ΠΟΛ.1250/9.11.2015 Δασμολογική κατάταξη και προσδιορισμός συντελεστή Φ.Π.Α. ορισμένων δημητριακών

ΠΟΛ.1250/9.11.2015 Δασμολογική κατάταξη και προσδιορισμός συντελεστή Φ.Π.Α. ορισμένων δημητριακών

Αθήνα, 09 Νοεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ: ΠΟΛ. 1250

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜOΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ A' ΔΑΣΜ/ΓΙΚΟ και ΔΑΣΜ.ΑΞΙΑΣ
2. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Δ' ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
T.Κ:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Γ. Χαβουτσάς, Χ.Γεώργα, Μ. Κουνάβη
Τηλέφωνο :210-69.87.484, 210.69.87.407
FAX :210-69.87.477, 210-69.87.408
Email: g.chavoutsas@2001.syzefxis.gov.gr vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr

ΠΟΛ 1250/2015

ΘΕΜΑ: «Δασμολογική κατάταξη και προσδιορισμός συντελεστή Φ.Π.Α. ορισμένων δημητριακών ».


Σε συνέχεια γραπτών και προφορικών ερωτημάτων φορέων και τελωνειακών αρχών αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Α) Γενικές παρατηρήσεις ως προς τον εφαρμοζόμενο συντελεστή Φ.Π.Α. και τη δασμολογική κατάταξη

Για την εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις κατηγορίες των αγαθών που προσδιορίζονται στο Παράρτημα III του ν. 2859/2000(ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» χρησιμοποιούνται οι διατάξεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) της Ε.Ε. για την κατάταξη των αγαθών σε κωδικούς ονοματολογίας εμπορευμάτων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) « Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο συντελεστής του ΦΠΑ ορίζεται σε είκοσι τρία τοις εκατό (23%) στη φορολογητέα αξία. Κατ' εξαίρεση, για τα αγαθά που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III, του νόμου αυτού ο συντελεστής ΦΠΑ ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%).

Για τα αγαθά για τα οποία υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Παράρτημα III, ο συντελεστής φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του Κεφαλαίου Α του Παραρτήματος III, για τα προϊόντα αλευροποιίας των Δασμολογικών κλάσεων (Δ.Κ.) 1101, 1102, 1103, 1104, 1104, 1106 και ΕΧ1108) εφαρμόζεται συντελεστής Φ.Π.Α. δεκατρία (13 %). 

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι, όπου στο Παράρτημα III του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» υπάρχει η ένδειξη ΕΧ πριν από μια δασμολογική κλάση, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στον εφαρμοστέο συντελεστή Φ.Π.Α. υπάγονται μόνο τα προϊόντα που κατονομάζονται ρητά στην συγκεκριμένη παράγραφο του Παραρτήματος και όχι στο σύνολο των προϊόντων που κατατάσσονται στην εν λόγω δασμολογική κλάση. Όταν μια δασμολογική κλάση αναγράφεται στο Παράρτημα III του νόμου χωρίς το πρόθεμα ΕΧ τότε ο συντελεστής ΦΠΑ αφορά το σύνολο των προϊόντων που κατατάσσονται στην δασμολογική κλάση.

Τέλος, η δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τα προβλεπόμενα στο Κοινό Δασμολόγιο της Ευρ. Ένωσης [Κανονισμός (ΕΟΚ) 2658/87, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό αριθμ.1101/2014 (Συνδυασμένη Ονοματολογία-Σ.Ο.) για το έτος 2015], τους Γενικούς Κανόνες ερμηνείας αυτού καθώς και με τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων.

Γενικά, τα προϊόντα κατατάσσονται στο Δασμολόγιο σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν και όχι σύμφωνα με την χρήση τους.

Β) Ι) Δασμολογική κατάταξη - Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι της ΔΚ 1104.

- Η δασμολογική κλάση 1104, περιλαμβάνει «σπόρους δημητριακών, όπως π.χ. σπόρους βρώμης, σιταριού, σίκαλης, καλαμποκιού, κριθαριού κ.α., αλλιώς επεξεργασμένους (π.χ. με μερική απόξεση του περικαρπίου, πλατυσμένους, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικαρπίου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένους ή σπασμένους), με εξαίρεση του σπόρους ρυζιού της κλάσης 1006, καθώς και τα φύτρα δημητριακών ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα», δηλαδή περιλαμβάνει όλα τα μη παρασκευασμένα προϊόντα που προέρχονται από το άλεσμα των δημητριακών, με εξαίρεση τα αλεύρια (κλάσεις 11.01 και 11.02), τα πλιγούρια, τα σιμιγδάλια και τα συσσωματώματα με μορφή σβόλων (πελέτες) (κλάση 11.03) και τα υπολείμματα (κλάση 23.02). Ως υπολείμματα, σύμφωνα με το κείμενο της δασμολογικής κλάσης 2302, χαρακτηρίζονται τα «πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματωμένα με τη μορφή σβόλων (pellets), από το κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των δημητριακών ή οσπριοειδών».

