Αριθ.πρωτ.: 2/65598/ΔΕΠ/5.11.2015 Καθορισμός αμοιβών Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)

Αριθ.πρωτ.: 2/65598/ΔΕΠ/5.11.2015 Καθορισμός αμοιβών Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)

Αθήνα 5-11-2015
Αρ.πρωτ.2/65598/ΔΕΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Α'

Ταχ.Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
Ταχ.Κωδ.: 101 65 - Αθήνα
Πληροφορίες: Γ.Μαυρογιαννάκης
Τηλέφωνο: 210 33 38 350
ΦΑΞ:    210 33 38 208

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αμοιβών Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

α. του Ν. 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)» (Α' 145).

β. της υπ' αριθ. ΟΙΚ. 02/11.6.2013 ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό περί κατάργησης της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)» (Β' 1414).

γ. του Ν. 4173/2013 «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» (Α' 169). 

δ. του ν. 4324/29.04.2015 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ. ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις » (Α' 44), όπως ισχύει.

ε. του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178).

στ. της Υ5/27.01.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β' 204),

ζ. του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

η. της υπ' αριθμ. Υ11/25.09.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας Νικόλαο Παππά» (Β' 2109).

θ. της υπ' αριθμ. Υ29/9.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

ι. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), όπως ισχύει.

κ. του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο)» (Α' 314), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

λ. των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν. 3833/2010 (Α' 40).

μ. της παρ. Γ1, περίπτωση 6α, του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222).

ν. της υπ' αριθμ. οικ. 2/57332/0022/27-7-2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αποδοχές Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 358).

ξ. του ν. 3681/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (Α' 112), όπως ισχύει.

ο. της υπ' αριθμ. 1389/26-5-2015 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Διορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 374).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου 151.500 ευρώ ετησίως, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της εταιρίας Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Τον καθορισμό των αμοιβών του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ως ακολούθως:

Α) η μικτή μηνιαία αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. θα ανέρχεται στο ποσό των 2.850 ευρώ, στην οποία περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αποδοχές, καθώς και οι αμοιβές για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Β) η μικτή μηνιαία αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου θα ανέρχεται στο ποσό των 4.275 ευρώ, στην οποία περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αποδοχές, καθώς και οι αμοιβές για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Γ) η μικτή μηνιαία αμοιβή των τριών (3) μελών του Δ.Σ. της περίπτωσης (γ) της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4324/2015, που διορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των παρ. 2 και 4 του ιδίου άρθρου, θα ανέρχεται στο ποσό των 1.100 ευρώ, στην οποία περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αποδοχές, καθώς και οι αμοιβές για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Δ) η μικτή μηνιαία αμοιβή των δύο (2) μελών του Δ.Σ. της περίπτωσης (δ) της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4324/2015, που εκλέγονται από τους εργαζομένους της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των παρ. 3 και 4 του ιδίου άρθρου, θα ανέρχεται: είτε στο ποσό των 1.100 ευρώ, που περιλαμβάνει τις πάσης φύσεως αποδοχές, καθώς και τις αμοιβές για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., είτε - διαζευκτικά- θα ισοδυναμεί με το σύνολο των τακτικών αποδοχών τους, εφόσον αυτές κατά την ημερομηνία διορισμού τους ήταν ανώτερες της καθοριζόμενης με την παρούσα αμοιβής.

2. Οι ανωτέρω αμοιβές δύνανται να αναπροσαρμοστούν με σκοπό την τήρηση ισοσκελισμένων προϋπολογισμών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

3. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνοντας Σύμβουλος και τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. δεν δικαιούνται καμία άλλη χρηματική απολαβή, αποζημίωση ή προνόμιο, πέραν της καθοριζόμενης με την παρούσα αμοιβής.

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου α.α.

Πηγή: Taxheaven