Αριθμ. πρωτ.: 39911/13.11.2015 Καταγραφή Ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

Αριθμ. πρωτ.: 39911/13.11.2015 Καταγραφή Ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

Αθήνα , 13 Νοεμβρίου 2015
Αριθμ. Πρωτ.: 39911

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Δ.Α.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Υ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Ταχ. Δ/ νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μαρία Χιώτη, Μαρία Σταυρίδου, Μάρα Γαρίου
Τηλ: 213 1364810, -4814, -4816
e-mail: m.xioti@ypes.gr, m.stavridou@ypes.gr,
m. gariou@ypes. gr

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Καταγραφή Ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων


ΣΧΕΤ.: Το υπ'αρίθ. 2/71595/ΔΠΓΚ/10.11.2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών.

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών, σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της πορείας των υποχρεώσεων όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και της ορθής καταγραφής τους στο Μητρώο Δεσμεύσεων, σύμφωνα με την υπ'αρίθ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.2.2014 εγκύκλιο «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων», πραγματοποιείται η συλλογή σχετικών στοιχείων υποχρεώσεων της 30ης Σεπτεμβρίου 2015 δειγματοληπτικά από τους φορείς που περιλαμβάνονται στον πίνακα αποδεκτών.

Προκειμένου να υλοποιηθεί η ανωτέρω διαδικασία καλούνται οι αναφερόμενοι φορείς (δήμοι, περιφέρειες και νομικά πρόσωπα του πίνακα αποδεκτών) να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά (στα αναγραφόμενα e-mails στις πληροφορίες) το συνημμένο Έντυπο 1 έως την καταληκτική ημερομηνία της 17ης Νοεμβρίου 2015.

Κατά τη συμπλήρωση του Εντύπου 1 «Πίνακας υφιστάμενων υποχρεώσεων ΟΤΑ κατά την 30.9.2015» θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

1. Για τη συμπλήρωση του Εντύπου θα χρησιμοποιηθεί το συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο (excel) χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του (γραμμές, στήλες, κτλ).

2. Στην Ενότητα Β «Υποχρεώσεις προς τρίτους σύμφωνα με το Μητρώο Δεσμεύσεων», στην γραμμή με τον χαρακτηρισμό «ΛΟΙΠΑ/4», ο Φορέας θα πρέπει να αναλύσει στη στήλη των Παρατηρήσεων το είδος των υποχρεώσεων.

3. Στην Ενότητα Γ «Υποχρεώσεις προς τρίτους που δεν καταγράφονται στο Μητρώο Δεσμεύσεων αλλά καταγράφονται στο e-portal» συμπληρώνονται τυχόν ποσά που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στις δύο επιπλέον κατηγορίες "Νόμιμες Δαπάνες καθ' υπέρβαση πιστώσεων" και "Απεικόνιση υποχρεώσεων λόγω μη ύπαρξης εγκεκριμένου Π/Υ" Στη γραμμή με τον χαρακτηρισμό «1.γ. Αναδοχή Οφειλών», ο Φορέας θα αναφέρει κάθε μορφής υποχρέωση που έχει αναλάβει από άλλο Φορέα.

4. Στην Ενότητα Δ «Διευκρινιστικά στοιχεία υποχρεώσεων προς τρίτους που καταγράφονται είτε στο Μητρώο Δεσμεύσεων είτε στο e-portal» και στην γραμμή 2 με τον τίτλο «Δαπάνες που έχουν
καταγραφεί στο μέρος Β αλλά δεν αναμένεται να πληρωθούν για λόγους νομιμότητας και κανονικότητας/4», ο φορέας συμπληρώνει τα ποσά για τις υποχρεώσεις που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία και περιγράφει το είδος τους στη στήλη «Παρατηρήσεις».

5. Στην Ενότητα Ε «Υποχρεώσεις προς τρίτους που δεν καταγράφονται στο Μητρώο Δεσμεύσεων ή στο e-portal αλλά καταγράφονται στο μηνιαίο δελτίο» και στην γραμμή 1 με τον τίτλο «Υποχρεώσεις που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και η τακτοποίηση τους αναμένεται να υλοποιηθεί πέραν του τρέχοντος έτους (μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις)», ο Φορέας συμπληρώνει το συνολικό ποσό που αφορά στα επόμενα έτη αφαιρώντας εκείνο που αφορά στο τρέχον έτος εφόσον αυτό καταγράφεται στο τρέχον Μητρώο Δεσμεύσεων

6.    Στην Ενότητα ΣΤ «Δαπάνες που έχουν απορριφθεί από Ελεγκτικό Συνέδριο από 1.1.2015 ως 30.9.2015» ο Φορέας συμπληρώνει τις υποχρεώσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή και αφορούν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Το παρόν έγγραφο αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣΔΑ www.ypes.gr (διαδρομή «Το Υπουργείο»→«Έγγραφα»).O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Υ.
Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΠηγή: Taxheaven