Ειδικότερα, σύμφωνα και με τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (Π.Ο.Τ.) η δασμολογική κλάση 1104 περιλαμβάνει τα ακόλουθα προϊόντα :

1. Τους πλατυσμένους ή σε νιφάδες σπόρους (π.χ. βρώμης, κριθαριού, σιταριού, σίκαλης κ.α.), που λαμβάνονται από τη σύνθλιψη ή τη συμπίεση ολόκληρων σπόρων (αποφλοιωμένων ή μη), χοντροκοπανισμένων σπόρων ή προϊόντων που περιγράφονται στα σημεία (2) και (3) παρακάτω.

Ωστόσο, η κλάση 1104 δεν περιλαμβάνει τις τροφές για πρόγευμα (πρωινό) του είδους κόρν φλέικς, οι οποίες είναι παρασκευάσματα, έτοιμα προς κατανάλωση, που έχουν ψηθεί και, επομένως, κατατάσσονται στην κλάση 19.04, όπως και τα παρόμοια θερμικώς επεξεργασμένα δημητριακά. (π.χ. με διόγκωση ή φρύξη )

2. Τη βρώμη, το φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι) και το κεχρί, από τα οποία έχει αφαιρεθεί το περίβλημα, αλλά όχι το περικάρπιο.

- Ωστόσο, η παρούσα κλάση δεν περιλαμβάνει τη βρώμη που, στη φυσική της κατάσταση, δεν φέρει ανθικό περίβλημα (έλυτρα ή μεμβράνες), υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει υποστεί άλλη επεξεργασία εκτός από το αλώνισμα ή το λίχνισμα.

3. Τους σπόρους που έχουν υποστεί μερική απόξεση του περικαρπίου τους ή έχουν υποβληθεί σε άλλη επεξεργασία, προκειμένου να τους αφαιρεθεί, μερικώς ή ολικώς, το περικάρπιο (ο υμένας κάτω από τα έλυτρα).

Τότε, ο αλευρούχος πυρήνας μπορεί να γίνει ορατός. Κατατάσσονται επίσης εδώ οι σπόροι των βρακτειοφόρων ποικιλιών του κριθαριού, αν τους έχουν αφαιρεθεί τα ανθικά περιβλήματα (ή τα έλυτρα). (Τα ανθικά περιβλήματα μπορούν να αφαιρεθούν μόνο με άλεσμα, καθώς είναι τόσο σθεναρά προσκολλημένα στον πυρήνα του κόκκου, που δεν μπορούν να αποχωριστούν απ' αυτόν με απλό αλώνισμα ή λίχνισμα).

4. Τους σπόρους με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους (κυρίως από κριθάρι), όπως για παράδειγμα τους σπόρους από τους οποίους έχει αφαιρεθεί το σύνολο σχεδόν του περικάρπιου. Οι σπόροι αυτοί είναι περισσότερο στρογγυλεμένοι στα άκρα τους.

5. Τους χοντροκοπανισμένους σπόρους, όπως είναι για παράδειγμα οι σπόροι (αποφλοιωμένοι ή μη) που έχουν κοπεί ή θρυμματιστεί, και οι οποίοι διαφέρουν από το πλιγούρια εκ του γεγονότος ότι τα τεμάχιά τους είναι περισσότερο αδρά και ακανόνιστα.

6. Φύτρα δημητριακών, τα οποία έχουν αποχωρισθεί από τον κόκκο κατά το πρώτο στάδιο του αλέσματος και τα οποία, εκ του γεγονότος αυτού, παρουσιάζονται ολόκληρα ή έχουν μορφή ελαφρώς πεπλατυσμένη. Για να εξασφαλισθεί η διατήρησή τους, τα φύτρα μπορεί να έχουν μερικώς απολιπανθεί ή να έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία. Αναλόγως του τρόπου με τον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, τα φύτρα μετατρέπονται σε νιφάδες (χονδροειδώς ή με τη μορφή αλεύρων). Στα φύτρα μπορεί να προστεθούν βιταμίνες ως αντιστάθμισμα, π.χ., των απωλειών που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.

Τα ολόκληρα ή τα πεπλατυσμένα φύτρα χρησιμοποιούνται γενικά για την εξαγωγή λαδιού. Τα φύτρα σε νιφάδες ή τα αλεσμένα φύτρα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων διατροφής του ανθρώπου (μπισκότα και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, διαιτητικά παρασκευάσματα), προϊόντων για τη διατροφή των ζώων (παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής) ή την παρασκευή φαρμακευτικών παρασκευασμάτων.

ΙΙ) Δασμολογική κατάταξη δημητριακών της Α.Κ. 1103

Πλιγούρια ή σιμιγδάλια από σπόρους δημητριακών της Δ.Κ 1104 που αναφέρονται στο Β I) σημείο κατατάσσονται στη δασμολογική κλάση 1103 όταν τα τεμάχιά τους είναι περισσότερο αδρά και ακανόνιστα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου 11 της Σ.Ο., όταν λαμβάνονται από το σπάσιμο των κόκκων δημητριακών και ανταποκρίνονται στο παρακάτω σχετικό όρο: α) τα προϊόντα καλαμποκιού πρέπει να περνούν μέσα από κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 2 χιλιοστομέτρων, σε αναλογία τουλάχιστο 95% κατά βάρος.

β) τα προϊόντα άλλων δημητριακών πρέπει να περνούν μέσα από κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 1,25 χιλιοστομέτρων, σε αναλογία τουλάχιστο 95% κατά βάρος.

III) Προϊόντα δημητριακών που εξαιρούνται από το Κεφάλαιο 11:

Ο ακόλουθος κατάλογος αφορά προϊόντα δημητριακών που εξαιρούνται από το Κεφάλαιο 11, με την επισήμανση ότι δεν είναι εξαντλητικός:

(α) Οι φρυγμένες βύνες, συσκευασμένες για να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατα του καφέ (κλάσεις 09.01 ή 21.01).

(β) Τα άχυρα και οι φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (κλάση 12.13). Η κλάση αυτή περιλαμβάνει φλοιούς και άχυρα δημητριακών ακατέργαστα, όπως λαμβάνονται από το αλώνισμα των δημητριακών, ή τεμαχισμένα, αλεσμένα ή πιεσμένα, ή συσκευασμένα υπό τη μορφή σβόλων [είτε απευθείας μέσω πίεσης, είτε με την προσθήκη συνδετικής ουσίας (binder) σε αναλογία που δεν υπερβαίνει το 3% κατά βάρος], αλλά όχι περαιτέρω παρασκευασμένα. Εξαιρούνται από την κλάση αυτή τα καθαρισμένα, λευκασμένα ή χρωματισμένα άχυρα (δασμολογική κλάση 14.01).

(γ) Τα παρασκευασμένα αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια και άμυλα κάθε είδους της κλάσης 19.01.

(δ) Η ταπιόκα (κλάση 19.03).

(ε) Το διογκωμένο ρύζι (puffed rice), οι νιφάδες καλαμποκιού και παρόμοια προϊόντα, που λαμβάνονται με διόγκωση ή με φρύξη (βλ. ανωτέρω σημείο ΒΙ1, δεύτερη παράγραφος), και το πλιγούρι από σιτάρι υπό τη μορφή επεξεργασμένων κόκκων (κλάση 19.04).

στ) Τα υπολείμματα, όπως προαναφέρθηκε, που προέρχονται από το κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των δημητριακών ή των οσπριοειδών (κλάση 23.02).

ζ) Το αποφλοιωμένο ρύζι (ρύζι cargo ή ρύζι brun) το οποίο, αν και έχει απαλλαγεί από το ανθικό του περίβλημα με τη βοήθεια μηχανικών αποφλοιωτών, διατηρεί ακόμη τη μεμβράνη του (περικάρπιο). Το αποφλοιωμένο ρύζι περιέχει, σχεδόν πάντοτε, μικρή ποσότητα ρυζιού paddy (κλάση 1006).

η) Το ρύζι σε θραύσματα, π.χ. το ρύζι που έχει θρυμματιστεί κατά τη διάρκεια της κατεργασίας του. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, ο σπόρος υποβάλλεται συνήθως σε θερμική κατεργασία με ατμό ή συμπιέζεται μεταξύ θερμαινόμενων κυλίνδρων (κλάση 1006).

VI) Δασμολογική κατάταξη τριφυλλιού ή ρορτονομών βίκου, της Α.Κ 1214

Επιπλέον, σε συνέχεια αρκετών τηλεφωνικών ερωτημάτων που δέχτηκε η υπηρεσία μας αναφορικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων άλλων εμπορευμάτων που σχετίζονται με τον κλάδο σας, μολονότι αυτά δεν αναφέρονται στην επιστολή σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ειδικότερα τα τριφύλλια και οι ρορτονομές βίκου, κατατάσσονται στη δασμολογική κλάση 1214 της Σ.Ο., σύμφωνα με το κείμενο της συγκεκριμένης κλάσης. Επίσης, στη δασμολογική κλάση 1214 κατατάσσεται το ενσίρωμα καλαμποκιού, στην περίπτωση που κριθεί ότι είναι «παρόμοιο κτηνοτροφικό προϊόν» με τα γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τα κτηνοτροφικά τεύτλα, τις κτηνοτροφικές ρίζες, τα τριφύλλια, τα κτηνοτροφικά λάχανα και τις χορτονομές λούπινου και βίκου, και με την επιπλέον προϋπόθεση ότι προέρχεται από φυτό που έχει καλλιεργηθεί ειδικά για την παραγωγή ζωοτροφής. Το προϊόν εξακολουθεί να κατατάσσεται στην κλάση αυτή ακόμα και εάν έχει αλατιστεί ή έχει υποστεί άλλη επεξεργασία σε σιλό για την αποφυγή ζύμωσης ή της απώλειας των αρχικών ιδιοτήτων του.

Επιπλέον, τα προϊόντα της παρούσας κλάσης μπορεί να παρουσιάζονται συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (pellets), δηλαδή συσσωματωμένα είτε απευθείας μέσω πίεσης, είτε με την προσθήκη συνδετικής ουσίας (binder) σε αναλογία που δεν υπερβαίνει το 3% κατά βάρος.

VII) Φυτικά προϊόντα που κατατάσσονται στη Δ.Κ. 2308

Τέλος, για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε ότι, γενικά, τα φυτικά προϊόντα, φυτικά απορρίμματα και υποπροϊόντα από τη βιομηχανική επεξεργασία φυτικών υλών, με σκοπό την εξαγωγή ορισμένων συστατικών τους κατατάσσονται στη δασμολογική κλάση 2308.

Επίσης, στην κλάση αυτή υπάγονται τα φυτικά προϊόντα (φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά, έστω και συσσωματωμένα με τη μορφή σβόλων) τα οποία, μολονότι χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές, δεν έχουν καλλιεργηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό, όπως για παράδειγμα οι κορυφές του τεύτλου ή του καρότου και τα φύλλα του καλαμποκιού.

Τέλος, κατατάσσονται στην δασμολογική κλάση 2308 προϊόντα της Δ.Κ. 1214, όπως αυτά που αναφέρθηκαν ανωτέρω (π.χ. ενσίρωμα καλαμποκιού), των οποίων ο ουσιώδης χαρακτήρας έχει αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. μέσω ζύμωσης). Ορισμένα παραδείγματα προϊόντων που υπάγονται στη Δ.Κ. 2308, σύμφωνα με τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος, είναι τα ακόλουθα:

- Καρποί αραβοσίτου μετά από την αφαίρεση των σπόρων, καθώς και στελέχη και φύλλα αραβοσίτου.
- Κορυφές σέσκουλων.
- Φλούδες λαχανικών.
- Υπολείμματα από την υδρόλυση στελεχών αραβοσίτου.
- Υπολείμματα που προέρχονται από την εξαγωγή ελαίων από φύτρες δημητριακών, κλπ.

Γ) Ως προς το συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας, Φ.Π.Α.

Ειδικότερα ως προς το αντικείμενο του θέματος και έχοντας λάβει υπόψη τις δασμολογικές κλάσεις που αναφέρονται ενδεικτικά παραπάνω , σας γνωρίζουμε ότι,

> Σύμφωνα με το άρθρο 21 σε συνδυασμό με την παράγραφο 08 του Παραρτήματος III του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», ως καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, βρώμη (δημητριακά) που έχουν υποστεί επεξεργασία άλεσης και έχουν την μορφή σπασμένου αδρά αλεσμένου ή νιφαδοποιημένου, εφόσον σύμφωνα με τα ανωτέρω στο ΒΙ) σημείο, κατατάσσονται στη Δασμολογική κλάση 1104 σαν σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), ο συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζεται είναι 13%.

