Αριθ. πρωτ.: 2/72060/0026/11.11.2015 Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους

Αριθ. πρωτ.: 2/72060/0026/11.11.2015 Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015
Αριθ. πρωτ.2/72060/0026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α', Β' ΚΑΙ Γ'

Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2
Ταχ. Κώδ.: 115 26 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 69 87 704, 729
FAX: 210 69 87 730

ΘΕΜΑ : «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους».

1. Ενόψει λήξης του τρέχοντος οικονομικού έτους και προκειμένου να επιτευχθεί η πληρωμή του κατά το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των υποχρεώσεων, που έχουν αναληφθεί σε βάρος των πιστώσεων του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Φορέα σας, παρακαλούμε για την άμεση αποστολή στις οικείες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) των δικαιολογητικών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

2. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι: α) δικαιολογητικά δαπανών που θα αποσταλούν μετά το πρώτο 10ήμερο του Δεκεμβρίου ενδεχομένως να μην καταστεί δυνατό να ενταλματοποιηθούν λόγω έλλειψης χρόνου για την ολοκλήρωση των σχετικών ελεγκτικών κ.λπ. διαδικασιών, με συνέπεια την απώλεια πιστώσεων με αποκλειστική ευθύνη των οικείων Διατακτών και των οικονομικά υπευθύνων, β) απλήρωτες υποχρεώσεις του τρέχοντος οικονομικού έτους: αα) αναλαμβάνονται εκ νέου σε βάρος των πιστώσεων του επόμενου οικονομικού έτους δεσμεύοντας ισόποσα τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Φορέα σας (άρθρα 66, παρ. 7, ν. 4270/2014, όπως ισχύει) και 4, παρ. 5, π.δ. 113/2010) και ββ) καθίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την πάροδο ενενήντα (90) ημερών από τη λήψη του σχετικού τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, γ) η μεταβολή των πληρωτέων υποχρεώσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές επηρεάζουν το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού, δ) η μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών αποτελεί δέσμευση που έχει αναληφθεί στο πλαίσιο της εφαρμογής του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας, ε) για τις δαπάνες που δεν έχει δεσμευθεί, κατά τις κείμενες διατάξεις και οδηγίες - εγκυκλίους, η αναγκαία πίστωση, δεν είναι δυνατή σε καμία περίπτωση η εκκαθάριση και ενταλματοποίησή τους, στ) με τις διατάξεις της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α.107), ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο και ισχύει από 16-3¬2013 η αριθ. 2011/7/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 που προβλέπει: αα) συγκεκριμένες, εξαιρετικά σύντομες προθεσμίες για την πληρωμή των πιστωτών του Δημοσίου κατά τις εμπορικές συναλλαγές, ββ) την καταβολή σημαντικών αποζημιώσεων σε περίπτωση υπέρβασης των προθεσμιών αυτών.

Σημειώνεται επίσης εν προκειμένω ότι ενόψει εφαρμογής της ανωτέρω Οδηγίας δε δικαιολογείται σε καμιά περίπτωση η αποστολή σωρευτικά των δικαιολογητικών πληρωμής δαπανών του οικείου Φορέα στο τέλος του οικονομικού έτους, γεγονός που έχει, πλέον των άλλων, ως συνέπεια τη σημαντική επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού λόγω ακριβώς της καταβολής των ανωτέρω αποζημιώσεων, τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στο δημοσιονομικό έλεγχο αλλά και στους διενεργούμενους από τις Δ.Ο.Υ. συμψηφισμούς, και γενικότερα στη διεκπεραίωση του έργου των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών (Υ.Δ.Ε., Υπηρεσίες Επιτρόπων Ε.Σ.).

Για το λόγο αυτό η ομαλή ροή αποστολής των δικαιολογητικών θα πρέπει να τυγχάνει ειδικής μέριμνας και εποπτείας από τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των φορέων που οι δαπάνες τους ελέγχονται και εκκαθαρίζονται από τις Υ.Δ.Ε..

3.α. Ειδικά, για τις δαπάνες που πληρώνονται με χρηματικά εντάλματα μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.), η τελευταία πληρωμή θα διενεργηθεί την Τρίτη, 29.12.2015. Προς τούτο η εφαρμογή της Ε.Α.Π. θα παραμείνει ανοικτή και θα δέχεται αρχεία από τις Υ.Δ.Ε. μέχρι και τις 23:30' της Τρίτης, 15.12.2015.

β. Ιδιαίτερα επισημαίνουμε την ανάγκη επίσπευσης στην πληρωμή δαπανών για μισθώματα κτιρίων όπου στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες.

4.α. Οι αρμόδιες υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται να συμβάλλουν, στο μέτρο του δυνατού, στην επίτευξη του προαναφερόμενου στόχου και στην ομαλή ολοκλήρωση της εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού.

β. Οι Δ.Ο.Υ. παρακαλούνται να επισπεύσουν τους διενεργούμενους συμψηφισμούς που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

 
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Μαρία Νιφόρου

Πηγή: Taxheaven