Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 226/2015 Έγκριση δαπάνης αμοιβής εταιρείας, ύψους 7.011,00 ευρώ, για την υλοποίηση του έργου «Έλεγχος των οικονομικών αποτελεσμάτων περιόδου ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης Χρήσης του Ξενοδοχείου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ» από 14-1-2012 έως 13-

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 226/2015 Έγκριση δαπάνης αμοιβής εταιρείας, ύψους 7.011,00 ευρώ, για την υλοποίηση του έργου «Έλεγχος των οικονομικών αποτελεσμάτων περιόδου ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης Χρήσης του Ξενοδοχείου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ» από 14-1-2012 έως 13-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ : 226/2015

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΤ'

Συνεδρίαση της 13ης Οκτωβρίου 2015

Σύνθεση:

Πρόεδρος: Ιωάννης- Κωνσταντίνος Χαλκιάς, Αντιπρόεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Μέλη: Ιωάννης Διονυσόπουλος, Παρασκευάς Βαρελάς, Βασιλική Τύρου, Νικόλαος Δασκαλαντωνάκης, Γεώργιος Ανδρέου, Ευαγγελία Σκαλτσά, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους

Εισηγητής: Ιωάννης Διονυσόπουλος, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους.

Αριθ. Πρωτ.: Το ερώτημα με αριθ. Γ31/178/28-5-2015 του Διοικητή του ΙΚΑ - ΕΓAM.

Περίληψη ερωτήματος: Εάν νομιμοποιείται το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής της εταιρείας «................... ΕΠΕ», ύψους 7.011,00 ευρώ, για την υλοποίηση του έργου «Έλεγχος των οικονομικών αποτελεσμάτων περιόδου ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης Χρήσης του ξενοδοχείου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ» από 14-1-2012 έως 13-1-2013.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η ερωτώσα Υπηρεσία έθεσε υπόψη μας τα εξής στοιχεία:

1. Το έγγραφο με αριθ. πρωτ. Φ Ε/5389/429/25-2-2014 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του νόμου 3871/2010 και του άρθρου 4 του νόμου 4038/2012, που αφορούν τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού για την ανάληψη υποχρεώσεων .

2. Το έγγραφο με αριθ. πρωτ. Φ 10021/15768/1055/8-8-2014 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Προνοίας, με το οποίο γίνεται αποδεκτή η υπ' αριθ. 262/2014 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Α2 Διακοπών), σύμφωνα με την οποία δεν είναι σύννομη η εκ των υστέρων διοικητική έγκριση της ανάθεσης των ακόλουθων τριών έργων: α) «Αντιστοίχιση Λογαριασμών του υπάρχοντος Λογιστικού Σχεδίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στα προβλεπόμενα από το Π.Δ 80/97» (εταιρεία .............), β) «Έλεγχος των οικονομικών αποτελεσμάτων περιόδου ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης Χρήσης του Ξενοδοχείου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ από 14/1/2012 έως 13/1/2013 «(............. ΕΠΕ), γ) «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για το κλείσιμο των λογιστικών βιβλίων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 1/1/2008 έως 31/12/2008» (.....................................)

3. Το έγγραφο με αριθ. πρωτ. Φ 10021/47844/2736/20-1-2015 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά με την έγκριση του Προϋπολογισμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το Οικονομικό Έτος 2015, στο οποίο αναφέρεται ότι οι πιστώσεις του ΚΑΕ, 00.10.0419 θα χρησιμοποιηθούν μετά την χορήγηση της απαιτούμενης διοικητικής έγκρισης .

4. Την πράξη με αριθμό 44/2015 της 8ης /3-3-2015 Συνεδρίασης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο IV Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία κρίνεται ότι συντρέχει συγγνωστή πλάνη των αρμοδίων οργάνων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα οποία ενήργησαν χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων και η οποία θα μπορούσε να δικαιολογήσει την θεώρηση των 2075/2014 και 2076/2014 χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στις εταιρείες «........................ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ και ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και «........................... (..................) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ» ως αμοιβή για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για το κλείσιμο των λογιστικών βιβλίων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 1/1/2008 έως 31/12/2008» χωρίς την προηγούμενη διοικητική έγκριση ανάθεσης του ανωτέρω έργου

