ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0003681 ΕΞ 2015/10.11.2015 Μεταφορά υποθέσεων από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0003681 ΕΞ 2015/10.11.2015 Μεταφορά υποθέσεων από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0003681 ΕΞ 2015/10.11.2015

 

Μεταφορά υποθέσεων από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0003681 ΕΞ 2015


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλο&ποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143) ως προς τον αριθμό των μεταφερόμενων υποθέσεων από την Ε.Γ. ΣΔΟΕ στην ΓΓΔΕ.
β) Της ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0002935 ΕΞ 2015/18.9.2015 (ΦΕΚ Β΄2066) «Καθορισμός της διαδικασίας και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την επιλογή και μεταφορά 3.500 υποθέσεων από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. Υ38/16.10.2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2233) και ισχύει.
γ) Της αριθ. Υ14/3.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (ΦΕΚ Β΄ 2144).
δ) Του άρθρου 5 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απόρρητα» του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
2. Το με αρ. πρωτ. 15/4.11.2015 εμπιστευτικό έγγραφο της συσταθείσας Επιτροπής, βάσει της Α.Υ.Ο ΑΝ.ΥΠ. ΟΙΚ.0002936/18.9.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2066), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το οποίο διαβίβασε το πρακτικό &Πόρισμά της για την επιλογή των υποθέσεων που θα
μεταφερθούν από την Ε.Γ. ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ.

3. Τους σχετικούς πίνακες που επισυνάπτονται στο από 04−11−2015 εμπιστευτικό πρακτικό − Πόρισμα, της συσταθεί&σας βάσει της ΑΝ. ΥΠ. ΟΙΚ. 0002936/2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Επιτροπής.

4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


1. Μετά τον έλεγχο νομιμότητας του Πρακτικού &Πορίσματος της 6ης Συνεδρίασης της Επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της με αρ. ΑΝ. ΥΠ. ΟΙΚ.0002936/18.9.2015 απόφασης, μεταφέρουμε, από τη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, τις υποθέσεις που αναφέρονται στους σχετικούς πίνακες (αρ. πρωτ. 15/4.11.2015 εμπιστευτικό πρακτικό − Πόρισμα της Επιτροπής), στους οποίους περιλαμβάνονται δύο χιλιάδες επτακόσιες πενήντα μία (2.751) επιλεγμένες υποθέσεις, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην με αριθμό ΑΝ. ΥΠ. ΟΙΚ. 0002935 ΕΞ 2015/18.9.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2066) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει και χίλιες εκατόν ενενήντα έξι (1.196) υποθέσεις, που προτάθηκαν από τον Οικονομικό Εισαγγελέα.


2. Η παρούσα απόφαση θα αρχίσει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven