Αρθρα Καταγγελία σύμβασης κατά την διάρκεια τηςε άδειας

Αρθρα Καταγγελία σύμβασης κατά την διάρκεια τηςε άδειας

Ανδρέας Κ. Σακελλαριάδης
Λογιστής - Φοροτέχνης


Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Α.Ν 539/45,«6. Απαγορεύεται εις τον εργοδότην ν΄ απολύση τον μισθωτόν, διαρκούσης της χορηγηθείσης εις τούτον αδείας», απαγορεύεται κατά την διάρκεια της άδειας η απόλυση του μισθωτού από τον εργοδότη.
Η προειδοποίηση περί της προσεχούς απολύσεως όμως, αρκεί η ημέρα της απολύσεως να εμπίπτει σε χρόνο μετά την λήξη της αδείας, δεν απαγορεύεται σύμφωνα με την απόφ. Εφετείου Λάρισας 667/96 η οποία αναφέρει : ναι μεν απαγορεύεται στον εργοδότη να απολύσει το μισθωτό κατά την διάρκεια της αδείας που του έχει χορηγηθεί , δεν απαγορεύεται όμως στον εργοδότη να προειδοποίηση το μισθωτό κατά την έναρξη ή κατά την διάρκεια της άδειας ότι απολύεται προσεχώς, αρκεί ο χρόνος της απολύσεως του να τοποθετείται μετά την ημερομηνία λήξεως της αδείας του.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!    
Οποιοδήποτε έγγραφο, κοινοποιείτε στον μισθωτό, με απλή αναφορά «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» για μελλοντική καταγγελία της συμβάσεως εργασίας δεν αποτελεί καταγγελία .

Τα βασικά είδη καταγγελίας σύμβασης αορίστου χρόνου είναι δύο η τακτική ( καταγγελία με προειδοποίηση ) και η άτακτη καταγγελία ( απρόθεσμη ), υπάρχει και η έκτακτη  ( για σπουδαίο λόγο ) η οποία είναι κυρίως για συμβάσεις ορισμένου χρόνου και λιγότερο για αορίστου χρόνου.

Για όσους έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου προβλέπονται δύο είδη καταγγελίας :

α) Άτακτη ( απρόθεσμη ) καταγγελία επιφέρει αμέσως την λύση της σχέσεως εργασίας

β) Καταγγελία με προειδοποίηση ( τακτική) δεν πρόκειται περί απλής προειδοποιήσεως του μισθωτού για την επικείμενη καταγγελία της σχέσεως εργασίας του , αλλά για γνήσια καταγγελία της οποίας τα αποτελέσματα επέρχονται μετά από την προθεσμία που ορίζει ο νόμος. (Άρθρο 74 Νόμου 3863/2010 τροποποιημένο με τον 3899/2010 και τον 4093/2012 )
(Τακτική δηλαδή καταγγελία της αορίστου χρόνου εργασιακής σχέσης με προειδοποίηση (με προμήνυση) είναι εκείνη η οποία γίνεται ορισμένο διάστημα πριν από την ημερομηνία κατά την οποία επιθυμεί ο καταγγέλλων να λήξει η σχέση και το αποτέλεσμά της επέρχεται μετά την πάροδο του εν λόγω διαστήματος. Από το χρόνο της προειδοποίησης καταγγέλλεται η σχέση και προκαλείται η λύσης της εργασιακής σχέσης. Όμως το αποτέλεσμα αυτό της λύσης δεν επέρχεται με την πραγματοποίηση της καταγγελίας, ήτοι με την περιέλευση της σχετικής δήλωσης του καταγγέλλοντα στον αντισυμβαλλόμενο του, αλλά μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος της προμηνύσεως, που μεσολαβεί μεταξύ της καταγγελίας και της οριστικής λύσεως. Η καταγγελία δηλαδή θεωρείται ότι γίνεται κατά την ημερομηνία της προειδοποίησης (ΜονΠρΧαν 264/2012).)

Τόσο στην Άτακτη καταγγελία όσο και στην τακτική καταγγελία για να είναι έγκυρη το συντασσόμενο έγγραφο (Ε6 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ) επιδίδεται στον απολυόμενο και εν συνεχεία γνωστοποιείται εντός 8 (οκτώ) ημερών στον ΟΑΕΔ ηλεκτρονικώς από το σύστημα Εργάνη.
« Ε6 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ) Η διαδικασία ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε6 (καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, με ή χωρίς προειδοποίηση) υλοποιείται σε δύο στάδια: Ο εργοδότης, αρχικά, συμπληρώνει την ηλεκτρονική φόρμα του εντύπου Ε6, την εκτυπώνει και ακολούθως, αφού τεθούν οι υπογραφές ιδιοχείρως του εργοδότη και του εργαζομένου, ο εργοδότης ολοκληρώνει την ηλεκτρονική υποβολή επισυνάπτοντας το αρχείο τού ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου με τις προαναφερθείσες υπογραφές. Aριθ. πρωτ.: 28153/126/28.8.2013, Aριθ.Πρωτ. 5072/6/25.2.2013, άρθρο 3 παράγραφος η της απόφ. με Αριθμ. 29502/85/1.9.2014 εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών, άρθρα 9 του Ν.3198/1955 και 11 παρ. 1 του Ν.Α. 212/1969».

Η απαγόρευση της απολύσεως δεν ισχύει κατά την διάρκεια αναρρωτικής άδειας ( Α.Π. 542/1997, Α.Π. 1201/1998, Α.Π. 288/1966 ).


Τέλος   βάση των ανωτέρω, τόσο η τακτική όσο και η άτακτη καταγγελία κατά την διάρκεια αναρρωτικής άδειας ( ασθένειας ) δεν απαγορεύεται, ενώ κατά την διάρκεια της ετήσιας άδειας, που έχει σαν σκοπό να δώσει στους μισθωτούς τη δυνατότητα να ανανεώσουν τις ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις τους, για να μπορέσουν στη συνέχεια να φθάσουν σε υψηλότερη απόδοση και παραγωγικότητα,  είναι ανεπίτρεπτη, ωστόσο  η απλή προειδοποίηση  του  μισθωτού για την επικείμενη καταγγελία της σχέσεως εργασίας του είναι επιτρεπτή.

Πηγή: Taxheaven