5. Το έγγραφο με αριθ. πρωτ. Γ99/212/13-11-2014 της ερωτώσας Υπηρεσίας, με το οποίο ενημερώνει την εταιρεία «.................... ΕΠΕ» ότι το υπ' αριθ. 1845/2013 τιμολόγιο της ποσού 7.011,00 ευρώ το οποίο αφορά αμοιβή για το έργο «Έλεγχος των οικονομικών αποτελεσμάτων περιόδου ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης Χρήσης του Ξενοδοχείου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ από 14/1/2012- 13/1/2013» δεν μπορεί να εξοφληθεί, καθώς δεν υπάρχει η προαπαιτούμενη διοικητική έγκριση ανάθεσης του έργου από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

6. Εξ' άλλου, επισημαίνεται ότι: Α) Με αντίστοιχες αποφάσεις του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εγκρίθηκαν οι πιστώσεις για τα εξής:
α) Την με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «......................... ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ» του έργου «Αντιστοίχιση Λογαριασμών του υπάρχοντος Λογιστικού Σχεδίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στα προβλεπόμενα από το Π.Δ 80/97» (εγκριθείσα πίστωση ποσού 16.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α., σχετική απόφαση Λ53/Π.Υ/39/16-5-2015 Υποδιοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΕΝΔ 4691 ΩΓ -8ΜΠ).
β) Την με διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού επιλογή αναδόχου για τον «Έλεγχο των οικονομικών αποτελεσμάτων περιόδου ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης Χρήσης του Ξενοδοχείου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ από 14-1-2012 μέχρι 13-1-2013» (εγκριθείσα πίστωση ποσού 8.130,08 ευρώ πλέον Φ.Π.Α, σύμβαση με αριθμό 11/2013, ανάθεση 8/3/2013 και υπογραφή 25-4-2013 - Διαύγεια με ΑΔΑ ΒΕΝΟ 4691ΩΓ -
ΩΡΓ).
γ) Την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού προς επιλογή συμβούλου- αναδόχου για την «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για το κλείσιμο των λογιστικών βιβλίων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το έτος 2008» (εγκριθείσα πίστωση ποσού 60.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α, σύμβαση με αριθμό 5/13, υπογραφή 8/2/2013 -Διαύγεια με AM ΒΕΥΤ 4691 ΩΓ 5ΜΨ).

7. Η αρμόδια Διεύθυνση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ζήτησε με αντίστοιχα έγγραφα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας την έκδοση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 2042/1992 Υπουργικής Απόφασης, με την οποία να εγκρίνεται η ανάθεση των ως άνω έργων του ΙΚΑ σε τρίτα πρόσωπα. Σε απάντηση των τριών εγγράφων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εστάλη προς το Ίδρυμα το υπ' αριθ. Φ 10021/οικ. 35082/2062/6-12-2013 έγγραφο από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο οποίο διατυπώθηκε η γνώμη ότι «δεδομένου ότι για τα εν λόγω έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και δεν είναι δυνατή ή αναδρομική διοικητική έγκριση», πρέπει το Ίδρυμα να απευθύνει σχετικό ερώτημα στη Νομική του Υπηρεσία για την επίλυση του θέματος. Επακολούθησε το υπ' αριθ. Γ 23/ΠΥ/4/672/24-1-2014 έγγραφο του αρμόδιου Υποδιοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς την αρμόδια Διεύθυνση της Γ.Γ.Κ.Α του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με το οποίο διατυπώθηκε η γνώμη ότι «για προδήλους λόγους δημοσίου συμφέροντος και με δεδομένο ότι το Υπουργείο Εργασίας κατ' αρχήν δεν αμφισβητεί την αναγκαιότητα των συγκεκριμένων έργων- προμηθειών και υπηρεσιών, δύναται να χορηγηθεί αναδρομική διοικητική έγκριση της εκτέλεσης των αιτηθέντων αιτηθέντων έργων» και ζητήθηκε εκ νέου η κατά τα ως άνω διοικητική έγκριση.

8. Κατόπιν αυτών, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δια του Υπουργού διατύπωσε ερώτημα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: α) Εάν δύναται να δοθεί αναδρομικά η διοικητική έγκριση ανάθεσης έργων των ασφαλιστικών φορέων σε τρίτους και β) Αν άλλο νομικό πλαίσιο κατισχύει των διατάξεων του άρθρου 8 του νόμου 2042/1992, όσον αφορά στην ανωτέρω διαδικασία. Επί του ερωτήματος εκδόθηκε η υπ' αριθμό 262/2014 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Α2 Διακοπών) , που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό, σύμφωνα με την οποία κατά την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος ,στο μεν πρώτο ερώτημα αρμόζει αρνητική απάντηση, δηλαδή ότι δεν είναι σύννομη η εκ μέρους του Υπουργού εκ των υστέρων έγκριση της ανάθεσης των εργασιών του ερωτήματος, στο δε δεύτερο ερώτημα ότι εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του νόμου 2042/1992, μη υφισταμένου νομικού πλαισίου που να κατισχύει αυτών.

9. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αρνήθηκε με την πράξη της με αριθ. 15/5-11-2014 να θεωρήσει τα υπ' αριθ. 2075 και 2076 Εντάλματα πληρωμής του Ιδρύματος ,που αφορούν στην καταβολή ποσού 30.750, 00 ευρώ, αντίστοιχα ,στις εταιρείες «.................. ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ και ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» το πρώτο και «......................... (....................) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ» το δεύτερο, ως αμοιβή για την υλοποίηση του έργου «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης για το κλείσιμο των λογιστικών βιβλίων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το έτος 2008», με την αιτιολογία ότι δεν εκδόθηκε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 2042/1992 προηγούμενη έγκριση του αρμοδίου Υπουργού.

10. Παράλληλα, η ίδια Επίτροπος αρνήθηκε να θεωρήσει το υπ αριθμό 1820 χρηματικό ένταλμα (πράξη 14/2014) οικονομικού έτους 2014 ποσού 7.011,00 Ευρώ, που εκδόθηκε από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην εταιρεία «............................. ΕΠΕ», ως αμοιβή για την υλοποίηση του έργου «Έλεγχος των οικονομικών αποτελεσμάτων περιόδου ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης Χρήσης του Ξενοδοχείου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ από 14-1-2012 έως 13-1-2013», με την αιτιολογία ότι το χρηματικό αυτό ένταλμα δεν υπόκειται σε προληπτικό έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ 136/2011, καθώς το ύψος της δαπάνης δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

11. Το Ελεγκτικό Συνέδριο (σχετική πράξη 0044/8/3-3-2015) στο οποίο προσέφυγε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για να αποφανθεί ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Ιδρύματος , σχετικά με το εάν πρέπει να θεωρηθούν τα 2075 και 2076 οικονομικού έτους 2014 χρηματικά εντάλματα, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχυρισμούς του Ιδρύματος α) περί μη εφαρμογής του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , λόγω της μη έκδοσης σχετικής οδηγίας ή εγκυκλίου από το Υπουργείο και β) ότι σε κάθε περίπτωση είχε εκδοθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το έτος 2013, προκειμένου να καλυφθεί πιθανή δαπάνη ποσού 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, έκρινε ότι συντρέχει εν προκειμένω συγγνωστή πλάνη των αρμοδίων οργάνων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, τα οποία ενήργησαν χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων, η οποία θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη θεώρησή τους αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος, τις πιστώσεις του οποίου βαραίνουν. Κατόπιν των ανωτέρω, τα συγκεκριμένα χρηματικά εντάλματα επανυποβλήθηκαν και θεωρήθηκαν προς πληρωμή από την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

12. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , κατά τα προεκτεθέντα, αρνήθηκε να θεωρήσει το χρηματικό ένταλμα που εκδόθηκε από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως αμοιβή της εταιρείας» ................... ΕΠΕ» για το έργο «Έλεγχος των οικονομικών αποτελεσμάτων περιόδου ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης Χρήσης του Ξενοδοχείου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ από 14-1-2012 - 13/1/2013», επειδή το συνολικό ποσό της υπογραφείσας σύμβασης είναι κατώτερο του ποσού που ορίζεται στην παρ. 2α του άρθρου 1 του Π.Δ 136/2011 και κατά συνέπεια εκφεύγει του ασκούμενου από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικού ελέγχου των δημοσίων δαπανών. Συνεπώς, εξ αυτού του λόγου, όπως εκθέτει η ερωτώσα Υπηρεσία, δεν έχει τη δυνατότητα να επανυποβάλλει, όπως στην περίπτωση των εταιρειών «............................. ΑΕ . ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ και ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και ..................... (......) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ» , αίτημα διαφωνίας ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη θεώρηση λόγω συγγνωστής πλάνης εντάλματος που αφορά σε αμοιβή της εταιρείας «....................... ΕΠΕ», λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αναληφθεί η υποχρέωση για τη δαπάνη αυτή και συντρέχουν οι ίδιοι λόγοι «περί μη εφαρμογής του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω της μη έκδοσης σχετικής οδηγίας ή εγκυκλίου από το Υπουργείο και ότι σε κάθε περίπτωση τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος ενήργησαν χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων». Επί πλέον, βάσει του ελέγχου και της υποβληθείσας από την εταιρεία «...................... ΕΠΕ» σχετικής έκθεσης ελέγχου ,το οικονομικό αποτέλεσμα για τη διάρκεια της χρήσης παραχώρησης του ξενοδοχείου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ είναι θετικό και ανέρχεται στο ποσό των 1,1 εκατομμυρίων ευρώ περίπου . Εξ' αυτού του λόγου, θα ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία για την καλύτερη τεκμηρίωση της έκθεσης για μία πιθανή διαπραγμάτευση με την εταιρεία η οποία εκμεταλλευόταν το ξενοδοχείο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ και τυχόν πιθανή δικαστική επιδίωξη στην οποία η εν λόγω εταιρεία να παραβρεθεί και ως μάρτυρας στη δίκη, Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία η ερωτώσα Υπηρεσία εκτιμά ως πολύ σοβαρές παραμέτρους που καθιστούν καθοριστική την πληρωμή της εταιρείας «.......................... ΕΠΕ»

II. Εφαρμοστέες Διατάξεις.

13. Στη διάταξη του άρθρου 8 του νόμου 2042/1992 «Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις (ΦΕΚ Α' 75), το οποίο φέρει τον τίτλο «Ανάθεση εργασιών ασφαλιστικών οργανισμών», ορίζονται τα εξής:
«1. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορούν ύστερα από απόφαση του Δ.Σ αυτών, εγκρινομένης από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να αναθέτουν σε φυσικό ή νομικό πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τις ακόλουθες εργασίες:
α) Τη μελέτη, καταγραφή, αποτίμηση, αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων για αξιοποίηση των περιουσιακών τους στοιχειών, β) Την διοικητική και οικονομική οργάνωση των υπηρεσιών τους. γ) Το κλείσιμο των ισολογισμών -απολογισμών και τη λογιστική εν γένει ενημέρωση, δ) Τη μελέτη σκοπιμότητας για μηχανοργάνωση -μηχανογράφηση, καθώς και αυτήν την ίδια μηχανοργάνωση-μηχανογράφηση των υπηρεσιών αυτών. 2.....3. ......6».

14. Εξ' άλλου ,στην παράγραφο 4 της υπ' αριθ. πρωτ. Γ/Φ 10021/1211/284/31- 1-2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία φέρει τον τίτλο «Έγκριση Προϋπολογισμού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Οικονομικού Έτους 2013, ορίζονται τα εξής: «Οι πιστώσεις των ΚΑΕ 00.10 0261, 00.10.0263, 00.10.0412, 00,10. 0419, 00,10. 0425,00.10.426, 00.10.0439, 00.10.439 Α (κατά το μέρος που αφορά στην αμοιβή για το κλείσιμο λογιστικών βιβλίων, την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης και λοιπών μελετών, τις εργασίες μηχανογραφικής υποστήριξης), 00.10.834, 00.10.9739, 00.10. 9745 Α και Β, 00.109749 Α και Β, 00.10.9752 και 00.10 .9753 θα χρησιμοποιηθούν μετά την χορήγηση της απαιτούμενης διοικητικής έγκρισης».

15. Περαιτέρω, το Προεδρικό Διάταγμα 136/2011 «Καθορισμός κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ 267 Α'), που ισχύει από 1-1-2012 και εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 27 παρ. 2 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το ταυτάριθμο άρθρο του νόμου 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α') ορίζει, στο άρθρο 1 παρ. 1α,. ότι «1.α Ο ασκούμενος από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικός έλεγχος διενεργείται ........ επί δαπανών που υπερβαίνουν κατά χρηματικό ένταλμα τα όρια τα οποία καθορίζονται κατά κατηγορία ελεγχόμενων φορέων ως ακολούθως: I) ...... ii) Δαπάνες ΝΠΔΔ (όπου ασκείται προληπτικός έλεγχος): Από του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και άνω......

