στο γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

7. Ελένη Κοντογεώργου του Βασιλείου, συμβολαιογράφο Αθηνών και Αντιπρόεδρο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου,

8. Ελένη Πολύζου του Αναστασίου, υπάλληλο του Τμήματος Προϋπολογισμού και Κρατικών Ενισχύσεων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Χρέη γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί η Ελένη Πολύζου.

Η Ομάδα Εργασίας οφείλει να περατώσει το έργο της έως 31 Δεκεμβρίου 2015.

Β) Στην Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη γραμματέα της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣΠηγή: Taxheaven