Για τα αλεύρια Σιταριού ή σμιγαδιού της Δ.Κ. 1101, αλεύρια δημητριακών άλλα από του σιταριού ή του σμιγαδιού της Δ.Κ. 1102, πλιγούρια σιμιγδάλια από δημητριακά και συσσωματώματα με μορφή σβόλων της Δ.Κ. 1103, ο συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζεται είναι 13%.

> Σύμφωνα με το άρθρο 21 σε συνδυασμό με το Παράρτημα III του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», το αποφλοιωμένο ρύζι (ρύζι cargo ή ρύζι brun) το οποίο, αν και έχει απαλλαγεί από το ανθικό του περίβλημα με τη βοήθεια μηχανικών αποφλοιωτών, διατηρεί ακόμη τη μεμβράνη του (περικάρπιο) εφόσον σύμφωνα με τα ανωτέρω κατατάσσεται στη Δασμολογική κλάση 1006 ο συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας ΦΠΑ που εφαρμόζεται είναι 13%. Επίσης, το ρύζι σε θραύσματα, π.χ. το ρύζι που έχει θρυμματιστεί κατά τη διάρκεια της κατεργασίας του εφόσον σύμφωνα με τα ανωτέρω κατατάσσονται στην Δασμολογική κλάση 1006, ο συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας ΦΠΑ που εφαρμόζεται είναι 13%.

Για προϊόντα που δεν αναφέρονται ρητά στο Παράρτημα ΠΙ, συντελεστής ΦΠΑ είναι 23%. Ειδικότερα:

> Σύμφωνα με το άρθρο 21 σε συνδυασμό με το Παράρτημα ΙΙΙ του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», χορτονομές (foin, luzerne) τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά, όπως και το ενσίρωμα του καλαμποκιού εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις του σημείου Β VI), προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων τα οποία σύμφωνα με τα παραπάνω κατατάσσονται στη δασμολογική κλάση 1214 ο συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζεται είναι 23%.

Τα άχυρα και οι φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών έστω και τεμαχισμένα αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων τα οποία σύμφωνα με τα παραπάνω κατατάσσονται στη Δ.Κ 1213 ο συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζεται είναι 23%.

> Σύμφωνα με το άρθρο 21 σε συνδυασμό με το Παράρτημα ΙΙΙ του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», παρασκευασμένα αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια και άμυλα κάθε είδους της δασμολογικής κλάσης 1901 αλλά και ταπιόκα και υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα με μορφή, νιφάδων, κόκκων κ.α, της δασμολογικής κλάσης 1903, ο συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζεται είναι 23%.

> Σύμφωνα με το άρθρο 21 σε συνδυασμό με το Παράρτημα ΙΙΙ του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», οι φρυγμένες βύνες, συσκευασμένες για να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατα του καφέ εφόσον κατατάσσονται είτε στη Δ.Κ 0901 είτε στην Δ.Κ. 2101, ο συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζεται είναι 23%.

> Σύμφωνα με το άρθρο 21 σε συνδυασμό με το Παράρτημα ΙΙΙ του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά έστω και συσσωματωμένα με τη μορφή σβόλων τα οποία χρησιμοποιούνται σαν ζωοτροφές αλλά δεν έχουν καλλιεργηθεί για τον σκοπό αυτό, εφόσον σύμφωνα με τα ανωτέρω κατατάσσονται στη δασμολογική κλάση 2308 αλλά και τα υπολείμματα που προέρχονται από το κοσκίνισμα το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των δημητριακών ή των οσπριοειδών και σύμφωνα με τα ανωτέρω κατατάσσονται στη δασμολογική κλάση 2302, ο συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας ΦΠΑ που εφαρμόζεται είναι 23%.

Δ. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, καθώς η αρμοδιότητα γνωμοδότησης για τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων για φορολογικούς σκοπούς ανήκει στην Ανωτάτη Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Α.Ε.Τ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 114 του Π.Δ. 284/88, υπάρχει δυνατότητα να υποβληθεί, για προϊόντα που πιθανώς παρουσιάζουν δυσχέρειες ως προς τη δασμολογική κατάταξή τους και κατά συνέπεια ως προς τον προσδιορισμό του ορθού συντελεστή ΦΠΑ, αιτήσεις προς την Υπηρεσία μας (Δνση Δασμολογικών Θεμάτων και Τελ/κων Οικ. Καθεστώτων) για έκδοση γνωμοδοτήσεων από την Α.Ε.Τ.Α.Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
ΕΙΡ. ΓΙΑΛΟΥΡΗ

Πηγή: Taxheaven