Επιπλέον, στην παρ. 2α του ανωτέρω άρθρου ορίζεται ότι «Κατ' εξαίρεση ,δαπάνες, οι οποίες απορρέουν από συμβάσεις εκτέλεσης δημοσίων έργων, μελετών ή προμηθειών και υπηρεσιών με συμβατικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα όρια της προηγούμενης παραγράφου, ελέγχονται προληπτικά, κατά την υποβολή του πρώτου λογαριασμού και μόνο ανεξαρτήτως του ύψους αυτού...,».

16.Τέλος, στο άρθρο 21 του νόμου 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α'141), που αντικαθιστά το άρθρο 21 του νόμου 2362/1995, ορίζεται ότι: «1) Ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων (νομική δέσμευση) 2. Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου, με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση (δημοσιονομική δέσμευση)».

17. Με το άρθρο 4 παράγραφος 12 του νόμου 4038/2012. «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012- 2015» (ΦΕΚ Α' 14) ορίζεται ότι «Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2362/1995 (Α ' 247), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 3871/2010 (Α ' 141) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 της από 16ης Δεκεμβρίου 2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012- 2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού 2011» (Α ' 262) τροποποιείται ως εξής: «3. Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόμενα έτη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων ακινήτων και υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ κατά Κωδικό Αριθμό Εξόδου του προϋπολογισμού ,απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού για την ανάληψη υποχρεώσεων που θα βαρύνουν είτε τμηματικό είτε εξ ολοκλήρου τα επόμενα έτη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων ακινήτων και υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Το συνολικό ποσό και η διάρκεια της επιβάρυνσης αναφέρονται: α) στη διοικητική πράξη ανάληψης της υποχρέωσης και β) στο διαπιστωτικό έγγραφο της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του φορέα, που εξετάζει τη νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης. Το ανωτέρω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή για τις δαπάνες του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων......

18.Στη συνέχεια , με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του νόμου 3871/2010 ορίζεται ότι «Κάθε απόφαση δημοσιονομικής δέσμευσης κατά την έννοια των προηγούμενων παραγράφων, καθ 'υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων και των ποσοστών διάθεσης του προϋπολογισμού του φορέα, κατά παράβαση των διαδικασιών που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 8 Α του παρόντος νόμου, είναι αυτοδίκαια και απολύτως άκυρη και ο διατάκτης του φορέα ευθύνεται ατομικά για τη ζημία του φορέα».

19. Στην παράγραφο 5 του νόμου αυτού ορίζεται ότι «Η πράξη ανάληψης υποχρέωσης καταχωρίζεται αμέσως από την οικεία οικονομική υπηρεσία στα λογιστικά βιβλία του φορέα και κοινοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για αντίστοιχες εγγραφές. Με την καταχώρησή της στα λογιστικά βιβλία δεσμεύεται ισόποση πίστωση μέχρι την πραγματοποίηση και εξόφληση της σχετικής δαπάνης. Για την ανάκληση και διαγραφή της από τα λογιστικά βιβλία του φορέα απαιτείται αιτιολογημένη αντίστοιχη πράξη του αρμόδιου διατάκτη, η οποία κοινοποιείται στο Γενικό Λογιστήριο του Κρότους και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για αντίστοιχη διαγραφή».

20. Ακόμη, στην παράγραφο 6 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι «Καμία διοικητική πράξη που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης δεν εκτελείται, εάν δεν βεβαιώνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα η δέσμευση στα οικεία λογιστικό βιβλία αντίστοιχης πίστωσης», ενώ στην παράγραφο 8 ορίζεται ότι «Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, μεταφέρονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα και δεσμεύονται πιστώσεις ισόποσες με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους και του ύψους των εγκρίσεων αναλήψεων υποχρεώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους που παρασχέθηκαν τα προηγούμενη έτη. Οι πράξεις αυτές γνωστοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για αντίστοιχες εγγραφές. Νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομένοντος υπολοίπου μετά τις κατά τα ανωτέρω δεσμεύσεις πιστώσεων»

21. Τέλος, στην παράγραφο 11 του εν λόγω νόμου ορίζεται ότι «Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των δαπανών οφείλουν να ελέγχουν την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας και να μην προβαίνουν σε εκκαθάριση και ενταλματοποίηση αυτών, εφόσον δεν πληρούν τις τιθέμενες προϋποθέσεις. Για καταβολή δαπανών καθ' υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων ο φορέας της Γενικής Κυβέρνησης ευθύνεται μόνο βάσει των διατάξεων περί αδικαιολόγητου πλουτισμού».

III. Ανάλυση -Ερμηνεία Διατάξεων -Υπαγωγή.

Από την εφαρμογή των προπαρατεθεισών διατάξεων, ερμηνευομένων αυτοτελώς και σε συνδυασμό μεταξύ τους, λαμβάνοντας υπόψη το πραγματικό της υπόθεσης αυτής και τα στοιχεία του φακέλου, προκύπτουν τα εξής:

22. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως συνάγεται από τα στοιχεία του φακέλου και από το ιστορικό της υπόθεσης, το επίμαχο υπ' αριθμό 1820, οικονομικού έτους 2014, χρηματικό ένταλμα που εκδόθηκε από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αφορούσε δαπάνη για αμοιβή της εταιρείας «............................... ΕΠΕ» για το έργο «Έλεγχος των οικονομικών αποτελεσμάτων περιόδου ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης Χρήσης του Ξενοδοχείου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ από 14-1-2012 έως 13-1-2013 αρνήθηκε να το θεωρήσει η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο ως άνω Ίδρυμα, επειδή το συνολικό ποσό της υπογραφείσης σύμβασης (7.011,00 Ε) ,ως αμοιβή της παραπάνω εταιρείας, είναι κατώτερο του ποσού των 10.000 ευρώ, που ορίζεται στην παρ. 2α του άρθρου 1 του Π.Δ 136/2011 και κατά συνέπεια εκφεύγει του ασκούμενου από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικού ελέγχου των δημοσίων δαπανών (βλ. πράξη της Επιτρόπου 14/2014). Όμως, σε ανάλογες, παρεμφερείς υποθέσεις με την προαναφερθείσα, το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε κρίνει με την υπ' αριθ. 0044/8/3-3-2015 σχετική πράξη του Κλιμακίου του, (παρά το γεγονός ότι σχετικά είχε εκδοθεί η υπ' αριθ. 262/2014 γνωμοδότηση του Α2 Τμήματος Διακοπών ΝΣΚ, που δέχθηκε για τις υποθέσεις αυτές ότι δεν είναι σύννομη η εκ μέρους του Υπουργού εκ των υστέρων έγκριση της ανάθεσης των εργασιών του ερωτήματος και ότι εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του νόμου 2042/1992, μη υφισταμένου νομικού πλαισίου που να κατισχύει αυτών) , ότι συντρέχει εν προκειμένω συγγνωστή πλάνη των αρμοδίων οργάνων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα οποία ενήργησαν χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων, που θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη θεώρηση των υπ' αριθ. 2075 και 2016 χρηματικών ενταλμάτων οικονομικού έτους 2014 αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος, τις πιστώσεις του οποίου βαραίνουν, με το σκεπτικό ότι: α) Είναι βάσιμοι οι ισχυρισμοί των αρμοδίων οργάνων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ότι δεν ήταν γνωστός σ' αυτά ο τρόπος εφαρμογής του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου, λόγω της μη έκδοσης σχετικής οδηγίας ή εγκυκλίου από το Υπουργείο και β) σε κάθε περίπτωση, είχε εκδοθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το έτος 2013, προκειμένου να καλυφθεί πιθανή δαπάνη ποσού 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ (οράτε το με αριθ. πρωτ. Φ 10021/47844/2736/20-1-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με την έγκριση του Προϋπολογισμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το οικονομικό έτος 2015, στο οποίο αναφέρεται ότι οι πιστώσεις του ΚΑΕ 00.10.0413 θα χρησιμοποιηθούν μετά τη χορήγηση της απαιτούμενης διοικητικής έγκρισης.

23. Γίνεται ρητή μνεία στο υπ' αριθ. πρωτ. Φ. Ε/5389/429/25-2-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, (Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων, Τμήμα Β'), απευθυνόμενο προς όλους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Πρόνοιας, Μ.Τ.Π.Υ. και ΕΑΑ,: «Προηγούμενη έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού απαιτείται για ανάληψη υποχρεώσεων του θα βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόμενα έτη ΜΠΔΣ, (Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής, κατ' εφαρμογή των Μνημονίων), συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων και υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ. Στην περίπτωση που η πραγματοποίηση της δαπάνης βαρύνει εξ ολοκλήρου το τρέχον έτος χωρίς να βαρύνει είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόμενα έτη Μ.Π.Δ.Σ, ανεξαρτήτως του ύψους της δαπάνης, δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού. Για την έκδοση της απόφασης θα πρέπει να συντρέχουν και οι δύο προϋποθέσεις, όπως ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις, δηλαδή αυτή του χρηματικού ύψους (πάνω από 50.000,00 Ευρώ) και της επιβάρυνσης της δαπάνης στα επόμενα οικονομικά έτη. Προκειμένου να εκδοθεί η προαναφερθείσα απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης, οι Υπηρεσίες σας μαζί με το αίτημά τους οφείλουν να αποστέλλουν α) Προηγούμενη διοικητική έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπου η εκτέλεση της δαπάνης το απαιτεί β) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα σας που θα αναφέρεται στο αίτημα της έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης. Τέλος, τα αιτήματά σας θα αποστέλλονται στο Υπουργείο από την Κεντρική Υπηρεσία του Φορέα σας και όχι μεμονωμένα από Τομείς - Κλάδους ή Υποκαταστήματα».

24. Ενώ όμως τα υπ' αριθ. 2075 και 2076,οικονομικού έτους 2014, χρηματικά εντάλματα, που υπερέβαιναν το ποσό των 10.000 ευρώ, αφού κρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι συντρέχει συγγνωστή πλάνη των αρμόδιων οργάνων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επανυποβλήθηκαν και θεωρήθηκαν προς πληρωμή από την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή επανυποβολής στο Ελεγκτικό Συνέδριο του επίμαχου υπ' αριθ. 1820 χρηματικού εντάλματος οικονομικού έτους 2014, που απασχολεί το κρινόμενο ερώτημα, επειδή στο ένταλμα τούτο, το συνολικό ποσό της υπογραφείσας σύμβασης είναι κατώτερο των 10.000 Ευρώ, καίτοι όπως ορθά υποστηρίζει η ερωτώσα Υπηρεσία, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, συντρέχουν οι ίδιοι λόγοι συγγνωστής πλάνης των αρμοδίων οργάνων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , όπως και στα υπ' αριθ. 2075 και 2076 χρηματικά εντάλματα οικονομικού έτους 2014.

25. Εκτός των ανωτέρω , υφίστανται, πρόδηλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος να εγκριθεί η δαπάνη αμοιβής της εταιρείας «......................... ΕΠΕ» ,η οποία προέβη στον έλεγχο που της ανατέθηκε με σύμβαση, όπως τονίζει με το υπ' αριθμό Γ23/ΠΥ/4/672/24-1-2014 έγγραφο της η αρμόδια Υποδιοικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ,με δεδομένο ότι αφενός το Υπουργείο Εργασίας κατ' αρχήν δεν αμφισβητεί την αναγκαιότητα των συγκεκριμένων έργων- προμηθειών και υπηρεσιών , οπότε δύναται να χορηγηθεί αναδρομική διοικητική έγκριση της εκτέλεσης των αιτηθέντων έργων και αφ' ετέρου ζητήθηκε εκ νέου η κατά τα ως άνω διοικητική έγκριση.

26. Διευκρινίζεται ότι επί του υποβληθέντος από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας / Γ.Γ.Κ.Α ερωτήματος υπ' αριθ. πρωτ. Φ 10021/1928/139/3-2-2014 (Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης - Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου τούτου) προς το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του εν λόγω Υπουργείου, α) Εάν δύναται να δοθεί αναδρομικά η διοικητική έγκριση ανάθεσης έργων των ασφαλιστικών φορέων σε τρίτους και β) Εάν άλλο νομικό πλαίσιο κατισχύει των διατάξεων του άρθρου 8 του νόμου 2042/1992,όσον αφορά στην ανωτέρω διαδικασία, επισημαίνεται ότι ουδέποτε τέθηκαν από την ερωτώσα Υπηρεσία συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά που να θεμελιώνουν συγγνωστή πλάνη των αρμοδίων οργάνων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ,κατά τα προεκτεθέντα αναλυτικώς ανωτέρω . Αυτά τέθηκαν υπόψη για πρώτη φορά ενώπιον του αρμοδίου Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών, το οποίο με την υπ' αριθ.0044/8/3-3-2014 πράξη του ναι μεν, δέχθηκε ότι η υπ' αριθ. 262/2014 γνωμοδότηση του Α2 Τμήματος Διακοπών ΝΣΚ είναι νομικώς ορθή, πλην όμως. ανέτρεψε την γνωμοδότηση αυτή κατ' ουσίαν, αφού δέχθηκε την συνδρομή πραγματικών περιστατικών, που θεμελιώνουν συγγνωστή πλάνη των αρμοδίων οργάνων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Κατόπιν των ανωτέρω, τα συγκεκριμένα χρηματικά εντάλματα υπ' αριθ. 2075 και 2076 επανυποβλήθηκαν και θεωρήθηκαν προς πληρωμή από την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πλην όμως το επίμαχο υπ' αριθ. 1820 χρηματικό ένταλμα δεν μπορεί θα υποβληθεί και να θεωρηθεί προς πληρωμή από την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διότι εκφεύγει από τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς το αντικείμενο της σύμβασης (αμοιβή της εταιρείας «............................ ΕΠΕ» ) είναι κάτω των 10.000 ευρώ .

27. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σι νομικές έννοιες της «συγγνωστής πλάνης» και της «πλάνης περί τα πράγματα» είναι γνωστές έννοιες ανέκαθεν στο πεδίο του Διοικητικού Δικαίου, όπως έχουν διαπλασθεί και διαμορφωθεί από τη νομική θεωρία και από την παγία νομολογία, κατά τις γενικές αρχές αυτού, αλλά και στο πεδίο του Ιδιωτικού Δικαίου (βλ. Αστικό Κώδικα, άρθρα 140 επόμενα αυτού). Στο πεδίο του Διοικητικού Δικαίου, περιλαμβάνονται στις παράνομες ή πλημμελείς διοικητικές πράξεις, οι οποίες πάσχουν ακυρότητα και ανακαλούνται ελευθέρως και εκείνες που εκδόθηκαν κατά πλάνη περί τα πράγματα, δηλαδή βάσει καταδήλως πεπλανημένης αντιλήψεως, που προκύπτει από αναμφισβήτητα στοιχεία, περί της συνδρομής των πραγματικών δεδομένων τα οποία αποτέλεσαν την προϋπόθεση της έκδοσής τους. Ο ασκούμενος από τον Υπουργό έλεγχος νομιμότητας και η εποπτεία περιλαμβάνουν και την έρευνα της πλάνης περί τα πράγματα ή συγγνωστής πλάνης.

Για να επιφέρει την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης η πλάνη περί τα πράγματα πρέπει : α) να είναι ουσιώδης, δηλαδή να έχει επίδραση επί της κρίσεως του διοικητικού οργάνου και β) να αποδεικνύεται από τα στοιχεία του φακέλου, ή από επαρκή στοιχεία ,τα οποία υποβάλλονται από τον προβάλλοντα τον λόγο αυτό. Δεδομένου δε ότι η πλάνη περί τα πράγματα ή συγγνωστή πλάνη, δεν λαμβάνεται αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να προταθεί από τον αιτούντα, δημιουργείται τεκμήριο κατ' αυτής (βλ. Επαμεινώνδα Σπηλιωτόπουλου , Εγχειρίδιον Διοικητικού Δικαίου Έκδοση 14η 2011, Τόμος I παραγρ. 177 και παραγρ. 303, 510 και 511, και ΣτΕ 2392/2007, 3550/1988, 3554/1988, 2228/1987, 2924/1983, 1686/1980, 3957/1978, 1185/1970, 1440/1963 και 1664/1962) .

IV. Απάντηση.

28. Επομένως στο τεθέν ερώτημα προσήκει, κατά την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος, η απάντηση ότι ναι μεν, δεν υφίσταται στην προκειμένη περίπτωση η προαπαιτούμενη διοικητική έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ανάθεσης του ως άνω έργου του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ σε τρίτα πρόσωπα κατά το άρθρο 8 του ν. 2042/1992, πλην όμως, η έλλειψη αυτή οφείλεται αποκλειστικά σε συγγνωστή νομική πλάνη των αρμοδίων οργάνων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως έκρινε στις ανωτέρω δύο όμοιες περιπτώσεις το Ελεγκτικό Συνέδριο, οπότε και οφείλει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να εγκρίνει και να καταβάλει την συμφωνηθείσα αμοιβή στη εταιρεία «......................... ΕΠΕ», η οποία εκτέλεσε την εργασία που της είχε συμβατικά ανατεθεί.


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αθήνα 27-10-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννης-Κωνσταντίνος Χαλκιάς

Ο Εισηγητής
Νομικός Σύμβουλος
Ιωάννης Διονυσόπουλος

Πηγή: Taxheaven